Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Bádogosok — Limari 168 (Slangier — Ferblantiers) kapu-u. 26/3. Stefanits Sándor, Vödricz-u. 252/5, Straboch Ferencz. Lucsony-u. 207/8. Pöstyén (Nyitra vm.) : Glósz Alajos. Priglevicza-Szent-lván (Bács-Bodrog vm.) : Müller György. Privigye (Nyitra vm.) : Novodvorszky Adolf. Proszné, u. p. Marikova (Trencsén vm.) : Tucsnik Mraz József. Puchó (Trencsén vm.): Policz/er Józs., Schönhauser Lip. Putnok (Gövnör vm.) : Baulh Sámuel, Zsigmond Pét. Püspök-Ladány (Hajdú vm.) : Grünfeld Ignácz. Rácz-Militics (Bács-Bodrog vm.) : Szelinger Jakab. Ráczkeve (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Ecker András, Góliáth Pál. Radna (Arad vm.) : Pichler Antal. Radnóf (Kis-Küküllő vm.) : Benedekfi Sándor. Rahó (Máramaros vm.) : Lezergram Sámuel. Rajka (Moson vm.) : Winkler Paula. Rákos-Palota (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Emin- ger Frigyes. Resiczabánya (Krassó-Szörény vm.) : Grimm Jó­zsef, Lehretter József, Neff Károly, Neumann Frigyes, Pfleger István. Retteg (Szolnok-Doboka vm.) : Noé Dávid. Révfalu-Pataház (Győr vm.) : Bölcsházy Sándor. Riese, u. p. Perbenvik (Zemplén vm.) : Klein Sál. Rima-Szombat (Gömör vm.) : Burger Simon, Hu- párik Pál, Osvald Sámuel, Sarinay Ignácz, Zsuffa Kálmán. Rimaszécs (Gömör vm.) . Friedmann Sámuel. Rohoncz (Vas vm.) : Arnstein Henrik. Román-Oravicza, u. p. Oravicza (Krassó-Szörény vm.) : Gronwald Ernő. Romhány (Nógrád vm.) : Goldfinger Jakab. Rovne (Trencsén vm.) : Beross József. Rózsahegy (Liptó vm.) : Stern Mór, Grift Adolf. Rozsnyó (Brassó vm.) : Thier József, Uhr Simon. Rozsnyó (Gömör vm.) : Eichenbaum Salamon, Herr­mann András, Hermann János, Lichtsten Lász. Ruszkabánya (Krassó-Szörény vm.): Kerndler Antal. Ruttka (Turócz vm.) : Szvitek Adolf. Ság (Ternes vm.) : Schmidt Mátyás, Siegl Mátyás. Sajó-Szent-Péter (Borsod vm.) : Fogéi Jakab. Salgó-Tarján i Nógrád vm.) : Fisch Gyula, Fischer Ignácz, Heks Adolf. Sándorfalva (Gsongrád vm.) : Svarz Móricz, za (Torontál vm.) : Paki Mátyás. Sár-Kereszíúr (Fejő* vm.) : Neumann Jakab. Sárbogárd (Fejér vm.) : Alpem Viktor,Dreifinger Ad. Sarkad (Bihar vm.) : Feldmesser Mór, Már János. Scheierman Béla. Sáros-Patak (Zemplén vm.; : Ma^vits Ármi»- Schvarz Vilmos. Sárvar (Vas vm): Breiner Ignácz, Breiner Adolf, Kolonits József. Sasvár (Nyitra vm.) : Prokopiusz Ernő, V, öllek Ant. Sátoralja-Üjhely (Zemplén vm.) : Baumann Simon, Dreiling Mór, Klein Mór, Schvvarcz Sámuel, Szécsényi István. Segesvár (Nagv-Küküllő vm.) : Folberth Frigyes, Polder János, Polder József. Sellye (Baranya vm.) : Ádám Miklós. Selmeczbánya és Bélabánya (sz. k v.) : Jaschko József, Kohai Rezső. Pflanzl Adolf, Szt.-Három- ság-tér 32 III, Tandler Gyula, alsó-u. 255. Sepsi-Szent-György iHáromszék vm.) : Bérkocsi Ján., Fábián György, Klünglein -Józs., Kutas .Józs. Seregélyes (Fejér vm.) : Veisz Zsigmond. Siklós (Baranya vm.) : Czimmermann Ferencz. Remesberger Adolf, Spitzer Samu. Simánd (Arad vm.) : Kaiser Ferencz. Simontornya (Tolna vm.) : Lövy Lipót. Simonyifalva, u. p. Vadász (Arad vm.) : Brasz Ján. Siófok (Veszprém vm.) : Szmatana József, Ungar Józs. Soborsin (Arad vm.) : Tóth Sándor. Solt (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Fischer Ignácz. Somorja (Pozsony vm.) : Lőrincz Anna, Reis- singer József. Sopron (sz. k. v.) : Barth Katalin, várkerület 22, Beck József, bécsi-u. 14, Ghladek József, Sib- berg-u. 10,Fischthaller József, Földboros György, ó gabona-tér 52, Fuhrmann Tivadar, vári. 68, Galisch József, ujteleki-u. 33, Tiefbrunner Róbert, szinház-u. 16. Soroksár (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Bruck Albert, Gajdus András, Grünfeld Samu. Steyerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.) : Ringeisen József, Safarik János, Schlink Bálint. Stomfa (Pozsony vm.) : Justh Manó. Sümeg (Žala vm.) : Mandlbaum Adolf, Tóth Jó­zsef, Tunt Sándor. Süttö (Esztergom vm.) : Jelenik Ernő. Szabadka (sz. k. v.) : Andrási Sándor, zászlo-u. 769, Gállik János, Majláth-u. 86, Goldgruber Samu, Odor-u. 125, Jeger József, pipa-u. 715. Kreiczer János, Eötvös-u. 107, Kukovina János, megyeri-u. 8, Paszterek János, bimbó-u. 667, Rukavina Nándor, Rákóczi-u. 21, Vig Károly, Odor-u. 133. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Ka- mariner Ármin, Steiner Vilmos. Szakálháza (Temes vm.) : Mayer Miklós. Szakos (Tolna vm.) : Berkesdy Ferencz. Szakolcza (Nyitra vm.): Detonni Rezső, Schvar z Au Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Fogarasi Ádám, Fogarasi András, Láhodnv Jozseí, Mik­lós József, Wárhold Ferencz Szaniszló (Szatmár vm.) - Serli Mihály. Szaploncza (Máramaros vm.) : Basch Aron Májer. Szár (Fehér vm.) : Kalivoda Ferencz. Szarvas (Békés vm.) : Bohn* István, Humenyik Janka, Koren József. Szarvkö (Sopron ■): Janky József. Szász-Régen é«aros-Torda. vm.) : Binder Arnold, Kaiser zanos, Keintzel János, Kapusy Karolj' (gjBp" lásd hirdetését a * Hirdetések« részében !), id. Malhaus Antal, Rosier János. Szász-Sebes (Szeben vm.) : Fabritius József, Fab- ritius Károly, Götz Vilmos, Graf Nándor, Grun- ninger Károly. Szászvár (Baranya vm): Povazsai Samu, Riegl Józs. Szászváros (Hunyad vm.) : id. Hartwich Ede, Makkav József, Nagy József, Ribel Jenő. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Bányai Imre, Deáktér 7, Brunner József, Deáktér 8, Feiszthuber János, hidköz 2, Glük Henrik, vár-u. 6, Grünfeld Iz- ráel, Kazinczi-u. 7, Hardstein Emánuel, bá- nvai-út 10, Rosenberg Jakab, Tompa-u. 11, Vébei János, hid-u. 16, Véber Lajos, Hunyady-u. 28. Szecsény 'Nógrád vm.) : Goldfinger Lajos. Szederkény (Baranya vm.) : Ruppert Bálint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom