Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Merkantil bank- és pénzváltó-szö­vetkezet — Bank- und Wechs­lergenossenschaft (Igt. Bárdos Endre, Forgács Antal, Bálint Gyula), VI., Hajós u. 26. Merkantil hitelszövetkezet — Kre­ditgenossenschaft (Igt. Bárdos Endre, Bálint Gyula), VI., Ha­jós u. 26. Merkovich Sándor, halászati, va­dászati cikkek — Fischerei- u. Jagdartikel, VI., Gróf Zichy Jenő ti. 24. (Magyar) mérleg- és gépgyár részvénytársaság — Ungarische Waagen- und Maschinenfabriks- A.-G. (Igt. Vida Jenő, Lakos Mór, Berger Miksa, Berger Pál, Vadász Aladár), VII., Erzsébet körút 41. Mérő Béla, gabonabizományos és ügynök — Getreidekommissio­när u. Agent, 11., Fő u. 52. Mérő és Garat (M. Arnold és G. Tibor), bank- és tőzsdebizomá­nyosok — Bank- u. Börsenkom­missionäre, VIII., Népszínház u. 27. Mérő és Mandel (M. és M. Imre), bank- és értéktőzsdebizományi iparüzlettulajdonosok — Bank- u. Börsenkommissionäre, V., Báthory u. 10. Mérő és Vámos (M. Bernál), ga­bona- és bankbizományos — Bank- u. Börsenkommissionäre, V„ Alkotmány u. 18. Fiók Wien. Mérő Jenő, bútorgyár — Möbel­fabrik. VII., Rózsa u. 22. Mérő Miksa, fa- és szén — Holz u. Kohle, V., Zoltán u. 10. Mérő Simon, bankbizomány ~ Bankkommissionär, V., Csanády u. 18. Mersich és Moskovitz (M. Lajos és M. Soma), papír és papír­áruk nagykereskedése — Papier« u. Papicrwarengrosshandlung. VI., Lovag u. 3. Merx kereskedelmi és ipari rész- vénytárasság — Merx Handels­und Gewerbe-A.-G. (Igt. Szászy Lajos, dr. Nestor Kamii, Hegyes­halmi Zoltán, Vágó Márton), V., Bálvány u. 5. Méry Bertalan, zongora — Kla­viere, V., Akadémia u. 5. Méry István, hangszerek — Mu­sikinstrumente, L, Alkotás u. 39. Mes mechano elektromos spe- cialkészülékek részvénytársaság — Mes Mechano elektrische Spezialapparate A.-G. (Igt. dr. Duft János, dr. Ángyán Béla, Sturzenegger Ágost, Picker Fri­gyes, Wyss János Lajos, Pfiffner Emil, Pfiffner Pál), II., Szász Károly u. 5. Messer Adolf élelmicikkbizomá- nyos — Lebensmittelkommissio­när, IX., Központi vásárcsarnok 465—468. Messer S., gyapjú-, szövet- és bélésáruügynök — Schafwoll-, Stoff- u. Futterwarenagent, V., Erzsébet tér 15. Messik Győző (M. Pál Győző), füszerkereskedő — Spezereiwa­ren, VI., Nagymező u. 37—39. Messinger Adolf, műszerész Mechaniker. VI., Mozsár u. 14. Messinger H. és Fiai (Medgyes Marcell), posztókereskedő — Tuchhändler, V., Berlini tér 9. Messinger Manóné, szabónő — Schneiderin, V., Nagykorona u. 3. Messinger Sámuel és Arthur (M. Arthur), bélésáru és szabókellék — Futterwaren u. Schneider­zubehöre, V., Erzsébet tér 5. Messner és Arndt (M. Sebestyén, A. Rezső), építőmesterek — Bau­meister, VIII., Óriás u. 46. Mester Ferenc és Társai (M. Fe­renc, Zahoránszky Ervin, dr. Székely Sándor), likőr, rum és konyak készítése — Likör, Rum und Kognak, IX., Mester u. 21. Mester S. (M. Simon), tűzifa — Brennholz, VI., Forgách u. 13. Mester utcai bérházépitő részvény- társaság — Zinshausbau-A.-G. (Igt. Schlesinger A. Arthur), VIII., Rökk Szilárd u. 6. Mestitz Ármin Arnold (M. Áron Armin, közéletben Arnold), ke­reskedők hitelügyében felvilágo­sítást nyújtó ügynök — Handels- auskünfteiagent, VII., Dohány u. 16-18. Mestitz Ferenc és Társa (M. Fü- iöp, helyesen Ferenc, M. Jó­zsef), technikai áruk és gépolaj — Technische Waren u. Ma­schinenöl, VI., Teréz körút 58 198 Mestitz Vilmos (M. Vilmos, M. Pál, M. Lajos), bank-, gabona- és takarmányárucikkek bizomá­nyosa — Bank-, Getreide- und Fouragekommissionär, VI., Szondy u. 11. Mestitz Vilmos, értékpapír- és gabonabizományos — Effekten- u. Getreidekommissionär, V., Nádor u. 17. Mestre és Blatgé részvénytársaság automobilalkatrészek — Mestre & Blatgé A.-G., Automobilbestand­teile, VI., Jókai tér 5. Főtelep Páris. Ifj. Meszanek József, kalaposmes­ter — Huterer, IL, Csalogány u. 50. Mészáros Endre (M. E. Károly), ragasztóanyag elöállitása — Dex • trinerzeugung, VIII., József u. 45. Mészáros és Gerstenberger (G. Ágost Emil), építőmesterek Baumeister, II., Aranka u. Mészáros és Tauber (M. Dezső, T. Dezső és T. Sándor), női divat­áruk — Damenmodewaren, IV., Hajó u. 8—10. Mészáros Ferenc, fűszer- és gyar­matáruk — Spezerei- u. Kolonial­waren, VIII., Szentkirályi u. 28. Mészáros Győző, kávéház — Kaffee­haus, IV., Egyetem u. 1. Mészáros Gyula (M. Károly), kő­művesmester — Maurer, X.. Hé- derváry u. 12. Mészáros Izor (M. Izor, M. Izomé szül. Neumann Sarolta), nőidivat- ház — Damenmodehaus, IV., Kossuth Lajos u. 4. Mészáros Jenő, bankbizományos — Bankkommissionär, IX., Ferenc körút 12. Mészárosok bőrgyára részvénytár­saság — Lederfabrik A.-G. der Fleischhauer (Igt. Bachrach Mór, Schubert Sándor, Kobelrausch László, Jobbágyi Béla, Schwartz ■- Gyula, Allina Frigyes, Lévai Adolf, dr. Schubert Ágost, dr. Posch Dezső, Bohns Gyulai, IV., Károly kőrút 10. Mészárosok- egyesülése részvénytár­saság — Fleischhauer-Vereinigung A.-G. (Igt. Vámos Jenő, Lukács Aladár, Mayer János, Könyves Lajos), IX., Bakáts u. 1. Mészárosok mellékterményért éke­sítő egyesülése mint szövetkezet — Nebenproduktenverwertungs - Ver­einigung der Fleischhauer als Genossenschaft (Igt. Schubert Sán­dor, Kobelrausch László, Jobbágyi Béla, Pathó István. Varga József), VII., Károly körút 1. Mészégető részvénytársaság — Kalkbrennerei A.-G. (Igt. Mikó Pál, Weiszberger Mihály, Zallel Miksa). V., Géza u. 3. Mész- és mühabarcsárusitó rész­vénytársaság — Kaik- und Kunst- mörtel-Verkaufs-A.-G. (Igt. Mül­ler József. Lukács Emil, Vida Jenő. Szüsz Rafael, Spiegl Béla). V., Akadémia u. 9. Meszes Manó, olaj- és zsiradékáruk — öl- und Fettwaren, VI., Eöt­vös u. 27. Meszner Károly, bank- és tőzsde- bizományos — Bank- u. Effekten­kommissionär, VIII., Losonczy u. 21. Mészöly László és Ádám Erzsébet (Raskó Rudolfné szül. Schmidt Franciska), fényképészet — Pho­tograph, IV.. Bécsi u. 5. Mészöly Miklós. ..Labori“ fény­képészeti műterme — Photo­graphisches Atelier, V., Erzsébet tér 18. Méta fémipari részvénytársaság — — Méta Metallindustrie-A.-G. (Igt. dr. Dobránszkv Béla, Bálint Ár­min, dr. Bogyó János, Gárdonyi Miksa), V.. Váci ut 28. Méta vegyészeti részvénytársaság — Meta, chemische A.-G. (Igt. Steiner Mihály), VIII., Baross u. 120. Metallotechnika részvénytársaság — Metallotechnika A.-G. (Igt. Szegő Sándor, Ottó Ernő, Arnstein Gusztáv), VI., Hajós u. 36. Metallum vaskereskedelmi rész­vénytársaság — Metallum Eisen- handlungs-A.-G. (Igt. Klein Ár­pád, Klein Jenő, Vas Béla, Löwen- stein Samu, Welisch János), V., Tátra u. 8. Metax magyar izzólámpa részvény- társaság — Metax ungarische Glühlampen-A.-G. (Igt. Kreme- neczky János, dr. Hirschler Hen­rik, Schwartz Alfréd, Glaubauf Ernő, Knauschner Miksa, Kreme- neczky József, Kremeneczky Sán­dor, Gellert Arnold), IV., Iránvi u. 13. Meteor kőipari és malomkőgyár részvénytársaság — Meteor Stcin- industrie- u. Mühlsteinfabrik-A.- G. (Igt. Deutsch Alfréd. Reitzer Miksa), V., Meder u. 4. Iroda V.. Nádor u. 34. (Magyar) meteor részvénytársaság — Ungarische Meteor A.-G. (Igt. dr. Spitzer József, Miessler Jó­zsef, Krassó Fülöp, R.vheus Pál), VII., Erzsébet körút 6. Meteor vegyészeti gyár Bolgár Gyula részvénytársaság — Me­teor chemische Fabrik Julius Bol­gár A.-G. (Igt. Micseh Endre, Nádor Lajos, Korányi Béla, Fü­redi Béla, dr. Grünbaum Imre, Bolgár Gyula), VIII., Kisfaludy u. 28. Gyártelepek : VI., Hun­gária ut 79, Vác. Meteor világítási és olajkereske­delmi részvénytársaság — Me­teor Beleuchtungs- u. Ólban - dels-A.-G. (Igt. Wechsler Mik­lós), IX., Közraktár u. 28. Meteor villamossági és műszaki részvénytársaság — Meteor Elektrizitäts- u. technische A.- G. (Igt. Eisuitz Sándor, Ungár I. Károly, Róth Antal), V., Ba­laton u. 10. Metro bank és külkereskedelmi részvénytársaság — Metro Bank- u. Aussenhandels-A.-G. (Igt. dr. Ugrón Gábor, Schnittkin Gusz­táv, dr. keresztesi Kiss Gyula, Huszár Károly, báró Pap Géza, Unger Bertalan A., Magyar Miklós, Barna Bertalan, dr. Petrovits György, Máyer János, Marchese Gaetano di Süni), V., Arany János u. 1. Metro vízmérő és műszaki mérő­készülékgyár részvénytársaság — Metro Wassermesser- u. Mess- apparatenfabrik A.-G. (Igt. Be­nedek Károly, Bergmann Mik­lós, dr. Bordán Oktáv, kulasi Bründl János, Horváth Ignác, Molnár Lajos, dr. Simon Izidor), VI., Podmaniczky u. 27. Metropole-szállód? Petanovits Jó­zsef (Szántó Ferenc, Kittner Mi­hály), vendéglő és kávéház — Hotel u. Gasthaus, VII., Rákóczi ut 58. Lovag Metz Rudolf és Társa, divatcikkek — Modewaren, VIII., Üllői ut 58. Metzger Róbert és Társa, bortar- tánykocsi-kölcsönző intézet — Weinwagenverleihinstitul, V., Bál­vány u. 5. Meva fémáruipar részvénytársa­ság — Meva A.-G. für Metall- waren-Industrie (Igt. Lederer Ottó, Fischel Ignác, Lederer Emil, Wiener Alfréd, Oplatek József, br. Szterényi József, dr. Brügler Bertalan), VI., Király u. 82. Mez, Apa és Fiai (Ziegenbein György), varróselyem, pamut- és selyemgombolyitó — Näh­seide, Wolle- u. Seidenspule. Főtelep Freiburg, fióktel. IV., Ferenciek tere 3. Mez Károly és Fiai részvénytár­saság — Kari Mez & Söhne A.-G. (Igt. Hans Mez, Paul Mez, Her­mann Mez), fonál — Faden. Főt. Wien, fiókt. VII., Király u. 51. Mezei Adolf, élelmiszernagyke­reskedő — Lebensmittel-En- gros-Händler, IV., Ferenc Jó­zsef rakpart 1. Mezei Antal, könyvkereskedő — Buchhändler, IV., Eskü ut 5. Mezei Béla, divatáruk — Mode­waren, IV., Kossuth Lajos u. 10. Mezei és Czitó (M. Sándor és Cz. Sándor), Gloritas vegyé­szeti müvek — Gloritas che­mische Werke, VI., Szabolcs u. 30. Mezei és Darvas (M. Adolfné szül. Grosz Szidónia és D. Gyu- láné szül. Boch Fáni), élelmi­szer nagyban — Lebensmittel­grosshandlung, IX., Angval u. 7 a. Mezei és Lorand (M. Lajos és L. Emil), bankbizományosok —- Bankkommissionäre, VI., Vil­mos császár ut 72. Mezei Sámson, értékpapirkeres- kedő — Effektenhändler, VII., Vö­rösmarty u. 13. Mezei Simon, terménykereskedő — Produktenhändler, VIIL, Vay Ádám u. 5. Mezey Árpád, értékpapír kereskedő — Effektenhändler, VI., Andrássy ut 47. Mezey és Scheiber, bank- és pénzváltóüzlet — Bank- u. Geld­wechselgeschäft, V., Zoltán u. 12. Mezey és Sinai (S. Jakab, M. Ár­pád), bankbizományosok — Bankkommissionäre, VI., And­rássy ut 47. Mezey és Társa (Szántó Ferenc), sörkereskedő — Bierhändler, IX.,. Ranolder u. 4. Mezey és Társai-féle sóraktár (Ba­lassa Jeenő, Dallos Rezső), só- és. sótermékekkel kereskedő — Salz u. Salzprodukte, V., Dunaparti teherpályaudvar. Mezey Gyula, bankbizományos — Bankkommissionär, VL, Aradi u. 66. Mezey Gyuláné, texlilárubizomá- nyos és ügynökség — Textilwa­renkommissionär u. Agent, VI., Felsőerdősor 11. Mezey Lőrinc, bank- és váltóüzlef — Bank u. Wechselstube, VL, Gyár u. 14. Mezőfi Vilmos, nyomda — Drucke­rei, VII., Ilka u. 36. Mezőgazdasági Áru- és Termény- kereskedelmi Részvénytársaság; — Landwirtschaftliche Waren- und Getreidehandels-A.-G. (Igt. Böhm Adolf, Gölniczky Géza, dr. Nemes Gyula, dr. Peregriny Géza, Danziger Szilárd és Dévai József), VII., István ut 9. Mezőgazdasági beszerzési és érté­kesítő szövetkezet — Landwirt­schaftliche Beschaffungs- u. Ver­wertungs-Genossenschaft (Igt. Lippner Károly, Aczél Ádám, Györgyev Jenő, Ibrányi Ödön, Kállay Dezső, dr. Rejtő Jenő), VI., Teréz-körut 40—42. Mezőgazdasági épitő részvénytár­saság — Landwirtschaftliche- Bau-A.-G. (Igt. Bánki Donáth, Bánki Elemér, dr. Gally Kálmán, dr. Lázár Andor, dr. Sasvárf Géza), VI., Vilmos császár ut 45. Mezőgazdasági és ipari gépkeres­kedelmi részvénytársaság — Landwirtschaftliche u. Industrie- Maschinenhandels-A.-G. (Igt. dr. Horváth Frigyes, Schaffer Márk, Engel János. Spitalsky Antal), V., Balaton u. 12. Mezőgazdasági kenderipar-rész- vénytársaság — Landwirtschaft­liche Hanfindustrie-A.-G. (Igt. kisbábi Strasser Sándor, báró Kohner Adolf, pándi Horváth Zsigmond, Vészi József, báró- Kohner Villy, Strasser Alfréd, kisbábi Strasser Richárd, Strasser Izidor, Wimmer Fülön, Faragó* Lajos, Cukor Ferenc), VIII., Reviczky u. 3. Mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari rt. (Izsák) bpesti irodája — Landwirtschaftliche, Handels- u„ Industrie-A.-G. (Izsák), Budapes­ten Büro (Igt. Teischler József, Gestetner Albert, Eppinger Ar­thur Gestetner Sándor, Heller- Vilmos, Martinovics László, Pop­per Lajos, dr. Róth Samu), V., Báthory u. 5. Mezőgazdasági kereskedelmi rész­vénytársaság — Landwirtschaft­liche Handels-A.-G. (Igt. Aczél Ádám, Horváth Károly, dr. Keg- levich Gábor, Szász Pál, dr.. Mandel Elemér, Györgyei Jenő), IV., Szervita tér 5. Mezőgazdasági, műszaki és keres­kedelmi rt. — Landwirtschaft­liche, technische u. Handels-A.-G. (Igt. Mészáros Zoltán, Gyalókay Lajos, gr. C.sáky Gábor), IV.. Semmelweis u. 14. Mezőgazdasági nagyüzemek rész­vénytársaság — Landwirtschaft­liche Grossbetriebe A.-G. (Igt. gr. Károlyi Imre, gr. Wenck- heim László, Krausz Simon, gr. Khuen-Héderváry Károly, gr. Cziráky György, gr. Cziráky László, gr. Festetich György, Fuchs Arthur, dr. Hajós Kál­mán. dr. Mesterházy Ernő, Or­szágit Róbert, őrgr. Pallavicini György, Rézner Tibor, Somssich Miklós, gr. Széchenyi István, gr. Széchenyi Péter, gr. Wonckheim József, gr. Wenckheim Pál, dr. Wittmann Ernő, dr. Studinska Elemér), V., Sas u. 27. Mezőgazdasági részvénytársaság — Landwirtschaftliche Industrie-A.- G. (Igt. Kovács Géza, Klein Gyula, br. Haupt Stummer Li- pót. br. Haupt Stummer Leó, dr. Klein István, Kladnik Alajos, Ma­yer Emil, Mortons Caesar, br. Ullmann György, Szirmai Oszkár,. Weimárai Géza), V., József tér 8-

Next

/
Oldalképek
Tartalom