Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

B

képviseletére mindkét tag egyformán jogosított. Stern A., vagy A. Stern, czégb. Stern Adolf szállítási, bizományi és fakersk. Tauss B., vagy B. Tauss, czégb. Tauss Betti, vegy. kersk., czégv. Tauss Jónás. Weiss Mór, terménykersk. Weisz Jakab, vagy Jacob Weisz, gabona kersk., bizo­mányos és szállító. Barcstelep. Kaposvári törvényszék. Barcs-drávavidéki takarék- pénztárral egyesült ön­segélyző' szövetkezet. Tar­tama : 1884—. Elnök : Kond- rád Imre, igazgatósági ta­gok : Andrásovits Imre, Her­zog József, Dr. Konberger Adolf, Deutsch Isidor, Schul­hot Adolf, Jantsits Antal, Nagy Mihály, Groszmann Mór, Glöckner Ignátz, Kohn Dávid és Reich J. G., kik mindannyian czégjegyzési jo­gosultsággal bírnak. A czég érvényességére két igazgató­ségi tag együttes aláírása szükséges. Barcsi sertéshizlaló rész­vénytársaság, vagy Bar- cser Borstenvieh Mastan­stalt Actiengesellschaft. Tartama : 1884—. Alaptő­kéje : 200,000 frt, mely 2000 darab 100 frtos, névre szóló részvényből áll. Elnök: Gróf Széchenyi Ferencz, igazg. tagok: Stern A., Dor- ner Sámuel, Weiss Jakab, Andrásovits Imre, Rak Bá­lint, Opler Ignácz, Mayer Antal, Epstein Móricz, Bie­dermann Ottó. Dr. Bors Emil, Ivánkovits István, Kohárits Ferencz. Stern Márkus, Fo­dor László. és Steiner Ignácz. Vezérigazgató Fischhoff Li- pót, kik mindannyian czég- jegyzési jogosultsággal bír­nak. A czégjegyzésre két igazg. tagnak együttes alá- irása szükséges. Deutsch és Stern, vagy Deutsch & Stern. Társta­gok : Deutsch Izidor és Stern Lajos gabnakersk. és bizo­mányi üzlettulajd. A czég- aláirásra mindkét társtag egyformán jogosult. Schmidt Jenő és társai, vagy Eugene Schmidt et Com­pagnie. Ezen betéti társa­ság beltagja Schmidt Eugene barcsi lakos, kültagja pedig 97.000 frt osztrák ért. betét­tel Simon Bivart Turneti (Belgiumi) lakos birtokos és gyáros barcstelepi fakeres­kedők és fűrész gyárosok. A társaság képviseletére a czég- aláirásra egyedül Schmidt Eugene barcsi lakos jogo­sított. Bárcza. Kassai törvényszék. Lepesch. Alois, sör nagyban árulási iparüzlet tulajd. Reich Gyula, vegy. kersk. Schneider, Julius, serfőző. Bardócz. Székelyudvarhelyi törvényszék. Bartha Sándor, nyerstermény- és donga-faüzlettulajd. Barest. Nagyváradi törvényszék. Dánk Sándor, vegy. kers. Baromiak. Komáromi törvényszék. Donáth Abrahámné. özv. Czégb. özv. Donáth Ábra- hámrié, szül. Schmelcz Czili, vegy. kersk. Czégv. p. p. Spitz Jakab. Baróth. Kézdivásárhelyi törvényszék. Ajvász Kristóf, vegy. és fű­szer kersk. Barothi takarékpénztár rész vénytársaság. Tartama : 1883- . Alaptőkéje : 50000 frt, mely áll 1000 db ötven- forintos névértékű bemuta­tóra szóló részvényből. Az igazg.: Dánér István igazg., Binder Adolf első aligazg., Debiczky István másod al­igazg., Morik Lajos könyv­vezető és helyettes pénztár­nok, Theil József pénztár­nok, Gáspár Antal, Imre Gyula, Szilágyi Sándor,Nagy Ferencz, Incze Mózes, Lőfi Áron. kik mindnyájan czég- jegyzésre jogosultak. A czég Sarcstelep—Bar s-Szent-Ker észt érvényességére az igazgató, aligazgatók, a pénztárnok és esetleg a helyettes pénz- tárnok névaláírásaik szük­séges. Beczásy Géza. vegy. kersk. Beczásy Gézáné Jancsó Vil­ma javára 4605 frt 40 kr o. é. hozomány bejegyeztetett. Beczás János, sörgyáras és kersk. Benedek Sándor ifi., vegy. kersk. Brandstädter Sándor, vegy. kersk. Erdővidéki népbank mint szövetkezet. Tartama: 1878 —.Igazgató: Czirmai Lajos, aligazg. Zöld Sándor, kik­nek együttes aláírásával tör­ténnek a czégjegyzések. Erdővidéki takarékpénztár mint részvénytársaság. Tartama 1885—1905. Alap­tőkéje: 50,000 frt, mely 1000 db 50 frtos részvényből áll; a részvények névre szólanak. Pócsa József elnök, igazg. : Kökösi Endre, b. Räuber Ottó és Zathuroczky Gyula. Társvezérigazgatók: Bartha Sándor, Csíki István. Zatlm- reczky József, Török Áron, Bedő József és Jana Sámuel. Czégvezetők: Báró Räuber Ottó és Zathuroczky Gyula, Bedőf József mint titkár, Tö­rök Áron pénztárnok. A czég érvényességére két igazg. tag névaláírása szükséges. Gáspár Antal, vegy. kersk, Imre Domokos, vegy. kersk. Incze Gyula, fűszer és vaskersk. Jakab József, vegyes-, füszer- és anyag kersk. Kozatsay József, bőr- és talp- kersk. Schulz Szaniszló. vendéglős. Tartler Katalin, vegyes és fűszer kersk. Bartosfalva. Eperjesi törvényszék. Weisz. József, vegy. kersk. Bars-Szent-Kereszt. Aranyosmaróthi törvényszék. Bars-szent-Kereszti takarék- pénztár mint részvénytár­saság.Tartama: 1872—1092. Alaptőkéje: 24550 frt. mely o

Next

/
Oldalképek
Tartalom