Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - F

Fülesd — Fürjes Tani. : Mátészalka. Cs. ö. Kölese, te© Gyűrtelek (.Nyíregyháza—Má­tészalka— csengeri vonal): ‘Ngp "S' 'I»; Kölese. Ref. elemi iskola. FÜL ESD. Kg.. Szatmár-Ugócsa- Bereg admin, prov. vereinigte Ko- mit-atfe, Bez. Kölese, 719 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ref. te- Ger., Finanzdir. : Nyíregyháza. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzkommissariat : Fe­hérgyarmat. Finanzabt., Zollamt : Tiszabecs. Schulinsp. : Mátészalka. Gend.: Kölese. Győrtelek (Str. Nyíregyháza—Mátészalka—Csenger) "S Kölese. Ref. Elemen, tarschule. Riró (Richter): Márton Gábor. Községi Jefiyző (Gemeinde- notür) : Bonis Károly. Adóit fiúi jefiyző (Notar für Steuerangelegenheilen): Rácz Sándor Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ábrahám Hermann (80) — Baka Béla (140) — Baka Ferenc (81) — Fényes József (19) — Fü- löp Gergely (60) — Hadadi Lajos (48) — Hirschfeld Jenő (45) — Károly Elemér (23) — Károly Jó­zsef (28) — Kozma László (83) — Márton Gábor (18) — Mayer Áb­rahám (144) — Mayer Móricz (23) Mayer Sámuel (113) — Mészáros József (50) — Mészáros Mátyás (23) Mészáros Mihály (70) — Mészáros Sándor (22) — ifj. Miski Lajos (52) Nagy Imre (50) — Nagy László (40) — Nagy Sándor (25) — id. Papp Antal (25) — Rácz Lajos (15) Schwarc József (328) — Szabó An­tal (19) - Szálkái Béla (25). Ács (Zimmermeister) : id. Tóth Károly. Asztalos (Tischler) : Dobos Endre. Cipészek (Schuhmacher) : Fekete Bálint — Kiss Áron — Nagy K. Korcsniáros (Wirt) : Abrahám H. Kovács (Schmied) : Téfel Gáspár. Szatócsok (Krämer) : Fényes Cecil Varga Albert. FÜLÖPSZÁLLÁS. Nk.. Pest- PilisrSoIt-Kiskun vm., kunszent- miklósi j. Kk. Budapest. 6163 lak. Közs. jző, akv., ref. te. Trvszék : Kecskemét. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Kunszentmiklós. Cs. ö., p. ü. bizt. : Kiskőrös. P, ii. szakasz, ft®® "S" (Budapest— kelebiai vonal). Orvos, gyógyszer- tár, fogy.-szöv., hitelszöv., gőz­malom rt. — Orsz. vásár : Április 8—9., jun. 17—18,, szept. 5—6., dec. 6—7. vasárnap és hétfőn, ha nem vasárnapra esnék, a megelőző vasárnap állatvásár, hétfőn kira- kadóvásár. FÜLÖPSZÁLLÁS. Gg.. Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Kun­szentmiklós. HK. Budapest. 6163 Einw. Gemeindenotär, Matrikel­amt, ref. fej. Ger. : Kecskemét. Bezirksgericht (Grundhuchsamt), Staatsk. : Kunszentmiklós. Gend., Finanzkommissariat : Kiskőrös. Finanzabt. te© "S" (Str. Budapest—Kelebia). Arzt, Apotheke, Konsumgenossenschaft, Dampfmühle A.-G. — Landes, markt : Sonntag und Montag den 8—9. April, 17—18. Juni, 5—6. Sep­tember, 6—7. Dezember. AVenn diese Tage nicht auf einen Sonn­tag faTlen, dann an dem voran­gehenden Sonntag Viehmarkt, Mon­tag Krammarkt. Rözséyi bíró (Gemeinde- richter) : Molnár Lajos. /íözséyi jefiyző (Gemeinde­notär) : Dr. Csapiád Vilmos. Orvos (Arzt) : Mády Gyula. Állatorvos (Tierarzt): Fábián János. Földbirtokosok < Grundbe­sitzer) : Bállá Dömötör (30) — Ba­log Györgyné (i5) — Bánó Erzsé­bet (200) — Bárány Imre (120) — Bárány Sándor (15) — Barna Ist­ván (40) — özv. Barna Mihálynó (60) — Beneze József (210) — Ben- de Gábor (15) — Bcrecki Józsefné (20) — Biró Elek (300) — ifj. Biró István (50) — id. Biró László (30) — Bojári István (40) — ifj. Borda István (20) — Borda János (20) — dr. Borsán Sándor (290) — Csámpai Elek (80) — M. Csapiár Ambrus (20) — Csapiár Dániel (110) — Cz. Csapiár Gábor (50) — Csapiár Gergely (90) — ifj. Csap­iár Gyula (20) — özv. Csapiár Ignáené (60) — Cz. Csapiár Ist­ván (70) — ifj. Csapiár János (20) — Csapiár Károly (48) — Csapiár Lajos (40) — U. Csapiár Lajos (55) — Csapiár Péter (100) — JJ. Csapiár Sándor (40) — ifj. U. Csapiár Sándor (30) — Cseh- szakál Lajos (35) — Csehszakál Sándor (18) — özv. Cséplő Gá­bor né (90) — özv. Csikesz József­né (130) — B. Csősz Károly (50) — B. Csősz Lajos (30) — B. Csősz Mihályné (35) — Csupor Ferenc (20) — Daróci Imre (30) — Déli János (18) — Festő Józsefné (30) Füba András (20) — Gál János (30) — Gróf Lajos (280) - P. Gubacsi Gabor (37) — P'. Gubacsi Gábor (30) — Gubacsi István (20) — id. ö. Gubacsi József (116) — S. Gubacsi Lajos (20) — Gubica Imre (15) — ifj. K. Győri Gábor (50) — Győri Istvánná Cséplő Zsu- zsánpa (70) — özv. Győri Istvánná Sz. (27) — Győri József (20) — Győri Sándor (20) — Halasi Gá­bor (43) — Halasi Imre (30) — özv. Halász Józsefné (20) — F. Hegedűs Ferenc (30) — B. Hor­váth Ambrus' (180) — B. Horváth Bálint (150) — B. Horváth Dá­vid (36) — Horváth Ferenc (15) — özv. B. Horváth Gáborné (50) — id. B. Horváth Imre (30) — B. Horváth Imre. (20) — A. Hor­váth Imre (20) — ifj. Horváth Imre (30) — Horváth István (20) — B. Horváth Istvánná (130) — Horváth József (20) - B. Horváth Lajos (40) — B. Horváth Péter (150) — B. Horváth Sándor (60) — F, Horváth Sándor (40) — Jan- tsits Endréné (60) — Junker Lász­lóm) (60) — Kalmár István (15) — Kapitány Antal (40) — Kékszakái Mihály (30) — Kéri Gáspár (40) — Kiss Balázs (25) — G. Kiss Gá­bor (40) — özv. B. Kiss Gyuláné (30) — F. Kiss Imre (150) — Cs, Kiss János (90) — F. Kiss Lajos (lOO).— G. Kiss Lajos (40) — Kiss Sándor (30) — Kocsis József (40) — Kosa Pálné (20) — S. Kovács Gábor (60) — özv. Sz. Kovács Imréné (38) — özv. Kovács Ist­vánná (200) — S. Kovács Istvánná (30) — Kovács Jenő (30) — ö. Kovács József (60) — S. Kovács Lajos (30) — Kozma Gábor (30) — özv. Kozma Györgyné (200) — Kozma István (110) — Kozma Sándor (30) - Lanyó Gáspár (30) — Lanyó István (40) — dr„ Mády Gyula (-20) — özv. Magyar Fe- rencné (15) — Megyesi János (20) — Molnár Albert (180) — B. Mol­nár Gyula (5ü) — id. cs. Molnár Imre (40) — id. u, Molnár István (20) — T. Molnár István (100) — Ü. Molnár István (30) — B. Mol­nár Lajos (48) — id. Cs. Molnár Sándor (18) —' D. Nagy Ferenc (30) — S. Nagy Ferenc (20) — Nagy Imre (70) — M. Nagy János (20) — D. Nagy Lajos (40) — Nagy László (47) — Németh And­rás (100) — Nyirádi Lászlóné (50) — Oláh József (112) — S. Papp Gábor (40) — S. Papp László (20) — Pavelka József (15) — Piszman István (15) — ifj. Poór Imre (30) — id. Rása László (20) — ifj. Rása László (60) — Fülöpszállási ref. egyház (60) — Sátos Sándor (20) — Sepibácsi Károly (30) — Sforád Mátyás (20) — id. Szabó Imre (30) — ifj. Szabó Imre (60) — ifj. Cs. Szabó József (105) P. Szabó Lajos (80) — A. Szallai Imre (50) — Szalai Józsefné (30) — A. Szalai Sándor (30) — Szap­panos Elek (20) — Szappanos Ist­vánná (20) — Szappanos János (30) — Székeli Lajos (60) — Sze­les Imre (Í5) — id. Szeles Sándor (40) — Szent pétery Ferenc (120) — Szenlpétery Gáspár (200) — özv. Szentpétery Lászlóné (60) — Szitás Gábor (16) — Szlanka László (l5) — Szorád László (150) — Taskó János (20) — Téglás Sándor (50) — Téti Imre (40) — Vacsi Antalné (30) — Várkonyi Imre (30). Földbérlők (Grundpächter) : Galamb István (30) — Lakos La­jos (200) — Lévay Gergely (150) — Kovács Pál (200) — Rózsa Já­nos (50) — Rózsa József (30) — Rózsa Sándor (60) —i Sáfár Mi­hály (100). Asztalosok (Tischler): Gubacsi La­jos — Gudmon Ambrus — Mol­nár József — Nagy Gábor — Nagy Lajos — Túri Lajos. Baromfikereskedők (Geflügelhänd­ler) : P. Gubacsi Kálmán — Lá­zár Józsefné — özv. Vida Sán- dorné. Bognárok (Wagner): Gyüszür Imre — jfj. Magyar József — Sörös Mátyás. Borbélyok (Barbiere): Heger Al­bert — ifj. Papp István. Borkereskedők (Weinhändler): XK linger Kálmán — Nvóvári Já­nos — xKupfen József — xMol- nár János — ^Perlmutter József — xTakács József. Cipészek (Schuhmacher); Barics Sándor — Bende Imre — Be- senczky Lajos — Biró István — id. Biró Sándor — Csapiár La­jos —■ Gubacsi Abel — Jámu János — Katona István — Katona János. — Kontra Péter — Parrag Imre. * Cséplőgép tulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : özv. Szálkái Gyuláné. Csizmadia (Tschismenm.) : Bird Sándor. Fakereskedő (Holzhdlr:): xSchwarcz Mózes. Fuvarosok (Fuhrwerker); Dóczi Lajos — Horváth György — T. Molnár János — Losonczy Ist­ván — Losonczy Mihály — Sz. Papp Imre. Gyógyszertár (Apotheke): Nagy Kálmán (Isteni gondviselés). Halász (Fischer): Vizeli Sándor. Halkereskedő (Fischhdlr.) : Kocz- ka Imre. Kádárok (Bőttcherj; Csizmadia Fe­renc — Somogyi József. Korcsniáros (Wirt): Zeitler György. Kovácsok (Schmiede): ifj. Király Sándor — id. Magyar József — Téglás Bálint — Virág Gábor. Kőművesek (Maurer): Cselyszakáll István — ifj. Csősz Sándor - Gombos Imre — Gombos Sán­dor — Horváth László — Jamb- rik József — Kun Sándor — Molnár Lajos — Mózes Imre — Poór Gyula — Poór Lajos — Sza­bó János. Lisztkereskedő (Mehlhändler): Kür- tössy Sándor. Malom (Mühle): ^Fülöpszállási gazdasági gőzmalom rt. Mészárosok (Fleischer): Bárány Albert — Grosz Miksa — Schwarc Mártonná. Mészkereskedők (Kalkhdlr.): Győri Péter — Vörös László. Pék (Bäcker): Stern Albert. Bőfösárukereskedők (Schnittwaren­händler): A. Módra Sándor — xMüller Mihály. Szabók (Schneider): Koczka Ist­ván — Kohn M. Károly — Rosz- tinszky György — Urban Ferenc. Szatócs (Krämer): Szkupeny Fe­renc. Szíjgyártó (Riemer) : Borbély Meny­hért. Szövetkezetek (Genossenschaften): xFogvasztúsi és ért. szövetk. — xHitelszövetkezet (OKH). Szűcsök (Kürschner): Kristóf Ist­ván — Kristóf László — id. Sán­dor Imre. Szülésznő (Hebamme): özv. Biró Imréné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): -xDékány Gyula — xFrank Katalin — id. Károly Sándor — özv. Kiingert Sándorné — xKovács János — özv. Krausz Árminná — Kupfer Salamon — özv. Molnár Vilmosné — Müller Márton — Rosenfeld István — Steiger Adolf — xStern Hermann — Takács Józsefné — xWeisz Sá­muel — Wollner Dávid. Vendéglősök (Gastwirte): Perlmut­ter József — Székely Béla — Takács József. Zsibárus (Trödler): Majoros Ist­ván. FÜLPÖS. Kk., Szalmár-Ugocsa- Bereg közig, egyelőre egyesitett vm., fehérgyarmati j., 420 lakos. Kjző, akv. : Matolcs. Ref. te- Trvszék, p. ü. ig. : Nyíregyháza. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö. : Fehér- gyarmat. Tanf. : Mátészalka, te© "S" Szatmárököritó (Nyíregy­háza— Mátészalka—csengeri vonal). FÜLPÖS. Kg., Szaimár-Ugoesa- Bereg admin, prov. vereinigte Ko- miiate, Bez. Fehérgyarmat, 429 Einw. Kreisnotär, Malrikelamt : Matolcs. Ref. te- Ger., Finanzdir.: Nyíregyháza. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Finanzkom­missariat, Finanzabt., Gend. : Fe­hérgyarmat. Schulinsp. : Máté­szalka. te© Szatmárököritó (Strecke Nyíregyháza—Mátészalka— Csenger). Rozsé ói bíró (Gemeinde­richter) : Kiss János. Földbirto k ások (Grundbe­sitzer) : Barát József (18) — Fe- kefe Antal (18) — Jármi Gyuláné (50) — Luly Zsigmond (99) — To­kár Károly (26). Korcsniáros (Wirt): Blau Dávid. Kovács (Schmied): Andrássy Sán­dor. Kőműves (Maurer): Veress Ferenc. Szatócs (Krämer): Klein Mór. FÜLPÖSDARÓC. Kk., Szat- már-Ugocsa-Bereg közig, egyelőre egyesitetl vm., fehérgyarmati j., 283 lak. Kjző, akv. : Matolcs. Ref. te- Trvszék, p. ü. ig.: Nyíregyháza. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt, p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö. : Fehér- gyarmat. Tanf. : Mátészalka, te© Szatmárököritó (Nyíregyháza—Má­tészalka—csengeri vonal).Győr­telek. Géberjén. FÜLPÖSDARÓC. Kg., Szat- rrár-Ugocsa-Bereg admin, prov. vereinigte Komilate, Bez. Fehér- gyarmat, 283 E*nw. Kreisnotär, Matrikelamt : Matolcs. Ref. te- Ger., Finanzdir. : Nyíregyháza. Bezirksgericht (Gruncíbuchsamt), Staatsk., Finanzkommissariat, Fi­nanzabt., Gend. : Fehérgyarmat. Schulinsp. : Mátészalka, te© Szat­márököritó (Str. Nyíregyháza— Mátészalka—Csenger). "S' Győr­telek. Géberjén. Rozsé fii bíró (Gemeinde­richter) : Szakács Mihály. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Izsó Gusztávné (22) — dr. Jekey István (162) — Luky Zsigmond (370) — Moldvay Ist­ván (15) — Moldvay Mihály (22) — Ref, egyház (15). Cipész (Schuhmach.): Nagy Gyula. Korcsmáros (Wirt): Berger Her­mann. Kovács (Schmied); Sziki József. Szülésznő (Hebamme): Venczei Amália. FÜRGÉD. Kk., Tolna vm., ta­mási j., 1000 lak. Kjző, akv.: Fel­sőnyék. Trvszék : Szekszárd. Já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Tamási. Cs. ö. : Ozora. te© "S~ (Győr—Jutás—ujdombovári vonal). FÜRGÉD. Ivg., Kom. Tolna, Bez. Tamási, 1000 Einw. Kreisno­tär, Matrikelamt : Felsőnyék. Ger.: Szekszárd. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Tamási. Gend. : Ozora. te© <&P "S’ (Str. Győr—Jutás—Ujdombovár). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Lamm István (1344) — Lamm Mór (2687) — Lamm Tibor (1344). Áes (Zimmer meist er); Ifj. Zs. Ko­vács József. Bognár (Wagner): Szántó Lajos. Cipész (Schuhmacher): Krausz Mi­hály. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Lamm István — Lamm Mór — Lamm Tibor. Korcsniáros (Wirt): Czettli Ven­del. Kőműves (Maurer); Schütt Ferenc. Malom (Mühle): Bérgazdaság; ma­lom (gőz, Dampf). Szülésznő (Hebamme) : Bognár Györgyné. Vegyeskereskedő (Gemisch twaren- handler); Pirkholfer István. FÜRJES. Puszta. Békés vm., Békéscsaba rtv.-hoz tartozó puszta. te©xx (őrház) (Kötegyán—Békés­csaba—szegedi vonal). "S" Békéscsaba. FÜRJES. Puszta. Kom. Békés. Gehört zur Stadt mit geregeltem Magistrate Békéscsaba. te©xx (Wächterhaus) (Str. Kötegyán— Békéscsaba—Szeged). ^P "S~ Bé­késcsaba. * ^ 49 769

Next

/
Oldalképek
Tartalom