Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

D

Debreczen fűszer- és vegy. kersk. Czégv. Geiger Ignácz. Geréby Fülöp. fűszer-, anyag-, bor-, mag-, termény kér sk. és czémentkő gyáros. Gaj- zágó Róza férj. Geréby Fii- löpné 5000 forint hozománya bejegyeztetett. Gorovy Miksa és társa. Közk. társ., tagjai: Gorovy Miksa és Katz Ignácz aczél sod­rony mügy ár tulaj d. A tár­saság képviseletére egyfor­mán jogosítottak. Göltl Nándor, gyógyszertár túl aj d. Grausz Mór, vagy Móricz Grausz, fakersk. Grausz Mór, lisztkersk. Greczko Sándor, vászon- és divatkersk. Gréf József, esztergályos. Grünberger Ignátz, vagy Ig­nátz Grünberger, bőrkersk. Gyenes testvérek. Közk. társ., egyforma képviseleti joggal felruházot tagjai: Gyenes Ferencz és Gyenes Lajos, női és férfi divatkersk. Győry János, arany- és ezüst­műves ; nejének Varga Idá­nak 2000 forint női hozo­mánya bejegyeztetett. Gyuricskó Jánosné szül. Fe- renczy Anna, szatócs. Gyürky Sándor, termény­kersk. Hádinger Jakab, kiskersk. H.-Hadházi részvény taka­rékpénztár. Tartama : 1882 — 1914. Alaptőkéje: 30,000 frt, mely 600 drb 50 frtos részvényből áll, melyek névre szólnak s oszthatlanok, 30% tényleg befizetve van. A czégjegyzés Rhénes István, Hadházy Endre, Moskovicz Adolf, Csillag János, Had­házy Péter, Makray Mihály, Munkácsy Mátyás, Baji Mik­lós, Weinstein József, Lövi Adolf, Poroszlay Zoltán be­jegyzett két igazg. tag vagy egy és Csillag János pénz tárnok együttes aláírásával eszközöltetik. Harmathy Pál, vegy. kersk. Havas József, fűszer- és vegy. kersk Helfmann Sámuel, vagy Sa­muel Helfmann, rőfös és rövidáru kersk. Herczka P., czégb. Herczka Pál, gabona-, termény-, bi­zományi és ügynöki kersk. Herschkovitz Henrik, varró­gép raktári üzletiül aj d. Hirschfeld Armin, vagy Ar­min Hirschfeld, bőrkersk. Hoffer Lajos, szatócs. Hofman Szaniszló, zenemü- és hangszerkersk. Holvay Gyula, vagy Julius Holvay rőfös és divatáru- kersk. Horogh József, termény kersk. Hortobágyi sajtkészitő szö­vetkezet. Tartama, 1882—. A czégjegyzésre jogosítot­tak Nánásy Ferencz elnök és Békessy László igazgató, kik a czéget együttesen jegyzik. Horváth István, sertéskersk. Horváth József, terménykersk. Horváth Károlyné. czégb. Te- legdi Teréz terménykersk. Horváth Mihály, sertéskersk. Huber József, ruhakersk. Huszár Károly, vagy C. Hu­szár, íüszerkersk. Huttflész István, vagy Ste­phan Hutflész, termény­kersk., czégv. pp. Huttflész Kázmér. Ipar Egyesület Takarék és Hitelintézet. Tartama: 1873 —1923. Alaptőkéje 100,000 frt, mely 2000 darab, bizo­nyos névre szóló 50 frt név­értékű teljesen befizetett részvényből áll. Igazg. ta­gok : Torday Gábor. Serli Ede, Fráter Imre, Böször­ményi Pál. Nagy Ferencz Bechert Manó, Dr. Scheer Benő, vezérigazg., Göltl Nán­dor, kiknek czégaláirásaik bejegyeztettek. A czégjegy- zéshez két igazg. tagnak és a vezérigazg. együttes aláírása szükséges. István Gőzmalom Társulat. Tartama : 1843—. Alaptő­kéje : 370,200 frt mely 3702 darab 100 frt névértékű, tel­jesen befizetett, bizonyos névre szóló részvényből áll. Igazgatók : Sesztina Lajos, Szepessy Gusztáv, Szepessy Antal, Simonfy Sámuel, Ma­yer Emil és Armos Bálint, kiknek czimaláirásaik beje­gyeztettek. A czég jegyzé­séhez két igazg. tag. vagy egy és egy per procura jegy­zésére feljogosított hivatal­noknak együttes aláírása szükséges. Ivánka Ede, szatócs. Jacobovics Antal, üveg- és porczellánkersk. Jancsó Lajos, sziirszabó. Jánossy József, — Kardos László, czégb.Kardos László, vászon, divat- és r. á. kersk. Czégv. Jánossy József. Jóna Dániel, lakatosmester. JónaSámuel, szappanosmester. Kacsó Ferencz, fűszer- és fes- tékkersk. Kacsó Ferenczné. szül. Csonka Terézia, fűszer-, anyag- és festékkersk. Kállai József, szatócs. Kállai Sándor, szatócs. Kálmán Benő, bőrkersk. Kardos Kálmán, koporsórak­tár tulajd. Kardos László, vászonkersk. Károly József, divat- és vá­szonkersk. Kaszanyitzky Endre, üveg és porczellánkersk Katz Henrik, vagy Heinrich Katz, terménykersk. Katz Jakab, vagy Jakob Katz, ügyködési. bizományi és áru­szállítási üzér. Katz József, vagy Joseph Katz, terménykersk. Katz Lajos, bőrkersk. Katz Lázár, terménykersk. Kenderesy Lajos, füszerkersk. Kern Adolf. czégb. Gaszner Pál, vászonkersk. Kesztenbaum Jónás, kárpitos. Kiss Bálint, terménykersk. Kiss Lajos, női divat és rövid á. kersk. Klein Ignátz, vagy Ignatz Klein, terménykersk. Czégv. p. p. Klein Gyula. Klein Miksa, vagy Max Klein, szeszkersk. Klein Zsigmond, órásmester, nejének szül. Welner Irmá­nak 5276 frt női hozománya bejegyeztetett. Klein és Markovits, vagy 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom