Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1504 ítterren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Braun Márkusz, Herczfeld Ignácz, Käufer Mór, Sámuel Ármin, Steiner Adolf. Nagy-Báka, u. p. Kis-Várda (Szabolcs vm.) : Lebo- vics Dániel. Nagy-Bánya (Szatmár vm.): Barkóczi Sándor, Béréi Ferencz, Gerdenits János, Göbölös János, Grün Sándor, Grünfeld Salamon, Gyirászin György, Herin József, Horlulányi József, Horovits Miksa, Jánosik József, Juhos József, Kis Gergely, Klein Farkas, Klein Ár min, Klusovszky Józs., Nógrádi Lajos, Pap László, Pojdlocz János, Podlócz Jó­zsef, Rozner József, Seres György, Sesták Sánd. Strassnoff Márton, Svarcz Márton, Szökösdi I. Nagy-Báród (Bihar vm.): Frank Jakab, Germán S. Nagy-Barom (Sopron vm.): Kornstein János, Pauer István. Nagy-Becskerek (Torontál vm.): Adamkó Pál, Albrecht Szaniszló, Andrejovits György, Baj er Mátyás, Belstet Károly, Braun Samu, Dékány János, Demmel Péter, Eckstein Ignácz, Eckstein Jakab, Fritz .József, Gombár Lajos, Grünbaum Sámuel, Gyorgyevits Dániel, Gyorgyevits Miklós, Gyuricsik Pál, Gyurity Ljubomir, Jovanovits Szvetozár, Karácsonyi Antal,, Kindel József, Kiszinszky Bogdán, Kolling János, Kovács Ge­deon, Kovács Lajos, Krausz Ignácz, Messinger Henrik, Molnár Miklós, Nasztics Pál, Nasztics Szvetozár, Nekvaszily József, Nikolits Milán, Pantits Szvetozár, Petkov Mija, Pfeifer András, Rosenthal Jakab, Sajovitz Sámuel, Schneider István, Spitzer Mór, Steckhardt József, Steiner Simon, Stoflek Kristóf, Szőllőssy János, Szől- lőssy József, Tibeszkó Péter, Unterreiner Nán­dor, Urzó Mátyás, Vaszity András, Warneky Ferencz, Wertheimer Bernát, Wiesinger Gyula, Zemanek Ignácz, Zoller János. Nagy-Bereg (Bereg vm.): Márki Károly. Nagy-Berezna (Ung vm.): Glück Dávid, Simkovics Miksa, Veisz Sámuel. Nagy-Berki, u. p. Mosdós (Somogy vm.) : Eibek J. Nagy-Biszterecz, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Kraj cső vies János. Lagy-Bittse (Trencsén vm.): Behrik István, Bozsek János, Gsmar József, Gsettin Zsiga, Kubicza István, Kubicza József, Kohn Dávid, Kralik G örgy, Krupa Mihály, Matusek András,fOmachel Pál, Petrovszky András, Puskás Pál, Rehák János és Miklós, Sonenfeld Lipót, Spitzer Adolf és Fülőp, Yaluch József, Wermer Ignácz. Nagy-Bobrócz (Lipfó vm.) : Gaján Istv., Pikala A. Nagy-Bocskó (Máramaros vm.): Chájmovics Ignácz, Davidovics József, Feig Jakab Dávid, Mártonffi Mihály, Slomovits Gábor, Szabó Izráel. Nagy-Bodak, u. p. Fel-Bár (Pozsony vm.): Pécsük András, Világi János. Nagy-Borosnyó (Háromszék vm.) : Borbély Samu, Ferencz Rezső, Kanyó András. Kónya Béla, Kónya Gábor. Nagy-Bossány (Nyitra vm.): Jakubik János, Lazá­nyi János, Zsák József. Nagy-Budmér, u. p. Német-Boly (Baranya vm.) : Gásche Ferencz, Hoffmann Mátyás, Zett János. Nagy-Chocholna, u. p. Melcsicz (Trencsén vm): Mikusat János. Naqy-Csepcsén, u. p. Turócz-Szent-Márton (Turócz vm.): Madár Gábor. Nagy-Czenk (Sopron vm.) : Csecserits Ferencz, Kírkovits István, Kocsis Antal, Pánácz József. Nagy-Czétény (Nyitra vm.): Gregor Antal, Magyar János, Pagács Károly. Nagy-Czigánd (Zemplén vm ) : Kojzmán Jakab. Nagy-Dém, u. p. Lovász-Patona (Veszprém vm.): Bauer István. Nagy-Disznód (Szeben vm.): Birth Márton, Drotlef András, Drotleff János, Janischeg Antal, Platz Mihály, Prosgal Béla, Sül Márton. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Adler Benjámin. Nagy-Dobra (Zemplén vm.): Schvarcz Ármin Nagy-Dobrony (Bereg vm ) : Ádám Ferencz. Nagy-Dolincz (Vas vm.): Kerchmár József. Nagy-Dorog (Tolna vm.): Árki Pál, Gál János, Horváth Mihály, Klein Bernát, Koch Pé'.er, Szendrei Károly. Nagy-Ecsed, u. p. Fábiánháza (Szatmár vm.) Bállá Zsigmond. Nagy-Écsfalu (Győr vm.): Ács István. Nagy-Ekemezö (Kis-Küküllő vm.) : Borán Flórián, Reisner János. Nagy-Emöke (Nyitra vm.): Verle János. Nagy-Endréd, u. p. Kis-Endréd (Bars vm.) : Tem- mel József. Nagy-Enyed (Alsó-Fehér vm.): Bitai István, Behn Antal, Csekő László, Csontos Márton, Droszt és Redeiberger, Engyetér Károly, Fodor József, Furka Mihály. Gergelyi István, Jakab Károly, ifj. Lukács Mózes, Makkay Ábel. Máthé István, Matskásy Józs., Szabadi József, Vitályos Ferencz. Nagy-Ernye, u. p. Sáromberke (Maros-Torda vm.): Simont! József. Nagy-Fajkürt (Bars vm.): Kunka Péter, Mátéffy P. Nagy-Födémes (Pozsony vm.) : Bagus Mihály, Dom­bos Vincze, Girogovszky Nándor, Takács Andr. Nagy - Fügéd (Heves vm.): Jankovics János, Schvarcz Márton. Nagy-Ganna, u. p. Tapolczafő (.Veszprém vm.): Englert Vendel. Nagy-Gécz, u. p. Nógrád-Megyer (Nógrád vm.): Geczy György. Nagy-Geresd (Sopron vm.): Veleky J. Nagy-Hajmás, u p. Baranva-Bikal (Baranya vm.) : Gebhardt Márton. Guth János, Hoffmann Sim., Keller Márton, Ketterer András, Schleier Jakab, Nagy-Halász (Szabolcs vm.): Bakó Dániel. Nagy-Halmágy (Arad vm.): Blau Simon, Hajek Ferencz, Mészáros Béla. Nagy-Hárságy (Somogy vm.): Deichler Mihály, Huf- gárt Gábor. Nagy-Harsány (Baranya vm.): Csancsik Károly, Romann Ferencz. Nagy-Herestény (Barsvm.): Linek Ede, Valachi P. Nagy-Hind. u. p. Verebély (Nyitra vm.): Mikla A. Nagy-Höflány (Sopron vm.): Gleiszner Ferencz, Lux József, Reich Jakab. Nagy Ida (Abauj-Torna vm.): Czeizler Dávid. Nagy-lgmánd (Komárom vm.): Hauer Fer., Klein Lipót, Pogrányi Ferencz, Szabó Antal. Nagy-Monda (Szolnok-Doboka vm.): Weinstein J. Nagy-lván (Heves vm.): Hajdú Péter, Kosina J. Nagy-Jécsa (Torontál vm.): Bosch Mihály, Dohr Miklós, Ebner Frigyes, Giljon János, Gimpl Gás­pár, Gimpl Vendel, Hipp Márton. Klermann Ja­kab, Tix Jakab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom