Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Illatszer kereskedők Irathevederek 355 Gnittein Kornél, VI., Eötvös u. 32. Goldschmidt Arnold, Vili., József körút 25. Gödinger Ernő, VII., Király u. 75. Grünfeld Salamon, VII, Klauzál u. 9 Grünwald E'emér, VII., Dob u. 68. "Guttmann Ferenc, V, Nádor u. 23, Hajdú és Szántó, VIII., Rákóczi ut 51. Haller Náthán, V., Lipót körút 1. Halmay Máriusz, IV., Váci u. 7. Havas Lajosné, VIII., József u. 57. Henning János, VII., Rottenbiller u. 35. Herman Bertalan, VI., Nagymező u. 2. Holezer Lajos, VIII., József kör­út 51. ""Holezer Lajos, VII., Rákóczi ul 18 Horváth Emil, VIII., József kör­út 26. Horvát és Révész, VIII., József körút 26. Honig Géza és Andor, IV., Kigyó u. 2. .Hüber, Tauszig és Huszár, IX., Ráday u. 14. ■"Illatszer, pipere és kozmetikai árukereskedelmi részvénytársaság, VII., Dob u. 31. Jeszenszky Zsigmond, IV, Eskü u. 5. Kálmán Ernő, VIII., Nagyfuvaros u. 2/b. Kartsch Frigyes és János, IX., Ül­lői ut 121. Kerekes Dániel, VII., Erzsébet körút 12. Kertész Károly, IV., Bécsi u. 2. ' Kertész Miksa, VI., Teréz körút 2. Kiss Adolf, IV., Molnár u. 23. Kiéin Dezső, VII, Baross u. 86. Klein Vizsoly Zoltán, VIII., Jó­zsef u. 29. Kosztclitz Kálmán, V., Dorottya u. 12. Kovács Jakab, VIII., Baross u. 77. László Béla, VI., Hunyady tér 1. Löfler Testvérek, VI., Teréz kör­út 19. "Luetf Sándor, IV., Váci u. 7. Lukács Jenő, IX., Ferenc kör­út 42. Márton Izidor, V., József tér 7. "„Marvei“ illatszertár részvény- társaság, V., Nádor u. 30. ' M. E. Mayer fiókja, IV., Petőfi Sándor u. 14—16. Özv. Mérey Miklósné, Vili., Jó­zsef körút 23. Mester Sándor, VIII., Baross u. 125. Mezei Henrik, VI., Andrássy ut 10. Mihály Ottó, VI., Aréna ut 126. "Molnár Bertalan és Társa, IV., Királyi Pál u. 9. Mondlicht Bernátné, VIII., Kál­vária tér 14. ‘Dr. Moskovits Jenő, V., Lipót kör­út 3. " Müller L.. IV., Petőfi Sándor u. 3. ""Orbán fivérek, VII., Roltenbiller u. 56., IV., Veres Pálné u. 10., 11., Fő u. 16. Ostreicher Zsigmond és Társa, VII., Rákóczi ut 64. Pajor Ignác, VII., Kertész u. 23. Pajor M. Mátyás, V., Vilmos csá­szár ut 78. Pessenlelmer Károly, VII., Rákó­czi ut 18. Petrovics Miklósné. IV.. Bécsi u. 2. Poka Jenő, II., Fő » w Pollák Benő, II., Vitéz u. 1. Rákos A. Ödön, II., Zsigmond u, 14 *Reik Parfümerie, Reik Gyuláné, 11., Zsigmond u. 13. Reiner Lipót, VII., Damjanich u. 28/a. Dr. Révész Gyula, VIII, Baross u. 77 Révész Jenő, VIII., József körút 26. Richter József, VII., István ut 45. Rosenfeld Ignác, VI., Vilmos csá­szár ut 29. Rosenfeld Izsák, VIII., Népszínház u. 16. Sajó Miksa, VIII., Aggteleki u. 19. Sávoly Jakab, VI., Lövölde tér 4. Sebők és Portörő, V., Visegrádi u. 15. ""Somló és Glück, VIII., Déry u. 11. és VI., Dalnok u. 22. Suchanek Gusztáv, IV., Szervita tér 6. Szántó Andor, VII, Nagydiófa u. 5 Szécsényi Sámuelné, VIII., József körút 68. Szekeres Sándor, VIII., Déry u. 11 xSzigethy Imre és Társa, VI., Szondy u. 90. ""Szigeti Béla utóda Rosenfeld I., VI., Vilmos császár ut 29. Szigeti Simon, IX., Ráday u. 8. xSzücs és Láng, V., Lipót körút 8. Szusz István, VII., Thököly ut 30. xTschirek Emma, VII., Wesselé­nyi u. 60. Vermes Jenőné. Vili., Üllői ut 36. ""Vértesi Árpád, IV., Kristóf tér 8. ""Weisz József és Társai, VII., Hársfa u. 2. Weisz Mór, V., Vilmos császár ut 36. Wértessy Sándor, IV, Kristóf tér 8. Wesely Károly, VII., Bosnyák u, 13 xWeszely J. Miklós, VIII., Jó­zsef körút 80. Wilhelm Gézáné, VII., Akácfa u. 64. xWinkler D. IT., VII., Akácfa u. 20. lllatszerkészités Verfertigung von Parfüms xBáder és Társa, VII., Jósika u. 13. Bársony Gyula VIII, Magdolna u. 6a Bolgár Jenő, IV., Pilvax köz 9. xParfumerie Brioni Beretvás Leó, Vilii., Baross u. 19. xFrank illatszergyár, VII, Nefelejls u. 2. és 25. Guttmann Józsa, I., Krisztina kör­út 32. Holezer Emil Zoltán, Vili, Hunyadi u. 43. ""Kertész Károly, IV, Aranykéz u. 3 Dr. Moskovics Jenő, V, Lipót kör­út 3. ""Pajor Márton, V., Vilmos császár ut 78. xPajor Testvérek, Vili., Vig u. 24 ""Reményi Etelka VI, Andrássy ut 51 Rossmann Hermann, Vili, Baross u. 3. *Róth Zoltán, VI., Teréz körút 29. Schultheiss Gábor, VIII, Baross u. 3 xStruhac Amália, IX., Üllői ut 1- ""Turul illat- és’ kozmetikai sze­rek készítési vállalat, Váry Gyula, VII., Csengery u. 15. Illatszertárak* Parfümerien Ángyán Béla, VII., Rákóczi ut 40. TPUrln i( maoyarUlatszer- }} GK/Ií/ü- és pipereszappan- gyár rt. vezérképviselete: Hutter József Vegetalművek R. T. Buda­pest, VII., Erzsébet körút 6. sz. Telefon József41-32, József 51-16, József 118-86 és József 118-87. V__________________________mJ Illatszcrügynökök Agenten für Parfüms ""Fried József, V., Pannónia u. 10/b. Illemhelyek (nyilvános) Anstandsorte (öffentliche) László Ferenc, VI., Lendvay u. 2 Illóolajok Flüchtige öle lásd aetherikus olajok alatt is ""Gergely F. Ferenc Rt., VI., Lőportár u. 16, Tel, : 203—40. Sür­gönyeim : Gergely, Lőportár utca 16. Imakönyvek Gebetbücher Neumann Benjámin, VI., Király u. 8. linpregnálás Imprägnierung Nádas Arnold, V., Pannónia u. 2/b. ""Óbudai fehérítő- festő- és im­pregnálógyár részvénytársaság, III.. Bécsi ut 267. Impreszáriók Impresarios Sallay Viktor, VI., Ó u. 40. Tomchinszky Fülöp, VIII., Luther u. 1/c. Inas-libériák* Livreen für Bedienstete GUTMANN J. ÉS TÁRSA Budapest, Rákóczi ut 16. szám Telefon: J. 90-90. J. 90-91. J. 90-92 Vm—MWEM1II Ilii— ■ II -L.U■ — »y 1 ngatlan-adásvétel* Kauf und Verkauf von Immobilien lásd jelzálog- és ingatlan-üzletek alatt is ""Baller József, Vili., Práter u. 55 Békési ingatlanforgalmi és muszahi RÉszuangtarsaság VII. Almásy tér 8. Telefon : József 124—98 HUSZÁR A. BREST, V , ZRÍNYI II. I. Ingatlan adásvételi irodája Real itäten-V erkehrs-Bureau Telefon: 81-08. (Gresliam-palota.) v-------------------------———y xDr. Kormos Dezső, VIII., Főr herceg Sándor u. 23a. ""Kovács Antal, IV, Muzeum körút 7 ""Kőhalmi Elek, VII., Rákóczi ut 29 ""(Budapesti házak, kávéházak, korcsmák, füszerüzletek adásvételi irodája), Kudják Lénárt Dezső, VIII., Vas u. 3. xKumin Alajos, VII, Izabella tér 6. Trealiias részuéiiytársaság' Budapesten., ErzsÉbet Körút 27 Telefon: J, 121-93 és J. 142-79. Ingatlanok adásvétele. Jelzálog- kölcsönök. ^ ■ ■■ / ""Székely Ödön, VIII., Fecske u. 25-27. Ingatlanforgalmi irodák* Immobilienverkehrsbureaus lásd jelzálog- és ingatlan-üzletek alatt is LengváryZollán és Társa Utódai Bpest, un., ErzsÉbÉt Körút 39 I Telefon: József 134—10. Mindennemű ingatlanok véte- I lének, eladásának közvetítése^ "Mándy Andor. VIII., Muzeum körút 2. Telefon : József 74—42. í fii El le­lakás-, üzlet- és ingatlanforgalmi iroda »1JIUP6SI VIII, 1WVR1A UTCA 30. Telefon 42-08. V ■ n, —/ Ingatlanirodák* Immobilienbureaus lásd jelzálog- és ingatlan-üzletek alatt Ingatlan-ügynökségek* Immobilien-Agenturgeschäfte Duma Czieco Miklós, IX., Remete u. 38. Farkasházi Győző, VIII., Baross u. 43: Fekete Alice, Vili., József körút 4 Mayer Mihály, Vili, Nagyfuvaros ii. 2/b. Ivíicskó Kálmán, VIII., Német u. 41 REICH JENŐ V., Ferenc József tér 5. (Gresham-palota) Ingatlan- és bankügynökség. Realitäten- und Bankagentur. Sági János, IV., Curia u. 5. Takács János, V., Mária Yalérir u. 10. Injektorok* Injektoren ""Szántó Mór, VI., Rózsa u. 80. Inkasszó-irodák Inkassobureaus Duschek Vilmos, VII., Péterfly Sándor u 24. Internátusok Internate lásd iskolák alatt Ipari kemencék* Oefen für sämtliche Industriezweige GYÁR KÉMÉNYEK, KAZÁN befalazások:, IPARI KEMENCÉK.TÉGLA- ÉS.MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK. BUDAPEST, VII. ARÉNA U.ÖO. Iparművészek Kunstindustrielle Bató Viola, VIII., Mária Terézia tér 2. Berán Nándor, I., Döbrentei tér 2—4. Beszédes Panni, VII., Thököly ut 45 Bobitsch Arthur, VIII., Vig u. 6. Brosky Ilona, IV., Váci u. 12. Eglmayer Ede, I., Horthy Miklós ut 23. x„Eos“ iparművészeti részvény- társaság, V., Vilmos császár ut 7. Falus Elek, V., Deák Ferenc u. 18 Faragó Lajos, VII., Rákóczi ut 22. Fischer Erzsi, VII., Rákóczi ut 80. Grüner Mihály', VII., Dob u. 50. Herquet Rezső, I., Bercsényi u. 9. Irsay Endre, IV., Türr István u. 9 Kalmár Margit, VII., Rottenbiller u. 27. Kemény Emil, VII., Ilka u. 26. Kiss Erzsébet, VIII., Üllői ut 18. Kiss Ferenc, IV, Türr István u. 9. Kochmann János, VIII, Erdélyi u. 4. Kocsis Tivadar, VII., BarOjS u. 75 Loránd Miklós. VII., Király u. 23. Malik János, VIII, Népszínház u. 31 Mészáros Mályásné, VII., Rotten- biller u. 34. Migray Ferencné VII, Murányi u. 41 Molnár Ferenc, VII., Szent Do­monkos u. 14. Novak András, IV., Muzeum kör­út 31. Olcsvay Géza, VIII., Óriás u. 33. Otenberger Ödön, VIII., Népszín­ház u. 25. Petten Sándor, IX., Rádai u. 37. Schön Károly, VIII., Orczy ut 10/a Siklós Albertné, VI., Ó u. 11. Simon Norbertné, szül. Kondor Blanka, IV.. Váci u. 22. Szentirmai Rezső, II., Hunyady János ut 8. Dr. Szil Jenőné, VIII., Baross u. 21. Szinna Gusztáv, VII.. Garay u. 50. Szontagh Aranka, VIII, Baross u. 77 Uhlmann Frigyes, VIII., József körút 66. Vad Gyula, VIII., Pál u. 3. Verbőczy Károly, VII., Kertész u. 23 Weisz Fanny, VII., Wesselényi u. 4. Wessely Vilmos, VII, Nefelejts u. 61 Iparművészeti tárgyak Kunstgewerbliche Gegenstände lásd diszmüdrukereskedők alatt Ipartelepek Industrieanlagen xGyrőri Ipartelepek, V., Nádor u. 16 ""Túrái Ipartelepek rt., V., Fürdő u. 2. Irathevederek Aktengurten ""Varga Antónia, VIII., Szeszgyár u. 5. 23*

Next

/
Oldalképek
Tartalom