Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Mészárosok — Mesari 1227 (Fleischhauer Bouchers) Márton, Nuridsán Simon, Novak Péter, Osztyán Gergely,Perint Kristóf, Pólyák Jenő, Voith Bogdán. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Farkas Áron, Hajduk Illés. Szatnosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Denes József. Számpor, u p. Hajnik (Zólyom vm.) : Hercz lzs. Szanád (Torontál vm.): Klcsó József. Szaniszló (Szatmár vm.): Háger János, Katz Móricz, Sámuel Adolf. Szántó (Hontvm.): Podhragyai M. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Makk András. Szany (Sopron vm.) : Nagy Imre, Steiner Bernát. Szap,u.p. Medve (Győr vm.): özv. Fleischmann M.-né. Szapáriüget, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.): Freikind J. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Dani Sándor, Schnitzer József. Szaploncza (Máramaros vm.): Basch Márt., Básch Mózes. Szaporcza, u. p. Kémes (Baranya vm.): Hülfreich A. Száraz-Ajta, u. p. Baróth (Háromszék vm.): Kál- noki Ferencz. Száraz-Berek, u.p. Mikola (Szatmár vm.): Berger K. Szárazpatak (Pozsony vm.): Fürst Lipót, Grünfeld Ignácz, Yolitzer József. Szárazvám (Sopron vm.): Frombald Tamás, Sauer- wein Pál, Totter Antal. Szárcsa (Torontál vm.): Franz László. Szárföld (Sopron vm.): Günsperger Mór. Szarvas (Békés vm.): Battyányi György, Czird Sándor, Deák Ferencz, Fabó Márton, Majercsik Soma, Majercsik János, Majercsik és Zuberecz, Simon Károly. Szarvasiak (Vas vm.): Raffel János. Szarvkö (Sopron vm.): Kutschenik Ferencz, Paj- rits János, özv. Szmovacz Karolina, Schobb And. Szász-Akna, u.p. Teke (Kolozs vm.): Tatár Simon. Szász-Almád, u. p. Muzsna (Nagy-Küküllő vm.): Schmister Simon. Szász-Csőr (Szeben vm.): Bogdán Jakab, Gretiu Joan, Morar Partenie, Morar István. Szász-Czegő, u. p. Kerlés (Szolnok-Doboka vm.): Schvarcz Salamon. Szász-Dálya, u. p. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.) : Busean Sándor, Keul Márton. Szász-Fenes (Kolozs vm.): Balog Lukács, Bo- csánczi Bogdán, Fluérás Péter, Oltyán Gergely. Szász-Hermány (Brassó vm.): Tompa Márton. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.): Kohl Vil­mos, Rikul János. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.): Schuster János. Szász-Ludvég, u. p. Teke (Kolozs vm.): Ande- nye Irimia. Szász-Magyaros (Brassó vm.): Róth György, Schuffert János. Szász-Nádos (Kis-Küküllő vm.): Löw István. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.): Ádárn Mihály, Kerpincsan János. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): AItzner György Mihály, AItzner József, Alzner Mihály, Alzner Sámuel, Bányai Béla, Dürr György, Eckhardt Sámuel, From György, From Mihály. Gellner Sámuel, Haltnik Sámuel, Hónig Mihály Ernő, Klausenburger János, Klausenburger Ottó, Klau­senburger Theobald, Lőb János, Mühsam Fri­gyes, Petri Zsigmond, Röszler János, Schön­auer György, Schupiter Félix, Teutsch János, Wermescher János. Szász-Sebes (Szeben vm.): Androne Petru, Gu- tean Dániel, Dahinten Ede, Dahinten Gyula, Dahinten Rudolf, Graf Adolf, Heitz Ede, Heitz Károly, Kringer János Henrik, Mönich Jó­zsef, Paulini Dániel, Schmidt András, Schuster József, Schuster Pál, Serbu János, Umling Ká­roly és Móricz. Szásza, u. p. R.atkó (Gömör vm.): Czikray Pál. Szászfalu, u. p. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.): Hers- kovics Jakab, Klein Jakab. Szászkabánya (Krassó-Szörény vm.): Andreczoj György, Dimutru Rozu, Fleischacker József, Spore a Ilié. Szászvár (Baranya vm.): Francsits Józs., Kováts J. Szászváros (Hunyad vm.): Ábrahám Albert, Áb­rahám Samu, Báts György, Biburger Frigyes, Gzetz Lajos, Foroj Albert, Forray József, Gohn Lajos, Komesz Demeter, Korpádé Absolon, Luida János, Német Gábor, Stefany Gusztáv, Zalányi László. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Apay Lajos, középhegy- u. 84-, Ájbb Gusztáv, alsó-Szamos-u. 13, Bárdóly Nándor, vár-u. 4, Bárdolyilstván, Bercsény-u. 50. Berky Gyula, Csokonay-u. 5, Braun Vilmos, kis- viz-u l,özv. Éltető Ferenczné, Árpád-u. 11. Gyapai István, Hunyadi-u. 27, Harasztkó József. Bercsényi-u. 22, Hartman Ferencz, Tompa-u 6, Izsák Sámuel, Kazinczy-u. 7, Jaczkó Lajos, Ka- zinczy-u. 26, Kerekgyártó József, Báthory-u. 5, Keresztesi Gábor, Diana-u. 21, Keresztessy Józs., Batthyány-u. 27, Kolb Móricz, Verbőczy-u. 5, Lévay József, vár-u. 12, Márkus Jak., Batthyány- u. 13, Marmorstájn Fülöp, Kölcsey-u. 28, Mik- lusovszky Antal, Deák-tér 23, Peter György, Zrinyi-u. 20. Rácz József, Batthyány-u. 28, Szi- monisz Albert, Bocskay-u. 3, Szűcs Márton, Ka­zinczy-u. 10. Szatmár-Zsadány, u. p. Szatmár (Szatmár vm.): Fogéi Samu. Szava, u. p. Garé (Baranya vm.): Kovács Gásp. Szebeléb, u. p. Németi (Hont vm,): Kenczler A. Szebény, u. p. Bozsok (Baranya vm.) : Vortman G. Szécs-Keresztur, u. p. Gálszécs (Zemplén vm.): Zomer Lajos. Szecsel (Szeben vm.) : Petru Rosca. Szécsenfalva, u. p. Istvánvölgy (Torontál vm.): Scheffer Samu, Vert Pál. Szécsény (Nógrád vm.) : Breuer Lipót, Klein Jón. Sécseny, u. p. Nagy-Kajd (Vas vm.): Hander Á. Szécsi-Sziget (Zala vm.): Klein Dávid, Neuman V. Szederkény (Baranya vm.): Korok Jakab. Szedlicsna, u. p. Túrna (Trencsén vm.): Marle A. Szedliszke, u. p. Varannó (Zemplén vm.): Lef- kovics Kálmán. Szedres (Tolna vm.): Baranyai Sándor. Szeged (sz. k. v.): Ábrahám Andor, Sándor-u. 6, Bállá János, ősz-u. 7, id. Balog Imre és Sándor, római-út 33, Balogh Imre, brüsszeli-kőrút 10, Baranyai Antal, völgy-u. 12, Becsei József, bpesti sugárút 45, Bleier Izidor, Laudon-u. 12, Borovszki Antal, szentháromság-u. 11, Bottyán József, Horváth M.-u. 3, Bükki Imre, szent­háromság-u. 7, Gzimer István, Damjanich-u. 12, Deutsch Fülöp, Margit-u. 14, Fábik József, 154*

Next

/
Oldalképek
Tartalom