Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari IAO (Tischler — Menuisiers) Kuesera Antal, Miklósi István, Milityen Milán, Mucsi Antal, Nicsinger Sándor, Péczerszki Jó­zsef, Pelcz Mátyás, Pethő Gergely, Ropás Vin- cze, Szabó Ferencz, ifj. Szabó István, Szalai Mihály, Szalai Lőrincz, Tarjer István, Tehaim Fábián, Tóth Albert, Tóth Lukács, Uvalitz Piadó, Vargha János. Zernest (Fogaras vm.i: Briota Iván, Curisau György, Garnitá Iván, Neapol György, Szíj­gyártó Károly. Zetelaka (Udvarhely vm.): Sustva Károly, Török Ferencz, Ürmösy Sándor. Zétény, u. p. Boly (Zemplén vm.): Remák Já­nos, R.emák Mihály. Zichyfalva (Torontál vm.): Demetrovits Milán, Donauer Mihály, Gablett Mihály, Jung Péter, Knap Antal, Prinzenberger József, Wiszt Vilmos. Zics, u. p. Tab (Somogy vm.): Rubin József, Toll- heimer Mátyás. Zilah (Szilágy vm.) : Balogh Gyula, Bányai Ká­roly, Beksi Béla, Décsey József, Harmata And­rás, Janoránszky József, Kozma Ferdinánd, Pa­taki Sándor, Pávai Károly, Róka Sámuel, Si- moncsics Albert, Székely Károly, Székely Mi­hály, Tóth József, Újfalui Lajos, Varga József, Vincze Károly. Zircz (Veszprém vm.): Anezenberger János, Hegyi Sánd., Müller Ign., Stumpf Ferencz, Wilde Józs. Znió-Váralja (Turócz vm.): Brczko Ignácz, Necsasz Szaniszló, Pazernik Gábor. Zohor (Pozsony vm.): Eszterle József, Happl Fér. Zok, u. p. Szabad-Szent-Királv (Baranya vm.): Meder Mihály. Zoltán, u. p. Gidófalva (Háromszék vm.): Kocsis Pál. Zólyom (Zólyom vm.) :Bruchács Samu, Csernánszky József, Jeranck Ferencz, Kováts János, Kozá- csek Sándor, Pavelka György, Pischl Dániel, Pohl János, Zima András. Zólyom-Lipcse (Zólyom vm.): Bellus János, Du- najszky János, Galanda János, Galanda Samu, Korányi Samu, Králik Lajos, Licskó József, Martalczir Károly, Mikulás György, Petykó István, Petykó László, Prauda Samu, Suhajda Alajos, Suhajda Vincze, Szikora János, ifj. Szi- kora Samu. Zomba (Tolna vm.): Janosics Antal, Jek István, Lieber Ádám, Lieber István, Raffschneider Fe­rencz, Svarczkopf János, Tellman András, Ti­mer István. Zombor (sz. k. v.): Amon Ferencz, orgona- utcza 635, Bikar Kuzman, csoroplai-u. 580, Bosnyák János, dob-u. 252, Bunyi Benő, cso- noplyai-u. 20, Demitner Ignácz, bezdáni-u. 328, Fischer Ferencz, zöldkert-u. 571, Fischer Gyula, farkas-u. 71, Fischer Lajos, rókus-u. 34, Fla- mann József, Árpád-u. 92, Graff Vincze, vi- téz-u.235, Grositz Antal, szóntai-u. 205, Hermann Károly, nemesmiliticsi-u. 304, Hosszú Sándor, bajai-u. 419, Jakobcsics Ede, rókus-u. 60, Jan- kovits Pál, csonoplai-u. 382. Juhász Péter, ju- hász-u. 158, Junger János, Kohári Antal-u. 279, Kardos Jakab, hosszúm. 422, Kováts János, malom-u. 195, Laner Ádám, kalap-u. 235, Laura Antal, falka-u. 84, Marlinkovits Venczel, hárs­fám. 436, Mayer Ignácz, Flórian-u. 442, Müller Károly, Zrinyi-u. 173—74, Néczkó Fábián, kis­temető-u. 540, Nikolics Alajos, madár-u. 643, Payerle Nándor, dob-u. 238, Petres Bálint, bál- vány-u. 309, Raics József, aranygerenda-u. 35, Rainlein Miklós, Ferencz-u. 190,' Scheib István, dob-u. 246, Schwarz Károly, Deák-kőrút 141 (tüW^- lásd hirdetését a »Hirdetések« részében!) Stempel Samu, gákovai-u. 409, Sztefánovits Milán, zarándok-u. 114. Zovány (Szilágy vm.): Urai József. Zöldes, u. p. Gurahoncz (Hajdú vm.): Sápy Lajos. Zubrohlava (Árva vm.) : Bolibruch János Zugó (Bereg vm.): Kallós Albert. Zurány (Mosony vm.): Frank János, Herzog Ala­jos, Tretscher József. Zsablya (Bács-Bodrog vm.): Araniczky Pál, Bauer Károly, Disztl Antal, Gombár Antal, Madaczky Károly, Mersch Péter, Seifert Istv., Dungyeriu Istv. Zsadány, u. p. Ugra (Bihar vm.): Biró Ede, Pap Józs. Zsadány (Heves vm.): Fomkovits Lajos. Zsáka (Bihar vm.): Fried Móricz. Zsalobina (Zemplén vm.): Fedorcsak János. Zsámbék (Pest-Pilis Solt-Kis-Kun vm.l: Ászt Já­nos, Bader Simon, Engl János, Dix György, Dix János, Payer József, Payer Pál, Ring József, Steibli János, Zsuk János, ifj. Zink Mihály. Zsámbok (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Pós Antal. Zsarnó, u.p. Torna (Abauj-Tornavm.): Kerekes Bert. Zsamócza (Bars vm.): Gambathi István, Jahn Floris, Janovszky Adolf, Konrád Alaj., MarekVilm. Zsebeház, u. p. Mihályi (Sopron vm.): László János. Zsebely íTemes vm.): Lambert János, Rettinger Ján. Zsély, u.p.Szklabonya(Nógrád vm.): id. Keller Miksa. Zsiberk, u. p. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.): Bren­ner Kár., Depner János, Herbst Ján., Schmitz Ján. Zsibó (Szilágy vm.) : Kiss Márton, Raff László, Szabó Lajos, Szabó Pál, Szentlászlói Gerzon. Zsidahegy, u. p. Martyáncz (Vas vm.): Bédek Fér. Zsidó, u. p. Szent-Gotthárd (Vas vm.): Häcker János, Warth Károly. Zsidóvár, u. p. Kricsova (Krassó-Szörény vm.): Hanczel György, Jerzsabek József. Zsidovin (Krassó-Szörény vm.): Schorle Mátyás, Walachi József. Zsidve (Kis-Küküllő vm.): Dósa Károly, Mics Márton. Zsigárd (Pozsony vm.): Blazsek Flór, Futó Pál, Nagy Zsigmond. Zsigmondfalva, u. p. Lázárföld (Torontál vm.): Geiser János. Zsigmondhaza, u. p. Uj-Arad (Arad vm.): Tőrök Fér. Zsinna, u. p. Pojana (Szeben vm.): Bogdán János. Zsira (Sopron vm.): Novák Ignácz. Zsuva-Gyarmat (Bars vm.): Löv Ferencz, Pola- kovits József. Zsitva-Kenéz, u. p. Aranyos-Marót (Bars vm.): Prikril Ede. Zsitva-UjfaluiBars vm.): Bokros István, Benczek Pál. Zsizsekszer, u. p. Cserencsócz (Zala vm.): Csurics András, Wolf Nándor. Zslkocz, u. p. Lipótvár (Nyitra vm.): Adamka János. Zsolna (Trencsén vm.): Adamicza Ede, Adamicza Ignácz, Ajchler József, Fuljer János, Junek Wenczel, Jurácsek Károly, Kadurik Mihály, Ka- durik Pál, Kemka József, Kempny Mihály, Kianicska Antal, Majta József, Majtan Gáspár, id. Marsalkó Ferencz, Novohradszky András, Palovics Pál, Podivinszky János, Polácsek Já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom