Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Bőszénfa — Budakalász amt), Bezirksger., Staatsk. : Ka­posvár, Gend. : Gálosfa. te© (Str. Kaposvár—Szigetvár). "Sr Gá­losfa. F öldbirt ok o s ok (Grundbe­sitzer) : Gut István (15) — Gvoz József (17) — Kohner János (23) Lórenz Márton (16) — Schmelder János (52) — Secsing András (18) Silber György (15) — Vilheim János (21) — Volt úrbéresek (82). Ács (Zimmermeister): Majer Márton Asztalos (Tischler): Drechsler Já­nos. Borboly (Barbier); Seifert József. Cipészek (Schuhmacher) : Harag György — Hotlmann Ferenc — — Jäger Ferenc — Prézl János. Faeipökereskedök (Holzschuhhünd- ler): Drescher János — Drescher Mihály - Sersing Ferenc. Facipőkészitő (Holzschuhmacher) : Tung Miklós. Korcsmárosok (Wirte): Nisz Fe­renc — Szabó László. Kovács (Schmied): Jäger János. Kőművesek (Maurer): Fürnstein Já­nos — Szukics János. Méníulaidonos (Gestüteigentümer); Wilheim János. Takácsok (Weber): Bauer József Czumpf Pál — Matyók Ferenc — Mélát András — Pfeif ermann Ta­más — Purgret József — Szabó József. BRENNBERGBÁNYA. Bá­nyatelep. Sopron vm. Sopron tjv.-hoz tartozik. Cs. ö. te$ Sopron. Ágfalva. BRENNBERGBÁNYA. Berg­werke. Kom. Sopron. Gehört zur Stadt Sopron. Gend. : teíP ^<0? Sopron, Ágfalva. BUCSATELEP. Puszta. Bé­kés vm., szeghalmi j. Füzesgyar­mat nk.-hez tartozik. Cs. ö. te© Pusztaecseg. (Kisújszállás— dévaványai vonal) (ügyn.) BUCSATELEP. Puszta. Kom. Békés. Bez. Szeghalom. Gehört zur Gg. Füzesgyarmat. Gend. ; -te© ÜÁ Pusztaecseg (Str. Kisúj­szállás—Dévaványa), (Agen­tur). Szövetkezetek (Genossenschaften) : xBucsatelepi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet — "Bucsatelepi hitelszövetkezet, mint az Országos központi hitelszövetkezet tagja. BÚCSÚ. Kk. Vas vm., szombat- helyi j. 640 lak. Kjző, akv. : To­rony. Trvszék. (tkv.); járásbir., áll.-pénzt., cs. ö. : Szombathely ; Vámbemondó állomás. te© (Szom­bathely-pinkafői vonal), Ro­honc. Fogy. szöv. BÚCSÚ. Kg. Kom. Vas, Bez. Szombathely, 640 Einw. Kreis- notär, Matrikelamt : Torony. Ger. (Grandi).-Amt), Bez.-Ger.. Staatsk., Gend. : Szombathely ; Zollan­rrteldestelle ; te© (Str. Szombat­hely-Pinkafő), Rohonc. Kon­sumgenossenschaft. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Horváth Imre (40) — Ko­vács István (28) — Pick György (450) — Szabó Ernő (240) — Sza­káll József (20) — Szluha Dénes (176) — Szmutály testvérek (2T0) Techet Bodor (530). Asztalos (Tischler): Szakáll József. Bognár (Wagner): Kozmán József. Gipszek (Schuhmacher): Gärtner Flórián — Gärtner Gusztáv — Kókli István — Kalovics István. Korcsmárosok (Wirte) : Gömbös Jó­zsef — Hegedűs Ferenc. Kovács (Schmied): Poór János. Malom (Mühle): özv. Fassel Já- nosné (viz, Wasser). Marhakereskedő (Viehhändler): Ka­tona János. Mészáros (Fleischer): Hegedűs Fe­renc. Szabók (Schneider): Albu Albert, Németh Sándor. .Szövetkezet (Genossenschaft): xBu- csu és vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. BUCSUSZENTLÁSZLÓ. Kk. .Zala vm., pacsai j. 500 lak. lvjző, akv.. rk. te Trvszék (tkv.), já­rásbir., áll.-pénzt. : Zalaegerszeg; Cs. ö. te©xx (Nagykanizsa—szom­bathelyi vonal) ; BUCSUSZENTLÁSZLÓ. Kg. Kom. Zala, Bez. Pacsa, 500 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. te- Ger. (Grundbuchsamt), Bezirks­ger., Staatskasse : Zalaegerszeg. Gend. |^PXX (Str. Nagykanizsa— Szombathely). . Körjem/ző (Kreisnotär) : Toppler György. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Deli Gábor (23) — Nagy Péter (18) — Porpáczy Lajos (16) Szent Ferenc-rend (56). Szőlőbirtokos (Weinoarlen- besitzer) : Porpáczy Lajos. Asztalosok (Tischler): Nagy Károly Pék István — Sós Gyula — Tibolt Imre. Bádogos (Spengler): Kalárs Imre. Bognárok (Wagner): Gouber Kál­mán — Gouber Sándor — Kocz- pek Gyula. Cipészek (Schuhmacher): Balázs Ferenc — Bohár József — Böröcz László — Horváth Antal — Hor­váth Károly — Porpáczi József Ernő — Ress Lajos —Szabó János Tóth Károly. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Kovács Ist­vánná — Pék István — Tóth Fe­renc — Vidovics Kálmán. Csizmadiák (Tschismenm.); Lázár Imre — Miklós Antal — Porpáczi József. Gabonakereskedő (Getreidehänd­ler) : Weisz Ignác. Hentes és mészárosok (Selcher und Fleischer): Horváth Pál — id. Laky István — ifj. Laky István. Kádár (Böttcher): Ráth István. Kalapos (Hutmacher): Tikk Antal. Kovács (Schmied): Vidovics Kál­mán. Kőművesek (Maurer): Konrád Fe­renc — Konrád János — Konrád Kálmán — Montag Sándor — Mojdag Viktor — Németh Károly — Ráth János Szabó János — Széli István — Tausz János^ Kötélgyártó (Seiler); Montag Lajos. Malom (Mühle): xBöhm Zoltán. Mézeskalácsosok (Lebzelter): Né­meth József — Nemeth Károly. Pék (Bäcker): Katona József. Szabók (Schneider): Bradics Rezső. Karlovics Gyula — Tikk Antal. Szatócs (Krämer): xSchwarc Jó­zsef és társai. Szülésznő (Hebamme): Szalai Jó- zsefné. Takácsok (Weber): Hatos Kálmán Horváth József — Ress Gyula. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- handler): xBőhm Béláné. Vendéglősök (Gastwirte): Horváth Pál — Weisz Ignác. BUCSUTA. Kk. Zala vm., le- lenyei j. 620 lak. Kjző, akv. : Ránokszentgyörgy. Trvszék : Nagy­kanizsa. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Letenye. Cs. ö. : Bánok- szentgyörgy. te© Bak (Celldö- mölk—rédicsi vonal). Bánok­szentgyörgy. Söjtör. BUCSUTA. Kg., Kom. Zala, Bez. Letenye, 620 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Bánokszent- györgy. Ger. : Nagykanizsa. Be­zirksger. (Grundb.-Amt), Staatsk.; Letenye. Gend. : Bánokszent­györgy. te© Bak (Str. Celldö- mölk—Rédics). Bánokszent­györgy. "Sr Söjtör. F öldbirt ok o »(Grundbesitzer): Takács József (25). Asztalos (Tischler): Horváth Ká­roly. Cipész (Schuhmacher): Tánczos György. Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Fridrik Lambert. Koresmáros (Wirt): Böcskei István Kovács (Schmied): Sájber János. Kőműves (Maurer): Csönge Sándor. Bőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler): Tóth Ferenc. Szülésznő (Hebamme): Csicsor Mi- hályné. Takács (Weber): Tarsoly József. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren­händler) : Tóth Ferenc. BUDAFA. Kk., Zala vm., zala­egerszegi j. 350 lak. Kjző, akv. : Salomvár. Trvszék. (tkv.), járás­bir., áll.-pénzt. : Zalaegerszeg. Cs. ö. : Zalalövő. te©xx (Zala- lövő—zalaegerszegi vonal). Salomvár. Zalalövő. BUDAFA. Kg., Kom. Zala, Bez. Zalaegerszeg. 350 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Salom­vár. Ger. (Grundbuchsamt), Be­zirksger.. Staatsk. : Zalaegerszeg. Gend. : Zalalövő. te©xx (Str. Za­lalövő—Zalaegerszeg). Sa­lomvár. “S" Zalalövő. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Gancz Károly (17) — Hari István (20) — Kaman Ká­roly (17) — Osvald Ignác (19) — Tornyos Sándor (18) — Tornyos Vendel (16) — Tornyos Vendelné (43) — Tóth János (24) — Végh József (17). Cipész (Schuhmacher); Horváth Károly. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Dávid István Tóth Ferenc. Kovács (Schmied): Tóth Ferenc. Kőműves (Maurer): Ballog József. Malom (Mühle): Győri József (viz, I Wasser). I BUDA JENŐ. Kk., Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm.. biai. j. 1000 lak. Kjző, akv., rk. te. Trvszék (tkv.), "járásbir. : pestvidéki. P. ü. ig. : I Bpest-vidéki ; áll.-pénzt. : Buda­pest. P. ü. bizt. : Budafok. P. ü. szak. : Zsámbék. Cs. Ö. : Buda­keszi. te© Torbágy (Budapest— győri vonal) ; (ügyn.) ; Páty. Rk. el. isk. BUDA JENŐ. Kg., Kom. Pesl- Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Bia. 1000 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. te. Ger. : (Grundbuchsamt), Bezirksger. : für den Pester Landbezirk. Finanzdir. : für den Pester Landbezirk. Staatsk. : Bu­dapest. Finanzkommissariat : Bu­dafok. Finanzabteilung: Zsámbék. Gend. : Budakeszi. te© Torbágy (Str. Budapest—Győr). (Agen­tur). Páty. Rk. Elementar­schule. Körjet/uző (Kreisnotär): Ha­vas Lajos. Körorvos (Kreisarzt) : Klee­mann Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Báder János (33) — özv. Bayer Józsefné (35) — Fáth Má­tyás (16) — Fischer Rudolf (26) Herb János (17) — Holier Simon (34) — Kampp József (16) — Kreik János (33) — Kreik Rudolf (33) — Lack Antal (15) — Lack Mátyás (33) — Mayer János (33) Nick József (32) — Ötvös József (30) — Platz Antal (33) — Platz János (35) — Reiszner József (34) Reiszner Lőrinc (43) — ifj. Reisz­ner Lőrinc (30) — Reiszner Má­tyás (16) — Riemann János (30) Schmidl Lőrinc (16) — Traut­mann Ferenc (33) — Walter Fe­renc (20) — Walter Lőrinc (51) Wampp Sándor (35). Földbérlő (Grundpächter) : Szabó Sándor (40). Ácsok (Zimmermeister): Kopp Jó­zsef — Schäneck Antal — Schä- neck József. Asztalosok (Tischler): Reiszer Já­nos — Ványi József. Bognár (Wagner): Pacher Márton. Borbély (Barbier): Tafenner Lő­rinc. Cipészek (Schuhmacher): Ehleiter Rudolf — Kapp József — Reh- mann János. Kádár (Böttcher): Peszneker Ru­dolf. Korcsmárosok (Wirte): özv. Bayer Józsefné — Kiinger Járos. Kovács (Schmied): Teleher György Kőművesek (Maurer) : Tafenner János — Tafenner Mátyás, Lakatos (Schlosser): Hesz Ferenc Malmok (Mühlen): Ötvös József (Benzin) — Walter Ferenc (Ben­zin). Mészárosok (Fleischer) : Wéber György — Wéber János. Rőföskereskedő (Schnittwarenhdlr): Ginczinger Györgyné. Szabók (Schneider): Kopp Mihály id. Kopp Sebő. (Szatócsok (Krämer): Eidenpentz János — Kompes József. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : xHolbauer Lőrinc. Szövetkezet (Genossenschaft): xBu- dajer.ő és telkii Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet. Tejkereskedők (Milchhändler): Eh­leiter János — Ehleiter Mátyás Lieber János — Pack Antal — Pack János — Paxián József — Skleiter János — Szudics József BUDAKALÁSZ. Nk„ Pest-Pi- lis-Solt-Kiskun vm., pomázi j. Kk. Budapest. 2753 lak. Közs. jző, akv.. rk., g. kel. te- Trvszék: pestvidéki. Járásbir. (tkv.), áll .- pénzt., p. ü. bizt. : Budapest-vi- déki. P. ü. szak.: Szentendre. P. ü. ig.: Budapest-vidéki. Tanf.: újpesti kirendeltség. Cs. ö.: Csil­laghegy 2 §§© (Budapest—szent­endrei h. é. vonal). TÁ Áll. óvoda, áll. és g. kel. el. isk.. fogy. szöv., hitelszöv., dalkör, kaszinó, mezőgazdasági szeszgyár, rostanyagmüvek. BUDAKALÁSZ. Gg., Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Po- máz. HK. Budapest. 2753 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk., g. orient, te. Gericht: für den Pester Landbezirk. Bezirksgericht (Grundbuchsamt). Staatsk.. Fi­nanzdir., Finanzkommissariat : fűi­den Budapester Landbezirk. Fi­nanzabt. : Szentendre. Schulin- spektorat : Ujpester Expositur. Gend.: Csillaghegy, 2 te© (Vizi- nal-Str. Budapest—Szentendre). ~§~ ®S37. Staatl. Kindergarten, staatl. und g. orient. Elementar­schule. Konsumgenossensch., Kre­ditgenossenschaft, Gesangs verein, Kasino, Landwirtschaft!. Spiri­tusbrennerei, Faserstoff werke. Közséyi jemiző (Gemeinde­notär) : Zapotoczky Jenő. Földbirtokosok és bérlők (Grundbesitzer und Pächter) : Dr. Cziegler István (30) — Emanuel Viktor (30) — Fabró Ferenc (19) — G. kel. egyház (36) Gröckl György (21) — Krepárt József (10, b. 5) — Mandics Mi­lán (800) — Mirkovits Péter (15, b. 2) — Radován Mláden (10) Schiesl Konrád (8, b. 7) — Sel- meczi máv. népház (350) — Stern örököse (30) — Szedlák János tel­kes (16) — Szedlák Ruppert (15) Szokobvits Péter (12) — Tripol- noky Ágoston (100) — Vogl Vil­mos (150). Szőlőbirtokos (W einparten- besitzer) : Horváth József. Bognárok (Wagner): Hermész Já­nos — Tóth József. Borbélyok (Barbiere): Bálint Mi­hály — Mirkov Dusán — Pétéi­ig nác. Borkereskedő (Weinhdlr.); Schieszl Konrád. Cipészek (Schuhmacher): Ladisz- lói Pál — Oberzauber Károly — Wenczel István. Értékpapirkereskedő (Effektenhänd­ler): xKereskedelmi és értékpa- pirforgalmi rt. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent); Mandl József. Kertészek (Gärtner) : Avranovits Márton — Sztancsov Tódor. Koresmáros (Wirt): Mirk István. Kovács (Schmied): Kováts Gábor. Kőbányabérlők (Sleingrubenpäch- ter); Kral Gyula — Müller Re­zső. Kőfaragó (Steinmetz): Schmidt Já­nos. Kőművesek (Maurer): Csikós Illés Kurtz János — Schmidt János — Wagner József. Malmok (Mühlen): Szedlák János (nyersolaj, Rohöl). Mészárosok (Fleischer) : Makany Samu — Motusz Alajos — Schuszl Antal. Mozgóképszínház (Lichtbildtheat.): Szedlák János. Pékek (Bäcker): Gerulo József — Klement János — Vebranek Ist­vánná. Pczsgőborgyár (Schaumweinfabr.): xHölle I. M. Rostanyagmüvek (Faserstoffwerke): xEmra első magyar rostanyag­müvek rt. Szabó (Schneider): Kuni József. Szatócs (Krämer): Steiner Adolfné Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Groschl Henrik. Szövetkezetek (Genossenschaften) ; xAbrahámtelep mezőgazdasági szesz­gyár szövetkezet — xBudakalászi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xBudakalászi hitel­szövetkezet (OKIT). Téglagyárak (Ziegelei) : xBuda- kalászi téglagyár — xPhilipp Gyula. Tejkereskedők (Milchhdlr): Mandjik Stefi — Radenkovics Angela — Spiridon Emilné — Verba Jó­zsefné — Wienovszki Istvánná. Textilgyárak (Textilfabriken): xBu- dakalászi textilművek Kiinger Henrik részvénytársaság — "Kos­mos posztógyár és textilipari részvénytrsaság. Varrónő (Näherin) : özv. Bartók Gáborné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Berger Miksa — Denk­stein József — Haller Ferenc — 627 40’

Next

/
Oldalképek
Tartalom