Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Lakatosok — Bravari 1150 (Schlosser — Serruriers) Hoxfelder József körárok-u. 42, Peischl Ágost., vár-kerület 64 (BMF lásd hirdetését a »Hir­detések« részében !), Polcza Gáspár, bécsi-u. 20, Steiner János, vár-kerület 32, Stayr Antal, Széchenyi-tér 12, Stoye Henrik, vár-kerület 4, Wetzer Mihály, szélmalom-u. 7, Zepko Ferencz, torna-u. 2. Soroksár (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Baun Fe­rencz, Horváth József, Ring Gyula, Schmid Fe­rencz, Steinmüller Gáspár. Sóskút (Fejér vm.): Baumgaiten Bernát. Sőréd, u. p. Bodajk (Fejér vm.): Knechtl István. Sövényház (Győr vm.): Müller József. Starcsova (Torontál vm.): Bérén Ferencz. Steyerlak-Anina (Krassó-Szőrény vm.): Szenderszky János, Stinácz (Vas vm.): Blaskovits András. Stoczing, u. p. Lajta-Pordány (Sopron vm.): Kos­tenwein András. Stomfa (Pozsony vm.) : Politzer Ignácz, Schrott E. Sumjácz, u. p. Vereskő (Gömör vm.): Makovits K. Sümeg (Zala vm.): Horváth Antal, Koch Tamás, Kondor Lajos, Krajczár György. Süriiháza, u. p. Bodóhegv (Vas vm.): Pavel Józs. Süttő (Esztergom vm.): Áprity János, Gzehner J. Süvete, u. p. Jolsva (Gömör vm.): Kubala János. Svedlér (Szepes vm.): Krompaszky Antal. Szabadka (sz. k. v.): Baumgart Ádám, Egresy- u. 23, Berki István, Damjanich-u. 300, Bleszits Gáspár, IV. kör 33 (IMF lásd hirdetését a »Hirdetések« részét en!), Bojniczki Mátyás, magyar-u. 614, Deák István, szöllő-u. 2, Dobó Mátyás, Wesselényi-u. 213 (|MF lásd hirdeté­sét a »Hirdetések« részében !), Dömötör Jgnácz. folyó-u. 152,FibingerFer., ács-u. 319,Füh.,d Dán., mélykuti-u. 480, Fülöp Lajos, zentai-u. 476, Kakonyi Dániel, bimbó-u. 668, Kovács Béla, fűzfás-u. 178, Kovács János, Gréczi-u. 150, Ku- csera János, homoki-u. 203, Lakatos György, Kölcsey-u. 275, Nagy Flórián, bognár-u. 259, Pukkel Pál, bajai-út 283, Vászics Miklós, rak- tár-u. 348, Zöldhegyi József. Szabadszállás 'Pest-P.-S.K.-Kunívm.): Fülöp Sán­dor, Gönczi Gábor, Sárközi Imre, Springsz Ede. Szabar, u. p. Himesháza (Baranya vm.): Leo­pold Gábor. Szakadát, u. p. Gyönk (Tolna vrn.): Stoj József. Szakálháza (Temes vm.): Mayer János. Szakos (Tolna vm.): Gsátár Mihály. Szakolcza (Nyitra vm.): Dvorszky János, Kutszky Nándor, Prosvitz Ferencz, Remes Ferencz. Szalk-Szent-Márton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Kapus Lajos. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Folinusz Ig­nácz, Hupuczi Pál, Tóth Ferencz. Szanád (Torontál vm.): Göhr Lipót J., Guits Kár. Szaniszló (Szatmár vm.): Ósz Károly. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Stenger Ignácz. Szárazpatak, u. p. Kézdi-Szent-Lélek (Háromszék vm.): Mike János. Szarvas (Békés vm.): Blasko István, Gaál János. Szarvas-Gede, u. p. Gsécse (Nógrád vm.): Tarr M. Szarvkö (Sopron vm.): Mikulisch István. Szász-Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Bányai Antal. Szász-Hermány (Brassó vm.): Gross Ján.,Gohring M. Szász-Magyaros (Brassó vm.): Grancea György. íSzász-Nádos (Kis-Küküllő vm.): Torók Nándor. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): özv. Balogh Lujza, Birthler Sámuel, Dánfy Gábor, Horváth Antal, Kaiser György Mihály, Sauer József, Wermescher József. Szász-Sebes (Szeben vm.): Bechthold Henrik, Krenk Károly, Mellen Gusztáv, Tillier Károly. Szászkabánya (Krassó-Szőrény vm.): Mayer Aurél, Mayer Károly, Partelly Ferencz. Szászvár (Baranya vm.): Páter János. Szászváros (Hunyad vm.): Holtrich Ede. Nagy Ferencz, Streit Adolf, id. Theil József. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Aranyosy Domonkos, Kazinczy-u. 16, Buga András, Kinizsi-u. 66, Einhorn Márton, görbeköz 1, Éltető Ferenczné, Farkas Sámuel, Herczeg Lajos, Perényi-u. 2, Kovács Antal, Batthyány-u. 15, Mikó Mihály, István-tér 10, Muhi Sámuel, Árpád-u. 42, Roth D. Gyula, Kazinczy-u. 14, Szentiványj Gáspár, Tompa-u. 17, Szentiványi Károly, Kölcsey-u. 14, Szőke Sándor, csatorna-u. 1, Tóth Sámuel, uj- hegy-u. 3, Vakla Sándor, Hunyadi-u. 34, Vazisz Antal, Kinizsi-u. 30, Willand Lajos, Rákóczy-u. 38. Szécsény (Nógrád vm.): Fischer Józs., Kálmán 1st. Szécsi-Szent-László, u. p. Szent-Györgvvölgye (Zala vm.): Filó Ferencz. Szederkény (Baranya vm.): Schwarzman Hubert. Szeged (sz. k. v.): Bata Pál, hétvezér-u. 48, Bá- noczki Pál, Szent-István-tér 13, Benkóczi Pál, völgy-u. 11, Bitó József, br. Jósika-u. 20, Bittó István, vásárhelyi-út 3, Börcsök János, bécsi- kőrút 19, Császár József, Zrinyi-u. 5, Csikós Ignácz, Fodor-u. 12, Fehér Mihály, franczia-u.21, Heszki Ferencz, Oltvánvi-u. 5, Jójárt Illés, Du- gonics-tér 1, Kis János, Jókai-u. 9, Kohn Jó­zsef, Somogyi-u. 24, Konkoly Ferencz, templom­tér 7, Konya András, csongrádi-út 3, Lantos Pál. Fodor-u. 6, Maróczy József, török-u. 6, •íi*Molnár Márton, Pohrer Elek, Attila-u. 4. Pa­lotás József, br.-Jósika-utcza 42, Pap Benő, Kölcsey-utcza 3, Pap György, Fodor-u. 16 32, Papp Zsigmond, Kölcsey-u. 1. Póka István, Boldogasszony-út 37, Supper József, franczia- utcza 22, Tóbiás Márton, Valéria-tér 9, Tóth László, csongrádi-út 13, Újhegyi Gyula, Révai- u. 8, Volf Mór, Rákóczy-u. 9. Szeghalom (Békés vm.): Cseke Mihály, Szántó István, Tatár Dezső. Szeghegy (Bács-Bodrog vm.) : Brodt Miklós, Hesz Fülöp. Schneck János. Szegzárd (Tolna vm.): Barta István. Bauer Kon­stantin, Csuka Gyula, Csuka József, Csuka Nán­dor, Debulai Antal, Ferner Mihály, Helfer Jak., ifj. Honorits József, Karácsonyi Ferencz, Mul- czer Venczel. Pazsgai János,Sághi Lajos, Szomju Mihály, Tallos Lajos, Vida Imre, Vida József. Székás (Temes vm.): Quint Domonkos. Székely-Keresztár (Udvarhely vm.): Káznoczki Antal, Lukács András, Székely Ferencz, Szent- györgyi Miklós. Székely-Keve, u. p. Kubin (Temes vm.): Toninger E. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): B rtók Istv., Berkeczi Sándor, Biró Márton. Budik László, Horváth Károly, Márton Ignácz. Papp Gyula, Pap János, Szász Tamás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom