Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

B

Békés-Csaba Békés-Gynla Stark A., vagy A. Stark, czégb. Stark Adolf, vegy. kersk. Steiner Ignácz, vagy lg. Steiner, terménybizományi kersk. Stern Karoly és fia, vagy Carl Stern & Sohn. Közk. társ., tagjai: Stern Károly és Stern Sámuel, termény- kersk., czégjegyzésre külön - külön egyformán jogosultak. Such Sándor, üveges. Szalay Sándor, szabóüzlet birtokosa. Taffet N., vagy N. Taffet. czégb. Taffet Náthán, ter- ménykersk. Táj bér Gusztáv, kersk. Teván Adolf, kereskedő s ügy­nöki és bizományi üzlet­tulaj d. Téván József, vegy. á. kersk. Uhrin András, szabó iparos. Ungár Nándor, szikviz- és eczet szeszgyártó. Vidóvszky Gyula. vegy. kersk. Vidovszky Károly, vagy Carl Vidóvszky, vegy. kersk. Varságh Béla, gyógyszerész. Wallerstein Soma. fakersk.. Wallerstein Soma neje szül. Kain Rózának 3318 frt 20 kr hozománya bejegyeztetett. Békés-Gyula. Békésgyulai törvényszék. Alcser János, divatáru kersk. Back Gusztáv, vagy Gusztáv Bak, termény- és lisztkersk. Bak Salamon fiai, vagy Sa­lamon Back Söhne. Közk. társ., tagjai: özvegy Bak Sa- lamonné szül. Egger Rozália, Bak Lajos és Bak József kersk. ; a társaságot Bak József és Bak Lajos képvisel­vén ; a czégjegyzésre mind­ketten külön-külön egyiránt jogosittattak. Bán István, fiiszerkersk. Békés megyei takarék pénz­tári egyesület. Tartama : 1863 — 1906. Alaptőke száz ezer frt ezer darab névre szóló 100 ftos részényre fel­osztva. A ezégjegyzés Erkel Rezső, Eerenczy Alajos, Far­kas Béla, Ladits György és Zöldi János igazgatósági ta­gok kettejének együttes alá­írásával történik. Benczúr Samu, ruhafestő- és kelmeáru kersk. Billitz Vilmos özvegye, vagy Wilh. Billitz Witwe. czégb. özv. Billitz Vilmosné szül. Lichtenstern Karolin, bőr- kersk. Bleier Adolf, kiskersk. Bornhauser Antal, vagy An­ton Bornhauser,vegy.kersk. Braun Mór, bőrkersk. Czettel Gábor, vagy Gabriel Czettel, rőfös és divatkersk. Czinczár A. özv. és fia, vagy A. Czinczár Witt, et Sohn Közk. társ., tagjai özv. Czin­czár Áronné és Czinczár Jó­zsef. bőrkersk. A társaság képviseletére Czinczár Jó­zsef van jogosítva. Deimel Lipót, norinbergi á. kersk. Deutsch Ernesztine, vegy. á. kersk. Deutsch J. és Fia, vagy J. Deutsch et Sohn. Közk. társ., tagok: Deutch Izsák, Deutsch Mór. A társaság kép­viseletére jogosított: Deutsch Mór. Deutsch Jakab, vagy Jacob Deutsch, kersk. Deutsch József, vagy Josef Deutsch, kersk. Eisler Lipot, aranyműves. I. B.-Gyulai hengermű ma­lom Klein és Fischer, vagy I. B.-GyulaerWalzen Kunst- Mühle Klein & Fischer. Közk. társ., tagjai: iíj. Klein Mór és Fischer Béla. A czég­jegyzésre mindkét tag kü­lön egyaránt jogosított. I. Gyulavárosi takarékpénz­tár. Tartama: 1873—1903. Alaptőke : százezer forint ezer darab névre szóló 100 frtos részvényre felosztva. Elnök : Party Ferencz. A1- elnök : Dobay János. Igazg. tagok : Popovics Jusztin, Alcser Károly, Szül imán Ödön, Végh József Ufer- bacli József, if]. Mogyo­rósi János, Steinfehl Ig­nácz. Hoffmann Alajos, Lé- derer Lajos, Bak Gusztáv, Moldo\ ány István, Schröder Kornél, Czinczár Adolf, Szi- ber Nándor, Reinhart József, Lukács Károly, ifj. Kohl- mann Eerencz, ifj. Huszka János, Herodek Lipót, Fik- ker Eerencz, Kertay Zsig- mond vezér-igazgató, Ladies Györg, aligazgató. A ezég­jegyzés az igazg. vagy al- igazg. együttes aláírásával történik. Fábry János, vaskerk. Féhn János, vagy Johann Féhn, vegy. á. kersk. Ferentzy Alajos, fűszer kersk. Feuer Zsigmond, vegy. kersk. Fischer Kálmán, vegy. á. kersk. Goldstein Mór, vagy Moritz Goldstein, szappanos és sza­tócs. Grabner P.. vagy P. Grabner, czégb. Grabner Pál vasáru kersk. Grünfeld M., czégb. Grünfehl Mózes, czipész és lábbeliké- szitő iparos. Hetzler Alajos, vagy Alois Hetzler, mézeskalácsos. Jontz Ferencz, vagy Franz Jontz, czégb. özv. Jontz Ferenczné eczet-gyár tulajd., ezégv. Jontz Ferencz. Kádár Henrik ifj., gőzmalom tulajd. Kálmán Zsigmond és fia.Egy­forma képviseleti joggal fel­ruházott tagjai : Kálmán Zsigmond és Kálmán Ödön férfi szabóüzlet tulajd. Kauders Zsiga, vagy Sig. Kauders, vegy. kersk. és szabó iparos. Keszler Mártonná, szül. Nagy Juliánná vegy. kersk. Kóhlman Ferencz ör., szék­vessző telep tulajd. Kohlman Ferencz özv., czégb. Kohlman János, fűszer á. kersk. Kugel Sámuel, vagy Sámuel Kugel, vegy. kersk., neje szül. Pollák Katalin 4000 forint készpénz, 1073 frt 20 ingóságbeli és négyezer forint hitbére bejegyeztetett. Kutschera Jac. czégb. Ku- tschera Jakab, fiiszerkersk. Léderer Lajos, vagy Ludvig Léderer, terménykersk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom