Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - P

Pilisszentkereszt — Pincehely Rk. fa. Ger. : für den Pester Landbezirk. Bezirksfier. (Grund- buchsamt). Staatsk. : Szentendre. Finanzdir. : Budapest-Umgebung. Finanzkommissariat : Budafok. Fi­nanzabt. : Piliscsaba. Schulinp. : für das Pester Komitat. Gend. : Pilisszántó. "5“ Pilisvörösvár (Str. Budapest—Esztergom). ®**j. Staatl. Elementarschule. Konsumgenossenschaft, Leichenbe­stattungsverein. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : M. kir. vallásalapitvány (1900) — Papucsek Márton (27) — id. Spigelhalter János (34). Bognár (Wagner): Rotter Gyula. Cipész (Schuhmacher): Kasznov- szki Pál. Korcsmárosok (Wirte): Diószegi Mihálv — Klausz István. Kovács (Schmied): Klausz Gyula. Mészáros (Fleischer); Gaján Már­ton. Szatócsok (Krämer); Kasznovszki István — özv. Schleich Józsefné. Szövetkezet (Genossensch.): xHan- gya fogy. és ért. szövetk. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- hdlr.): ^Freibauer Hermann. PILISSZENTLÁSZLÓ. Nk.. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm„ pomá- zi j. Kk. Budapest. 727 lak. Közs. jző, akv., rk. fej. Trvszék : Pest- vidéki. Járásbíróság (tkv.), áll - pénzt., pü. szak., cs. ö. : Szent­endre. Pü. bizt. : Budafok. Tanf.: újpesti kirendelts. Ü©g? Szent­endre (10 km.) (Budapest—szent­endrei vonal). (ügyn.). All. elemi iskola, fogyasztási szövetk., rk. olvasókör. PILISSZENTL ÁSZLÓ. Gg., Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bez, Pomáz. HK. Budapest. 727 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. §3. Ger. : für den Pester Land­bezirk. Bezirksgericht (Grund­buchsamt), Staatsk., Finanzabt., Gend. : Szentendre. Fmanzkom- ínissariat : Budafok. Schulinspek- torat : Ujpester Expositur, ■§§§ Szentendre (10 Km.) (Str. Budapest—Szentendre). (Agen­tur). Staatl. Elementarschule, Kon­sumgenoss., rk. Leseklub. Községi jegyző (Gerneinde- rivtär) : Krausz János. Földbirtokosok (Gr ■úndbe- sitzer) : Dombai István (26) — M. kir. közalapítvány (2321). Bognár (Wagner): Hupek János. Koresmáros (Wirt): Koppmayer Tivadar. Kovács (Schmied): H'aár József. Szövetkezet (Genossensch.); “‘Han­gya fogy. és ért. szövetk. PILISSZENTLÉLEK. Kk., Kemárom-Esztergom közig, egyel, egyes, vm., esztergomi j. 366 lak. Kjzö. akv. : Kesztölc. Rk. fa Trv.- szék : Pestvidéki. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., pü. bizt., pü. szak. : Esztergom. Pü. ig. : Budapest- vidéki. Cs. ö. : Pilismarót, Esztergom (llkm.) (Budapest —esztergomi vonal). Kesztölc. Rk. elemi iskola. PILISSZENTLÉLEK Kg, Komárom-Esztergom admin, prov. verein. Kom., Bez. Esztergom. 366 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Kesztölc. Rk. fa. Ger. : für den Pester Land bezirk. Bezirksgericht (Grundbuehsamt), Staatsk., Fin.- kommissariat, Finanzabt. : Eszter­gom. Finanzdir. : Budapest-Umge­bung. Gend. : Pilismarót. "i§T Esztergom (11 Km) (Strv Buda­pest—Esztergom), Kesztölc. Pik. Eiern. Schule. Földbirtokos (Grundbes.) : M. kir. vallásalapitvány (200). Fuvarosok (Fuhrwerker); Dolák István — Dolák Pál — Gyurko- vics Ferenc — Gyurkovics János — Horváth Gusztáv — Horváth György — Horváth János — Hor­váth József — Horváth Károly — Hancsék József — Komár La­jos — Komár Pál — Kucsera Pál Misuta János — Misuta Pál — Novotny Mihály — Padacz Gy. — Pohó István — Schön Márton — Szaki: p József — Urbanics György — ifj. Urbanics István. Korcsmárus (Wirt): Horváth Fe­renc. Szatócs (Krämer) : Horváth Fe­renc. Szövetkezet (Genossensch.): *Han- gya fogy. és ért. szövetk. 1238 PILISVÖRÖSVÁR. Nk., Pest- Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi j. Kk, Budapest. 6179 lak. Közs. jző, akv., rk. fa. Trvszék (tk\*.), járásbir. : Pestvidéki. Pü. ig. : Budapest-vidéki Pü. bizt. : Buda­pest-vidéki, Pü. szak., áll.-pénzt.: Szentendre. Tanf. : Pest vm.-i Cs. ö. JtoP (Budapest—esztergomi vonal). Sfer. Gyógyszer­tár, állami elemi iskola, takarék- pénztár, rk. polg. kör, kőszén­bánya. Országos vásár : febr. 25. és szept. 15. kirakó- és állatvás. PILISVÖRÖSVÁR. Gg., Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bez, Po­máz. HK, Budapest. 6179 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. fa. Ger. (Grundbuchsamt), Be­zirksgericht : Fpr den Pester Landbezirk, Finanzdir. : Budapest- Umgebung. Finanzkommissariat : Budapest-Umgebung. Finanzabteil., Staatsk. : Szentendre. Schulinsp. . Für das Pester Komitat. Gend. Mjg! (Str. Budapest—Esztergom). ®S3>7. Apotheke, Staatl, Elementarschule, Sparkasse, rk. Bürgerklub, Kohlenbergwerk. Jahr­markt : 25. Febr. und 15 Sept. Kram- und Viehmarkt. Közs, bíró (Ge neihderichter): Hasenfratz András. • Községi jegyző (Gemeinde- nolär) : Neisz Ferenc. Segvdjegyzök (Vizenotäre): Csömör István, Kesselbauer Kár. Or vasok (Aerzte) : Pogány Béla — Réthy Zoltán — Weinet! Gusztáv. Köratio torvos (Ki eisticr­arzt) : Beregi Albert. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Botzheim József 140) — Braun János (32) — Bruckner György (30) — özv. Feller István­ná (28) — gróf Karátsonyi Jenő (600) — Kiinger András (30) —• Krupp István (31) — Krupp Má­tyás (30) — Manherti János (33) Manherti Mihály (34) — özv. Manhertz Mátyásné (30) — Peller János (38). Ácsok (Zimmermrister) : Schuck György — Spiegclberger Ferenc Spiegelberger Márton — Stolcz M. Asztalos (Tischler) : Stierheim S. Bognárok (Wagner) : Hasenfratz György — Haseníratz Mihály ■— Wíppelhauser Gyula. Borbélyok (Barbiere) : Baranyai J. Bindseheid István — Mernsz Már­ton — Resser Simon. Borjukereskedő (Kälberhändler) : Ziegler János. Borkereskedő (Weinhdlr.): xPfeif«r István. Cipészek (Schuhmacher) : Bellovics Ferenc — Bellovics József — Bel­lovics Lajos — Gayer Mihály — Holbauer József — Huy János — Kiss Antal — Piltzinger János — Piltzinger József — Ruppel Antal ifj. Schalter Xavér — Vidmár Viktor — ifj. Wenczl Mihály. Cukrász (Zuckerbäcker) : Sinzel P. Dohánytőzsdék (Tabakverschleisse): Matiszik Péter — Nick György — Schäfler Mihály — Szax Károly — Zink Antal. Fakereskedő (Holzhdlr.) : xEhren- feld Zsigmond és Társa. Gyógyszertárak (Apotheken): Amb­rus Antal b. Kálmán Károly (Se­gítő Szűz Mária) — Krébesz L. örök. b. Kálmán Mór (Szenthá­romság). Kádárok (Böttcher) : Krup Márton Römer Ferenc. Kantin (Kantin) : Mayer István. Kávéhézak (Kaffeehäuser) : Feuer István — Manhertz János. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Sallay Lajosné. Kereskedelmi ügynökök IHandels­agenten) : Lieber Márton — Mirk György. Korcsmárosok (Wirte): Bartl Ja­kab — Blind József — Braun M. — Herbszt Mihály — Hinára Adolf — Monhertz György — Pel­ler György — Peller Márton — Petrik József — Stadtmüller Já­nos — Szauer Mátyás — Wenczl István. Koszomkötők (Kranzbinder) : Jelíi Jánosné — Nick Mátyás. Kováesok (Schmiede) : Gábeli Jó­zsef —- Krausz Sándor — Scheierli György — Tenk Jakab — Witzen leiter István. Kőművesek (Maurer) : Adelmann János — Braun Márton — Käm­merer Gáspár — Krsek József — Nick János. Kőszénbánya (Kohlenbergwerk) : xBudapestvidéki kőszénbánya rt. pilisvörösvári bányái. Kötő-szövők (Weber) : Feuer Ist­vánná — Link József — Wieszt Mátyás. Lakatosok (Schlosser) : Gödi Jakab Peltinger János. Lókereskedő (Pferdehändler) : Eiserle József Mészárosok (Fleischer) : Altbäcker Márton — Fetter I.-né — Fetter Mátyás —■ Halbauer Mihály — Klencsák János —i Krupp György Peller István — Schaffer Lőrinc. Niedermüller Manó. Nyergesek (Sattler) : Bindseheid József — Draxler Márton — Mirk István — Piltzinger Péter. Őrások (Uhrmacher): Gál István — Wíppelhauser András. Pékek (Bäcker) ; Abele Károly — Baukneczi Lőrinc — Lampl Samu Monherz Márton — Nick János Steckel Mátyás — Szabó József. Rőfösárukereskedők (Schnittware í- händler): Bruckner János — Burger Jakab. Rövidárukereskedő (Kurzwaren­händler) : xKleiner Dávidné. Sertéskereskedők (Schweinehdlr.): ler) : Pap József —• Pfeiffer Ist­ván — Vadász Antal. Sörkereskedők (Bierhändler) : xManher!z Mihály — Peller Xa- verné. Szabók (Schneider) : Huy András Kiss Béla — Maszler Lipót — Pfeiffer Jakab — Rozics Lázár Ruppel János — Scheller József Steckl András. 'Szatócsok (Krämer): Blind 'Má­tyásné — Breier József — Hal- baner János — Hermann Márton Huber Márton — Mcinzinger Já­nos — Nick János — Nick Já­nosné — Paul Márton — Peller Jakab — Pfeiffer Jakab — Schel­ler Józsefné — Scheller Mártonné Schranz Jánosné — Szaun Ferenc Ultringer Mihály — Wéber József. Szikvizgyárak (Sodawasserfabriken) Altbäcker Márton — Breier Já­nos — Müller József. Takarékpénztár (Sparkasse): xPi- lisvörösvár és vidéke takarékpénz­tár rt. Tejkereskedök (Milchhdlr.) : Guth Józsefné — Wenczel Katalin. Temetkezési vállalat (Beerdigungs­unternehmung): Huber Mátyás. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler): xEhrenfeld Mik­sa — Gubola Béláné — Pfeiffer István — Wiszt János. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler): Bányai Miklós — Braun János — Kimmel Rezső — Schel­ler Márton — Szauer János -r Tayscherer János. Vendéglős (Gastwirt): Peller M. Villanyszerelő (Elektromonteur) : Schaffer Márton. Zöldségkereskedő (Grünzeughdlr.): Fetter János — Szauer Mátyás — Wcisz Lőrinc. PINCEHELY. Nk., Tolna vm. tamási j. Kk. Pécs. 600 lak. Közs. jző., akv., rk. fa. Trvszék : Szek- szárd. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Tamási Cs .5. xx(Budapest—uj- dombovári vonal). "í-r. Gyógy­szert., takptár. Orsz. vásár : márc. 4—5, ápr. 22—23, jun. 17—18 okt. 28—29. PINCEHELY. Gg., Kom. Tol­na. Bez. Tamási HK. Pécs. 600 Einw. Gemeindenotär, Matrikel- amt, rk. fa. Ger.: Szekszárd. Be- zirksger. (Grundbuchsamt), Staats­kasse: Tamási. Gend.: JÍ££XX (Str. Budapest—Ujdombóvár). <3®? ~Qr. Apotheke, Sparkasse. Jahrmärkte: 4—5 März, 22-23. April, 17—18. Jun, 28—29. Okt. Községi jegyző (Gemeinde­no tar) : Hegedűs Mátyás. Segédjegyző (Vizenotör) ■ l.ehoczky Andor. Orvos (Arzt): Zoltán H. Jenő. Kördllatorvos (Kreistier - arzt) : Witt Jenő. F öldbirtok o sok ( Grundbe­sitzer) : Ambrus Imre (28) — Ba­konyi György (40) — Császár Já­nos (52) — Francsics Pál (28) — Horvát M. Károly (40) — Hor­váth G. Márton (36) — HorváS, Mátyásné (28) — Horvát Rudolf (28) — Junker Viktor (30) — Magyari György (30) — Mars Mi­hály (28) — Piszker István (24> Somogyi Sándor (28) — Szent­györgyi Gellértné (28). Földbérlő (Grundpächter) : KisdadaL bérgazdaság Holczer La­jos és fia. Ácsok (Zimmermeister); Horváth József — Kaszás Károly —. Asztalosok (Tischler): Bosznyai Gyula — Hegyi András — Kris- ker Antal — Szajki Ernő — Zsinka Gyula. Bádogos (Spengler): Bárány Fe­renc. Bognárok (’Wagner); Fürstel Jó­zsef — Tóth István — Villányi János. Borbélyok (Barbiere): Német Antal — Schneebacher Antal — Stradí Márton. Cipészek (Schuhmacher): Bencze- József — Friedmann Gyula — Kern János — Krisker Gyula — Mittelholz Jenő — Mittelholz Mi­hály — Nagy Imre — Steiner Adolf. Cséplögéptulajdonosok (Dresehma- schineneigentümer); Császár Já­nos — Csehi Lajos — Ferenc Már­ton — Horváth Ferenc és György — Nagy András és Társai. Csizmadiák (Tschismenmacher) r Ambrózi Károly — Balog Kele­men — Bosznyai József — Budai István — Cszászár András — Koptyik Elek — Mittelholz Kál­mán — Volonics József. Fakereskedő (Holzhdlr.): Schwarcz Gábor. Füszerkereskedő (Spezereiwaren- hdlr.): Fischer Sándor. Gabonabizományos (Getreidekom­missionär) : Deutsch Ignác. Gabonakereskedők (Getreidehdlr): Graf Márton — Mandl József. Gyógyszertál (Apotheke): Török Kálmán (Gondviselés). Épitőmester (Baumeister): Hir- schinger István. Épületfakereskedő (Bauholzhdir.). Graf Márton. Fazekas (Hafner): Molnár István. Kádárok (Böttcher): Kintli Ferenc. — Tamás József. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) r Pfeifer József.' Korcsmárosok (Wirte): Barkóczi Károly — Borbás István —■ Gasz- tola Sándor — László József — Niedermeyer Antal — Stem Mór — Tiborc Károly. Kosárfonó (Korbflechter): Pacolar László. Kovácsok (Schmiede): Kovács Imre — Kovács Márton — Mohai Sán­dor — Niedermajer Gyufa. Kőművesek (Maurer): Erdős Sán­dor — Jankó Mihály — Kelemen Ferenc — Keller János. Kötélgyártó (Seiler); Hajgató Já­nos. Lakatosok (Schlosser); Ferenc Már­ton — Forgácb Aladár — Hor­váth György — Horváth Imre — Horváth Károly Malmok (Mühlen): Fay János (gőz,. Dampf) — Ferenc Márton (gőz. Dampf) — Niedermajer Béla. Mészárosok (Fleischer): Benedek Ferenc — Farkas István — Spit­zer Károly — Viesner György. Pék (Bäcker); Grünhut Tóbiás. Rőfösárukereskedők (Schnittwaren*- hdlr.): Löwy Gyula — Rosen- féld Ignác — Rosenfeld Miksáné­— Schwarc János — Wolf Her­mann és Mór — Weisz László. Sörraktár (Bierlager); Borbás Ist­ván — Éppel Lipót. Szabók (Schneider): Deckner Samu — Koleszár Pál — Nobl Jenő — Preisz Dezső — Weisz József — Wolf Henrik. Szappanos (Seifensieder): Berg! : Gyuláné. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei}; xGyümölcsértékesité és központi szeszfőző szövetkezet. Szíjgyártó (Riemer): Tanner And­rás. SzikvJzgyár '(Sodawasserfabrik) r Várad! László. Szobafestő (Zimmermaler) : Villá­nyi János. Szűcs (Kürschner): Hirsch Ignác. Szülésznők (Hebammen): Blazso- vics Gáborné — Bosznyai Jó­zsefné — Fekete Jánosné — Sáfár Ferencné. Takács (Weber); Zsiga József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom