Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - H

Homoki Rádióengedélyét a leuélkézbesítő útján is megszerezheti. Homoki Imre fuvaros, X. Ger- gely-u. 17. 148-195 Homolka András töltő tolls zak- üzlet, IV. Váci-u. 20. 186-644 Homonnal István, VII Laudier Jenö-út 41/43. 424-210 Homonnal Perczel Károly IBD8Z lg., VTI. Ajtós! Dürer-sor 9. 226-384 Homonnal-PerczelTlbor dr., a Magyar Nemzeti Bank felttgy., V. Wekerle Sándor-n. 24. 312-841 Homonnay Andor dr. ügyvéd, xrv. Bácskai u 7. 296-722 Homornfk Béláné fonalfeldol­gozó, VI 8zondy-u. 28. 129-360 Hornos Ervin dr. ügyvéd, IV. Dimitrov-tér 3. 0181-239 Homródl Emil, V, Zápolya-u. 22. 201-237 Hondl József gyógyszerész «Tip» vegyiüzem túl., VI. Izabella- u. 68/b. 812-801 Honéczy Zoltánná özv. «Glória» gyógyszertára, Kispest, Vörös had- sereg-útja 205. @146-402 Honfi Béla illatseertára, egészség- üeyi. kozmetikai és háztartási cik­kek szaküzlete, IX. Ráday-o 15 181-353 Honi Faipar r.-t. Fatelepe, XIII. Gömb-u. 28. @203-630 Hónl|{ Ferenc, bádogáruüzem, XIV. Telepes-u. 96. 296-558 Honig Herman és özv. Varga Lajosné italbáz, Vm. Koltói Anna­u. 48. 138-935 Hónig Mórné özv., söntés, IX. Ráday-u. 35. 181-059 Hont Erzsébet operaénekesnö, V. Csáky-u. 12. 124-122 Hont István, m. Pentelei Molnár- u. 4. 150-191 Hont (Holezer) Jenő és Varga Andor Ho-Va fogtechnika, VH. Bajza-u. 2. @426-103 Hont Jenő lakása, VII. Bajza-u. 2. 0426-103 Hont László gépészmérnök, II. Mártírok-Utja 56. 151-958 Hont Péter, XII. Kiss János al- tábornagy-u. 24/d. 256-904 Hontl György vegyészmérnök, XII. Agancs-u. 30/32. 166-865 Hontl Gyula hites könyvvizsgá'ó. VIII. Baross-u. 77. 335-570 Hontl József, villamossági gép­műhely, motorok, generátorok, agrégátorok, javítás, vétel, eladás, VI. Lehel-u. l. 203-204 Hontl Lajos, Autotaxi n. v. mű­szaki ig., VI. Király-u. 28. , 227-438 Hontl László ig., az Állami Ipar- vállalatok Biztosításainak Központi oszt. vez., V. Pozsonyi-út 19. 311-365 Hontl Péter oki. gépészmérnök, XII. 8zékács-u. 9/b. @256-824 Hontl Rezső dr. tanár, XII. 8zékács-u. 9/b. 0256-824 Honvéd Sajtó és Lapkiadó n. V., VI. Aadrássy-át 10. 112-064 112-645 Honvédelmi minisztérium, lásd Honvédség. Honvédség: Honvédelmi Minisztérium, V. Honvéd-u. 28/30. Központja @*122-670 #113-450 122-620 Adria-szálló, VED. Kenyérmezö-u. 4. 136-518 842-983 Palace-szálló, VH Rákóczi-út 43. #142-055 138-166 Park-szálló, Vm. Baross-tór 10. 139-562 189-563 (lásd a kővetkező hasábon. (lásd az elűző hasábon.) Parancsnokságok: Kerületi parancsnokság központja n. Rákóczi Ferenc laktanya, IV Veres Pálné-u. 1. @#188-850 1. sz. honvéd kiegészítő parancs­nokság, Xm. Dózsa György­öt 51/53. 203-495 2. sz. honvéd kiegészítő parancs­nokság, Szent László laktanya, IX. Üllői-ót 47/49. @#342-999 3. sz. honvéd kiegészítő paranos- nokság II. Pálffy-tór 3. 457-511 469-507 457-538 Országos légvédelmi parancsnok­ság, IX. Mester-u. 46 #342-938 Városparancsnokság, 8zent László laktanya, EX. Üllői-ót 47/49. C#342-999 Ügyeletes tiszt 0#342-999 Laktanyák: -• Hárosszigeti Honvódlaktanya, Buda­fok, Hárossziget 269-896 469-907 Kiss János laktanya, EX. Üllöi- űt 135- 188-786 Petőfi laktanya, XI. Budaörsi­ül 49/53. 268-497 268-480 Ét. Rákóczi Ferenc laktanya, IV. Veres Pálné-u. 1. 0#188-850 Szent László laktanya, IX. Üllői­ül 47/49. 0#342-999 Zalka Máté laktanya, XI. Bartók Béla-út 24. #258-940 Mátyásföld, Repülőtér 496-789 Kórházak és egészségügyi intézetek: Honvéd, központi, XHI. Róbert Károly-krt 44. 201-819 201-264 Honvéd Budai, XII. Királyhágó­n. 1. 457-579 469-549 Gyógyfürdő Kórház, Hl. Kunfi Zsigmond-tit 62. 151-480 Tüdőszanatórium, honvéd, Buda­keszi 364-995 Honvéd üdülő, Hl. Margitsziget 123-017 Honvéd Bajtársi SzáUó, VI. Gróf Zichy Jenö-u. 13. 311-714 Honvéd Törvényszék: H. Mártírok útja 85. 160-000 Egyéb szerv ek és intézetek: Katonai Átvételi Intézet, XI. Daróoi-út 1. 258-910 Hadifogoly otthon, Szent László laktanya, EX. Üllői-út 47/49. 0*342-999 Honvéd tiszti, tisztviselői és tiszt­helyettesi özvegyek otthona, XI. Tas vezér-u. 11. 259-720 Hősi temetők felügyelősége, IV. Magyar-u. 12/14. 187-467 Temetőgondnok, X. Kozma u. 8/10 148-925 Központi illetményhivatal, hon­védelmi osoport, I. ken XT Ince- pápa-tér Ő. 0*160-010 Levéltár és múzeum, honvéd, I. Tóth Árpád-sétány 40. 161-198 «Honvéd» folyóirat szerkesztősége, EV. Duna-u. 7. 188-078 Hooft H. A., Holland kir. követ lakása, XI. Orom-u. 18/b 259-622 Hoór Templs Erzsébet, a m. áll. Operaház korrepetitora, VL Pau’ay Ede-u. 41. 221-575 Hopp Ferenc. Keletázsiai Művé­szeti Múzeum, VI. Andrássy-út 108. 228-476 Hopp Lajos, XII. Kékgolvó-u. 10. 456-569 Hoppán Gyuláné, EX. Tolbuchin- körúti csarnok, karzat 186-765 Hoppecke Akkumulátoro­kat Előállító k.f.t.. X Álló- m&s-u. 2. 148-480 Hor-ka női ruhastudió, IV. Kossuth Lajos-u. 2. 0181-105 Horáéek Rudolf cég, fényképé­szeti szaküzlet és látszerkeresk., V. Vígszínház-u. 5. 129-778 Horacsek Pál kárpitos, V. Pan- nonia-u. 22. 112-754 Horák Antal, famintakészítő- üzem. Rákospalota, Dr. Kemény István-u. 14. 292-506 Horányl Antalné csiszolóáru­üzem, XTV. Gizella-út 19/b. 297-666 Horányl Béla dr. egyet. ny. r. tanár, idegorvos, EV. Dimitrov- tér 2/3. 388-058 Horányl Endre dr. főv. fő­állatorvos, I. Aladár-u. 18. 256-374 Horányl (Holezer) Ferenc, VH. Landler Jenő-út 41/43. @424-132 Horányl (Holhauser) János dr. Operateur m. tanár. VHI. Baross-u 48. ©138*548 Horányl László lakatosmester, Újpest, Tél-u. 107. 292-195 Horányl Mihály dr. helorvos, egyetemi tanársegéd, EV. Veres Pálné-u. 4. • 186-151 Horay Gusztáv dr. egyet nyilv. r. tanár, az I. sz. Szemklinika ig., EX. Ferenc-krt 35. 336-648 Hordóbeszerzési váU. Engel Arthur, V. Vág-u. 27/29. 0402-428 Hordójelző Állomás, IX. Könyves Kálmán-krt 13. 187-715 Horeczky Erzsébet dr. fog­orvos, rendelőintézeti főorvos, H. Bem József-u. 9. ©257-118 Horeczky Tibor ig., V Raoul Wallenberg-u. 2. 129*957 Höret zky Károly gép- és szer- számkereflk., Újpest, Somogyi Bélá­it. li. 292-871 Horgász Szövetség Magyar Országos, (MOHOSZ), IV.GaTamb- n. 3. 0180-224 Horgos Károly, V. Sas-u. 7. 182-257 Horizont könyv* és zenemű- árusító k.f.t., vn Vilma királynő-út 46. Fiókja, EV. Vá< Horkai (Helfenberger) Fe­renc, x. Füzér-u. li. 848-748 Horkay István dr., X. Család- u. 45. 189-876 Hormoeltb, dr. Blitz Imre, VEI. Madáoh Imre tér 7. 0426-106 Hormon gyógyszervegyé­szeti k JT.t., vm. Múzcum-u. 16/b. ©139-376 Horn Aladár dr. vegyészmérnök. V. Csáky-u. 48. 200-131 Horn Andor tisztv., vn. Thököly- út 21. 220-373 Horn Béla dr. egyet. m. tanár, klinikai adjunktus, szülész-nőorvos, lakás és rendelő, IV. Kaplony-u 9. 186-585 Horn Dezső, XTV. Kerepesí-út 118. 297-040 Horn és Ott gesztenye h éjtaianíté villanyerőre berendezett üzem, IX. Ferenc-tór «• 842-328 Horn Ferenc dr. ügyvéd, V Fáik Miksa-u. 3. 110-680 Horn Gitta Varsa Imréné, fény­képészeti műterme, V. Pannonia- u. 58. 404-859 Horn Józsel r.-t. ig., n BimM­út 79. 360-649 Horn Lajos vendéglős, V. Váci­ét 16. 0120-306 Horn Margit dr. orvos, fogszak­orvos, IX. Ferenc-krt 13. 385-040 Horn Vilmos ezüst- és fémáru üzeme, retikül, keretek és zárak készítője, Vn. Király-u. 27. 222-345 Horn Zoltán dr.,egyet. m. tanár, kórházi főorvos. Újpest, Somogyi Béla-út 104. 292-721 Horner Ernőné Hönig I., női divatszalón, VH. Madách Imre­út 8. 422-079 Horner Imréné vaskeres- kedelml k.f.t., V Szabadság­tér 7. 123-685 Horner Vilmos, az Aggokháza- Menedékház gondnoka, XIV. Hun- gária-krt 167/169. 0496-143 Hornlk Malvin dr. főorvos, V Honvéd-u. 22. 0129-677 Hornung Andor oki. gépész- mérnök, X. Család-u. 33. 842-236 Horny ák Szilveszter rádiószak- üzlete, VII. Bethlen Gábor-u. 4. T 226-346 Hornyákné, dr. Lakos Erzsébet vegyész, V. Kiss József-u. 43. 204-967 Hornyánszky Lajos dr. bel­gyógyász és gyermekorvos. XII. Krisztina-krt 26. 160-995 Horovlez Mihály, vn Rákóczi­ét 78. ©225-035 Horovltz Béla dr. bel-idegorvos, rendelő int. főorvos, VU Somogyi Béla-út 5. 226-614 Horovltz István, VH. Wessen lényi-u. 24. 420-219 Horovltz Magda dr., IV. Ga- lamb-u. 5. 386-748 Horovltz Miklós, Hungária vas­telep, ócskavas- és fémkeresb., XIV. Htíhgária-krt 180. 296-775 Horovltz Rlehárd, XII. Német­völgyi-út 26. 150-920 Horovltz Sándor, hat. eng. vil­lanyszerelő, rádiószaküzlet, V. Szent István-krt 19. 811-002 Horsovszky dr. és Társa k.f.t,, zsák- és ponyvakereskedés, varró- és javítóüzem, V' Zoltán­u. io. 126-381 Hortal Zoltán, V. Fürst Sándor- u. 38/B. 402-427 Hortay Károly dr. Orvos, IX. Bakáts-tér 8. 887-086 Rendelő, VII. Práter-n. 56. 143-120 Hortl Dezső dr. papíráru nagy- keresk.. a Janfna cigarettapapír r.-t. lerak ata. VD. Dob-u 68. 223-502 Hortl István, XIV. Szent Domon- kos-u. 14. 226-907 Hortl László dr. Felsőbíróság ny. bírája, H. Pasaróti-út 87. 164-972 Hortl Rudolf gyógyszerész, gyógyszertár túl., VII. Bethlen Gábor-u. 8. 0224-474 Hortlg István vendéglős, Pest- szenterzsóbet, Vécsey^n. 14. 0144-230 Hortobágyi Endre dr., V. Katona József-u 89 112-989 Hortobágyi, Faragó, Bánáti, szövet-, selyemmosóárukeresk., IV. Petőfi 8ándor-u. 6. 187-480 Hortob gyi Jenő, V. Katona József-u. 26. 113-949 Hortobágyi József borozója, vm. Köris-u. 6. 186-076 Hortobágyi József gyógysze­res z, Sashalom, Szabadság-útja 49. Tárosázza először a #297-320 szá­mot, azután kérje Sashalom 25 Hortobágyi József hites könyv- vizsgáló, □. Bimbó-út 41. 151-821 Hortobágyi Józsetné, IX. Kiniisi-n. 22. 189-576 Hortobágyi Józsefné dr.-né özv., V. Katona József-u. 28. 111-713 ii-u. io. 187-255 118 Sajtóhirdetések • Állami Hirdető N. V. • IV., Apponyi-tőr 1. Tel.: m Minin

Next

/
Oldalképek
Tartalom