Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

K

288 Kig-Kun-Félegyháza (Félegyháza) Eisler Sámuel, vegy. kersk. Félegyházi első gyufagyár részvénytársaság.Tartama: 1883 1903. Alaptőke 9000 frt, mely 450 db névre szóló egyenként 20 frtos rész­vényből áll. A czég jegyzé­séhez Frank Ignácz, Molnár Alajos. Yargalstván,Seb varcz József. Léderer Tivadar, Feuer Adolf, Feuer Mihály, Bánhidy István, Schvarzen- berg Zsigmond és Hegedűs Imre igazg. tagok kettejé- nek aláírása szükséges. Félegyházi kereskedelmi ipar-hitel-intézet és nép­bank részvénytársulat. Tartama : 1882—1902. Alap­tőkéje : 50,000 frt, mely 1000 drb 50 frtos névre szóló részvényből áll. A czég jegyzésére Szabó János, Je- novay Dezső, Ihász Aladár, Bánhidy István. Frank Ig­nácz, dr. Hoffer József, Nagy Gyula, Holló József, Kocsy Sándor, Feuer Lőrincz, Hein rich György. Léderer Gusz­táv, Schwarcz Sándor, Varga István, Horváth Gábor, Hor­váth József, Prikkel János, Veiszberger Károly, Csillag Zsigmond. Gulyás Andor, Klökner Ede, Bauer Adolf, Magyar István. Szólva La­jos és Feuer Mihály igazg. tagok közül kettőnek alá­írása szükséges. Félegyházi takarékpénztár. Tartama : 1869—. Alaptő­kéje : 40.000 frt, mely 400 drb 100 frtos, névre szóló részvényből áll. Igazg. Hing Sándor, aligazg. Szabó Sán­dor, igazg. tagok : Bánhidy Andor, Bánhidy Gábor, Bán­hidy István, Biró László, Dojhi Antal, Endre Imre, Fuchs Ignácz, Grünfeld J. B., Horvát József. Kern Fülöp, Kristóf Sándor, Kris­tóf Ferencz, Léderer Gusz­táv, Molnár László, Mihalo- vics Béla, Ring György, Szabó Béla, Szabó Dezső, Szabó J. József. Szabó Jó­zsef, Schwarcz József, Szólva Lajos, Tábi László, Tarjányi József, id. Ulrich István, Fazekas Antal, ifj. Szabó Sándor, dr. Fekete Ödön, Feuer Sándor, és Krisztinán Sándor. A czég két igazg. tagnak aláírásával jegyez­tetik. Félegyházi téglaégető tár­sulat. Tartama : 1876.— Alaptőkéje : 16,740 frt mely összeg 166 drb 101 frtos névre szóló részvényből áll. Az igazg. tagjai: Kukányi Alajos, Jenovai Sándor, Szabó Sándor, Bánhidi An­dor, Reviczki János. Lajos László, Szirmai Rudolf, Fuchs Ignácz, Szólya Lajos és Holló József. A czég ér­vényességére két igazg. tag aláírása szükséges. Feuer Adolf, fűszer- és vegy. kersk. Feuer Bernát ifj., vagy Ber- nát Feuer jor., pálinka- és vegy. kersk. Feuer Lőrincz. fűszer- és ve­gyes kersk. Feuer Mihály, fűszer- és rö­vidáru kersk.. czégv. Steiner Jakab. Feuer Móricz, vas- és füszer- kersk. Frank Henrik, vagy Hein­rich Frank, rőfös kersk. Frank Ignátz, rőfös kersk. Frank Sámuel, vagy Samuel Frank. vegy. kersk. Nejé­nek szül. Schwarczenberg Fáninak 5004 frt hozománya és 2000 frt hitbére beje­gyeztetett. Gótsch Ferencz, vaskersk. Grünfeld J. B.. czégb. Grün- feld Jakab, terménykersk. Heinrich György, bőr- és czi pőkészitéshez szükséges min­dennemű czikkekkeli kersk.. fiókteleppel: «Szegeden». Horváth Károly, vegy. kersk. Hunyady István, vegyes ke­reskedő és szállítmányozó. Kádár János, arany- és ezüst- műves. Kern Hermann, rőfös- és vegy. kersk. Kern Fülöp, rőfös kersk. Kis Károly, fakersk. Kohn Rudolf, bőrkersk. Krausz József, vagy Józef Krausz, vas-, üveg-, por­czellán-, fűszer- és vegy. kersk. Kroczevszky Adolf, tarka festő és vászonkersk. Kun félegyházi egyesült gőz­malom részvénytársaság. Tartama: 1886 —1891. Alap­tőkéje : A félegyházi gőz­malom részvénytársaság, to­vábbá a félegyházi gazda­sági gőzmalom részvénytár­sulat, és a félegyházi első hengermümalom részvény- társaság mint egyesült rész­vénytársaságoknak már be­fizetett részvényei, később befektetett tőkéi és tarta­léktőkéiből álló 200 ezer fo­rint, a melyet 2000 darab 100 frt névértékű és névre szóló s részekre nem oszt­ható, már teljesen befizetett részvény képvisel. Igazg. ta­gok : Ring Sándor, Szabó Sándor, Molnár Alajos, Tóth Endre, Bánhidy Gábor. Bán­hidy Dezső, Tarjányi József, Kristóf Ferencz, Feuer Lő­rincz, Tarjányi Mihály, He­gedűs Imre, Mihálovics Béla, Zámbó György, Szabó Já­nos és dr. Hoffer József. A czég érvényességére egy igazg. tag aláírása szük­séges. Léderer Gusztáv, vagy Gus­tav Léderer, rőfös kersk. Léderer Miksa, kersk. Nejé­nek szül. Schwarcz Sidoniá- 6000 frt készpénz és 4000 frt hozománya bejegyezte­tett. Lederer Tivadar, rőföskersk. Nejének szül. Schwarcz Cze- cziliának 8000 frt hozo­mánya és 4000 frt hitbére bejegyeztetett. Mollner Mátyás, vaskersk. Molnár Alajos, vegy. kersk. Nagy Gyula, vegy. á. kersk. Pálmay István ifjú. fakersk. czégv. Pálmay Gyula, főte­lep «Szegeden». Petőfi kőnyomda részvény- társaság. Tartama : 1882 — 1902. Alaptőkéje: 3000 frt, mely 100 db 30 frtos névre szóló részvényből áll. Igazg. tagjai: Iliász Aladár elnök, Dobák Ferencz, Léderer

Next

/
Oldalképek
Tartalom