Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - R

Rácalmás — Ráckozár József — xBruck Izsák — xBruck Salamon — özv. Bruck Sándorné Csapó József — xFrigyesi Lajos xFrilz Jakab — Hahn Béla — Klein Lajos — xKramer Ármin és Trsa — Miss János — xRe ményi Ödön — xSchwarcz Géza xSzabó Gyula. RÁCBÓLY. Puszta, Baranya vm„ siklósi j., Beremend kk.-hez tartozik. figg (Siklós—beremendi vonal). Beremend. RÁCBÓLY. Puszta, Kom. Ba­ranya. Bez. Siklós. Gehört zur Kg. Beremend. (Str. Siklós— Beremend). Beremend. "S~. RÁCGÖRCSÖN Y. Kk. Bara­nya vm„ mohácsi j., 789 lak. Kjző, akv. : Somberek. Trvszék, járásbir (tkv.). áll.-pénzt., cs. ö.: Mohács. "ÍL Mohács (Mohács —villányi vonal). Somberek. RÁCGÖRCSÖNY. Kg. Kom. Baranya, Bez. Mohács, 789 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Som­berek. Bér., Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Gend. Mo­hács. ÍR© Mohács. (Str. Mo­hács—Villány). Somberek. Földbirtokos (Grundbes.) : Község (63). Földbérlő (Grundpächter): Illés Sándor (200). Dohány tőzsde (Tabakverschleiss) : Fleberschusz Ádám Kovács (Schmied) : Véber Márton. Kőművesek (Maurer) : Bach Pál Frey Ferenc — Reisz János. Malmok (Mühlen) : Godár János (nyersolaj, Jtohöl) : Fricsi Mi­hály (viz, Wasser) — írás Fe­renc (viz, Wasser) — Zugfilb Fe­renc (viz, Wasser). Szatócsok (Krämer) : Riszl János Schneider János. Szövetkezet (Genossensch.); xBa- ranyamegye rácgörcsöni tejszöv. Vendéglősök (Gastwirte): Dittrich János — Gasz János — Gasz L. RÁCKERESZTUR. Nk., Fe­jér vm., adonyi j. Kk. Budapest. 2410 lak. Közs. jző., akv., rk. fe. Trvszék.: Székesfehérvár. Járás­bir., (tkv.), áll.-pénzt.: Adony. Cs. ö.: Ercsi. Ercsi (5 km.). (Budapest—ujdombovári vonal). (jj®. Áll. el, isk., fogy. szöv., hitelszöv., polg, olvasókör. RÁCKERESZTUR. Grossg., Kom. Fejér. Bez. Adony. IIK. Budapest. 2410 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk. fej. Ger.: Székesfehérvár. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatskasse: Ádony. Gend.: Ercsi. Ercsi (5 Km.). (Str. Budapest—Ujdom- bóvár). “Qr ®®. Staat. Ele­mentarschule, Konsumgenossen­schaft, Bürgerl. Leseklub. Közs. jegyző (Gemeindeno- tär) : Major János. Segédjegyzők (Vizenot re): Vatsich Árpád — dr. Molnár Gyula. Állatorvos (Tierarzt): Hopf­ner Gyula. Föl fibírt ok os ok (Grundbe­sitzer) : Baki János (19) — Dréher Jenő (2986) — dr. Freund István (1101) — ifj. Jávorik József (20) Lyka István (36) — Makács Imre (23) — Németh Mihály (19) — Pongrác István (19) — Somogyi István (47) — Stern Simon (80). Asztalosok (Tischler): Broskó Fe­renc — Damak Antal — Károly György — id. Wittmann József ifj. Wittmann József. Bognár (Wagner): ifj. Baráth I. Borkereskedő (Weinhdlr.): Farkas Mátyás. Cipészek (Schuhmacher): Csakmay András — Király Imre — ifj. Király Imre — Kovács József — Orbán József — Prováznicsek J. Gyiimülcskereskedők (Obsthdlr.): Madai János — Szűcs István — Szűcs Sándor. Koresmáros (Wirt): Novoth J. Kőműves (Maurer): Tranhoíler M. Malmok (Mühlen): Damek Bálint (járgányos, Göpel) — dr. Freund István (benzin) — Javorek Ist­ván (járgányos, Göpel) — Javo­rek János (járgányos, Göpel) — Máday József (benzin) — Németh Lajos (benzin) — Novoth József (benzin). Mészáros és hentes (Fleischer u. Selcher): Végh Lajos. Szabó tSchneider): Frideczki J. Szövetkezetek (Genossenschaften): xHangya keresztény fogy. és ért. szöv.- — xHitelszöv. (O. K. H.). Tejkereskedő (Milchhändler): Kor­mos Pál. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren ■ händler) ; Farkas Mátyás — Stern Ignác — Stern Jakab — Stern Simon. RÁCKEVE. Nk., Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm., ráckevei j. Kk. Budapest. 6544 lak. Közs. jző., akv., rk., ref., izr. fe. Trvszék.: Pestvidéki. Járásbir., (tkv.), áll.- pénzt., cs. ö. jár. par., ármente- sitő társulat. (Budapest— ráckevei vonal). ®®. Orvos, gyógyszertár., takarék­pénztárak. Országos vásár: jan. 25., ápr. 17., jul. 15. és nov. 5-ét megelőző vasárnap és hétfőn ál­latvásár és kedden kirakóvásár. RÁCKEVE. Gg., Kom. Pest- Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Ráckeve. HK. Budapest. 6544 Einw. Ge- meindenotiär, Matrikelamt, rk., ref., isr. fe. Ger. : Für den Pester Landbezirk. Bezirksger., (Grund­buchsamt), Staatsk., Gend. Bez. Kom.: Deichgenossenschaft. fie© (Str. Budapest—Ráckeve). "$■ Sí®. Arzt, Apotheke, Sparkassen. Jahrmärkte: An dem dem 25. Jan., 17. Apr., 15. Juli und 5. Nov. vorangehenden Sonntag und Mon­tag Viehmarkt und Dienstag Kram­markt. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Kiss Tibor. Szolgabiró (Stuhlrichter) : Asztalos István. Közs. bíró (Geneindericliter): Gacs Mihály. Közs. jegyző (Gemeindeno- tär) : Lőrinczy István. Kir. közjegyző (Königlicher Notar) : dr. Reviczky Jenő. Orvosok (Arzte) : Járnék Gyula — Mészáros Lajos. Állatorvosok (Tierärzte) : Halmos Gusztáv — Pártos Samu. Ügyvédek (Advokaten): Gyenes József — Kálmán Lajos — Marosi Kálmán — Szagéi Sándor — Szánthó Aladár — Zilzer Jenő. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : özv. Asztalos Józsefné (44) — özv. Bóna Istvánná (28) Cs. és kir. birtok (1163) — V. Fejes György (40) — özv. Feith Jánosné (23) — Gönczy Mihály (85) — Kalmár Imre (28) — Ko­vács János (24) — Kovács Zsig- mond (34) — Községi birtok (2000) — Látics György (40) — Lőrinczy István (26) — özv. Né­meth Istvánná (39) — özv. Papp Józsefné (27) — özv. Pirith Jó­zsefné (20) — Podruzsik Rudolf (30) — özv. Praksza Béláné (26) özv. ifj. Rózsa Lászlóné (21) — Sándor András (21) — id. Sel- meczy Imre (29) — Simsik János (25) — özv. Száz Mártonná (2l) Szebellédy Lajos (35) — Taligás András (26) — özv. Torma Benő­né (23) — B. Tóth József (25) — özv. Vajtari Bálintné (21) — R. Varga János (25) — Végh Ká­roly kovács (22) — Zakariás Jó­zsef (23). Földbérlők (GrundpHehler) : Betontanya bérgazdaság, Hajnal Samu Debrecen, Péterfia u. 8. Szőlőbirtokosok (Weingar­tenbesitzer) : Bóna Bálint — Bóna István — Erőss Imre — Feith Vince — Gallovitz Károly — Göncsi Mihály — Holczmann Henrik — Höffler Antal — Kal­már László — Király Andor — Kovács Áron — Kovács Zsig- mond — Marossi Kálmán — Mé­száros Lajos — Nella András — Pap József — Ráckeve község — Raza Béláné — Spitzer Sándor — Stecz Jánosné — özv. Szirnics Jánosné — Taligás András — ifj. Zakariás József. Ács (Zimmermeister): Holdonner Mihály. Asztalosok (Tischler): Bódis Ist­ván — Danis Pál — Feigl And- ; rás —- Gyenes György — Latsits István — Pejó István — Popelka János — Schönauer Károly. Bádogosok (Spengler): Ecsődi La­jos — Feigl László — Kudor La­jos — Rosenthal Jakab. Bognárok (Wagner); Beliczei Já­nos — Devecseri István — Kábái János — Kalmár Antal — Kiss István — Makorész János — Rózsa Gábor — Tóth János. Borbéljok (Barbiere): Baksai Fe­renc — Bláboli Nándor — Kap lik Lajos — Kovács Károly — íirögi János — Zelime László. Borkereskedők (Weinhändler): xBraun Adolf — Bunzlau Adolf *Kovács Zsigmond — Rumpl J. Borügynökök (Weinagenten): xBlá- boli Nándorné — xLengyel László — xZoltán József. Cementipar (Zementindustrie): Far­kas József — Szőgyeni Bálint. Cipészek (Schuhmacher): Batár Sándor — Béres András — Feigl Károly — Gudmon János — ifj. Joó Károly — Kuczitur Nándor Kovács Benő — Krivanek Ferenc Németh József — Szecsu Gyula Szőllőssy György. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Stoics Ist­ván — özv. Varga Antalné — Zakariás József. Csizmadiák (Tschismenm.); Fóriss László — ifj. Goliáth Ferenc — Kamarás Antal. Dohánytőzsdék (Tabakverschleisse): özv. Dulovics Ernőné — Kenessei György. Edény kereskedő (Geschirrhdler); Steinberger Adolf. Épülelfakereskedők (Bauholzhdlr.): xDéri Ödön — xHolzmann Hen­rik — xKlein és Róth. Fehérnemiikereskedő (Weisswäsche- händler): Sznopka Mihály. Fésűs (Kammacher): Unterveiger János. Fuvaros (Fuhrwerker): Róth A. Gyógyszertárak (Apotheken); Gajda Pál (Megváltó) — Németh Sán­dor és neje (Szentháromság). Halászok (Fischer): Rafás Máté Varga Pál. Hentesek (Selcher): Agárgyanin Ignác — Devecseri József — Ra­fás Ferencné — Zelina János. Kádárok (Böttcher): özv. Babi- rák Ferencné — Buchwart István Csóka József — Krumpach Fe­renc — Pészek András. Kalaposok (Hutmacher); Gyengési Lajos — Pázler Károly. Kefekötők (Bürstenbinder): özv. Mittermayer Józsefné — Vámosi Lajos. Kéményseprők (Rauchfangkehrer): Bock Lajos — Wihl József. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent): xKriger Jakab. Koresmárosok (Wirte): Feigl An­tal — Leszkovics Emil — Mand- lin Ferenc — Melczer István — Melczer Jenő — özv. Sereg Já nosné — Tolnay István — Urögi Antal — Winkle Istvánné — Zeimann János. Kovácsok (Schmiede): Ács József Back Antal — Beliczei György Borbély János — Gazdag György' Maurer Gyula — Pahocsa Zsigm. Kőművesek (Maurer); Feigl János Füzér István — Gölle Ferenc — Németh Lajos — Szőllőssy An­tal — Tóth Mihály — Wagner I. Kötélgyártók (Seiler): id. Csömöri Pál — ifj. Csömöri Pál. Lakatosok (Schlosser): Kapitány Andor — Kiss Sándor — Lukács Sándor — Mikó József — Sereg György. Malmok (Mühlen); Árpád gőz­malom (gőz, Dampf) — Frídeczky János (nyersolaj, Rohöl): — Gyurcsik Antal (viz. Wasser) — Rimmer Györgyné (viz, Wasser) Spelti János (viz, Wasser) — Ürögi és Mike (nyersolaj, Roh­öl) — Varga Antal (nyersolaj, Rohöl) — Várkonyi János. Marhakereskedő (Viehhdlr.); Pa­taki István. Mészárosok (Fleischer): Radovics Emil — Szebellédi Lajos. Mézeskaláesosok (Lebzelter) : Cser- nók Imre — Nagy Dániel. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Fortuna mozgó (Koresmáros J.). Nyomdák (Druckereien); xCsery István — Münnich Jenő. ; Órások (Uhrmacher): Balázs Ist­ván — Balázs József — Galamb András. Pékek (Bäcker): Kónya István — Melczer Lajos. Rőfösárukereskedő (Schnittwaren händler): xWessely Lajos. Sirkőkereskedő (Grabsteinhdlr.): Szabó Károly. Szabók (Schneider): ifj. Kapitány Károly — Komáromi Vilmos — Kosánszki Ferenc — Kovács Imre — Kovács Kálmán — Né­meth József — Sass Lukács — Vella Károly. Szatócsok (Krämer): xBlum József xözv. Engel Sándorné — Feigl Márton — Fisch Sára — Freb riets Antal — xGróner Illés — xHahn Hermann — Klein Márton Klopfer Bernát — Lefkovics Ig­nác — Lengyel László — Mészá­ros Árpád — Pollák Ferenc — Róth Jakab — xSzobel Márton Zoltán József. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei): Köz­ségi közp. szeszfőzde. Szíjgyártók (Riemer): Baross Ist­ván — Farkas János. Szikvizgyárak (Sodawasserfabr.): Gyenes József — Nagy Ilona. Szitakészitő iparosok (Siebmacher): Hommer János — Vass István. Szobafestők (Zimmermaler); Ba bírák Antal — Buchhalter István. Szövetkezetek (Genossenschaften): xÁlt. fogy. szöv fiókja. — xRáclceve és vidéke • Hangya fogy. és ért. szöv. — xRáckevei közs. hitelszöv. (O. K. H.) — ’'Rác­kevei önsegélyző egylet mint szöv. Takarékpénztárak (Sparkassen): xRáckevei takarékpénztár — ’'Rác­kevei járási és kiskuulacházai takarékpénztár rt. Vasárukereskedő (Eisenwarenhänd­ler): Kohn Lajos. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren händler): xAdamovics Sz. — xBer- ger J. — xBing Salamon — xDi- man István — xEngel Izrael — xFaigl Ferenc — xHercz Adolf — xHofImann és György — ’'Hor­váth Ágoston — xKohn Lajos xKohn Márton — xKürti és Schönfeld — xLeszkovits Emilné xOberinayer József — Pásztói- Gyula — xPaulovits András — xSinger Emil — xSinger J. — ifj. Spethy Károly — xSzágel Adolf xSzagel Lajos — Weszely Lajos. Vendéglős (Gastwirt): Kalmár N. RÁCKOZÁR. Kk.. Baranya vm., hegyháti j., 1300 lak. Fő­szolgabírói hiv.: Sásd. Kjző,, akv. ev. Trvszék : Pécs. Járásbir., (tkv.). áll.-Pénzt.: Sásd. Cs. ő.: Szászvár, lüg Mágocs—Alsómo- csolád. (Csikéria—ujdombovári vonal). 'S" Mágocs. RÁCKOZÁR. Kg.. Kom. Ba­ranya. Bez. Hegyhát, 1300 Einw. Oberstuhlrichteramt: Sásd. Kreis­notär, Matrikelamt. Ev. fea. Ger,: Pécs. Bezirksger., (Grundbuchs­amt), Staatsk.: Sásd. Gend,: Szászvár. Mágocs—Alsómo­csolád. (Str. Csikéria—Ujdombo- vár). Mágocs. Körjegyző (Kreisnotär): Bene Kálmán. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenh.) : Götz János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Grosch Jenő (36) — Krähling Henrik (30) — Mayer Jakab (38) — Póth János (31) — Ráckozár község (86) — Schrauth Mátyás (32) — Till Henrik (34) rik (58) — Weisz Henrik (32) — Weisz Konrád (64) — Úrbéresek (27). Földbérlő (Grundpächter): Flaschitz József (289). Ácsok (Zimmermeister); Kemler H. — Küszter János. Asztalosok (Tischler): März Henrik — Rapp B. — Rausch. Henrik. Bádogos (Spengler): Pelz Mihály. Bognár (Wagner): Naas Henrik. Borbélyok'(Barbiere); Kübler Kon­rád — Lehmann János. Cipés.zek (Schuhmacher): Nagel János — Stein János — Till J. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Lehmann Já­nos — Till H. Erdőgazdaság (Forstwirtschaft) : herceg Eszterházy. Esztergályosok (Drechsl.) : Rausch Jakab — Rausch K. Gabonakereskedő (Getreidehdler); Pót János. Koresmárosok (Wirte); Helmich Henrik — Küszter Jakab — Küsz­ter János — Reisinger Jakab. Kovácsok (Schmiede); Krähling Péter —Michl József — Naás J. Kőművesek (Maurer); Friedrich K. — Heppenheimtfr A. — Kém­1255

Next

/
Oldalképek
Tartalom