A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - A

Asszonyok „autopiesei“ KSK Rí to. 202-853 Arató Sándor, a Butonia gomb és díszműárugyár túl.. Újpest, Csokonai-u. 29. 0492-221 Arator kereskedelmi r.-t., V. Tttkttr-n. * 0122-874 0123-243 Arbor Faipari és Kereske­delmi R.-t., V. Vörösmartv­tér 3. 0181-057 Arborlt modern hézagmen­tes padlóburkolat, Rozgonyi Iván építőmester, szakvállalata, XII. Híeronymi-át 40. 0256-616 Ardal Lajos, n. Csalogánv-u. 50. 457-223 Ardlta bérautótizem, Mlódra- govits Mladen, VUI. Déry-u. 4. 138*074 Ardó Józsel szerszám, és mószaki nagykeresk.,VI. Bajcsy Zsilinszky­út 43. 120-060 126-090 Lakása, II. Tövis-u. 5/a. 457-240 Aréna gyógyszertár, Polatsik József, XIV. Dózsa György-út 29 0427-795 Arensobn Miksa cukorkakeresb., VL Teréz-krt 18. 126-473 Areometer hőmérő, mü- és tanszergyár, túl. Pálinkás Gyula, IV. Váci-u. 17. 184-478 Arlwedson Claes, n Torockó- u. 8. 161-414 Argolit vas-, háztart. vili. müsz. iizl,,tul. Szabó László, Albertfalva, Erzsébet királyné-u. 13. 259-732 Arizona f ehér nem üUzem, Fényes Sándor, VII. Madách Imre­ót 8. 227-213 Arizona virágüzlet, túl. íán­hidi József, aM.N.O.E. ügyv. elnöke VI. Andiássy-út 32. 203-515 Árkai István és Ijjas György tervező és építő váll., IX. Kinizsy- u. 17. 0189-692 Árkai. Miklós irodája. V. Sas­it i. 0188-794 V. Katona József-n. 2/d.0126-230 Arkanzas Díszműáru üzlet, Somogyi Testvérek. IV. Petőfi Bándor-u. 8. 187-091 Árkos Pál, vn. Madách Imré­ét 12. 423-536 Árkost Székely György, ót-, mély- és magasépítési váll., VII. Rottenniller-n. 34. 0225-231 Árkosy Ernő Mihály építőmes­ter, VU. Rottenbiller-n. 34. 0225-231 Árky Nándor rendöraiezredes, Pestszentlörinc. Bánrfyüunyad-u. 8. 383-640 Arias cipőgyár, IX. Drégely­it. i. 0139-588 Arllts József, V. Szent István­ét 6. 122-884 Armatúra villamossági és műszaki kit., V. Sallai Imre­it. 36. . 201-561 Arnaudov-Bartyán- Kovateheff kit., IV. Párisi- u. B/a. 185-295 Arnbelmb.-J. pénzszekrény és tresorgyár, Gyár és iroda, Xm. Arboc-u. 3. 201-473 Arnold Gusztáv és Fekete M. Géza irodagép üzemük, VI Andrássy­ót 12. 0124-426 Arnold Matlld doliánybisárns, V. Albotmány-u. 31, 125-808 Arnótl János uői szabó és női kalapszítlónja, VI. Andrássy-ót 49. 221-974 Arnstein Arthur cégv..aStühiner Frigyes r -t. vidéki eladási oszt. vez., IV. Ferenc József-rkp 25. 0386-192 Arnstein Sándor sertés-, tény ész- és vágóállat keresk., VUI. Népszin- ház-u. 19. 189-037 Árohszállássy Sándor, a Kő­bányai Polgári Serfőzö és 8zent István Tápszerroüveb r.-t. vezér­ig., IV. Veres Pálné-u. 10. 189-674 Áron és Molnár, szabadalmakat kidolgozó iroda, VIH. Rökk-özjlárd­«• 2. 189-732 Áron Géza dr. ügyvéd, v Báthory-n. *■ ©125-170 Áronffy Sándor ezredes, IV. Irányi-u. to. 187-531 Áronly István dr., XIV. Thököiy­út 84. 296-038 Áronly István dr. kereskedelmi vállalatai, a Magyar Honvédelmi Minisztérium szerződéses szállítója, VI. Teréz-krt 8*. 122-005 Árosa Társasház, XII. Agancs- út 26/28 161-859 Arouh Izsák perzsaszönyegkeresk. és javító. VII. Dohány-o 66 222-428 Árpád papír-, Írószer- és Játékkereskedés, töltötoll szaküzlet, töltőtollak szakszerű javítása, IX. Mester-u. 15. ©335-546 Árpád Vegyipar, Molnár Imre lesték,vegyiáru és ásványolaj nagy- és kiskeresk., városi irodája, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 34. 0124-012 Telep : Újpest, Kemény Gusztáv­n. 4. - 0292-008 Ipari segédanyagok gyára, Újpest, Kisíaludy-u. 4. 292-761 Árpádly Zoltán százados IX. Üilöi-iit 59. ©335-163 Árpádházi Szent Erzsébet háztartási, gazdasági Is­kola, XII, Fárkasvölgyi-út 12. 0161-945 Árpássy László, tervező és épí­tési váll. XIV. Erzsébet királyné útja 107. 497-031 Árpásy Árpád né. özv. tüzifa- es szénnagykeresk., Újpest, Árpád­ét 142. 492-567 Árpay Károly finommecha­nikai géptizem kft.. Hl. Nagyszombat-u. 12/a. 862-844 Artl vegyészeti cikkek, ruha- festékek, fapáook. politurák, lakkok stb.,vm. Baross-u. 34 0137-887 Artlc Általános r.-t. Technikai és Ipari célokra, V. Dorottya-u. 9. 0180-628 Artltex Házilpar, Fonal, Textil, túl. Kónya Lajosné, IX Ferene-krt 30 Ol 84-026 Üzem LX. Ráday-u. t 0188-004 Artner Oszkár, IV. Régiposta n. 11. 0184-576 Áru- és Gépkereskedelmi Kit., VII., Madách Imre-út 7. 422-740 Áru és Ipari üzemanyag dr. Schuster Gyuláné, V Zoltán- u. 12. 0125-847 Áru- és Ügyletközvetitő Kit., IV. Petőfi 8ándor-u. 18. 189-757 Árubehozatalt és Kiviteli r.-t., VH. Madách Imre út 5. 0422-166 Árueladást és beszerzést közvetítő kit., ügyv. Markos György, V. Kresz Geza-ti. 26. ©200-570 Áruértékesítő és Felszere­lési r.-t., Fatermelö, fa és szén nagy és kis­keresk, V. József Attila-u. 12. 185-334 Tüzelőanyagtelep, Xin. vágáriv- u. 9/11. 200-228 Áruforgalmi és Beszerzési hit,, V. Szent István-krí 10. ©124-486 Áruforgalmi és Ipari kit.. IV. Városház-u. 4. 180-655 Áruforgalmi és kereske­delmi r.-t. iroda, V Náaor- u. 27. 121-612 Áruforgalmi vállalat, cégtul. Szabó Gyula, lakás Vll Wesselényi­u. 21. 420-266 Áruházak, Szövetkezeti Áruházak és Ttfbbllókos Üzletházak Munkaközös­sége, V. Dorottya-u. 1. 185-600 Árumlntavásári és Kiállí­tási Központ, VI., Bajcsy Zsilinszkv-út 25. 181-093 181-095 #183-980 Áruszállítási, GyorsktUdÖnc és egyéb megbízási váll. ReptUö Boy, túl. özv. Turczer Imréué, VI. Ó-u 15. 0120-641 Árutaxi Áruszállító és Küldönc Vállalat, cégtul Flöthtnann Tiborné, V. Szent István- krí 23. 201-234 Árutermelő Értékesítő Vál­lalat, tnl. Erőssy Aladár és társa, vili. Krudy-u. 12. 0136-235 Árvái Anna tisztv. II., Eszter- . n. 16. ©257-102 Árvát Ármlnné özv., V. Po- zsonyi-út 1. 128-037 Árvái Árpád szövet- és bélésáru- nagykere.-k., VU. Éva-u 14 423-911 Árvái Henrik, női kábátok, ruhák, gyermekkabátok nagyban és kicsinyben, VI. Király-u. 36 426-759 Árvái L. György, hites törvszéki és árvaszéki szakértő, ügyv. ig., I. Páiya-u, 2/a. 250-521 Árvái Sándor, a Mafirt kölcsön- osztályának vez., VII,, Dob-u. 46/b. 221-567 Árvay Erzsébet, olasz nyelv­oktatás, levelezés, fordítás, VII. Damjanich u. 28/b. 220-811 Árvay Jolán dr. gyermekorvos, XII. Németvölgyi-út 10. 160-938 Árvay textil- és lzlaplpar, V., József Attila-út 20. ©180-173 Árvay Tivadar dr., Budapesti ZsoLnay-féle Porcellán-Fayence- gyár r.-t. eégv. Pestújhely, Bacsó Béla-üt 19. 297-050 Ary Ernő oki. gépészmérnök. XII. Kuruc n. 8. 163-679 Ary és Berkes obi. gépészmér­nökök müsz irodája, vu Rákóczi- ót 14. 220-442 Arzola vegyészeti kit. Rákospalota. Mogyoródi-út 42. 292-069 Központ és eladási iroda, V., Ru­dölf-tér 6. 124-496 126-863 Arzt Ferenc papír-, könyv-, ze- Qemókereskodés, VI. Nagymező­u. 12. 421-234 Asbestos vegyi* és technikai cikkek gyára r.-t., vi. Mo­zsár-u. 9. 127-544 323-719 Gyártelep: Budafok, Petőfi-út 62. 469-994 4sbóth Andor dr. bőrgyógyász, urológus, kozmetikus szakorvos. IV. Galamb-u. 3 380-378 Asbóth József. XI. Bartók Béla út 75. 258-149 Asbótb Oszkár, labora'órium és üzem modern jármüvek szá­mára VU. Éva-u 14 422-509 Asbótb Oszkár oki. gépészmér­nök. a Rütgers Guidó Fatelitő és Faburkoló r. t. ügyv. ig., 11. Barsi- u. 4. ©160-994 Ascher és Antal, fémdoboz, bá­dogáru és redőnygyár, XIV. Pran- oia-út 44. ' 296-824 Aseher NŐI Dlvatüzlet, túl. Ascher Károly, IX.,Tolbuehin-krt 15. 384-283 Aseher Oszkár színművész, az Orsz. Szmészképző Iskola tanára, a Pódium Kabaré ig., II Pázsit- u. 3 363-800 Aschner György erős- es gyenge­áramú elektromos anyagok es vilá­gítási üvegáruk nagykeresk., VI. Podmauiczky-u. 21. 121-413 Asobner Jakab oki. mérnök, építőmester, építési váll , VI. Mun­kácsy Mihily-n. 23. 123-081 Aschner Józsel textil és vegyipari, gözmosó- és kelmefestő gyári gépek, V Fürst Sándor-u 5. 124-789 Asehner Llpót, VI. Rjppl Rónai­is. 203-510 Asehner Miklós, lásd Árkai- Miklós Asehner Pál, V. Vörösmarty-tér 5. 189-289 Asllp szilárd szíjtárcsa bevonat vezérképviselete, lásd Unió Tech­nika Asphaltlparl és Útépítő r.-t., aszfalt- útépítő-vállalat és fedél- lemezgyár budai irodája, XII. Kiss János altáborn^gy-n. 80. 360-433 xiii. váci-út'35. 0200-171 Asszlsl Szent Ferenc Leá­nyai Betegápoló nővérek, XII. Tárogató-ót 46. 163-624 Astor Ruhaház Bel és Kül­földi TextlláFúkereske- delmt Kft., VU. Rákóczi-út 16. 0227-014 0227-289 Astor Pensló, tűi. Adler Margit, V. Mérleg-u. 2. -187-020 Astoria Automobllgyár és Kereskedelmi r.-t. garage, VUI. Danko-u. 15. 425-185 Astoria élővirágüzlet, túl. Toron Szaniszló, IV Somogyi Béla- ót 8. 884-094 Astoria Hlrdetölroda, tnl. Lengyel Vilmosné, XI. Szent­korona-útja 37. 0250-180 Astoria nyomda, tnl. Várnai Jenő, Vili. Bezerédi-u. 4. 0139-211 Astoria szálloda r.-t. IV. Kossuth Dajos-u. 19. 185-761 187-432 385-584 385-585 385-586 385-539 385-540 Hall: 387-161 Astra Biztosító r.-t., ív Kossuth Lajos-n. 19. #182-910 381-563 Astra Kábel- és Gumiáru- gyár r.-t., V. Csáky-u. 72. 200-073 Astra Olaj, Zsiradék és Vegylárünagykereskedés, Stem Imre, V. Pannónia u. 38. 0201-863 Ásvány-vegyltermék nagy­keresk.. tnl. Gyürky Alice Mar­git, IV. lrányi-u. 15 187-278 Ásványi István képke resk. vn. Csengeri-u. 7. 0421-321 Lakása, VII. Peterdy-u. 38. 0428-209 Ásványi Istvánné, Vll Peter- dy-a. 38. 0428-209 Ásványolaj Kereskedelmi r.-t., X. Gyömrői-ót 6/12. 183-074 Kardi Ferenc cégv. lakása, VI. Liszt Fereuo-tér 10. 0421-053 Ásványolajipari Termékek, lx. üuői-út 107 187-084 Ásványörlö és Feslékáru r.-t., XIV. Telepes-n 64/56. 296-037 296-644 Ásványvlzüzem, (lásd még Bp. Szíőv.Gyógyf ttrdöi és Gyógyforrá sai Harmat viziizem. Rendelés felvétel, XI.Szent Gellért rkp.l. 0259-810 Aszalay István, dobányáruda, papir és írószer, XII. Endresz 1 üyörgy-tér 4(b. 257-46/7 Aszfalt és Kátrányipar r.St., V. Pannóuia-n. 24. 0123-856 Aszfaltépltölpar, Plazzeriano Ta­más, VUI. Kistemplom-u 3. 0185-951 Asszonyok, szerkesztősége és ki­adóhivatala, IV. Szerb-n. 8. 182-076 SYMBOL-NEON villamos reklám vállalat Umerberger László <*s Tibor Vili., Rákóczl-út 17. ZZ1-Z50 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom