Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

A. Általános rész - Magyarország alkotmánya és kormányzása

Magyarország alkotmánya és kormányzása Ungarns Verfassung und Verwaltung Magyarország alkotmányos királyság. Az 1920. évi 1. törvénycikk azonban, megállapítván a királyi hatalom szünetelését, elrendelte, hogy az államfői teendők el­látására kormányzó választassák. 1920 március 1-én a nemzetgyűlés nagybányai Horthy Miklóst kormányzóvá választotta. A törvényalkotás egyetlen tényezője a Nemzetgyűlés, melynek tagjait a 2200/1922. M. E. számú választójogi rendelet értelmében öt évre választják. A választás a tör­vényhatósági joggal felruházott városokban titkos, egye­bütt nyilvános, a Nemzetgyűlés tagjainak száma 245. Az ország színei : vörös, fehér, zöld. Kereskedelmi lo­bogó színei: vörös, fehér, zöld, rajta az ország címere. A címer leírása : függőlegesen kettéosztott vörös pajzs ; a baloldali mezőn négy vízszintes ezüst pólya : a négy folyam jelképe; jobboldalon hármas hegy, rajta ötágú korona, ebből emelkedik ki a román Ízlésű kereszt ; a pajzs fölött a magyar szent korona. Cimertartó : két le- l begő angyal. Ungarn ist ein konstitutionelles Königreich. In dem Gesetzartikel 1 vom Jahre 1920 wird jedoch nach der Feststellung dessen, dass die Ausübung der königlichen Gewalt ruht, die Wahl eines Reichsverwesers ange­ordnet, der die Agenden eines Staatsoberhauptes zu ver­sehen habe. Die Nationalversammlung wählte am 1. März 1920 Nikolaus Horthy de Nagybánya zum Reichsverweser. Der einzige Faktor der GesetzesschalTung ist die Na­tionalversammlung, deren 245 Mitglieder in den Städten mit Munizipalrecht geheim, sonst öffentlich auf fünf Jahre gewählt werden. Die Landesfarben sind : rot, weiss, grün. Die Farben der Handelsflagge : rot, weiss, grün, darauf das Landeswappen. Beschreibung des Wappens : vertikal zweigeteilter roter Schild; in dem linksseitigen Feld vier wagrechte Silberbän­der, die Symbole der vier Flüsse ; rechts drei Bergspitzen, darauf eine fünfzackige Krone, aus der das romanische Kreuz sich heraushebt. Über dem Schild die ungarische heilige Krone. Wappenhältcr : zwei schwebende Engel. Kormányzóság — Reichsverweseramt Telefon : 19—46, 19—47, 19—48. Magyarország kormányzója (Ungarns Reichsveriveser) : nagybányai Horthy Miklós. Szárnysegédek (Adjutanten) : Első szárnysegéd : Magasházy László, őrnagy. Második szárny­segéd : Koós Miklós, százados. Harmadik szárnysegéd : Vetter Antal, százados. Negyedik szárnysegéd : Hardy Kálmán, sorhajóhadnagy. Katonai iroda. (Militärkanzlei) : • Főnök (Chef) : Denk Gusztáv, ezredes. Kabinéi iroda (Kabinettskanzlei) ■: v Főnök (Chef) : dr. nagyeőri Bartha Richard. [iazílasági hivatal (Wirtschaftsamt) : Főnök (Chef) : dr. pesti Szegedy-Maszák Aladár, udv. tan. ¥ árkapitányság (Burghauptmannschaft) : Telefon : 40—83. Főnök (Chef) : Roth Alajos, várkapitány. ~r'őudvarnagyt bíróság (Obersthof mar schall-Gericht): Tel.: 1-63. Elnök (Präsident) : wolfenaui Wolff Károly, udv. tan. tf. kir. testőrségek parancsnoksága (Kommandantur der kön. ung. Leibgarden) : Parancsnok (Kommandant) : görgői és toporczi Görgey György, testőralezredes. Vitézi rend széktart ósága (Kapitel des Heide norde ns) : Főkapitány (Oberkapitän) : nagybányai Horthy Miklós. Helyettese • Stellvertreter) : báró Nagy Pál, gyalogsági tábornok. M. kir. Miniszterelnökség Kön. ung. Ministerpräsidium Szent György tér 1. Telefon : 40-51, 40—74, 19—26, 6-50. finiszt er elnök (Ministerpräsident) : Bethlen István gróf. V. Elnöki osztály (Präsidialabteilung) : Vezetője (Leiter) : dr. Bárczy István, h. államtitkár. II. oszt tilg (11. Abteilung) .­Vezetője (Leiter) : dr. Pataky Tibor, min. oszt. tanácsos. 1III. Sajtóosztály (111. Presseabteilung): Vezetője (Leiter) : dr. Ángyán Béla, min. tanácsos. [ff. Szociálpolitikai osztály (Sozialpolitische Abteilung) : Vezetője (Leiter) : dr. Bencs Zoltán, min. titkár. L Segédhit:utalok (Hilfsämter) : Vezető (Leiter) : Kazár Adolf főigazgató, kir. tan. L Koronaőrség (Kronwache) : I., Váralja u. 14. Telefon : 41—86. Parancsnok (Kommandant) : görgői és toporczi Görgey Miklós, alezredes. M. kir. Külügyminisztérium Kön. ung. Ministerium des Äussem I., Disz tér 2. Telefon : 7-81, 7-82, 7-83, 7-84, 7-85, 7-86, 7-87. Miniszter : dr. Daruváry Géza. Miniszter helyettese : (Stellvertreter des Ministers) : |Kánya Kálmán, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. miniszter kabinetje : , Vezető (Leiter) : dr. Weitstem János, követségi tanácsos. I. csoport (I. Gruppe). Vezető (Leiter) : gróf Ambrózy Lajos, Idkivüli követ és meghatalmazott miniszter. osztály (Präsidial-Abteilung) : a. Vezető (Leiter): dr. Jambrekovich László, min. tan. k Ti. Verető (Leiter) : Nuber Sándor, I. osztályú főkonzul. 3. (Számjel-) osztály. — (Chiffrier-Abteilung.) Vezető (Leiter) : báró Fiáth Ferenc, min. tan. II. csoport (II. Gruppe). Vezető (Leiter) : Kánya Kálmán, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. Politikai osztály (Politische Abteilung). Vezető (Leiter) : dr. gróf Khuen-Héderváry Sándor, I. osztályú követségi tanácsos. 2. (Útlevél-) osztály. — (Pass-Abteilung.) Vezető (Leiter) : dr. Gö- mörv Laiml László, min. tan. 8. e. (Pénzügyi) osztály. — (Finanz-Abteilung.) Vezető (Leiter) : Steiger Aladár, 1. osztályú főkonzul. Sajtóosztály (Pressabteilung). Vezető (Leiter) : Nelky Jenő, min. oszt. tan. III. csoport (111. Gruppe). Főnök (Chef) : Császár Viktor, min. tan. 5. (Közjogi) osztály. — (Staatsrechtliche Abteilung.) Vezető (Leiter) : dr. Danilovics Pál, min. tan. 6. (Magánjogi) osztály. — (Privatrechtliche Abteilung.) Vezető (Leiter) : Morlin Ernő, min. tan. 7. a. (Bírói jogsegély-) osztály. — (Richterliche Rechtshilfe-Ab­teilung.) Vezető (Leiter) : Jankovich Ottó, min. tan. 7. b. (Közigazgatási jogsegély-) osztály. — Verwaltungs-Rechts- hilfe-Abteilung.) Vezető (Leiter) : Móricz Péter, II. osztályú főkonzul. IV. csoport (IV. Gruppe). 8. (Közgazdasági) osztály. — (Volkswirtschaftliche Abteilung.) Vezető (Leiter) : dr. Moldoványi Sándor, I. osztályú követségi tanácsos. V. csoport (V. Gruppe). Főnök (Chef): Pósfay Virgil, rend­kívüli követ és meghatalmazott miniszter. ^ 9. (Szociálpolitikai és munkaügyi) osztály. — (Abteilung für Sozi­alpolitik und Arbcitsangelegcnheiten.) Vezető (Leiter) : dr. Nagy Elek, II. osztályú főkonzul. 4. osztály. Nemzetközi közlekedési és Duna-osztály (Interna­tionale Verkehrs- und Donau-Abteilung). Vezető (Leiter) : Walter Emil, min. tan. Külképviseletek — Auswärtige Vertretungen: a. Magyarországi képviselet külföldön. (Ungarns Vertretung im Auslande.) b. Külföldi képviselet Magyarországon. (Auswärtige Vertretung in Ungarn.) Argentína (Argentinien). b. Budapest. Főkonzulátus (Generalkonsulat) : V., Mária Va­léria u. 14. Dunapalota-szálló. Főkonzul (Generalkonsul) : Enrique Hayton. Ausztria (Österreich). a. Wien. Követség (Gesandtschaft) : I., Bankgasse 4—6. Követ (Gesandter) : Masirevich Szilárd dr. b. Budapest. Követség (Gesandtschaft) : V.. Akadémia u. 17, Telefon : 78—30, 8—87, 111—36. Követ (Gesandter) : Franz Calice gr. Belgium (Belgien). a. Brüsszel. Követség (Gesandtschaft) : Rue de Florcnce 5. Ügyvivő (Geschäftsträger) : Woracziczky Oliver gr., köv. tan. b. Budapest. Követség (Gesandtschaft) : II., Donáti u. 34. Tel. : 88—45. Követ (Gesandter) : Max van Ypersele de Strihou. Bolívia (Bolivien). b. Budapest. Konzulátus (Konsulat) : IV., Váci u. 84. Tel. : József 64—22. Tb. Konzul (Hon.-Konsul) : Hoffmann Géza. Brazília (Brasilien). a. San-Paolo. Konzulátus (Konsulat) : Tb. Konzul (Hon.-Kon­sul) : .Fiilinger Vilmos. b. Budapest. Főkonzulátus (General-Konsulat) : V.. Szabad­ság tér 16. Tel. : 37—21. Tb. alkonzul (Hon.-Vizekonsul) : Kovács József dr. Bulgária (Bulgarien). a. Szófia. Követség (Gesandtschaft) : Rue Shipka 2. Ügyvivő (Geschäftsträger) : nemeskéri Kiss Sándor, köv. t?m. b. Budapest.- Követség (Gesandtschaft)/. VI., Andrássy

Next

/
Oldalképek
Tartalom