Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

Sz

534 Szolnok Ehrlich Józsefnő, Schvarz Julia, vegy. kersk. Esztergomi borászati egylet mint szövetkezet. Főtelepét lásd «Esztergom» alatt. Feuer Eduárd, vagy Eduard Feuer, vegy. kersk. Feuermann József, kersk. Feuer és Klein. közk. társ. Társak : Klein Dávid és Szmuk Czili férj. Feuer Áronná, fa- kersk. A czéget egyedül Klein Dávid jegyezi. Fuchs Lipót, vagy Leopold Fuchs, könyv- és papir- kersk Geiger Vilmos, vegy. kersk. Neje Czeizler Reginának 3009 frt 75 kr. hozománya s 1000 frt hitbére bejegyez­tetett. Glanz Sámuel, vagy Samuel Glanz, kézmüárn kersk. Goldner Gábor, varró- s gaz­dasági gépkersk. Gyurkóczi Gábor, koporsó és siremlékkersk. Hasitz Lajos, fűszer- és vegy. kersk. Háy Jakab és társa, vagy Jakob Háy et Comp. Közk. társ Tagjai: Háy Jakab és Waldner Ignácz kersk., a társaság képviseletére kiilön- kiilön egyformán jogositvák. Hay Jakob, vagy Jakob Hay, kersk. Hay József, vagy Josef Hay, terménykersk. Hegedűs Antalné özv. szül. Kreitz Ida. fűszer s norin- bergi kersk. Hirsch Jakab, vagy Jakob Hirsch, vegy. kersk. Hunyady testvérek, vagy Ge­brüder Hunyady. Közk. társ. Tagjai: Hunyady Má­tyás és Hunyady Vendel vegy. kersk. A társulat kép­viseletére egyformán jogo­sultak. Húsz Lásár,vagy Lasar Húsz, kézmüáru kersk. Húsz Mór, vagy Moritz Húsz, szappangyáros, kersk. Húsz és Pollák első szolnoki gyufagyár. Közk. társ. Tag­jai : Húsz Mór és Pollák Mór. A czég képviseletére együt­tesen jogosultak. Juhász Ignácz, vegy. kersk. Kanitz N., vagy N. Kanitz, czégb. Kanicz Náthán, élel­miszer kersk. Kenyeres Lajos, bőrkersk. Kindlovits Mátyás, butor- kersk. Klein Augusta, férfikalap- és piperekersk. Klein Dániel, vagy Dániel Klein, vegy. kersk. Klein Dávidné, szül. Fischer Erzsébet fűszer- és vegy. kersk. Kohn Dávid, divatáru kersk. Kohn Sándor, bőrkersk. Konsitzky György, fűszer- és vegy. kersk. Krausz Dávid és fiai. Főte­lepét lásd «Huszt» alatt. Kumsay Ferencz, vegy. kersk. Külső Szolnok megyei taka­rékpénztár. Tartama: 1869 —1899. Alaptőkéje 80,000 frt, névre szóló 800 drb rész vény 100 frt befizetéssel. A czégjegyzés az igazg. Kiss Ferencz és Adler Ignácz helyettes igazg. vagy Monsz- part László s Redl János választmányi tag valamelyi­kének együttes aláirása mel­lett történik. Lengyel A., czégb. Lengyel Antal vegy. kersk. Lőwinger Éliás, vagy E. Lő- winger, bőrkersk. Ludvigh Kálmán, vagy Ko­lónián Ludvigh, bádogos. Makray László, vagy Ladis­laus Makray. vas- és niirin- bergi áru kersk. Medgyesy testvérek. Közk. társ., tagjai: Medgyesy Vil­mos és Medgyesy Elek kersk. A czégjegy zésre külön-külön egyformán jogositvák. Milbacher Pál. vagy Paul Milbacher, bádogos. Monszpart László, vagy Lad. Monszpart, füszerárukersk Morgenstern S., vagy S. Mór genstern, porczellán-, kő­edény- és üvegkersk. Neumayer Jós., vagy Jós. Neumayer, terménykersk. Nerfeld Ferencz, füszerkeresk. Nyitray Emil, terményközve- titő ügynök. Oberländer Antal, vagy An­ton Oberländer, kersk. Neje Fischbein Rózának 3936 frt hozománya, 1500 frt hitbére bejegyeztetett. Oberländer Mór, szeszes ita­lokkal! kersk. Ohegyi Ferencz ifj., üveg- és porczellánkersk. Ostreicher Dávid, vagy David Ostreicher, liszt-árulás és füszerkersk. Osztreicher Leopold, vagy Leopold Osztreicher, főze­lék- és lisztkersk. Pleva Henrikné Mocsnigh Berta, ruhafestő. Czégv. Pleva Henrik. Pilzer Adolf, vagy Adolf Pil­zer, vegy. kersk. Pollatsek Vilmosné özv., czi­pőkersk. Preisich Adolf, szesz-, bor- és terménykersk. P. Tenyő-kunszentmártoni helyi érdekű vasút rész­vénytársaság.Tartama: 1885 —1975. Alaptőkéje 800,000 frt, mely 3200 drb törzs- részvény és 4800 drb elsőbb­ségi részvényből áll. Úgy a törzs- mint az elsőbbségi részvények névre és egyen- kint 100 írtról szólók s osz­tatlanok. Igazg. tagjai: Har­kányi Károly elnök,Beniczky Géza al elnök, Blaskovics Miklós, ifj. Kövér János, Al­in ássy Ede, Léderer Sándor, gr. Balza József, Cs. Katona János, Rósa Imre, Hajdú Sándor, Nagy Géza, Kormos Károly. Vezértitkár: Szendy Antal. A czégjegyzés két igazg. _ tag vagy egy és a vezértitkár aláírásával tör­ténik. Róth Fülöp, fakersk. Sárközy György, fűszer- és vegy. kersk. Scheftsik István, szent István gőzmalom tulaj d. Schwartz Károly, vagy Carl Schwartz, terménykersk. Steigenberger S., vagy S. Steigenberger, czégb. Stei­genberger Salamon, kersk. Stein Mór, vagy Mór. Stein, kersk., fióktelep : Kisújszál­lás. Weisz Johannának 8548 frt hozományabej egyeztetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom