Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - P

Pécs 1218 Horváth Immobilienverkehrs- u. Handelsunternehm ung. Horváth József, kádár — Böttcher, Árpád u. 59. Horváth Kálmán, kádár — Bött­cher, Katalin u. 11. Horváth Márton utódai Nagyhar- sányi kőbányavállalat és mész­telepek (Csizsek László, Mautner József, Kresics Bernát és Szabó Kálmán), kő- és fatermelők — Stein- u. Holzproduzenten. Horváth Pál (Paleskó Lipót), ko­vács — Schmied, llöfler Testvérek (H. János és Jakab), bőrgyár — Lederfabrik, Ferenciek u. 14. Hungária általános biztositó rész­vénytársaság pécsi vezérügynök­sége — Pécser Generalagentur der Hungária Allgemeinen Ver- sicherungs-A.-G., Széchenyi tér 9. Hungária cipőgyári és kereske­delmi részvénytársaság — Hun­gária Schuhfabrik- u. Handels- A.-G. Főtelep : Budapest. Hunnia egyesült tejgazdaság rész­vénytársaság — Hunnia ver­einigte A.-G. für Milchwirtschaft. (Igt. Marbauer Henrik, Lengyel Béla és dr. Pollák Sándor). Főte­lep : Budapest. Husvéth vegyi termékek gyára — Fabrik Chemischer Produkte. Industria részvénytársaság — In- dustria A.-G. (Igt. Visnya Ernő elnök, dr. Fischer Ferenc alel- nök, Boczán Károly, Erdélyi Ist­ván, Siptár Lajos és Raab Gyula.) Központ: Széchenyi tér 9—10. Te­lep: Siklósi u. 33. Iszkeits Ferenc, kádár — Böttcher, Kaszárnya u. 34. Jakobovics Testvérek (J. Béla és József), rövidáruk — Kurzwaren, Szabadság u. 1. Jankovics Hugó (özv. J. Ilugóné és J. József), szappangyár és bor- kereskedő — Seifenfabrik und Weinhändler. Járányi János baranyai harisnya- és kötő-szövő-iparvállalata — Strumpfwirkerei. Jegyzők árvaházi kereskedelmi részvénytársasága — Waisen­haus-Handelsgesellschaft der No­tare. Főtelep : Budapest. Jobszt József, gépgyár — Maschi­nenfabrik. Justus Lipót Fia, Olajmalom —• Ölmühle, Malom u. 2. Kajdy és Schmira, „Dunántúl“ épitővállalat (K. Mihály és Sch. Román) — Bauunternehmen, Br. Bánűy Dezső u. 16. Kapitány Ferenc, vas-, fűszer- és gyarmatárukereskedő — Eisen-, Spezerei- u. Kolonialwaren. Kari Arturné, papirkereskedő —• Papierhändler, N. Flórián u. 12. Károlyi Emil építkezési vállalat részvénytársaság — Bauunter- nebmen A.-G. (Igt. Károlyi Emil igazgató, Hamerli József, Berecz Károly, Littke József elnök, Visnya Ernő alelnök, Tedesco Viktor, Erreth Ede és Siptár Lajos.) Majláth u. 22. Keinrath Béla, kádár — Böttcher, Szigeti országút 21. Kellermann Armin, rövid- és di­vatáru — Kurz- u. Modewaren, Apáca u. 3. Kellert Adolf, borbizományos — Weinkommissionär, Rákóczi u. 81. Kemény Béla, órás, ékszerész és aranyműves — Uhrmacher, Ju­welier u. Goldschmied, Ferenc József u. 13. Kemény Lajos, borbizományos — Weinkommissionär. Kemény Mór, rövid- és diszműáru — Kurz- und Galanteriewaren, Fürdő u. 1. Kempfner és Bedő (B.' Mórné sz. Rosenfeld Julia, K. Vilmos és K. Jenő), bor-, pálinka- és szesz­nagykereskedők — Wein-, Brannt­wein- und Spiritusgrosshändler, Siklósi u. 5. Kerese és Társa (K. Miksa Károly és Krausz Károly), fűszer- és gyarmatáruk — Spezerei- u. Ko­lonialwaren, Klimó u. 10. Kertész Gusztáv, fakereskedő — Holzhändler, Szigeti országút 33. Kertész Izsó. rövid-, szövött-, tex­til- és fehérnemüárukereskedő — Kurz-, Wirk-, Textil- u. Weiss­wäschewarenhändler, Kardos Kál­mán u. 15. Keszler- Sándor. Első pécsi cipő­raktár — Schuhlager, Mór u. 14. Kétyi Dezső, rőfös-, rövid- és di­vatárukereskedő — Schnitt-. Kurz- u. Modewaren. Zsinkó István u. 4. Kisaszondy Lajos, műlakatos — Kunstschlosser, Mária u. 32. Kisbirtokosok biztositóintézete rész­vénytársaság pécsi vezérügynök­sége — Pécser Generalagentur des Kleinlandwirte-Versicherungsinsti­tuts A.-G., Munkácsi M. u. 4. Kiss Jenő első pécsi ablakredőny- gyára — J. K. Erste Pécser Fensterrollädenfabrik. Klein Ádám Fiai (K. Béla és Gyula), asztalosok és bútorkereskedők — Tischler u. Möbeihdlr, Makár u. 18. Klein Bernát, rőfös — Schnitt­waren. Klein Gyula, textiláru — Textil­waren, Báthory u. 3. Klein Mór és Rosenberger Miksa, rőtös- és kézmüárux, sapka- Készitők — Scnnitt- u. jvtanu- laklurwaren u. Kappenerzeuger. Klein Sándor, ruhakereskedő — Kleiderhändler. Knechtl Rudolf, puskaműves és műszerész — Bücnsenmacher u. Mechaniker, Majláth u. 16. Knippel Pongrác, kádár — Bött­cher, Mandula u. 23. Kohn és Klein (K. Hermann és K. Bernát), kosárfonók — Korbflech­ter, Sörház u. 12. Kohn Hermann (Kende Alfréd és Kende Oszkár), rőíösáruk — Schnittwaren, Deák u. 2. Kohn Katica tLowy Jákóné, Kollin Cecilia és Böjim Laura), női- kalapok — Damenhüte, Kossuth Lajos u. 8. Kovács Albert, gépek és felszerelé­sek — Maschinen u. Ausrüstun­gen, Siklósi u. 21. Kovács József és Társa (K. J. és Salgó Imre), rövid-, kötött- és divatáruk — Kurz-, Wirk- u. Modewaren. Kováts Pál, bor ügynök — Wein- agent. Kovács Pál, kaptafakészitő — Schuhleistenerzeuger. Kovács Sámuel, hutor-, asztalos­áru- és ércalaku fakoporsógyár — Möbel-, Tischlerwaren- u. Holz- sargfabrik. Siklósi u. 7. Kovátsits János, mészáros — Fleischer, Lánc u. 25. Kozma és Döméi (K. József és D. Jenő), gépgyár — Maschinen­fabrik, Ferenc József u. 46. Kozma Sándor utódai, ruhakeres­kedők — Kleiderhändler, Vörös­marty u. 4. König és Társa (K. Ferenc és Hirschler Artur), géplakatosok — Maschinenschlosser, Kálvária u. 48. Königstein Mári (K. Márkuszné sz. Pollák Mária), szatócs — Krämer, Bányatelep. Könnyű Józsefné sz. Karpf Berta, könyv-, zenemű- és papirkeres­kedő — Buch-, Musikalien- und Papierhändler. Koszi János utódai Füzy József és Társai (F. József, Schnee Béla és Krausz Samu), fűszer-, gyarmat­áru- és élelmiszerkereskedők — Spezerei-, Kolonial- u. Lebens­mittelwaren, Irgalmasok u. 14. Koszi János utódai Krausz és Franki, fűszer-, csemege- és gyar­matárunagykereskedők — Spe­zerei-, Delikatessen- u. Kolonial­warengrosshändler. Kött Jenő (özv. Kött Jenőné szül. Werhofnik Julia), kereskedelmi és műkertész — Gärtnerei, Széchenyi tér 12. Központi nemzeti áruforgalmi rész­vénytársaság (Bpest) pécsi fiókja — Pécser Filiale der Zentral Na­tional-Warenverkehr s-A.-G . Krausz Abrahám Fia Krausz Hugó szerszámnagykereskedése — Werkzeuggrosshändler, Irgalma­sok u. 16. Krausz Arnold, szövet- és bélés- áruk — Tuch- u. Futterwaren, Mátyás Flórián u. 8. Krausz Aurél, kereskedelmi ügy­nök és bizományos — Handels­agent u. Kommissionär, Báthory u. 1. Krausz és König (K. Imre és K. Lajos), gabona-, liszt- és termény­ár ubizományosok — Getreide-, Mehl- u. Landesprodukten-Kom- missionäre, Felsőmalom u. 18. Krausz és Lobi (K. Dezső és L. Zsigmond), fűszerkereskedők — Spezereiwaren, Munkácsy Ml. u. 14. Ifj. Krausz Gyula, épület- és tiizi- lakereskedő — Bau- u. Brennholz­händler. Kálvária u. 3. Krausz Ignác és Fia (K. Ignác és Gyula), termény-, bor-, fűszer-, gyümölcs- és csemegeáru-ügynö­kök — Agenten für Landes­produkte, Wein, ferner Spezerei­waren, Obst und Delikatessen, Széchenyi tér 2. Krausz Jakab és Fiai (K. Jakab és József és Komlós Béla), mészége­tők — Kalkbrennerei. Krausz Károly és Társa (K. Ká­roly és K. Károlyné), fűzőgyár — Korsettfabrik, Király u. 19. Krausz Lajos utóda Neumann Ig­nác és Társa (N. Ignác), bor- és pálinkanagykereskedők — Wein- u. Branntweingrosshändler, Rá­kóczi u. 25—27. Krausz Manó, bank- és váltóüzlet­tulajdonos — Bank- u. Wechsel­stube, Ferenc József u. 7. Krausz Márton, gabona- és takar­mánybizományos — Getreide- u. Fourage-Kommissionär. Krausz Miksa, gabonakereskedő — Gelreidehändler, Deák F. u. 9. Krausz R. és Fia (K. Artur), ruha- kereskedők — Kleiderhändler. Krausz Simon és Fia (K. Mór és Alfréd), bank- és váltóüzlettulaj­donos — Bank- u. Wechselstube, Siklósi u. 14. Krausze Ignác (Burkert Antal), vászon- és fehérnemükereskedő — Leinen- u. Weisswäschehändler, Széchenyi tér 16 és Kaposvári u. 5. Krebsz Ödön, gyógyfűszerkeres- kedő — Heilgewürze. Kreiner József, divatáruk — Mode­waren. Kremling Károly, kárpitos — Ta­pezierer, Mór u. 6. Kremmer György, kádár — Bött­cher, Cassián-telep 44. Krisztián György, kádár — Bött­cher, Kiskereszt u. 5. Krisztián Gyula, tüzifakereskedő — Brennholzhändler. Krisztián Gyula és Társai (K. Gyula, József, Mária, Julia), „Con­cordia“ első pécsi temetkezési vállalat — Beerdigungs-Unter­nehmen. Ladányi József, puskaműves — Büchsenm., Szigeti országút 23. Láng Adolf Vilmos, gabona- és terménybizományos és kereskedő — Getreide- u. Landesprodukten- Kommissionär u. Händler, Gi­zella u. 3. Lang H. Fia (özv. Lang Jakabné szül. Wolf Adél), norinbergi és rövidárukereskedő — Nürnberger- u. Kurzwaren. László Leó és Társa (L. Leó és L. Hugó), bőr- és cipőkereskedők — Leder- u. Schuhhändler, Ir­galmasok u. 6. Lauber Viktor, téglagyár — Ziegel­fabrik, Mária u. 43. Lavitz Emil, nyers- és kikészített bőrkereskedő — Rohhäute- und Lederhändler, Rákóczi u. 38. Lechner Kornél, könyv-, zenemű- és papirkereskedő — Buch-, Musi- kalien- u. Papierhändler. Leher Testvérek (Leher János), pogácsa- és groiersajtkészitő — Käsefabrik, Árpád ut 3. Lehner János, fűszer- és gyarmat­áruk •— Spezerei- u. Kolonial­waren, Kossuth L. u. 6. Lehr Izidor, férfi- és nőidivatáruk — Modewaren, Zrínyi u. 1. Leopold Alt, vegyeskereskedő — Gemischtwaren. Liszli István, kádár — Böttcher, Magyarürögi ut 3. Littke János, borbizományos — Weinkommissionär. Littke L., pezsgőbor-gyártelep — Champagnerfabrik, Szcitovszky tér 12. Lohnsteiner József, kádár — Bött­cher, Papnövelde u. 3. Lobi Leó, fűszer-, gyarmat- és kéz- műáru-ügynök — Spezerei-, Kolo­nial- u. Manufakturwaren-Agent. Löwy Adolfné, rőfös- és kész női- ruhaáruk — Schnitt- u. Kleider­waren, Apáca u. 17. Löwy Ernő és Társa (L. Ernő és Günsberger Sarolta), rőfös- és nőidivatáru-bizományi kereskedők — Schnitt- u. Modewaren-Kom- missionäre. Apáca u. 3. Löwy Jákó és Társa (L. Jákó és Weisz József), divat-, rőfös- és rövidárukereskedők — Mode-, Schnitt- u. Kurzwaren, Kossuth Lajos u. 8. Löwy Lajos, rőíösáruk — Schnitt­waren, Király u. 36. Löwy Miksa, rőfösáruk — Schnitt­waren. Löwyné K. (L. Ignácné), vegyes­áruk — Gemischtwaren. Löwy Testvérek (L. Gizella, L. Ernő és dr. László Emilt, női­divat- és konfekciókereskedők — Modewaren- u. Konfektionshänd­ler, Ferenciek u. 10. Lukács Nándor és Fia (L. Sándor és Aladár), rőfös- és rövidáruk — Schnitt- u. Kurzwaren, Zrínyi u. 6. Luszt Benőné és Társa (L. Benőné és Weisz Gizella), rőfös- és rövid­áruk — Schnitt- u. Kurzwaren, Munkácsy M. u. 31. Luszt Sándorné, cipő- és rövidáruk — Schuh- u. Kurzwaren, Kossuth Lajos u. 8. Madarász József, egyenruha- és polgári szabó — Uniform- u. bür­gerlicher Schneider, Anna u. 8. Magyar általános hitelbank (Bpest) pécsi fiókja — Pécser Filiale der Ungarischen Allgemeinen Kredit­bank. (Fiókigazgató: Bogdán Jenő. Főnökhelyettes: Boros Miklós), Király u. 13. Magyar élet- és járadékbiztositó- intézet pécsi vezérügynöksége — Pécser Generalagentur des Unga­rischen Lebens- und Rentenver­sicherungs-Instituts, Deák u. 1. Magyar-francia biztositó részvény- társaság — Ungarisch-französische Versicherungs-A.-G., Deák u. 1. Magyar kir. állami jegyintézet pécsi fiókintézete — Pécser Filial- institut des königlichen ungari­schen staatl. Noteninstituts. (Fő­nök: Ptacsek Viktor. Főnökhelyet­tes: Roboz József), Apáca u. 6. Mellékhelyek: Mohács, Szekszárd. Magyar kir. kaposvári katonai kör­let jóléti szövetkezete — Wohl­fahrts-Genossenschaft für den königlich-ungarischen Kaposvárer militärischen Kreis. Magyar országos biztosítóintézet — Ungarisches Landes Versicherungs- Institut, Munkácsy M. u. 23. Mandl Armin, szűcs — Kürschner, Teréz u. 14. Mandl és Goldberger (M. Leó és G. Béla), fűszer- és gyarmatáruk — Spezerei- u. Kolonialwaren, Teréz u. 2. Mandl Márkus, gabona- és ter­ménykereskedő — Getreide- und Landesproduktenhándler. Marton Sándor (M. József), kézmű- áruk — Manufakturwaren, Ki­rály u. 21. Mautner Mór, szatócs — Krämer. Mautner Sándor, rőfös- és rövid­áruk — Schnitt- u. Kurzwaren, Nagy Flórián u. 2. Mautner Zoltán és Társai (M. Zol­tán, Bernát Ernő és Obrincsák Ernő), Első pécsi játékárugyár — Erste Pécser Spielwarenfabrik. Mautner Zsigmond, fakereskedő — Holzhändler, Makár u. 36. Mayer Albert, asztalos és orgona- épitő — Tischler u. Orgelbauer, Kiskirály u. 6. Mayer György és Fiai ,M. György és Gyula), orgonaépitő- és mű- asztalostelep — Orgelbauer- und Kunsttischler, F. Vámház u. 35. Mayer Gyula és Társai Kereske­delmi vállalat betéti társaság (M. Gyula, Nesz Ferenc, Antal István és Nesz Ferencné), vegyeskereske­dők — Gemischtwarenhändler. Mayer József, vegyesáruk — Ge­mischtwaren, Rákóczi u. 85. „Mecsek“ fogyasztási, termelő- és értékesítő-szövetkezet — „Mecsek“ Konsum-, Produktions- u. Ver- wertungs-Genossensch. (Igt. báró Lers Vilmos, dr. Gonda Illés, Zahler Mihály, Reisz Gyula és Sternád István), Boltivköz 3. Megele István, kádár — Böttcher, AÍsóbalokány u. 27. Méhtenyésztők szövetkezete — Ge­nossenschaft der Bienenzüchter. (Igt. dr. Egry Béla, Mantuanó Jenő, Németh Ferenc és Hoch Vilmos.) Meisenzahl Gusztáv, lókereskedő — Pferdehändler, Mecsek-szabolcsi u. 39. Mérei József, ügynök és bizomá­nyos — Agent u. Kommissionär, Perczel u. 12. Mestrits Jenő, műlakatos — Kunst­tischler, Munkácsy M. u. 35. Mezei Mór, rőfösáruk — Schnitt­waren. Mezőgazdasági üzem és malátagyár részvénytársaság — Landwirt­schaftlicher Betrieb u. Malzfabrik A.-G. (Igt. Horváth István, Tausz Gyula, Daempf Imre, ifj. Driesz Lajos, Förster Jenő. Gyimótliy Gyula, Littke József, Mattya- sovszky-Zsolnay Tibor, dr. Sár­kány Ármin. Truka József, Wall- fisch Pál, Visnya Ernő, Baumann

Next

/
Oldalképek
Tartalom