A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kereskedelmi Hem járhat emelt M, lm rádióorvhaligdtó! Kender-» Juta, és Textllit- Ipar r.-t.» Városi iroda, V. Aka­démiai. 16. 122-872 126-881 127-376 Zsák, zsákszövet és zsineggvár. XIII. Váci-át 189. 200-782 201-459 Kenderessy Ernő oki. mérnök, mélyépítési váll., IV. Veres Pálné­u. 28. 180-651 Anyagtelep és műhely, XI. Andor­n. 28. 256-234 Kenderessy Iván dr. ügyvéd, IV. Veres Páiné u. 30. 185-388 Kenderessy Zoltán és Társai cukrászat, túl. Kenderessy Zoltán. VII. Bzövetség-u. 23. 221-901 Kenderesy János építőmester, XIV. Jurisioh Miklós-u. 12 296-591 Kendi A. Műbutorlpar, IV. tíemmelweis-u. 7. 189-233 Kendi Elemér dr. min. tan., IV. Váci-u. 37. 187-050 Kendi László szónuekeresx., IV. Kígyó-u 4/6. 384-206 Kendőit Antal gépészmérnök, malomipari szakértő, malomberen­dezési váll. iroda, II. Rókusheg.vi- lépeső 10. 456-731 Kendő-» Szövött- és Kötött­árugyár r.-t.» Újpest, 8/abad- kai-u. 17, 292-033 Kened! Andor lakása, vu. Sip- u. 13. 221-345 Kenedl (Klein) Béla dr., a Gyermekvédő Liga főorvosa, V. Fürst öándor-u. 18. @120-290 Ha nem felel: Orvushivó 186-983 Kenedl Dezsöné, sz. Ehreufeid Józea női szabó, IV. Várn.shá*-u 14 0189-657 Kenedl Emil sztlcs, IV. Váei- u. 7. @182-177 Kenedl Endre szerszámnngy- kebesk., V. Szent István-krt 15. 0127- 931 Kenedl és Társa, ásványolajok, és vegyiáruk nagyberesk.,V. Klo­riid-u. 3. 129-359 Kenedl Ferenc dr. ügyvéd, V. Gróf Teleki Pál-n. 24. 0128-162 Kenedl György dr. ügyvéd iro­dája, V. Fáik Miksa-u. 10. 0128- 911 LakásaV.Pozsonyi-út22. 203-716 Kened! (Klein) Búgó bőr- és cipészkellékkeresk., Vili. Népszin- h&z-u. 33. 136-347 Lakás, vni. Déry-u. 6. 136-317 Kenedl István dr. helgyógyász M.A.B.I. rend. int főorvos, V Szent István krt 29. 124-875 Kenedl József né lakása, V. Fürét Sándor n. 46 0201-683 Kenedl (Kranz) Katalin szí­nész, V Pozsonyi út 16.0129-635 Kenedl László r.-t. ig , V. Fürst SAndor-u. 28. 329-257 Kenedl Norbert gyógyszerész, drogériája, VI. Andrássy-út 76. 123-046 Kenedl Rlchárd fuvarozási váll., XIV. Hungária-krt 15. 296-798 Kened! Oszkár épületfa keresk., V. Fürst 8ándor-u. 7/a. 122-573 Kenedl Tibor, a Piek L. és Tsa vas- és gépkereskedelmi váll. bel­tagja, VI. Andrássy-út54. 129-396 Kenedl Tibor keresk., llI.Boióua­u. 14. 0161-437 Kenedy Dezső dr. egyet m. ta­nár, bőtgyógyász-főorvos, V. Sze- mere-u. 9. 122-181 Ha nem felel: Orvoshivó 1Ö6-980 Kenedy Ferenc dr. orvos, fog­orvos. XiV1 Kerepesi-iit 40. 496-553 Kenedy Géza dr. Operateur- uro­lógus, egyet, tanársegéd, rendelője, Vll. Somogyi Béla-út 1. 220-470 Kennedy Emil,V. Pannónia-n 13. 125-468 Kennedy György János. n. Csalán-út 5. 163-650 Kenesi Tamás szőr- és sörte- kiiiészitö, Soroksár, Marx Károly­iét 191. Tárcsázza először a *144-780 szá­mot, azután kérje Soroksár @91 KenesseyÁrpád, elektromcdikai vyíll., megbízottja Wagner Gyuláné, XI. Szent Korona-útja 37. 0458-621 Kenessey Ivan dr. kórházi főor­vos, urológus-sebész, bőrgyógyász XI. Bartók Béla-út 30. 458-700 Kenessey László dr egyel, tanársegéd, Operateur, orr-, géger, fülorvos, IX. Ráday-u. 23 188-202 Kenéz Endre dr. gyógyszerész, V. líiss Józsefi. 36. 401-733 Kenéz István dr. egyetemi bel­klinikái tanársegéd, V_Csáky-u. 5. @120-588 Kenéz Lászlóné, női ruhaszalon, IV. Aranykéz-u. 2. 389-004 Kenéz Miklós dr. ügyvéd, v Fürst Sándor-u. 4. 126-012 Kenéz Sándorné özv. dohány- kisárus, IV. Totbuchin-krt 14. 189-793 Kenézy Gábor, V Nádor-u. 14. 0123-366 Kenézy Tibor dr. fül-, orr-, torok- és gégeorvos, V. Nádor- u. 14. @123-366 Kennedy, lásd Kenedy. Kenyeres Gyula dr. ügyvéd, V. Kiss József-u. 9. 124-677 Kenyeres Imréné dr.-né, Bolgár Ágnes dr., XI. Fehérvári­üt 13. - 459-001 Kenyeres Kálmán dr. orvos, V. Nádor-u. 13. 120-230 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Kenyeres Lajos, furnér-, lemez- és fakeresk., üzlet, VIII. Kabók Lajos u. 17. 137-421 Iroda és lakás, XIV. Nfirnberg­u. 42. @496-441 Kenyeres Miklós, II. Keleti, Károly-u l6'e 160*368 Kepes Andor dr. ügyvéd, v , Alkotmány-u. 18. 124-974 Képes Endre oki. mérnök, épí­tőmester. épitési vállalkozó Dortá- j , v. Sziget-u. lt @200-580 Kepes és Wollner músz., vas és szerszámárukeresk., Vll. Dob­n. 105. 0425-720 Képes Ferenc dr. ügyvéd, V. Hoid-u. 6. 124-431 Képes Figyelő, politikai társa­dalmi művészeti és gazdasági heti- lap, főszerk. dr. Vásárhelyi Ferenc, vu. Rákóczi-út 64. 223-423 223-424 Kepes Franciska dr. gyermek­orvos-fogorvos, VI. Andrássy-úii 57. 428-367 Kepes István biztosítási szakt t- nácsadó, kárrendező, Vll. Rákóezi­út 86 424-377 Kepes István músz.. vas- és szerszámárukeresk , Vll Dob-u. 105. ©425-720 Kepes József, rum- és likőr- gyár, üzem, li. Ponty-u. 2. 468-233 Városi iroda, Vili. Szentkirályi-u. 3. 138-334 Képes Kurír szerit, és kiadóhiv.. VI. Nagymezö-u. 26. 128-915 Kepes Lajos fakeresk., IV. Sem- melweis-u. 9. 186-641 Kepes Pál dr. kórházi főorvos, orr-, gége-, fülorvos, V. Szalay- u. 3. ©125-434 Kepes Sándor börkeresk., IX. Ráday-u. 56. 388-120 Képíró Sándor, festék, háztartási és piperecikkek, VII. Rársra-u. 1. 224-486 Kepőváry Lajos, Xiv. Dózsa György-út 19. 426-707 Keppich Miksa műszaki keiesk. és Csőkereskedelmi társaság kft,. VII. Almássy-tér 6. ©222-028 Kepplngér János építőipari vál­lalata, 11. Riadó-u. 6'a. 456-540 Képviseleti és .Szállítmá­nyozási kit., V. Bátuori-n. 3. 0125-059 0129-250 KépvlselÖház, lásd Országgyűlés Képzőművész? k Alkotásait Értékesítő Szövetkezet, v Szeut István-krc I ©125-215 Keramlx, Kerámiai és műszaki anyagok nagykeresk., túl Sárai Miksa, IV. Eskü-tér 7 ©183-301 Kerber autószakkönyvek vizsgához, Hikáde F.. VI Teréz­iát 7 0224-862 Kerber Henrik ciánozó. taka­rító és beraktározó váll., V. Szent Isiván-krt 15. 127-999; Kerber Llpót vendéglős, vi i,e- bei-u. 7/a. 203-792 Kerecsényl Dezsöné dr.-né, vu. I.övölde-tér i 427-338 Kerék Autógumi műszaki kft.. V. Panuoma-u. 30. 200-672 Kerék Automobil Gépipari és Kereskedelmi kft., vui. Rákóczi-út a7<a 0339-272 Kerek Ernő hírlapíró, II. Fiilér- u. 27. 160-462 Kerék László, V. Nádor-u. 81. 0122-428 Lakása, V Szent .István-park 22. 402-418 Kerék Mihály dr., MOSZKügyv. alelnök, VI. Andrássy-út 4. 124-051 Kerekes Barnabás oki. épitész- méruök és építőmester, árvaszéki hites szakértő, 11. Bimbó-út 3 160-963 Kerekes Béla és Társai fa­termelő, fakeresk , Rákospalota, Pázmány-u. 3. 292-266 Kerekes Endre dr. ügyvéd, n. Mártírok-útja 34. 468-632 Kerekes Gábor tisztv lakása. X. Kőbányai-út 59/b. 183-014 Kerekes György dr. kórházi főorvos, fül-, orr-, torok- és gége- oivoa, VU. Somogyi Béla-dt 15. 423-506 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Kerekes Gyu«a női confectió keres«.,VII. Kiráiy-u.61. 220-362 Kerekes Ignácz, V. Kresz Géza- u. 24 @201-017 Kerekes János, a m. áll. Opera­ház karmestere, V. Váoi-út 34. 202-615 Kerekes József mélyépítő vállalkozó, Albertfalva, Gróf Apponyi Albert-u. 59. 456-053 Kerekes Lajos rádió-, vili -szak- üzleta, IX. Ferenc-«rt 2/4. 189-535 Kerekes László órás és éksze­rész, VIII. Népszinház-u. 37. 135-054 Kerekes László dr. belgyógyász főorvos, v Fáik Miksa-u 15 @128-172 Kerekes Lászlóné dr.-né lbusz ig., V Kaik Mífcü. 15 0128-172 Kerekes Sándor dr. ügyvéd, Vll. Rákóczi-út 20. 221-791 Kerekes Tivadar dr. ügyvéd IV. Városház-u. 14 381-130 Kerekess István dr., a Kúria elnöke, Vll. Dózsa György-út 64. 428-709 Kerekess László dr., a postás alapítványi kórház belgyógyá.-z fő­orvosa, II Fillér-u. 34. 160-880 Kerékffy Géza ny. pénzügyőri felügv , Újpest, Széchenyi-u 3. 292-359 Kerékgyártó István dr ren­delőint főorvos, szülész nőorvos, Vili. József-krt 48. 138-140 Kerékgyártó János min. oszt. tanácsos, V. Véisey-u. 4. 129-110 Kerékpár- és motorkerék- párkereskedelml kft., VI. Jókai-tér 6. @120-497 Kerékpár és szerszám üzlet, tul. Szőréül i István dr., VII. Garay- u. 44. 0224-336 Keren Hajeszod magyarorsz. központja, Vll. K,ráiy-u. 93. 225-621 Keren Kayemeth Lelsrael, Zsidó Fölavásárló Alap, Vll. Király- u. 93. 225-856 Kereny György, V Legrridy Ka- roly-u 8/lü @200-437 Kerényi Antal nyakkendő- és sáiüzeme. IV. Haris Bazár 3. 384-435 Kerényi Ármin dr. ügyvéd, II. Fő u. f9. 360-437 Kerényi és Társa gyógynövény és paprika nagykeresk., cégtui. He­rényi Andorne, IX. Öuioksán-út 33. 136-813 Kerényi gyógynövény és paprika nagykeresk., cég­iül Kerenyi Andorne, IX. Ráday­u. 54. 187-261 Kerényi György énektanár, hangpedagögus, V. Váci-ót 46|b. ©204-334 Kerényi Imre dr. mütősebész, egyet, tanársegéd és dr. Kerényiné dr. Pártos Lili fogorvos, 11 Tégla- u. 4. 456-638 Kerényi Jenő szobrászművész, VI. Izabella-u. 62/64. 121-085 Kerényi Margit keresk., VI. Király-u. 40. 426-876 Kerényi Ls. István textiláru- kiskeresXeuő, XI. Kelenföldi-ut 52. 259-731 Kerepeezky János, a Rekord kötöüzem ml., VUI. Koszorú-n. 13/21. @138-155 Kerese Margit gyógyszerész, «das» gyógyszertár, Sashalom, Janovecz Margit-u. 1. Tárcsázza eiöször a *297-320 szá­mot, azután kérje Sashalom 10 Kereskedelem- és Szövet- kezetűgyl minisztérium magyar, (Tőzsdepalota) V. Szaiiadság-tér 17. #126-710 Kereskedelmi szakoktatási osztály és számvevőség, V. Nádor u. 2. #185-900 Idegenforgalmi szakosztály és Or­szágos Magyar Idegenforgalmi Hivatal, V. Harmiucad-u. 3. 0181-340 Kereskedelmi Alkalmazot­tak Ért. és Fogy. Szövetke­zete, Vasüzlete «Kátay vas.», VI. Teréz krt 2«. ©120-789 @122-195 Textilüzlete, VUI. Rákóezi-út X6. 335-110 VUI. Népszinbáz-u. 46. 336-794 Kereskedelmi Bank, lásd Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Kereskedelmi Borpincék kit., bornagyl^ei esk.. X. Onudi­u.5. 0183-009 ©182-790 Kereskedelmi Csereforgal- ml kft., V. Szabadság-tér 17. ©127-523 Kereskedelmi és Ipar­kamara. bpesti, V. Szeraere-u. 6. ©120-115 0122-395 0*124-220 126-211 126-497 Külkereskedelmi osztály 127-695 RádUH “ay™ CIlgCfólQ ítéltíÜl, mert ez HUtÜgŰS. 129

Next

/
Oldalképek
Tartalom