Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

P

434 Pécs Erster Tischler - Verein in Fünfkirchen. Közk. társ. Tagjai: Oertl János, Ollinger Lipót, Szigriszt -János és Edhoffer Ferencz iparosok. A czég egy-egy czégvezető aláírásával jegyeztetik. Exner Károly, vagy Carl Exner, fényképész. Feszti Károly, vagy Kari Feszti, könyvkötő és papir- kersk. Fichtel Ignácz, vegy. kersk. Frankfurter, Albert, kersk. Frankfurter S. B., vegy. kersk. Frankfurter Samu, vegy. kersk. Frankfurter. szül. Rausburg Johannának 1718 frt. hozománya bejegyezte­tett. Frankfurter Sándor, férfi­öltöny üzlettulaj d. Freund Sámuel, vagy Sámuel Freund, szatócs. Fürst Berta, vagy Berta Fürst, vegy. kersk. Fürst C., vagy C. Fürst, czégb. Fürst Cecilia, liszt- kersk. Fürth Jakab, szabó. Fürst Lipót, vagy Leopold Fürst, lisztkersk Fürth, Náthán, czégb. Fürth Náthánné, szül. Weisz Róza, férfiöltöny kersk. Gillitzer Ida és társai I-ső pécsi keményitőgyár, vagy Ida Gillitzer et Consorten I-te Fünfkirchner Stärke- Fabrik. Közk. társ. Tagok: Gillitzer Adalbertné, szül. Tailsbauer Ida, Cserta Ig- náez, Klein Dávid, Janko- vits Hugó és Kerese Kálmán. Czégv.: Gillitzer Ida, Cserta Ignácz és Klein Dávid. A czég mind a három czégve­zető együttes aláírásával jegyeztetik. Gindl Alajos, vagy Alois Gindl, kersk. Glass et Veisz. Közk. társ., tagjai: Glass Herman és Veisz József, alkuszüzlet- tulajd. A czégvezetésre kü- lön-külön jogosultak. Glöckner József, vegy. kersk. Goitein Jakab, vagy Jacob Goitein, órás. Grün Bernát, vagy Bernát! Grün, férfi szabó. Grün, Sigmund , termény- kersk. Grünhuth Károly, vagy Carl Grünhuth, kersk. Grünhuth Mr., czégb. Grűn- huth Károly né, szül. Spitzer Mária. Günsberger Lajos, kersk. Gyimothy Gyula, vas- és fü- szerkersk. Haberényi Pál, vagy P. Ha­berényi, gépgyáros. Haberfeld Gyula, termény- kersk. Hamburger, F., czégb. Ham­burger Lipótné, sütő-iparos. Hamerli, J., kersk. Hampl Ede, vagy Eduard Hampl, vegy. kersk. Hanvy János, férfiöltöny- kersk. Hartmann Antal, vagy Anton Hartmann kersk. alkusz. Held Gusztáv, kárpitos- és bútorára kersk. Hergert József, vegy. kersk. Herman Vincze, kalap- és sapkakersk. és szűcs iparos. Hermann Róbert, vagy Ro­bert Hermann, bizományos ügynök és gazdasági gép- kersk. Hertlein Lajos, vegy. kersk. Herzog, L., czégb. Herzog Laura szül. Käufer, kersk. Hesser Gerson, vagy Gerson Hesser, termény kersk. Hilscher Ignátz, vagy Ignátz Hilscher, vaskersk. Hirschfeld Lipót és fia, vagy Leopold Hirschfeld et Sohn. Közk. társ. Tagjai: Hirsch­feld Lipót és fia Hirsch­feld Sámuel serfőzde tulaj d. A czégvezetésre külön jogo­sultak. Hirschfeld S., vagy S. Hirsch­feld, serfőzdetulajd. Schvartz Katalinnak 10,000 frt hozo­mánya s 5000 frt hitbére bejegyeztetett. Hirschler Imre, vagy Eme- rich Hirschler, lisztkersk Hoffmann Károly, vagy Kari Hoffmann, asztalosmester, czégv. p. p. Hoffmann Lajos. Hoffmann Károly és társai. Kegyelet. Temetkezési in­tézet Pécsett. Közk. társ. Tagjai: Hoffmann Károly, Sziegriszt János, Edhoffer Ferencz, Kindl Ferencz, Hartl Ferencz és Lauber Rezső, temetkezési vállal­kozók. Czégv.: Hoffmann Károly. Horváth József és Asztalos Nándor temetkezési vál­lalat. Felszámoló czégv. Horváth József. Horváth József és társai. Közk. társ. Tagjai: Horváth József, Krisztián József és Subarszky János. Horváth Pál, vagy Paul Hor­váth, csatkészitő. Höfler testvérek és társa, vagy Brüder Höfler et C. Közk. társ. Egyforma kép­viseleti joggal biró tagjai: Höfler János, Höfler Jakab testvérek és özv. Höfler Jakabné, szül. Jankóvits Paulin, bőrgyárosok. Hufnagl Heigl Anna, czégb. Heigl Antalné, szül. Hufnagl Anna, molnárnő. Jankó vits Hugó, vagy Hugo Jankó vits, borkersk. Jankovits Sándor, vagy Al. Jankó vits, deszka- és fa­ker sk. Justus Lipót, vagy L. Justus, olaj gyártulaj d. Kaiser, Anton, mészáros és marhakersk. Kaiser H. F., czégb. Kaiser Henrik F., fegyverműves. Kallinger István, vagy Ste­fan Kallinger, szatócs. Karpf Márton, férfi-szabóüzlet- tulajd. Kaufmann József, arany­műves. Kaufmann Lajos, vegy. kersk. Keindlhoffer J. ifj., vagy J. Keindlhoffer jun., czégb. Keindlhoffer József, szappan­gyáros és kersk. Kellert E., czégb. Kellert Ede, vegy. kersk. Kepes Kálmán, métereskersk. Kepes, Szül. Krajner Máriá­nak 4557 frt hozománya be­jegyeztetett. Kindí Ferencz, vagy Francz Kindl, lakatosmester. Kitzing János, férfiszabó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom