Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - D

Bernjén — Derecske Pelyha János (12) — id. Sem- perger Antal (13) — Semperger István (10) — Siller Mátyás (18) Spanthoffer József (16) — Szi­moti János (14) — özv. Szimon Mihályné (31) — Takács B. János (11) — Vas Frigyes (10). Ács (Zimmermeister): Lakó Rudolf Cséplőgéptulajdonos (Dreschyiaschi- neneigentümer): Nagy Mátyás. Korcsmárosok (Wirte) : Nagy Be­nedek — Szanthoffer József. Kovácsok (Schmiede) : Erdélyi László — Rósz Sándor. Kőfaragó (Steinmetz) : Homonnai Sándor. Kőművesek (Maurer): Erdélyi Fe­renc — Veres J. András. Szülésznő (Hebamme): Bádonyi Te­réz. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : *Demjéni Hangya fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet DENCSHÁZA. Nk., Baranya vm., szentlörinci j. Kk. Pécs. 1500 lak. Közs. jző, akv. ref. te. Trv- szék; Pécs. Járásbir. (tkv.), ál!.- pér.zt.: Szentlőrinc. Cs. ö. : Sellye. Ügg i|r Szigetvár (Pécs—barcsi vonal). Orvos. Tűzoltóság (köt). DENCSHÁZA. Gg„ Kom. Ba­ranya. Bez. Szentlőrinc. HK. Pécs. 1500 Einw. Gemeindenotár, Matri- kelamt, ref. te. Ger.: Pécs. Be- zirksg. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Szeattlőrinc. Gend.: Sellye. .§&€ ~Sr Szigetvár (Str. Pécs—Barcs), Arzt. Feuerwehr (verpfl.). Községi jegyző (Gemeinde- nolär) : Nagy József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : dr. Biedermann Jenő (63) Közbirtokosság (223) — Községi biitok (36). Asztalos (Tischler): Fuhner Vilmos Korcsmárosok (Wirte) : Kosa Já­nos — Péter Gyula — Rosenthal Gyula. Szatócs (Krämer) : Rosenthal Be­nőné. OÉNESFA. Kk., Sopron vm.. kapuvári i. 700 lak. Kjző. akv.: Cirák. Trvszék: Sopron. Járásbir. (tkv.), áll-pénzt.; Kapuvár. Cs. ö.; Beled. 1®$* (Oroszvár—szombat- helyi vonal), ‘'feí' Tűzoltóság (önk.). DÉNESFA. Kg., Kom. Sopron, Bez. Kapuvár. 700 Einw. Kreisno- tär, Matrikelamt: Cirák. Ger. : Sopron. Bezirksger. (Grundbuchs­amt). Staatsk.; Kapuvár. Gend.: Beled. 1Í3£X (Str. Oroszvár—Szom­bathely). Feuerw. (freiw.). Földbirtokosok ( Grun dbc- sitzer) : Ajkai Béla (18) — Bar- thodeiszky István (47) — gróf Cziráky József (2041) — Csányi pol­gári birtokosság (21) — Dőry Mik- lósné (193) — Gábris Ferenc (26) Győrváry Jenő (16) — Flajti Jó­zsef (16) — Horváth G. János (19) Horváth János (13) — Károlyi Jó­zsef (21) — Károlyi Endréné (25) Kovács József (29) — Krétai Géza (2(0 — Krétai Lujza (20) — id. Krétai Mihály (20) — Takács Ernő (51) — Takács János (26) — Úr­béresek (119). Bognár (Wagner) : Boninger János Cipészek (Schuhmacher): Horváth Mátyás — Miklós István — Né­meth János. Csizmadia ((Tschismenm.) : Hajtó József. Géplakatos (Maschinenschlosser) : Horváth János. ‘ Kovácsok (Schmiede); Fekete Jó­zsef — Pleier János. Kőműves (Maurer): Trencsér Antal. Malom (Mühle) : Dénesfai urada­lom (viz, Wasser). Szabók (Schneider): Németh István Németh János. Szövetkezet (Genossenschaft): *Fo- •nasztási és ért. szöv. Takács (Weber) : Kovács I ászl-L DÉNESLAK. Kk., Vas vm., vas­vári j.. 900 lak. Kjző, akv.: Eger­vár. Trvszék: Szombathely. Járás­bir. (tkv.), áll.-nénzt.: Vasvár. Cs. ö.; Egervár. .5®© Egervár (Nagykanizsa—szombathelyi vonal). "S" Győrvár. DÉNESLAK. Kg.. Kom. Vas, Bez. Vasvár, ÖOO Einw. Kreisnotär, Matrikelamt; Egervár. Ger.: Szom­bathely. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk.: Vasvár. Gend.: Egervár. Egervár (Str. Nagykanizsa — Szombathely). Győrvár. F öld b i rtok os ok ( Grundbe­sitzer) : Both Ferenc (17) — Both Józsefné (15) — Buclay József (32) Dobos Antalné (30) — Fanyart Já­nos (25) — Farkas József (25) — Fatár Balázs (25) — Frigy Ágos­ton (18) — Hideg József (29) — Holler Gyula (21) — Honát Vencel (18) — Katona Istvánná (21) — Kis Antalné (15) — Ménes József (21) — Nagy Tamás (25) — Németh György (30) — Németh Józsefné (30) — Paksa József (18) — br. Solymossy Zsigmond (236) — Szántó Ferencnc (31) — Takács József (18) — Török Gyula (28) — Varga János (16) — Vince Gergely (16) — Vince József (16) — Vince Márton (28). F ölti bérlő (Grundpüchteé) : Egervári bérgazdaság (236). Ács (Zimmermeister) : Siposs Ger­gely. Asztalosok (Tischler) : Horváth István — Horváth ' Mihály — Stampf József. Bognár (Wagner) : Németh Vendel. Cipészek (Schuhmacher) : Csiza Kálmán — Horváth István — Stampfl János — Takács Gáspár. Korcsmárosok (Wirte) : Ambrus István — Stampfel József. Kovácsok (Schmiede) : Németh Já­nos — Pintyőke Ferenc. Kőműves (Maurer) : Both János. Malmok (Mühlen) : Buday József (Benzin) — Kálmán Jenő (gőz, Dampf). Szövetkezet (Genossenschaft): xHan- gva fogy. és ért. szöv. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hündler) : Harez József —- Singer Mór. DERECSKE. Nk., Bihar vm.. derecskéi j. Kk. Debrecen. 9862 lak. Szolgabirói hiv. Közs. jző.. akv., rk., ref., izr. te- Trvszék, p. ü. ig. : Debrecen. Járásbir. (tkv.). kir. közjegyző, áü.-pénzt.. tanf.. cs. ö. jár. par. (Debrecen— nagykereki (nagyváradi) vonal). Orvos, állatorvos, gyógy­szertár, közgazd. bank, hilelszöv.. tak.- és segélyszöv. Orsz. vásár : jan. 15., ápr. 24., aug. 15. és okt. 15-ét megelőző hétfői napok előtti pénteken. Tűzoltóság. DERECSKE. Gg.. Kom. Bihar. Bez. Derecske. Hk. Debrecen. 9862 Einw. Stuhlrichteramt. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk., ref.. isr. te. Ger., Finanzdir. : Debrecen. Bezirksger. (Grundbuchsamt), kön. Notar, Staatsk., Schulinspektorat, Gend., Bezirkskom. á&jf (Str. Deb­recen — Nagykerek — (Nagyvárad). #»7. Arzt, Tierarzt, Aro- theke. Volkswirtschaftliche Bank, Kreditgenossenschaft, Spar- und Hilfsgenossenschaft, Jahrmärkte : Am Freitag vor dem 15. Jan., 24. April, 15. Aug. und 15. Okt. voran­gehenden Montag. Feuerwehr. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : dr. Marsay Barnabás. Szolgabirú (Stuldrichler) : dr. Banda István. Községi jegyzők (Gemeinde­notüre) : Bartha Ferenc — Szabó Károly — Bara Mihály — Bihari József — Tóth Lajos. Orvosok (Aerzte) : Braun Er­zsébet — Engel Zsigmond — Maix- ner János — Mustó Sándor. Állatorvosok (Tierärzte) : Gamauf Géza — Tokájer Bernát. t'ggvédek ( Aduoküten) : dr. Bige Gyula — Kardos Géza — Le- hoczky István — Szép Sámuel — Tóth Kálmán. Föld b irtok osok (Grundbe­sitzer) : Arany András (23) — Arany Gábor (21) — Arany Imre (20) — özv. Arany Imréné (21) — özv. Arany Imréné (18) ä Arany János (16) — Arany József (15, b. 4) — Arany Mihály (26) — Arany Sán­dor (20) — özv. Arany Sándorné (25) — Áros János (b. 53) — Ba- ranyi Menyhért (23) — Békési Imre (15) — Békési Lajos (17) — Békési Lajos (58) — Békési Sándorné (21) özv. Békési Sándorné (Í03) — özv. Békési Sándorné (103) — Benedek Sándor (19) — Bogdán János (25) Boros Sándor (21) — Börcsök Imre (16) — Börcsök Márton (17) — Börcsök Sándor (78) — Börcsök Tamás (31, b. 5) — özv. Csató Istvánné (16) — Csató József (20) Csécsi Ferenc (20) — Cseh András (38) — Cseh János (16) — Cseh Sándor (16) — Cseke Gábor (15) Cseke János (17) — Csizmadia Fe- rencné (15) — Csizmadia Sándor (16) — Csizmadia Sz. József (28) Csizmadia Lajos (20) — Csizmadia Sándor (15) — özv. Csizmadia Sárdorné (16) — Csóré András (58) Csóré Sándor (16) — Csőknei Mi­hály (24) — Dávid Sándor (15) — Derecske község (1104) — Derecs­kéi legeltetési társulat (2736) — Derecskéi önkéntes tűzoltóság (105) id. Dobos István (21) — Dobos János (18) — özv. Dombi Áronné (26) — id. Dombi Imréné (17) — ifj. Dombi Imréné (24, b. 8) — Fórián Imre (25) — özv. Fórián Károlyné (27) — Gombos János (16) Gombos József (29, b. 105) — Gombos Péter (22) — Gulyás Ká­roly (51) — Gyökeres Mihály (20) Hágen Ferenc (16) — Harangi Ist­ván (20) — Hegedűs János (18) — Homoki Gábor (16) ■— Iklódi Al­bert (25) — Iklódi Ferenc (16) — Iklódi Imre (15) — Jámbor Lajos (53) — Juhász Gábor (25) — özv. Juhos Gáborné (19) — özv. Ka­szás Imréné (24) — Kaszás István (24) — Kaszás Lajos (16) — Ka­tona András (17, b. 13) — Katona Lajos (20) — Katona Mihályné (19) Kiss Albert (18) — P. Kis Gábor (17, b. 2) — Kiss Gyula (29) — Kiss Imre (15) — Kiss Imre (32) Kiss János (15) — Kiss József (15) Kiss József (20) — Kiss Károly (26) — B. Kiss Károly (28) — B. Kiss Sándor <20, b. 20) - Klein Sámuel (b. 300) — Koroknai Lu­kács (32) — Kovács Ferenc (15) — Kovács Gábor (15) — Kovács Jó­zsef (15) — Kovács Lajos (16) — Kovács Sándor (32) — dr. Le­hóczky István (23) — Leitgéb Imre (300) — Lénárt Áron (48) — Lé- nárt Károly (14, b. 22) — Lénárt Sámuel (27) — Lénárt Sándor (18) Lichtstein Dezső és Samu (1386) — Marczin Imre (18) — Máté Áron (20) — Meisner Sámuel (58) — özv. Móré Gáborné (16) — Móré Mihály (19, b. 3) — Móró Konrád (23) — özv. P. Nagy Albertné (36) Nagy Gábor (19) — Nagy Imre (16) Nagy Imre (67) — Nagy Imre (24) P. Nagy Lajos (15) — özv. Nagy Lajosné (15) — G. Nagy Sándor (19) — Oláh Géza (165) — özv. Oláh Sándorné (22) — Papp István (IS) — id. Papp József (23) — Porkoláb András (28) — Porkoláb Andrásné (20) — özv. Porkoláb Ferencné (25) — Porkoláb István (25) — Porkoláb József (32) — id. Porkoláb Mihály (27) — özv. Por­koláb Sándorné (19) — Pozsgai József (28) — Pozsgai Sándor (17) Pozsgai Sándor (16) — Rácz La­jos (25) — Rácz Mihály (15) — Ráduly László (15) — Ref. Egyház (238) — R. kath. Egyház (150) — Sáfrány Mihály (25, b. 7) — Sági Gábor (22) — Sándor József (15) Szabó Antal (15) — Szabó Imre (15) — özv. Gy. Szabó Imréné (15) özv. B. Szabó Józsefné (19) — K. Szabó Lajosné (16) — özv. Szabó Mihályné (19) — Szabó Mik­lós (16. b. 7) — id. Szabó Sándor (18) — B. Szabó Sándor (25) — Száraz Lajos (16) — Szép Sámuel (40) — özv. Széplaki Imréné (113) Szilágyi Imre (21) — özv. Szilágyi Istvánné (18) — Szilágyi János (18) özv. Szilágyi Jánosné (98) — R. Szilágyi József (32) — Szilágyi La­jos (22) — Szilágyi Lajos (25) — Szilágyi Sándor (l6) — özv. Szőke Gyuláné (35) — Szőke János (42) Szőke József (40) — Szőke Károly (28) — özv. Szőke Lajosné (28) Szőllősi Áron (15) — Szőllősi Áron (23) — özv. Takács Lajosné (18) Takács Sándor (21) — Tamási Ká­roly (15) — Tóth János (42) — Tóth Lajos (15) — Tóth Lajos (46) Tóth Mihály (15) — Tóth Sándor (24) — Török Gábor (36) — Török Sándor (16) — özv. Tüdős Antalné (207) Vadász József (17) — Va­dász József (22) — özv. Vájsz An­talné (21) — Varga Mihály (19) özv. Varró Józsefné (18) — Varró Lajos (16) — Varró Sándorné (16) Varró Sándor (26) — Vezendi Sán­dor (1001 — Veress Sándor (24) — Veress Sándor (17) — Vida Áron (15) — Vida Imréné (20) — Vida Sándor (20, b. 3) — Zákány Gábor (38, b. 51) — Zákány Gyula (48) Zákány József (78) — Zákány Mi­hály (16) — özv. Zöld Gáborné. (18) — özv. Zöld Istvánné (18) — özv. Zöld Károlyné (22) — Zsákar János (23) Földbérlét (Grundpächter) : Klein Sámuel. Ácsok (Zimmermeister) : Bodó Já­nos — Borók Antal — Fodor Já­nos — Kerekes Imre — Kiss István Kovács Lajos — Méhész Sándor Molnár Imre — Molnár József — Molnár László — Szabó Károly, Asztalosok (Tischler) : Erdei Sán­dor — Friedmann Sándor — Gál József — Kiss József — Kriszlik Károly — Lápi Géza — Nagy János —■ Nagy Sándor — Orbánt Lajos — Varga József — Vezendi Károly. Bádogosok (Spengler) : Bauer Jenő Bauer Viktor — Benei József — Spicz Ignác. Bankok (Banken) : xDerecskei köz- gazdasági bank rt. — *Egyesült bank és takarékpénztár fiókja. Borbélyok (Barbiere): Kéri Lajos Kicsiny Gyula — Makleiz József Rokonál József — Seres Lajos — Seres Mátyás — Szabó József. Cipészek (Schuhmacher) : Bozsági Ferenc — Bozsó Sándor — Cseh Sándor — Dávid Sándor — Deb- ieczi József — Egri József — Egri Sándor — Farkas Albert — Farkas Mór — Farkas Sámuel — F’arkas Sándor — Frank Péter — Goldstein Béla — Jenei Gyula — Kiss Lajos — Kiss Sándor — Ró­kánál János — Mohácsi Antal — Molnár Ferenc — Pásztor András Szőke István — Szűcs József •— Takács Mihály — Varga Sándor. Csizmadiák (Tschismenm.) : Balogh István — Beke Aladár — Bónizs János — Csizmadia Sándor — Dancevics János —■ Daricevics Pé­ter — Knezik Gábor — Lódy Károly — Lódy Sándor — Lukas Lajos — Nagy János — Nagy Márton — Porkoláb Sándor — Pozegai János — Sárközi Ferenc Sárközi Lajos — Széles Ferenc — Zöld Lajos. Építőmester (Baumeister) : Gombos Lajos. Fényképészek (Photogr.) : Hoch- mann Aronné — Pilya Péter. Füszerkereskedő (Spezereiwaren­händler) : xMakay Béláné. Géplakatosok (Maschinenschlosser) : Tikász Elek — Zöldi László. Gyógyszertárak (Apotheken) : Ben- kő Sándor (Remény) — Pataki Sándor (őrangyal). Hentesek (Selcher) : Bukovinszky Károlyné — Földes! Lajos. Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft) : xDerecskei hitelszövetke­zet (OKU). Kalapos (Hutmacher) : Simon Mi­hály. Ketekötő (Bürstenbinder) : Borgási Mihály. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Hagen Ignác. Kerékgyártók (Wagner) : Benedek Sándor — Cseh Ferenc — Erdei György — Hajdú András — Iván Pál — Szilágyi András — Szilá­gyi Antal — Szilágyi György. Kereskedelmi társaság (Handelsge­sellschaft) : *Derecskei kereskedel mi és mezőgazdasági rt. Kézmüárukereskedők (Manufaktur­warenhändler) : xKardos Lipót — xKardos Lipótné. Kovácsok (Schmiede) : özv. Baki Jánosné — Balog Lajos — Balog László — Beregszászi János — Beregszászi Lajos — Gyöngyik Pál Herczeg Sándor — Ileucske^ F'e- renc — Jenei Imre — Kecse Lajos — Nagy Lajos — Széles József — Tóth Benjámin - Úri Sándor — Varga Pál — id. Varga Sándor — ifj. Varga Sándor, Kőművesek (Maurer) : Riri Lajos Földesi Sándor — llaiházi János Kám József — Kapás István — Kausal Gyula — Kiss János — Kotor Mihály — Kovács Sándor Németi Károly — Orbán Benő — Orbán István — Orbán Mihály — Sebestyén Sándor — Tisch József Turánvi József. Kötélgyártók (Seiler): Kurzer Zsig­mond — Zöldi Árpád. Lakatosok (Schlosser) : Aranyi Jó­zsef — Nagy Sándor — Tikász Sándor. 705 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom