Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šoštari) 423 (Schuster — Cordonniers) rencz, Nagy Sándor, Péli Sándor, Svarcz Jó­zsef, Ster Simon, Szikszay Dániel, Szilágyi Zsig- mond, Tarjányi János. Kardó (Bihar vm.): Csokonai Albert. Karló, u. p. Derecske (Sopron vm.): Bader Ferencz, Kallinger Ferencz, Kallinger János. Karlova, u. p. Beodra (Torontál vm.): Brusztul Triva, Froman Józs., Jovanovits Milos, Speite Kár. Karmacs (Zala vm.): Gosztonyi András, Léránt János, Ruk József, Salamon István, Takács Sán. Károlyfa, u. p. Vas-Hidegkút (Vas vm.): Glázsár Mátyás. Károlyfalva (Temes vm.): Buchner Ferencz, Ehren- wald Ferencz, Handlosep Ferencz, Jäger Péter, Hoffmann Vilmos, Hugeri Ferencz. Kali Adolf, Kolla János, Petrie János, Stemper Henrik, Zieg­ler József. Károlyliget, u. p. Szent-Hubert (Torontál vm.): Andresz János, Bertram Lajos, Jakob Ádám, Krohn János, Krummenacker Péter, Zobay Péter. Karos, u. p. Kis-Komárom (Zala vm.): Mátyás Fér Karulya, u. p. Szakállasfalva (Szatmár vm.) :'Dre- gyán János. Karulyfalva, u. p. Galgó (Szolnok-Doboka vm.): Kovats Miklós. Karva, u. p. Muzsla (Esztergom vm.): Kosa Ferencz. Kásó, u. p. Bodzás-Ujlak (Zemplén vm.): Lefko- vics Henrik. Kassa (sz. k. v.): Ádam József, kalvária-u. 10, Adamcsik Nándor, kovács-u. 51, Bajer Károly, Bakos József, gyár-u. 8, Bartos Pál, malom-u. 25, Bartkó András, tömlöcz-u. 7, Bencze János,for- rás-u. 6, Bercsik György, kakas-u. 20, Béres János, nagy-ludmány-u. 4, Bicsikorszkv Mi­hály, cserebogár-u. 1, Blaustein Mihály, fő-u. 51, j Bogsch István, pacsirta-u. 5, Bozsejovszky Já­nos, fazekas-u. 23, Bujnovszky Majerhoffer Fe­rencz, szarka-u. 2, Bukóczy János, felső külsé- tány-u. 27, Busman István, mészáros-u. 24, Ciskó János, fegyverház-u. 2, Dancsák János, alsó part-u. 3, Dániel György, fazekas-u. 4, özv. Dubrauszky Teréz, fő-u. 75, Fábri József, sör- ház-u. 5, Farkas Jenő, mészáros-u. 24, Feczko Lajos, József-u. 2, Federovits Mihály, rigó-u. 8, Foltinszki János, róka-u. 6, Fridman Jakab,kö- zép-u. 1, Friedman József, fő-u. 4, Futás Má­tyás, végső-u. 33, Gavoreczky Antal, Forgách- u. 27. Gerbery Gyula, forgács-u. 43, Ger­hart József, kukoricza-u. 8, Gönczy Mihály, fapiacz-u. 3, Hagofszki Bertalan, Klobusiczi- u. 18, Halkóczy György, széplaki sor 1, Ha- lupko Jakab, Ferencz József-tér 7, Havlicek Já-j nos, fő-tér 100, Heller Dávid, fő-u. 37, Her­mann Ferencz, mészáros-u. 8, Szovinszky Jáczint, Flóris-u. 6,Hornyik József, Forgáeh-u. 28, Horváth Károly, kovács-u. 56, Hovanetz József, pesti-út 3, Huppenthal Ferencz, Forgách-u. 51. ifj. Kmetz János, kakas-u. 7, id. Resutkó József, Sándor-uN 2, Jachmann János, Sándor-u. 3, Jaczkovits Mihály, kovács-u. 27, Jedlarszky Gáspár, flóris-u. 5, Juszkó János, Klobusitzki- utcza 8, Kafcsák István, biró-u. 4, Kaminszky Nándor, virág-u. 3, Keller János, fő-u. 22, Ke­rekes György, nagy ludmány-u. 15, Kerekes Sándor, tégla-u. 5, Kisiday András, Erzsébet­tér 18, Klein Izsák, galamb-u. 5, Klein Mór, pesti-út 17, Klein Samu, fő-u. 26, Klepeisz Fe­rencz, szent László-u. 2, Klics István, kis lud­mány-u. 4, Kobulniczky János, cserebogár-u. 5, Kocsis Mihály, sötét-u. 7, Koleszár József, mé­száros-u. 30, Kolozsvári Péter, temető-u. 1, Ko­mora Gusztáv, Rákóczy-körút 6, Korfanta Ist­ván, tömlöcz-u. 1, Koscsak Károly, régi szepsi- út 7, Koválcsik András, mészáros-u. 39, Kraf- csik Mihály, uj-u. 36, özv. Krall Anna, Forgách- u. 19, Krausz Henrik, Erzsébet-tér 8, Krausz Mihály, kovács-u. 32, Krajcsik Adolf, Hernád- u. 2, Krenyitzky Sándor, sörház-u. 2, Kuba- csek Ede, kovács-u. 29, Kubik István, kis lud­mány-u. 5, Kudróny Lajos, fő-u. 115, Laczkó Pál, hid-u. 1, Lechner Gyula, fő-u. 70, Leskó Mihály, forgács-u. 7, Limanovszky József, kal­vária-u. 2, Lipták József, malom-u 11, Lőrincz Mihály, alsó íábor-u. 17, Mamkaja Nándor, la- katos-u. 7, Marszinkó István, Klobusitzki-u. 15, Matuscsak József, fő-u. 118, Medveczky Sándor, mészáros-u. 44, Meffer Sándor, fő-u. 40, Meré­nyi Lajos, fő-u. 27, Mikita Mihály, kovács-u. 9, Molnár Ferencz, kovács-u. 59, Nemetz János, kovács-u. 11, Neuhaus Zsigmond, Erzsébet-tér 6, Niznyk Viktor, kis ludmány-u. 7, Nordravec-zky János, mészáros-u. 10, Oravecz Alajos, faze­kas-u. 19, özv. Freiman Frigyesné, kovács-u. 22, özv. Havrisch Karolin, fő-u. 65, Papik Mihály, timár-u. 9, Paulik Ferencz, sörház-u. 4, Pavel- kovits István, tehány sor 6, Petrányi János, malom-u. 5, Pindroh Mihály, fő-u. 102, Pollák Győző, Puhala János, mászáros-u. 45, -S'rPuskás István, fő-u. 46, Reisz Alajos, uj-u. 10, Reisz Móricz, Forgách-u. 27, Rojek Tamás, kovács-u. 5, Roth Gusztáv, fő-u. 35, Shuszter János, sötét- u. 4, Sivák József, virág-u. 21, Skálát Jó­zsef. fő-u. 103, Slézák Mátyás, mészáros-u. 51. Soltész József, kovács-u. 52, Stefán János, Klo- busiczky-u. 24, Stelczer Salamon, nagy lud­mány-u. 4, Stempel Antal, Strebliczky János, mészáros-u. 16, Szabó Béla, kovács-u. 15, Sza- dics János, kovács-u. 45, Szakács János, kovács- u. 2, Szaniszló Lajos, Forgách-u. 10, Szedla- csek István, csermely-u. 7, Szepesy János, fő-u. 123, Sztehlik Orbán, mészáros-u. 17, Szüts Ferencz, fő-u. 104, Tamás János, fő-u. 35, Tepliczki András, Rákóczy-körút 6, Toperczer Mátyás, uj-u. 30, Tóth István, Tisza-u. 20, Tu­dós János, fazekas-u. 17, Turner Jakab fő-u. 65, Varga Iános, nagy ludmán-u. 3, Vaskor József, szepsi-u. 24, Venglártsik Károly, kalvária-u. 5, Velesz János, fazekas-u. 8, Vrabelyi János, Szent László-u. 2, Wigh Sándor, kalvária-u. 3, Zei- jicz Venczel, fő-u. 118, Zeleczki József, kis lud­mány-u. 8, Zelinka Vincze, malom-tér 2, Ze- lonkay József, Forgách-u. 29, Zrupka M. Ká­roly, Forgách-u. 20, Zsatkovics Sándor, Klobu- sitzky-u. 11, Zselyenyák István, csermely-u. 19. Kassa, u. p. Rácz-Petre (Baranya vm.): Klein György, Weinmayer Ede. Kassa-Hámor (Abauj-Torna vm.): Kopilyák Ján. Kassa-Ujfalu, u. p. Kassa (Abauj-Torna vm.) : Sima András, Vloh Antal, Vloh József. Kászon-Altiz (Csik vm.): Csűrös Sándor, Paizs Antal, Ruszy Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom