Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1524 (Herren-Schneider — Tailleurs pour homines) Szakos (Tolna vm.): Dozier Dezső, Gyenis Miklós, Steiner Nátán, Szinger Pál, Ungar József. Szakolcza (Nyitra vm.): Blaha András, Blazsej- kovich János, Gatyarik Ignácz. Grün Ignácz, Jelenka János, Kottek Ferencz, Nemecz Ferencz, Pizsa Ferencz. Szeleczky József, Szelmayer Károly, Valek János, Voszalko Nándor. Szakoly, u. p. Balkány (Szabolcs vm.): Weisz B. Szalacs (Bihar vm.): Izsák György. Szalakusz (Nyitra vm.): Markstein Márk. Szalatnak (Baranya vm.): Gieszler György, Gieszler József, Jehn Ferencz, Kleinhans János. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Mé­száros József, Polyhos József, Yeisz Mózes. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Jaczkó András,! Magyar Pál, Valasek Béla. Szálka, u. p. Mórágy (Tolna vm.): Ebert György, Heincz János, Mott Mihály, Schlotthauer Mihály. Számos (Torontál vm.): Hofmeister János. Számos-Becs, u. p. Csenger (Szatmár vm.): Ka­posi József. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Beteg Zak., Budai Mihály, Fehérdi Vitális, Filep Sándor, Horváth György, Izráel Márton, Klein József, Király József, Lorko Ferencz, Lintner József, Mráz Mihály, Szabó Gyula, Tanke Alajos, Tékár Péter, Wokus Péter. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Grünblat Mór. Szanád (Torontál vm.): Izler József, Kloppstein M. Szaniszló (Szatmár vm.): Hartmann Mór, Heinrik Pál, Lucz István, Orosz Ignácz, Pink Jakab Tempfli Simon. Szántó (Tolna vm.): Jusztusz Ármin. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Devits Antal, Jan- kovits Alajos, Jankovits Lajos, Német Károly, Németh András, Vélin György, Zsuzsits Lajos. Szany (Sopron vm.): Gőgös Imre, Kiss Antal, Peti Mihály, Ruzsits István, Szopkó József, Takáts Menyhért. Szapáriligét, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.): Becsák Imre, Beszeg Mihály, Kolarovszky Pál. Szaploncza (Máramaros vm.): Frojmovics József. Szár (Fejér vm.): Gzencz Mihály, Lauer János, Schenk Mihály. Szárazpatak (Pozsony vm.): Csiszár Pál, Hilko József, Kralovics Pál, Navratil Ignácz, Polako- vics János, Simák László, Varák Ferencz. Szárazvám (Sopron vm.): Kollowein György, Schlögl János, Schrifl József, Tinhof Márton, Weintegl György. Szárcsa (Torontál vm.): Masching Jakab, Schmidt Mátyás, Wagner János. Szárföld (Sopron vm.): Bakodi Kálmán, Lovász János, Molnár Márton. Szarvas (Békés vm.) : id. Andrásy Pál, Bajdich Mihály, Balázs Pál, Belopotoczki János, Ben- deri József, Bobros Pál, Branyiczky András, Braun Bernát, Csák János, Fecske Mihály, Filip András, Prtska Soma, Gulyás Márton, Guttman Ármin, Hipszky András, Kasnyik Mihály, Kas­nyik Pál, Kiss János, Kóczi Mihály, Kohn Józs., Komár György, Kondacs Sámuel, Kovács An­drás, Kozsuch András, Kőszegi Mihály, Králik Dániel, Lehoczky Mihály, Lengyel György, Les- tyan Pál, Lipeczky Gyula, Maitz Ferencz, Matú­sik István, Medvegy György, Medvegy Mátyás, Mihalik Mihály, Oravecz István, Pálka György, Pálinkás [János, Pető István, Petrás György, Podani János, Podani Mihály, Polónyi Dániel, Polonyi Soma, Povázsai Pál, Simon János, Smidzár János, Sutyinszk János, Szabó Bálint, Szebegyinszki István, Szirota Mihály, Szopcsák Ignácz, Szpisjak József, Szrnka János, Szvák János, Takács Mihály, Ujfaluczki György, Urban János, Valastyan Mihály, Wallfisch Ignácz, Vid- licska Pál, Weiss Albert, Weiss Dávid, Zvara M. Szarvasiak (Vas vm.): Bednarcz János, Kovács 1st. Szarvkö (Sopron vm.) : Králits Klára, Pfister Já­nos, Pfiszter Dániel és Nándor, Probst F. Szász-Bonyha (Kis-Küküllő vm.) : Horváth Károly. Szász-Csávás, u. p. Bonjha (Kis-Küküllő vm.): Vas Sándor. Szász-Csőr (Szeben vm.): Ittu Pál. Szász-lvánfalva, u. p. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.): Petger Mihály. Szász-Nádos (Kis-Küküllő vm.): Lőw Jeremiás, Obert Frigyes. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Birthler József, Blóz Mihály. Brozsek Károly, Bozsoki Géza, Dumhrána János, Görlich József, Hoffmann Sá­muel, Kerekes Sándor, Keresztesi Károly és Ödön, Molnár Samu, Morascher György, Orosz István, Régius Henrik, Rölöm Domokos, Schupiter József és Oszkár, Schupiter Márton, Simonfy János, Szabó Ferencz, Szimonisz Mihály, Szőcs Demeter, Tamásy Lajos, Virág­háti Ákos, Virág Islván, Virág János, Well- mann József, ifj. Zöldi Sándor. Szász-Sebes (Szeben vm.): Balreich Károly, Dangl Nánd., Gierig Kár., Löw Márt., Meister Frigyes, Petzel Ágos, Roth Lipót, Corvinus László Vazul. Szász-Ujős, u. p. Szász-Máté (Szolnok-Doboka vm.): Csiszér János és Károly. Szászfalu, u. p. Nyújtód (Háromszék vm.): Lukáts L. Szászfalu, u. p. Fekete-Árdó (Ugocsa vm.): Klein S. Szászfalu, u. p. Beszterczebánya (Zólyom vm.): Kuriatkó György és János, Kuriatkó Mátyás, Rohács András. Szászkabán/a (Krassó-Szörény vm.): Eremia Iván, Gentner János, Lepsy József, Stráim Mihály. Szászvár (Baranya vm.): Gombos Ferencz, Hep József, Keiser Mátyás, Klein Ignácz, Kováts Jó­zsef, Neubauer Keresztély. Szászváros (Hunyad vm.): Barna Sámuel, Becsi András, Benke Ede, Corinus Simon, Cristea Ádám, Csősz Gábor, Glatz Sámuel, Hanes Józs., Kidleits Fülöp, Kulcsár Lajos, Linhart „ózsef, Molnár János, Prizek Ferencz, Raschke József, Roszik Károly, Trencsin József, Zernstein Istv. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Bagaméri Géza, Diána- u. 19, Benkő Károly, Diána-u. 15, Benyák Mi­hály, Hunyadi-köz 3, Bilakovics Mih.. Batthyány- u. 11, Botos Gyula, Bercsényi-u. 2, Böhm János, bányai-út 12, Braun Mór, Deák-tér 12, Bráz György, Eötvös-u. 8, Csedreki Illés, sétatérköz 1, Danka István, Vörösmarty-u. 23, Éliás Jakab, Diána-u. 6, Erdős Károly, Diána-u. 622, Esze Tamás, Bercsényi-u. 46, Feldman Lázár, Zrínyi - u. 25, Fichter Adolf, Eötvös-u. 3, Finiász Ármin, Kinizsi-u. 13, Frájer Áron, Tompa u. 18, Frájer Salamon, hid-u. 17, Gábriel József, Báthori-u. 24,

Next

/
Oldalképek
Tartalom