Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Biharnagybajom — Birján 613 Cipészek (Schuhmacher): Asztalos Károly — Bagdi Gyula — Bagdi Lajos — Bukó Bálint — Czeglédi Gábor — Gidai Károly — Gya- raky Márton — Koós Mihály — Mester Lajos — Mile Lajos — Nagy Balázs — Nagy Imre — Schnitzer Ignác — Szabó Sándor Szőke Sándor — Szőllőssy Balázs K. Szűcs Imre — Váradi Ferenc. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Bagdán Ká­roly — Klein Sándor — Makra Istvánná — Mocsári Sándor. Építész (Architekt): Kalmár Sándor SFakereskedő (Holzhändler): Frank Jakab. Fényképész (Photograph); Kara- lyos László. Fuvarosok (Fuhr wer kér): Bagdi Imre — Balkn Gerzson — Bo- zsányi Lajos — Bőr József — Czeglédi Imre — Falucskai Ferenc Falucskai István — Gál Péter — Guruczi Imre — Gyórfi Elek — Hajdú Márton — Sólyom Imre — Szőllőssi Károly. «Géplakatosok (Maschinenschlosser): Kiss János — Kovács Béla. «Gyékénykereskedől Mattenhändler): Franck Béni. Gyógyszertár (Apotheke) : Mezei Lajos. "Hentesek és mészárosok (Selcher u. Fleischer): Nagy János — iíj. Tarr István. 'Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft): *Biharnagybajomi hitel- szöv. (OKH). Kéményseprő (Bauchfangkehrer) : Szerze György. Korcsmárosok (Wirte): Móhr Jó­zsef — Nemes Antal — Nemes Lajos — Telegdi Imre. Kovácsok (Schmiede) : Bakó Elek Balázs András — B. I-'öldes Mi­hály — Nemes Áron — Nemes József. 'Kőműves (Maurer); Schlifka Mihály Malmok (Mühlen): Klein Sándor (gőz. Dampf) — Nagy Józsefné (gőz. Dampf). Mészáros (Fleischer): Altmann Gá­bor. Mézeskalácsos (Lebzelter) : Szat­mári Béniné. "Női szabónő (Damenschneiderin) : Kasza Róza. Órások (Uhrmacher): Spitzer Ja­kab — Szalai István. Pék (Backer): Fettmann Mór. "Szabók (Schneider): Horváth Fe­renc — Korzsinek Gyula — Nagy Sándor — Soltész Ambrus. “Szatócsok (Krämer): Farkas Far- kasné — Kiss Kálmán — Klein Adolf — Klein Izidor — Klein Lipót — Klein Mártonná — Klein Salamon — Lázár Adolf — Mar- morstein Izidor — Móhr Andor Nemes Lajos. ‘Szíjgyártó (Riemer): Skrenya László “Szobafestő (Zimmermaler)! Földesi Béni. “Szűcs (Kürschner): Váradi Sándor. “Szülésznők (Hebammen): Hegyesi Balázsné — Szabó Gáspárné. Takarékpénztár (Sparkasse) : xJá« rási takarékpénztár rt., fiók : Bi- hartorda. Téglagyár (Ziegelei) : Rideg Jó­zsef. Terménykereskedők (Landesproduk- lenhándler): Farkas József — Franck Sándor — Maurer Miklós. Tollkereskedő (Federnhdlr.): Fried­mann Ignác. Varrónő (Näherin) : Weinberger Józsefné. Vendéglős (Gastwirt) : Szabó Jó- zsefné. BIHARTORDA. Kk. Bihar vm., sárréti j.. 1700 lak. Szolgab. hiv. : Biharnagybajom. Kjző. akv.. ref. fe. Trvszék, p. ii. ig. : Debre­cen. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Berettvóujfalu. Tanf. ; Derecske. Cs. ö. 35© Sáp (Püspök­ladány—biharkeresztesi vonal), jJtet, orvos, gyógyszertár, takarék- pénztár. BIHARTORDA. Kg. Kom. Bi­har, Bez. Sárrét, 1700 Einw. Stuhl- Tichteramt : Biharnagybajom, Ge- meindenotür, Matrikelamt, ref. te Ger., Finanzdir. : Debrecen, Be­zirksgericht (Grundbuehsamt), Staatsk., Finanzkommissariat : Be­rettyóújfalu, Schulinspektorat : De­recske, Gend , 35© Sáp (Str. : Püspökladány—Bihark eresz tes)M^ Arzt, Apotheke. Sparkasse. Bi ró (Richter) : Karalyos Imre. Főjegyző (Obernotär) : Ba­lassa józsef. Adóügyi jegyző (Sotär für Steuerangelegenheiten) Brunner György. Or vos (Arzt) : Zilczer József. Állatorvos (Tierarzt) : Mag- ner Izidor. F öld It i r fokos ok ( Grundbe­sitzer) : Fekete Sándor (24) — Gyarmati Aron (38) — Gyarmati Péter (19) — Kovács Imre örök. (30) — Nemes Károlyné (19) _ — ifj. Papp Bálint (15) — S. Papp Imre (24) — Papp Ödön (15) — G. Serdült Sándor (33) — dr. Stern Károly (1938) — Szigeti Elek (22) K. Szőke Lajos (26) — Vég Ká­roly (16). Asztalosok (Tischler): Bagosi Sán­dor — Csóka Bálint. Bognár (Wagner): Szikó Sándor. Borbélyok (Barbiere): Mikk Sán­dor — Varga Gábor. Cipészek (Schuhmacher): Csóka Sándor — Serdült Gyula — Schlosser Sámuel — Tóth Károly. Gyógyszertár (Apotheke): Mácsay József. Korcsmárosok (Wirte): Berkovits Sámuel .— Bermánn Kálmán. Kovácsok (Schmiede): Nagy Ist­ván — Torkos János — Varga Balázs. Malmok (Mühlen): Breuer Ignác (gőz, Dampf) — dr. Stern Károly (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer): Győri Gyu­la — Nagy Károly. Szabók (Schneider): Blau Her­mann — Kovács Kálmán. Szatócsok (Krämer): Berkovits La­jos — özv. Braun Edéné — Lőwi József. Szíjgyártó (Riemer): Jámbor László Szövetkezetek (Genossenschaften) : xBihartordai fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet — xBihartordai hitelszövetkezet. Szülésznők (Hebammen) : Erdei Lajosné — Slosser Sámuelné. Takarékpénztár (Sparkasse) : xJá- rási takarékpénztár rt. Bihar- nagybajomi fiókja. Tolikereskedők (Federnhändler) : Spitzer Lajosné — Weinréb Dávid Varrónők (Näherinnen): Burghardt Edéné — Csóka Bálintné — Her- czegh Sándorné. BIHARUGRA. Nk., Bihar vm., cséffai j. Kk. Debrecen. 2117 lak. Kjző. akv. Ref. te. Trvszék; Gyula. Járásbir. (tkv.): Szeghalom. P. ü. ig.: Debrecen. P. ü. bizt., áll.-pénzt.. Sarkad P. ü. szak.; Okány. Tanf.; Derecske. Vámőrség és cs. ö.: §5$ Kőrösszakái (Gyoma—kőrösharsánvi vonal), w -£r 5®;. Ref. el. isk. Orvos, gyógyszert., fogy. szöv., hi- telszöv. BIHARUGRA. Gg., Kom. Bihar. Bez Cséffa. HK. Debrecen. 2117 Einw. Gemeindenotür. Matrikel­amt. ref. te- Ger.: Gyula. Bezirks- ger. (Grundbuehsamt): Szeghalom. Finanzdir.; Debrecen. Finanzkom­missariat. Staatsk.: Sarkad. Fi- nanzabt.: Okány. Schulinspek­torat: Derecske. Zoll wache und Gend. .35$ Kőrösszakái (Str. Gyo- ma—Kőrösharsány). D®;. Ref. el. Schule. Arzt, Apotheke. Konsum- und Kreditgenossenschaf­ten. Községi hivő (Gemeinde­richter): Kovács Bálint. Községi főjegyző (Géméi n- deobernotár) : Katona Imre. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten): Hrabovszky István. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bálint Lajos (17) — F. Balogh Mihály (16) — Bamlár La­jos és neje (16) — özv. Belniczky Pálné (16) — Bertalan Zsigmond (20) — Biharugra község (417) — Biharugrai ref. egyház (46) — Bíró Bálint (lO b. 37) — Corhasz Béla és Társai (778) — Deák Sándor és neje (21) — Kiss Irén és Iza­bella (37) — G. Kiss János (35) — .1. Kiss Lajos (16) — özv. J. Kiss Sándorné (17) — Kovács Bálint (15) — Kovács Ferenc és neje (15) Lakatos Antal (1008) — T. Makai Bálint (19) — Makai Lajos (30) — özv. Makai Sándorné, szül. Rai Julianna (18) — Makra Dániel (22) Nagy Bölönv József (3582) — Cs. Nagy József (20) — Rózsa Dániel (20) — Rózsa László (15) — Sz. Rózsa Ferenc (15) — Tolvaj Fe­renc (45) — G. Tornyi Sándor (28) Cs. Tóth István (16) — Cs. Tóth Mihály és neje (19). Földbérlö (Grundpächter) : Beck József (354). Ácsok (Zimmermeister): Elek F'e- renc — Nagy Gergely. Asztalos (Tischler): Molnár István. Bognárok (Wagner): Bagdi Károly Makai Pál — Payer István — Tóth Lajos. Borbély (Barbier): Török György. Cipészek (Schuhmacher) : Dániel József — T. Kiss Sándor — Ma­kai Ferenc — Nagy Géza — Tör­zsök Vad Lajos. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Biharugrai Géptársulat — ifj. G. Kiss János — Tolvaj Ferenc. Dohánytőzsdék (Tabakverschleisse); Hartmann Lőrinc — Komlósi Sán­dorné. Fakereskedő (Holzhändler): Fritz Antalné. Gépészek (Maschinisten) ; Biri László — Oláh Zsigmond — Vig Lajos. Gyógynövény kereskedő (Heilpflan­zenhändler): Makai József, Hentes (Selcher): id. Rózsa Dániel Korcsmárosok (Wirte): Gulyás Te­réz — Hartmann Lőrinc — Kom­lósi Sándorné. Kosárfonó (Korbflechter): Varga János. Kovácsok (Schmiede): Lukács Béla Pinczés Sándor. Kőművesek (Maurer): Dékány La­jos — Elek Ferenc — Fritz An­talné — Kornis József — Szabó Pál. Malmok (Mühlen): L. Nagy Lajos (gőz, Dampf) — Rózsa Dániel és Társai - Szilágyi Lajos és Tár­sai. Szabók (Schneider): Makai János Pék József. Szatócsok (Krämer) : Hartmann Imre — Hartmann Lőrinc — Komlósi Sándorné — Makra Gusz- távné. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xBiharugrai fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet — xBiharugrai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Terménykereskedők (Landesproduk- tenhändler): Kiss Ferenc — id. Rózsa Dániel — Tóth Lajos. Tojáskereskedő (Eierhändler): Bag­di Istvánná — ifj. Rózsa Dánielné Tollkereskedő (Federnhändler): Ma­kai József. Vegyeskereskedők (Gemischt waFen- händler) : Herter Györgyné — Kővágó Sándorné — Cs. Makai István — Oláh Mihályné — Pápa Lajos — Rózsa Károlyné — Ró­zsa Margit — Rózsa Sándorné — Szabó Dániel — Tóth Imréné. Zsibárus (Trödler): K. Rózsa Sán­dor. BIKÁCS. Nk., Tolna vm., duna- földvári j. Kk. Pécs, 1050 lakos. Közs. jző, akv., ev. te- Trvszék; Szekszárd. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt.: Paks. Cs. ö.: Nagydorog 3)5© "S' Vajta (Sárbogárd—báta- széki vonal), BIKÁCS. Gg.. Kom. Tolna. Bez. Dunaföldvár. Hk. Pécs. 1050 Ein­wohner. Gemeindenotür, Matrikel­amt, ev. te Ger. : Szekszárd, Be­zirksgericht (Grundbuehsamt), Staatsk. : Paks, Gend. : Nagy dö­rög. &5© *ör Vajta (Str. Sárbogárd —Bátaszék), Köz só ni jegyző (Gemeindc- notär) : Grünwald Géza. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Blazecz Ferenc —■ Blazer Pál — Fellner Mátyás — Fogéi Mátyás — Grósz Pál — Grünwald János — Hadinger Pálné — Hain- cinger Mihály — Hartl János — Hauczer Márton — Kain György Koch Péter — Kucser János — Maixner Mátyás — Mucz János — Pattiér József — Schmidt Pál — Steidl Pál — Steiner János — Steuer Márton — Taubel András Tetzl András — Tetzl Mátyás -- Weininger Mátyás — Wenhardt Mátyás — Wurm János — Wurm Pálné. Asztalos (Tischler): Steidl János. Cipész (Schuhmacher): Nicsinger János. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Blarer Fe­renc — Fischer Mátyás — Han- czinger Mihály. Csizmadia (Tschismenm.): Wimmer János. Kovácsok (Schmiede) ; Schnirt György — Szeip Mátyás. Kőműves (Maurer): Gangéi János Gangéi Mátyás. Malmok (Mühlen): Hauzinger Mi­hály — Weninger Mihály. Vegyeskereskedők (Gemíschtwaren- hündler): Miangya fogy és ért. szövetk. — Grünwald Mátyás — Spiegel P. Lipót. BIKAL. Kk., Baranya vm., hegy­háti j., 1000 lak. Szolgabirói hiv.: Sásd, Kjző, akv., rk. te- Trvszék: Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Sásd. Cs. ö. : Mágocs. Mágocs- Alsómocsolád (Bátaszék—ujdombo- vári vonal). Mágócs. ‘ÄSp. BIKAL. Kg., Kom. Baranya. Bez. Hegyhát, 1000 Einw. Stuhl- richteramt : Sásd. Kreisnotür, Ma­trikelamt, rk. te- Ger.; Pécs. Be- zirksger. (Grundbuehsamt), Staats­kasse : Sásd. Gend : Mágocs. 3tí© Mágocs—Alsómocsolád (Sir. Báta­szék—Ujdombovár). •$" Mágocs Agy Körjegyző (Kreisnotür) : Ba­lassa Ferenc. F öl db irt ok os o k (Gru ndbe- sitzer) : Allinger Jakab (64) — Kniesz A.dám (45) — id. Kniesz György (32) — ifj. Kniesz György (40) — Kniesz János (32) — Knö- zel Jánosné (64) — Maisch Ádám (41) — Mülheit György (35) — Stieb Jakab (40)— Úrbéres közbirtokos­ság (129) — Winterveiler György (64) — Winterveiler Henrik (45). Földbérlö (Grundpächter) . Bikali bérgazdaság (356). Ácsok (Zimmermeister): Fridrich Gy. — Golubán Lajos. Asztalosok (Tischler): Gerber Já­nos — Schwartz Pál. Bognár (Wagner): Stork Konrád. Borbély (Barbier) Steiner Miklós. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Nagel János Perler János. Korcsmárosok (Wirte): Bayer Pé­ter — Schwarz János — Weber Gy. — Zulauf H. Kovács (Schmied):' Binder Henrik. Malmok (Mühlen): Baliko János Hild Henrik — Kniesz Ádám. Mészáros és hentes (Fleischer und Selcher): Weber György. Szabók (Schneider): Kiss Mátyás Wagner H. Téglagyár (Ziegelfabrik): Kniesz Péter. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Bayer Péter — Zulauf H. BIRI. Kk. Szabolcs-Ung közig, egyelőre egyes vm., nagykállóí jár., 100 lak. Kjző, akv., g. k. te. Trvszék. j Nyíregyháza. Járás­bir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Nagykálló, &5f (Nyíregyháza— nyiradonvi vonal), Nagy­kálló, ~& BIRI. Kk., Szabolcs-Ung admin, prov. vereinigte Komitate, Bez. Nagykálló, 100 Einw., Kreisnotür, Matrikelamt, g. k. te Ger. : Nyír­egyháza, Bezirksger. (Grundbucns- qmt), Staatsk., Gend. : Nagykálló, 35$ (Str. Nyíregyháza—Nyiradony), Nagykálló. "fr" Községi bírót (Gemeinde­richter) : Gvermán György. Főjegyző (Obernotür) : Pel- sőczy Mihály. Segéd jegyző (Yizenotür) : Kondacs László. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh István (31) — Eré­nyi Sándor (1700) — Frischmann Bertalan (500) — Frischmann Er­vin (200) — Gr. kath. lelkész (70) Gr. kath. tanító (21) — Kalmár Ödön örök. (82, b. 1) — Kupássy István (700, b. 1) — Papp János (25) — Varga János (30). Korcsmáros (Wirt): Soproni János. Szatócs (Krämer): Kondor György. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- handler): Biró Sándor. BIRJÁN. Kk. Baranya vm.. pécsi j., 600 lak. Kjző, akv. : Egerág, trvszék (tkv.), járásbir . áll.-pénzt. : Pécs, cs. ö. : Egerág. 3®$ "£>“ Áta (Pécs—villányi vo­nal), Egerág. BIRJÁN. Kg Kom. Baranya, Bez. Pécs, 600 Einw., Kreisnotür. Matrikelamt : Egerág, Ger. (Grund­buchsamt), Bezirksger., Staatsk. : Pécs, Gend. : Egerág 3®$ Áta (Str. Pécs—Villány), ‘ZQ? Egerág.

Next

/
Oldalképek
Tartalom