Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Magyarpólány — Magyartés Szabó (Schneider) : Paulies Fér. Szatócsok (Krämer) : Deutsch Pál Farkas Miklós — Szőllőssy M.-né. Szülésznő (Hebamme) : özv. Ma- gór Józsefné. "Vendéglősök (Gastwirte): Kereisz Mihály — Reindl Fülöp. MAGYARSARLÓS. Kk., Ba­ranya vm., pécsi j., 660 lak. Kjző, akv. : Nagykozár. Trvszék, (tkv.), járásbir, áll.-pénzt. : Pécs. Cs. ö. : Mecsekszaholcs. Üszög '(Pécs—villányi vonal). Nagy­kozár. MAGYARSARLÓS. Kg., Kom Baranya, Bezirk. Pécs, 660 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt: Nagy­kozár. Ger. (Grundbuchsamt), Be­zirksger., Staatsk^: Pécs. Gend. : Mecsekszaholcs. üszög (Str. Pécs—Villány). Nagykozár. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Hirschfeld Dániel (72) — Katun Szaniszló (32) — Martin Jó­zsef (31) — Úrbéres birtoksg. (133). Korcsmárosok (Wirte) : Bosnyák Mihály — Farkas József — özv. Storcz Andrásné. Malmok (Mühlen) : Kész János (viz, Wasser) — Raffay János (viz, Wasser). ÜírlAGYARSZÉK. Kk., Baranya vm. , hegyháti j., 680 lak. Szolga- birói hiv.: Sásd. Kjző, akv., rk. ftg. Trvszék : Pécs. Járásbir., (tkv.), •áll.-pénzt. : Sásd. Cs*. ö. : Komló. (Bakóca—Godisa—komlói vo­nal). ^ MAGYARSZÉK. Kg., Kom. Baranya. Bez. Hegyhát. 680 Ein­wohner. Stuhlrichteramt : Sásd. Kreisnotär, Matrikelamt. rk. Ger. : Pécs. Bezirksger. (Grund- tmchsamt), Staatsk. : Sásd. Gend. : Komló. (Str. Bakóca—Godisa —Komló). ^ Sr. Földbi rtokosok ( Grundbe­sitzer) : Pécsi székesegyház (195) Pór József (33) — Úrbéresek erdő- Jnrtok (68) — Úrbéres legelőbirtok '(95). Ács (Zimmermeister): Jakab Ant. Asztalosok (Tischler) : Czappe Jó­zsef — Notheisz János. "Bognárok (Wagner) : Apareller Boldizsár — Vincze András. Borbély (Barbier) : Tőpl Miklós. Cipészek (Schuhmacher) : Kleinin- -ger István — Lehmann János. Kádár (Böttcher) : Schaff János. Korcsmárosok (.Wirte): Kovács L.- nó —Kühl A. — Loránd Lipót. Kovácsok (Schmiede) : Taller Ist­ván — Tímár János — Vass Islv. Kőművesek (Maurer): Czapf And­rás — Szinger Ádám. Lakatos (Schlosser) : Kubó József. Malmok (Mühlen) : Kléisz Nándor <gőz, Dampf) — Schaff Károly (gőz, Dampf) — Tül József (viz, "Wasser). Szabók (Schneider) : Notheisz Pé­ter — Reidelbart János — Ren­ner János. Szíjgyártók (Riemer) : Steiber Jó­zsef — Walter L. Szövetkezet (Genossensch.): xPIan- gya fogyasztási szövetkezet. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Farkas Miklósné — Glöckner Izidor — Schwarcz M. MAG YARSZ ÉNT IVÁIM. Kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 750 lak. Kjző, akv., rk. fe. Trvszék : Pécs. Járásbir., (tkv.), áll-pénzt , cs. ö. : Szentlőrinc. (fíi>x Ma- gyarszentiván—Gusztávmüve (Szent­lőrinc—zalátai vonal). Orsz. vásár : febr. 20., máj. 12-ét ma­gába fogl. hét hétfőjén, jul. 4., szept. 14. MAGYAR SZENT IVÁN. Kg., Kom. Baranya, Bez. Szentlőrinc, 750 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. fcg. Ger. : Pécs. Bezirksgericht, (.Grundbuchsamt), Staatsk., Gend. : Szentlőrinc. Magyarszent­iván—Gusztávmüve (Strecke Szent­lőrinc—Zaláta). Jahrmärkte : 20. Feber, 12. Máj, 4. Juli, 14 Sept. (Montag). Körjegyző (Kreisnotär): Sip- tár Károly. F ölti birtokosok ( Grundbe­sitzer): dr. Biedermann Elek (1551) ifj. Horváth József (34) — Köz­birtokosság (159) — Községi birtok 459) — Kis Nyaka Ignác (30). 1038 Cipész (Schuhmacher): Somogyi J. Csizmadia (Tschismenm.) : Bodis György. Gabonakereskedő (Gctreidehdlr.) : Schmer Izidor. Korcsmárosok (Wirte) : Ferber Gy. Káptalan Viktor. Kovács (Schmied) : Kucsánda Fér. Kőműves (Maurer): Makar Kálin. Mészáros (Fleischer) : Ferber Gy. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler) : Ferber Gyula — Schner Izidor. MAGYA RSZENT1VÁN- GUSZTÁVMÜVE. m®x Baranya vm., szentlőrinci járás. Szentlőrinc—drávasztárai vasút­vonalon. MAGYA RSZENTI VÁN- GiíSZT ÁVMÜVE. Komitat Baranya, Bezirk Szent­lőrinc. Strecke Szentlőrinc—Dráva- sztára. MAGYAR SZ ENT KI RÁL»Y. Kk., Veszprém vm., zirci j., 880 lak. Kjző, akv., ref. fe. Trvszék : Veszprém. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Zirc. Cs. ö. : Csesznek. ÍP© ~t$r Bakonyszentlászló (Győr— Jutás—ujdombovári vonal), MAGYAR SZENT KI RÁLY. Kg.. Komitat Veszprém, Bez. Zirc, 880 Einw. Kreisnotär, Malrikel- amt, ref. fo. Gericht : Veszprém. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Zirc. Gend. : Csesznek. "ö" Bakonyszentlászló (Sir. Győr—Jutás—Ujdombovár). Körjegyző (Kreisnotär) : Kurdi Rudolf. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : özv. Bamba Ferencné (44) Berger Mór (15) — Bombás Fe­renc (27) — Báró Eszterházy Pál (430) — Kovács Pál (17) — Mátyus István (15) — Nagy János (20) — Nagy Sándor (18) — báró Nizky Pál (1400) — özv. Szabó Ferencné (23) — Taszkányi Mihály (31) — Zsargó Dávid (15) — Zsargó Ist­ván (15) — Zsargó Mihály (20) — Zsargó Sándor (18). Asztalos (Tischler) : Boros Imre. Bognárok (Wagner) : Adorján Ist­ván — Balog Lajos. Cipészek (Schuhmacher) : Amber- ger János — Kucsera János *— Kutter István — Sarf János. Cséplögéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Imre Sándor Ecetg.vár (Essigfabr.): Berger Mór. Korcsmárosok (Wirte) : Bauerhu­ber Ignác — Krausz Emanuel. Kovácsok (Schmiede): Mátyus Sán­dor — Szabó Ferenc. Malmok (Mühlen) : gróf Nicky P. Zsargó Dávid (gőz, Dampf). Szabó (Schneider) : Mátyus Lajos. Szatócs (Krämer) : Kellner Jenő. Szövetkezet (Genossensch.) : xMa- gyar- és Bakonyszentkirályi Han­gya fogyasztási és értékesitő szöv. Szülésznő (Hebamme) : özv. Szabó Józsefné. Takács (Weber) : Kovács József. MAGYAR SZENTM I KLóS. Kk., Zala vm., nagykanizsai járás, 450 lak. Kjző, akv., Hosszuvölgy. Trvszék, (tkv.), járásbíróság, áll.- pénzt.: Nagykanizsa. Cs. ö.: Gelse. Nagykanizsa (Budapest— nagykanizsai vonal). Hosszu­völgy. MAGYAR S Z E NTM I KLóS. Kg., Kom. Zala, Bez. Nagykanizsa, 450 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt : Hosszuvölgy. Ger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Nagykanizsa. Gend.: Gelse. Nagykanizsa (Str. Budapest—Nagykanizsa).‘3©? Hosszuvölgy. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Schmidt József (47). Ács (Zimmermeister) : Fuksvics J. Asztalos (Tischler) : Horváth J. Bognárok (Wagner) : Giczi Dénes Sostanics István. Cipész (Schuhmacher) : Sostanics Mihály. Csépiőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Matis Károly. Csizmadiák (Tschismenmacher) : Krimel István — Sostanics K. Korcsul áros (Wirt): Császár Péter. Kőművesek (Maurer) : Becze Ist­ván — Hohe István — Tomasics János. Mészáros (Fleischer) : Császár P. Szülésznő (Hebamme) : Láng Éva. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- hündler) : Császár Péter. MAGYARSZER DAH ELY. Kk., Zala vm., nagykanizsai járás, 950 lak. Kjző, akv. : Zalaszent- balázs. Trvszék, (tkv.), járásbir. áll.-pénzt. : Nagykanizsa. Cs. ö. : Gelse. Gelse (Nagyka­nizsa—ágfalvai vonal). Zala­szentbalázs. MAG YARSZ ER DAH ELY. Kg., Kom. Zala, Bez. Nagykanizsa, 950 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt: Zalaszentbalázs. Ger. (Grund- buchsaml), Bezirksger., Staatsk. : Nagykanizsa. Gend. : Gelse. Gelse (Str. Nagykanizsa—Ág­falva). Zalaszentbalázs. F ö l dbirtokosa k (Grundbe­sitzer) : Németh István (111) — Ujvégi Elek Ernő és Géza (908). Asztalos (Tischler) : Rujbert J. Cipészek (Schuhmacher) : Erdélyi János — Horváth István. Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer): Kolovics Mihály. Koresmáros (Wirt) : Stampf Mihály. Kovácsok (Schmiede) : Kelecsera Géza — Tábori János. Kőműves (Maurer) : Benkes János. Malom (Mühle) : Kolonocs Testv. (viz, Wasser). Szeszgyár (Spiritusfabrik) : Elek Ernő és Géza. Szülésznő (Hebamme) : Bosoki A. Takács (Weber) : Ruzsics István. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : Stampf Mihály. MAGYARSZOMBATFA. Kk. Vas vm., muraszombati j., 388 lak. Kjző., Trvszék.: Szombathely. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Szentgotthárd. Dávidháza— Kotormány (10 km.). (Körmend— Dávidháza—kotormányi vonal). Ref. elemi isk. MAGYARSZOMBATFA. Kg. ' Kom. Vas, Bez. Muraszombat, 388 Einw. Kreisnotär. Ger.: Szombat­hely. Bezirksger., (Grundbuchs­amt), Staatsk.: - Szentgotthárd. (&£§ Dávidháza—Kotormány (10 Km.). (Str. Körmend—Dávidháza—Ko­tormány). Ref. Elemen­tarschule. Főieyűző (Obernotär) : Fü­löp Sándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : gróf Batthyány Iván (225) gr. Bicsák Sándor (19) — Bigó Mihály (16) — Biró János (24) — Both Sándor (17) — Cseke Dániel cigo (20) — Cseke Dániel makus (23) — Cseke Gyula (19) — Cseke János vörös (31) — Cseke József bence (20) — Cseke Pál órás (15) Gaál János (28) — Gyenese Ferenc (‘10) — Kovács Dániel (19) — Ko- Kovács Ferenc (42) — Kovács Pál (18) — Kovács Sándor (31) — Község (66) — Nagy Károly (16) Nagy Sándor (16) — Németh Já­nos alsó (23) — Németh Pál felső (21) — Németh Sándor (23) — Pajlucs Dániel (20) — Preisz Ig­nác (23) — Szépe Kálmán (51) — Zsohár János (40) — Zsohár La­jos (14). . Ácsok (Zimmermeister):- László János — Nagy Pál. Bognár (Wagner) : Zsokár János. Fazekasok (Hafner) : Busák Ede őrm. Busák Sándor — Jäger Cseke János — Cseke József György — Cseke Sándor fia — Czug Miklós — Farkas István — Kovács József — Kovács Pál — Könye Pál — Nagy Sándor — Némethy Antal. Koresmáros (Wirt): Cseke József. Kovácsok (Schmiede) : Bogár Jó­zsef — Malacsus József. Malom (Mühle) : Balaicz Sándor (viz, Wasser). Szabó (Schneider): Kranyiz József. Tojáskereskedő (Eierhdlr.) : Biró Ferenc. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : Preisz Ignác. MAG YARSZ O M BATH ELY Kk., Veszprém vm., zirci j., 1400 lak. Kjző, akv., rk., ev. $3. Trv.- szék : Veszprém. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt.,: Zirc. Cs. ö. : Kerék­teleki. (Bánhida—pápai vo­nal). MAGYARSZ O M BATH ELY. Kg., Kom Veszprém, Bez. Zirc, 1400 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt, rk., ev. (tg. Gericht : Vesz­prém. Bezirksgericht (Grund­buchsamt), ätaatsk. : Zirc. Gend. : Kerékteleki. Üp© (Str. Bánhida— Pápa). W Körjegyző (Kreisnotär) : Boór Lajos. Orvos (Arzt) : Haiti Ernő. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bagó Mihály (28) — Bécsi Mihály (18) — Borsos István (17) Z. Czigány Gyula (163) — Csitár Imre (29) — Csurgay János (104) gr. Eszterházy Lászió (3(x>0; — He- tényi Pál (17) — id. Janó József (23) — ifj. Janó József (25) — Far­kas István (19) — Kok István (21) Kovács B. József (45) — S. Ko­vács István (15) — Kovács M. Ist­ván (114) — özv. Kovács M. Já- nosné (25) — özv. Kovács Péterné (29) — ifi. özv. Kovács Mihályné (19) — Kovács M. Mihály és József Fia (41) — Letenyei János (34) — Kovács Márton (34) — bogoly Ko­vács Mihály (33) — Kovács" Pál alsó (20) — Kovács Pál felső (18) özv. Letényi Mihályné (39) — ifj. Letényi Miklós (24) — Molnár Gyula evang. lelkész — id. Paveke Mihály (33) — Muzslai János utóda (45) — Németh A József (27) — Németh Mihály (16) — Né­meth S. Mihály (18) — ifi. Pavele Mihály (22) — Pécsi János (24) — Polgár István (19) — Szabó János (24) — Szabó Pál (22) — Szat­máry János — Tóth Mihály (21) özv. Vági Kovács Jánosné (31) — Varga János — K. Varga József Varga László (15) — Varga M. Mihály (19) — P’arkas Varga Mi­hály (27) — Vida Mihály (18). Bognárok (Wagner) : Kovács Mi­hály — Magyar István — Pethő Mihály — Virág Imre. Borbély (Barbier) : Mikruta Antal Cipészek (Schuhmacher) : Kovács Pál — Maracskó József — Preller Vendel. MAGYARTELEK. Kk., Bara- ranya vm., szentlőrinci j., 400 lak. Kjző, akv. : Magyarmecske. Trv.- szék : Pécs. Járásbíróság (tkv.;, áll.-pénzt. : Szentlőrinc. Cs. ö. £P\PX Magyarszentiván—Gusztáv­müve (Szentlőrinc—zalátai vonal). Magyarmecske. MAGYARTELEK. Kg., Kom. Baranya, Bezirk Szentlőrinc, 400 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Magyarmecske. Gericht : Pécs. Bezirksgericht (Grundbuchsaml), Staatsk. : Szentlőrinc. Gend. Magyarszentiván—Gusztávmüve (Str. Szentlőrinc—Zaláta). Magyarmecske. Föl db i r fokos ok ( Grundbe­sitzer) : Kamerer Ferenc (456) — Kovács János (32) — Közbirto­kosság (210). Földbérlő (Grundpächter): Kämmerer Ferenc (217). Koresmáros (Wirt) : Géczi József. Kovács (Schmied) : Szipokmayer Lajos. Malmok (Mühlen) : Patkó József Szigeti Károly. Szatócs (Krämer) : Szekeres Gy. Szülésznő (Hebamme) : Török J.-né MAGYARTÉS. Kk., Csongrád vm., tiszántúli j,, 450 lak. Szolga- birói hivatal : Mindszent. Kjző, akv. : Szentes. Trvszék : Szeged Járásbíróság (tkv.), államoénztár., tanf. : Szentes. P. ü. ig. : Szeged. Cs. ö : Szentes. Szen­tes (Kiskunfélegyháza—orosházai vonal). Közs. elemi iskola. MAGYARTÉS. Kg., Komitat Csongrád, Bezirk Tiszántúl. 450 Einw. Stuhlrichteramt : Mind­szent. Kreisnotär, Matrikelamt : Szentes. Gericht : Szeged. Bezirks­ger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Schulinspektorat : Szentes. Finanz­direktion : Szeged. Gend. : Szen­tes. ~f$r Szentes (Str. Kiskunfélegyháza—Orosháza), Ge­meinde-Elementarschule. K özségt bíró (Gemcinde- richler) : Ugrai Antal." Orvos (Arzt): Eszes István. Állatorvos (Tierarzt) : Dó­zsa Henrik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom