Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Rézművesek Kupferschmiede Szíjgyártó Gyula — Lukács Fe­renc — Lukács Gyula. Rőföskereskedők Schnittwarenhändler *Bauer Adolf — Borha Lajosné — xBrudermann J. Jenő — Csikla László — Emődi Lajos — Fleisch­mann Ignác — xFrank Henrik — Frank Ignác és Társa — Frank Sámuel — Jakobovics Jakab — Ke­lemen József — xKeleti József — xKern Fülöp — Klein Henrikné — Klein Teofil — xKohn Gyula — Kővágó Lajosné — xKrausz Dá- vidné — xKürtösi áruház — Kürtösi István — xLéderer Géza — xLéderer Gusztáv és fiai — Léderer Gyula — Lédcrer Miksa — Major István — Mandel Gyula — Rózner Rózsi — Schwéd és Sámuel — Strasser Mihály — Váradi Antal — Vakulya Antal — Zéligmann Adolf. Rövidárukereskedők Kurzwarenhändler Berkovitz József — Berkovits Tó­biás — Csányi Fülöpné — Fisch- mann Mózes — Kalmár Imre — B. Nagy István — Pánczér Mór Rüvel Sámuel — Schleier Dezső —. Szikszai Ferenc. Sertéskereskedők Schweinehändler Balázs János — Csenki Gábor — Endre István — Fekete János — Fekete József — Fehér Józsefné — Horváth József — István Sán­dor — lványi János — Ifj. Já­nosi Ferenc — Katona Imre — Kis Mihály — Kiss Sándor — Makai Gergely — Makány Mihály — Nagy János — Pál József — Paióczai János — Sándor József — Tóth János — Turcsányí István. Sertésügynökök Schweineagenten Andrási Mihály — Dara Ferenc — Rádi Gáborné — Tóth István. Sörkereskedők Bierhändler xÁgai Mártonná — xStemmer Fe­renc. Szabók Schneider Antocsi Imre — Béczi János — Békési Imre — Bereczki La­jos — Bibók Sándor — xBlau Fülöp és Fia — xBlau Vil­mos — Bófi Károly — Bojáki István — Borbás László — Borsos Lajos — Borza Imre — Budai Mihály — Czibolya Antal — Czi- bolya Rudolf — Csányi András — Dobos György — Dobos János — Dobos Pál — Dósai János — Elek István — Farkas Jakab — Farkas József — Farkas Károly — Fa­zekas József — Fekete József — Fekete Kálmán — Fekete Sándor — Fricska Béláné — Galló József — Gerő Béla — Glanz Nándor — Gyenes Sándor — Hatvani Ferenc — Ipacs András — lványi László Kádár Dávid — Kapus Mihály — Kenderesi Imre — Keresztesi és Székely — Keresztesi János — Lébl Antal — Liebl Antal — Mol­nár Gábor — Molnár István — Molnár József — Molnár Pál — Móricz Mihály — Muháry László — Nemcsok János — Nemes N. János — Ónódi János — Palásti Pál — Palotás József — Patyi Imre — Pázsit János — Pintér Gábor — Politzer Izabella — Rácz József — Rehák János — Rékási Imre — Rezsmják Béla — Rózsa Imre — RöíTi Károly — Ság Ödön — Schvarcz József — Seres Fe­renc — Sólymai István — Soly- mosi Kálmán — Sleier Tibor — Szabó Antal — Szabó P. Ferenc — Szabó B. Imre — Szabó Vince — Szabó Vincéné — Szarvas Ká­roly ' — Székely Ferenc — Szik­szai János — Szolnoki László — Tarjányi András — Tarjányi Jó­zsef — Tarjányi Sándor — Térjék László — Tímár Ágoston — Tor- jányi András — Torjányi János — Torugel György — Tóth Béla Tóth György — Tóth István — Tóth József — Törteli György — Vakulya Mihály — Vámos Már- j ton — Vereb József — Zsadányi | Julianna. 972 Szatócsok Krämer lásd élelmiszer-, fűszer- és vepues- keresk. alatt is. Agárdi József — Besze Bálintné — Breier Adolf — Csapó László — Dusinszky Ilona — Friedmann Géza — Friedmann Mihály __— Gácsi V. István — Goldstein Kál­mán — Guttmann Hermanné — Hauer Sámuel — Heisler Lajosné — Kalmár Rozália — Kiss Illés — Klein Márton — Kriska Pál — Kun Gyuláné — Léderer Jakabné — Löwenstein Sándor — Nagy Jenő — Őri Gyula — Piroska Já- nosné — Rácz Pál — Razsavicz Manóné — Rosenfeld Izidorné — Sahin Tóth Rafael — Schwartz Jakab — Selyem Gábor — Spiller Zsigmondné — Szabó József — Térjék József né — Weisz Gyula. Szeszfőzők Spiritusbrenner Csányi Sándor — Hegedűs János — Irányi István — Szondi Mik- lósné — Szegesdi Pál. Szíjgyártók Riemer Bakodi Béla — Ferencsik József — ifj. Ferencsik Károly — Fe­rencsik Sándor — Iványi József — Kenderesi János — Ladányi János — Mészáros Imre — ifj. Nagy István — Szabó Sándor — Vereb Béla. Szikvizgyárak ■ Sodawasserfabriken Barkóczi József — dr. Spiller Dezső — Szabó István és Társa — Weisz Mór. Szobafestők Zimmermaler Berta Antal — Fekete József — Galló Mihály — Kozma Imre — Réczi Illés — Retkes József — Slemmer Lajos — Solymosi János — Tarjány István — Tóth István. Szövetkezetek Genossenschaften xAlföldi termelő és élelmiszerérté- kesitő szövetkezet — xKisgazdák szövetkezete — xKiskunfélegyháza és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xKiskunfélegyházai iparosok anyagbeszerző és értéke­sítő szövetkezete, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetkezet tagja. Szűcsök Kürschner Almássi Imre — Barta Gábor — Bartha István — Bartha József — Barta Pál — Besze László — Bet- kes Sándor — Elek Lajos — Fa­zekas István — Farkas János — Fejes Gábor — Fejes Sándor — Fekete László — Hegyi Imre — Horváth Sándor — Kiss V. Jó­zsef — Kis Mátyás — Kiss Sándor — Linka János — Lovász András — Major Lajos — Módos Sámuel —' Retkes Lajos — Saksa János — Szabó Ferenc — Szabó Károly — Tajti Sándor — Tóth Gy. Jó­zsef — Tóth Kálmán — Tóth László — Vakulya Imre — Va- kulya Károly — Zöldi Lajos. Szülésznők Hebammen Czakó Károlyné — László Mi- hályné. Takácsok Weber Bogár Imre — Csurgai Károly — özv. Farkas Károly — Holló Sán­dor — Oroszi József — Szabó Imre — Szente Ferenc. • Takarékpénztárak Sparkassen xFélegyházi takarékpénztár — *Kis- kunfélegyházi takarék és hitelegy­let mint szövetkezet — xKözgazda- sági takarékpénztár részvénytársa­ság — *Magyar Általános takarék- pénztár részvénytársaság kiskun- félegyházai fiókja. Táskagyár Taschenfabrik xRosner Jenő. Téglagyár Ziegelfabrik xI\iskunfélegyházi első téglagyár részvénytársaság. Tejkereskedők Milchhändler Antacsi Lászlóné — Görög Imre — Honti István — özv. Horváth Kál­mánná — Kalocsai Lajos — Nagy István — P. Szabó Gábor — Tö­rök Ferenc. Tcknőkészitők Trogverfertiger Gácsi Antal — Némedb Ferenc. Temetkezési vállalatok Beerdigungs-Unternehmen Holló Antal — Kiss József. Terménykereskedők Landesproduktenhändler Dávid Sándor — Fazekas Sándor — Franki Ármin — Grosz Fülöp — xKeresztessy Lajos áruforgalmi vállalata — Kiczel Pál — Kovács Lajos — Krausz József — Léde­rer Sándor — xRozner Gyula — Rózner Mór — xSonnenfeld Sá­muel fiai — xSchgecker M. L. — Schweiger Lajosné — Seres Jó­zsef — Spitzer Ilona — Steiner Gusztáv — Straszburger Aurél — Szegő és Kocsis — *Teménykeres- kedelmi részvénytársaság. Tolikereskedők Federnhändler Berkovits Ignác — Berta Károly '— Dinnyés Imre — Falusi Sándor — Farkas József — Fazekas Ist­ván — Hideg József — ifj. Járomi István — Klein Sámuel — Lázár Imre — Lázár István — Löri Hermann — Rózner Gyula — Schweitzer Lajos — Soós Zsig- mond — Szabó István — S. Szabó Istvánná — Vakulya Istvánná — Varga Antal. ügynökök Agenten xBaksai György — Császár János — Franki Lipót — xKalmár Li­nót utóda Brummer Sándor — xKeresztesy Lajos. Ü vegkereskedők Glashändler Brunnes Sándor — xKalmár Lipót — Matalik Pál — Szabó József — xVarga és Szabó. Vaskereskedők Eisenhändler Glanz Adolf — Krausz József — xVargha István — Veiszmann Fe­renc. Varrónők Näherinnen Cserényi Lászlóné — Dranyi Sán- dorné — Königesz Ferencné — Ladányi Julia — Németh Piroska — Irányi Jánosné — Tóth Lu- kácsné. Vegyeskereskedők Gemischtwarenhändler lásd élelmiszer- és fűszerkeresk., valamint szatócsok alatt is. Ifj. Bakos Antal — Beregi Jakab — Bihal Imre — Bleuer Soma — Braun Márkus — Csenki András — xEisler Sámuel — xFeuer Adolf és fia — Feuer Mihály — xFrank Sámuel — xFrankl Ármin — xFrankl Ede — xGrosz Matild — Holländer Majer — Honti Jó­zsef — Ipacs István — Iványi Orbán — Kaczendcr Sámuel — xKarpelesz Ede — Karpelesz Ja­kab — xKocsis István — xKrausz József — Molnár Imre — Nagy F. László — xNagy Gyula — Ónodi József — Pólyák Sámuel — Schater Vilmos — Schweiger Mórné — Soór Antal — xStross Simon — Slrasz- burger Sámuel — Szánthó Gusz­táv — Szántó Zsigmond — Sze­gedi Béla — Tóth István — Ur- bán József. Vendéglősök Gastwirte Artner Gyula — Fuchs János — Keserű Mihályné — Keresztessi István — Kővári Vazul — Kurucz Jánosné — Lender Pál — Mák Pál — Maurer Mihály — Nagy M. László — Némedi Béla — Oláh István — Ring László — Sisák Lajos — Vernieser Gyuláné. Virágkereskedők Blumenhändler Nagy Gyuláné — Varga Mihály. Zöldségkereskedők Grünzeughändler Blaskovits György — Bugyi Mi­hály — Csányi György — Fa­zekas Károlyné — Fuhrmann Miklós — Grosz Adolf — Hatvani Antalné — Károlyi István — Kis P. Sándor — Lócskai K. —Pap Sándor — Solymosi László — Te- • leki István. Zsibárusok T rödler Almádi Mátyásné — Béczi Mi­hályné — özv. Boón Lajosné — Budai István — Burka János — Cseh István — Csenki András — Farkas Andrásné — Fridman Izi­dor — Galló Mihály — Gányi Jó­zsefné — Hegedűs József — Hor­váth Mihályné — Kalmár Gábor — Kämpfmüller Ferenc — Ke­resztesi Ferenc — Kovács Józsefné — Majoros József — Majoros Jó­zsefné — Majoros László — Man- dics Márton — Mayer Béni — Molnár Anna — Morék Jánosné — Németh Antalné — Rékassi Jó­zsef — Rézi Ferenc — Rigó Má­tyás — Seres István — Seres Jó­zsefné — Szénási Móric — Szikora Sándorné — Váradi László — Vincze József. KISKUNHALAS. Rtv., Pest- Pilis-Solt-Kiskun vm. Kk. Buda­pest. 26.071 lak. Polgármesteri hiv., akv., rk., ref., izr. fe. Trv.- szék : Kalocsa. Járásbir. (tkv.), • közjző, áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., áll. rendőrkapitányság (szegedi kér.), cs. ö. járáspar. (Budapest-Kelebia-(Szabadka) vonal). Elemi és pol­gári iskola, főgimnázium, orvo>, állatorvos, gyógyszertár, takarék- pénztárak, bankok, Hangya-, köz­ponti szeszfőző szövetkezet, gőzma­lom, téglagyár, vili. szöv. — Orsz. vásár : március 25., jun. 21., szep­tember 19., november 1. előtti vasárnap és hétfőn. KISKUNHALAS. Stadt mit geregeltem Magistrat, Kom, Pest- Pilis-Solt-Kiskun, 26.071 Einw. HK. Budapest, Bürgermeisteramt, Matrikelamt, rk., ref., isr. fe Ger. : Kalocsa, Bezirksger. (Grd.- buchsamt, kön. Notar, Staatsk., Finanzkommissariat, Finanzabt., Staatspolizeihauptmannsch. (Bez. Szeged). Gend.-Bezirkskomm. §§ÍP buchsamt), kön. Notar, Staatsk., ka). Elementar- und Bürgerschule, Obergymn., Arzt, Tierarzt. Apotheke. Sparkasse, Bank, Hangya-, Zentral Spiritus- brennerei-Genossenschaft, Dampf­mühle. Ziegelei, Elektrizitäts-Gesell­schaft. Jahrmärkte : 25. März, 21. Juni, 19. Sept., 1. Nov. Polgármester (Bürgermei­ster) : Dr. Thuróczy Dezső. Főjegyző (Obernotär) : Mol­nár Mihály. Főügyész (Oberfiskal) : Dr. Rabhona Mihály. Közig, tanácsnok (Verival- tungs-Magr.):, Dr. Gusztáv Károly. Árvaszéki iilnök (Waisen- stuhl-Beisitzer) : Dr. Gusztos Ká­roly. An g a kön g v V ezető (Ma­trikelführer) : Kovács József. Kir. közjegyző (Kön. No­tár) : Dr. Nagy Mór. Orvosok (Aerzte): Franki Áron — Gesmai József — Keresz­tes Béla — Kun Andor — Kuthy Béla — Lokel István — Marosfy Lajos — Móriszpart László — Molnár Kálmán — Pécsi Margit — Pilitzer Endre — Steiner Ignác — Szabó János — Vittányi Leo. Állatorvos (Tierarzt) : Hu­szár Henrik. Ügyvédek (Advokaten) : Babó Imre Károly — Biró Károly — C.sehó Lajos — Dolicsek Lajos — Holländer Ignác — Kathona Mi­hály — Kellner Ármin — Nagy- Pál Ferenc — Prager József — Szabó Fülöp — Zeisz Károly. Kiskunfélegyháza — Kiskunhalas

Next

/
Oldalképek
Tartalom