A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Sz

Szikra Kitűnő szabású a DETEX férfiing Szikra Irodalmi és Lapkiadó Vállalat, Nyomdai r.-t., Nyomda, V. Honvéd-u. 10. #122-636 Lapkiadó Vállalat, VHI. József-krt 5. Szabad Nép, Szabadság, Szabad Föld szerkesztőség és kiadóhivatal 0138-378 0138-382 0137-250 0137-754 Hirdetésosztály 0135-725 Könyvesbolt 135-727 . Vidéki terjesztési osztály, VIEL Gyulai Pál-u. 14. 224-004 Szikra könyv kiadóvállalat, VI. Kózsa Ferenc-u. 111.0 C\yu ©#126-630 Közigazgatási nyomtatványosztály és honvédségi nyomtatványok rak­tára 120-710 Műszaki* osztálya 121-835 Részlet osztálya 328-797 Szikra Nyomda r.-t. papiros­raktára IX. Boroksári-át 40. 137-692 Sziksz Gyula Ferenc, iró szá­moló-, könyvelőgép műszerész, rá­dió villamossági cikk keresk., VI. Aradi-n. 24. 126-461 Szik.szay Ágota, IV. Apponyi- ter l. 388-177 Szlkszay Béla, vendéglő, Pest- szenterzsébet. Dózsa György-át 28. 144-296 Szlkszay Dénes vendéglős, IV Semmelweis-u. 5. 387-126 Szlkszay Elemér dr. Belgyó­gyász, a Posta Betegs. Bizt. Int orvosa, IX. Mester-u. 1. 137-126 Szlkszay Krisztina kozmetikus, IV. Galamb-u. 4. 0185-601 Szlkszay Söröző tnl, Moys Imre. IV. Tolbuehin-krt 16. 188-432 Szlkszay Tibor, IV. Tolbuohin- krt. 12. 382-013 Szlkvlzlparosok Országos Ipartársulata, IX.Márton-o.ll. ©136-623 Szilágyi Arpádné,borésszeszes italok, bizományosi iroda. V. Csáky- u 32. 201-081 Szilágyi Béla és Kiss E. András textil, vászonára, feuérnemü kis- és nagykeresk., bözületek és inté­zetek szállítói, V. József Attila­n. 16. ©180-233 Szilágyi borpincészet, bor, szeszesitalok nagykeresk. hordós és palackos borok, V. Zsitvay Leó-u. 24. 120-460 Szilágyi Dezső oki. gépészmér­nök, törvszéki hites szakértő. V Szent István-krt 1. , 329-645 Szilágyi Dezső dr., ügyvédi irodája, V. Személynök-u. 25. 120-096 Szilágyi Elek banktisztviselő, VI. Benczur-u. 5. ©428-440 Szilágyi Emil, V. Dorottya-u. it. 382-361 Szilágyi Erzsébet dr. énekta- nár, XI. Móricz Zsigmond körtér 3/a. 256-223 Szilágyi és Fássy ásványolaj-, vegyiárít- és éleimiszer-nagyke- resk, Pestszenterzsébet, Kossuth­tér s. ©144-043 Szilágyi lakereskedelmi vállalat, cégtul. Fűzi Fiityü Ferencnó Szilágyi Katinka, iroda es városi telep, IV. Kaplony-u. 6. ©189-025 Szilágyi Ferenené őzv., XI. Budafoki-ót 34/a. ©458-529 Szilágyi Gyógyszervegyé* szett Laboratórium, cég- tal. Szilágyi Imre és Szilágyi György, U. Keleti Károly-u 16/a. 161-143 Szilágyi György ált. keresk. Ügynökség, VII. Thököly-út 17. 224-156 Szilágyi Imre obi. gépészmér­nök, 11. Keleti Károly-u. 31. 160-564 Szilágyi István a Rimamurányi- Balgótarjáni Vasmű r.-t. h. ig. V. Katona József-n. 14. 127-133 Szilágyi István gépészmérnök, a Varga müszeriizem cég beltagja, XIV. Columbns-u. 28, 496-032 Szilágyi István, kötöttáru üzem, VH. Hernád-u. 32. 424-288 Szilágyi István szállítmányo­zási és vámkezelési váll , VI. Rippl Rónai-n. 38. 327-078 Szilágyi István szerkesztő, XI. Kosztolányi Dezső-tér 8. 268-400 Szilágyi István bőrgyár r.-t., Djpest, Váci-űt 58. 492-341 Szilágyi István dr. ügyvéd, vi. Teréz-krt 26. ©129-803 Szilágyi János. Mátyásföld, Hunyadi-u. 25. Tárcsázza először a *297-200 szá­mot, azután kérje Mátyásföld 18 Szilágyi János Gyula iroda gép, celluloidáru és műsz. cikk ex behozatali váll., EX. Ráday-u. 31. ©181-003 Szilágyi Jánosné vendéglőd. IX. Soroksári-ót 46. 138-697 Szilágyi Jánosné özv. fuvaro­zási váll., IX. Soroksári-ót 46. 137-872 Szilágyi Jenő oki. építészmér­nök irodája, IV. Kossuth Lajos­ig. 3 0384-425 Szilágyi József fésüsmester, Pestszenterzsébet, Jósika-n. 65. 344-529 Szilágyi Kálmán és Sándorné szűcsök, VII. Király-u. 27. 423-766 Szilágyi Kálmán oki. gépész mérnök, VI. Bajcsy Zsilinszky­ót 16/d. 127-476 Szilágyi László dr., az Orsz. Szövetkezeti Hitelintézet vezérig, helyettese, XI. Szabolcska Mihály- u. 9. 258-046 Szilágyi Lilla a Népszava belső munkatársa, XIV. Amerikaj-üt 90,11. 296-055 Szilágyi Manó,rádió és vili. váll., Vili. Népszinház-u. 27. 135-467 Szilágyi Mihály benzin- és olaj- keresk., Soroksár, Marx Károly- n. 209. 344-184 Szilágyi Mihály dr. min. tan.. XI. Nagyszőliős-n. 43. 468-739 Szilágyi Nándor autójavító, VH. Péteríy Sándor-u. 15. 224-162 Szilágyi Ödön, vn. Nefelejts- u. 32 427-730 Szilágyi Pál, □. Endrődi Sándor­u. 18/a. 363-897 Szilágyi Pál, cipőszaküzlet, VETI. József-krt 50. 135-695 Szilágyi Pál igazgató, Mechanikai Cérnagombgyár r.-t. irodája. XIV. Hermina-út 6. 496-456 I Szilágyi Pál textilnagykeresk., VI. Bajcsy Zsilinszky-ót 7. 0222-165 Szilágyi Pál dr. Szent István kórházi orvos, XIV. Törökőr-u. 70. 0296-738 Szilágyi Rózsi osztálysorsjegy föárusitó. vm. Mária-u. 19. 335-171 Szilágyi Sándor gyógyszerész, drogéria, VH. Szondy-u. 17. 329-324 Szilágyi Sándor irodagép váll., eladás, vétel, csere, javítóműhely, VI. Bajcsy Zsilinszky-u. 16/a. 122-174 Szilágyi Sándor kőfaragó, sírkő- keresk..VIH. Fiumei-ót5.137-957 Szilágyi Sándor szabómester, | VI. Kiiály-u. 38. 426-899 i Szilágyi Sándor törv. hat. biz. i tag, VH. 8ip-u. 12. 0220-249 Szilágyi Sándor dr. ügyvéd, XI. Budafoki-út 16/18. @469-102 Szilágyi Vilmos államrendör- ségi detektiv, Újpest, Virág-u. 64. 292-319 Szilágyi Zoltán vendéglős. IX. Mester-u. 63, 138-699 Szllágylné Kun Erzsébet, v Pannónia-u. 67/a. 203-290 Szilárd Béla, autófel3zerelés Pneumatik, VI. Nagvmezö-u. 16. 122-8 Í4 222-230 Lakása, II. Tövis-u. 3 In. 257-431 Szilárd Béla dr. ny. postaigaz­gató XI. Bartók Béla-út 62. 268-422 SzUárd Bertalan dr. főorvos, a Posta Betegs. Bizt. Int. orvosa, XI.' Bartók Buia-út 61. 258-444 Szilárd Elemér dr. ügyvéd. U. Trombitás-út 2. 268-105 Szilárd Endre építő- és vegyi­anyag keresk., V. Kálmán-n. 82. 120-493 Szilárd és Tóth, Radiovox villa­mosság, rádió, műszaki cikkek, vil­lamosság és műszaki cikk nagyke­reső, üzlet, VI. Andrássy-iit 3. @426-253 Műhely, Y- Kálmán-u. 20. ©120-618 Szilárd Imre papíráru- és iró- szernagvkéresk., V. Saílai Imre­n. 31. 202-471 Szilárd Imréné özv. bőrdísz­műves, VI. Teréz-krt 12. 221-907 SzUárd István bérfiirészelö, fa­lemez készítő és furnir hántoló üzem, Budafok, Hárossziget 469-791 Szilárd István építőmester irodája, XI. Bartók Béla-út 106. 469-143 Telepe 259-848 Szilárd Jenó, V. Kresz Géza- u. 26. 0200-732 SzUárd József, a «Radiovox» oégtui., VH. Damjanich-u 40. 424-540 SzUárd László dr. ügyvéd, V Szent lstván-krt 6. 127-525 Szilárd Miklós kender-, len-, jutaárunagykeresk., az Első Magyar Papirzsineggyár központi irodája, V. Wekerle 8ándor-u. 11. 127-879 Szilárd mübőrtizem, XIV. Pitvar-u. 4. 297-068 Szilárd Sándor fűszer- és cse- megekeresk., V. Gyöngyház-u. 12. 401-746 Szilárd Vilmos ' műkereskedő, 11. Ervin-u. 3. 268-327 Szllárdné és Tsa, ált. keresk. ügynökség, textil-, kötött- és szö- vöttárukeresk., IX. Hőgyes Endre­it. 13. 884-439 Szllas Elemér, oki. építő ipar­művész, tervező irodája. XI. Sza- bolcska Mihály-u. 16/a. 258-493 Szllas Jenő dr. főorvos, orvosi laboratórinma, VH. Erzsébet-krt 20. 422-521 Szllas József és Kain László fogászati laboratóriuma, VB3. Rá- kóczi-út 59. 135-168 Szllas József gépészmérnök-hall­gató, a Járomi Károly textilipari vállalat Németboly helyi megbí­zottja, XI. Bartók Béla-út 66. 458-440 Szllas József, norinbergi pipere, papír, rövidálu. VI. Podmaniczky- p. 59. 129-798 Szllas Miklós fnrnir-, enyvezett lemez-, léc-, asztaloskellék- és ke- ményfakeresk., Rákospalota, Dózsa György-n. 75. 292-164 Szllas Oszkár dr. oki. gépészmér­nök, elektromérnök, egyet. m. tanár, VI. Andrássy-út 61. 421-164 Szllas Sándor dr. ügyvéd, V. Kiss József-n. 9 ©126-573 Szllas Tibor oki. mérnök, II. Füge­rn 2/b. ©468-213 j Szllasl és Darvas gyarmatáru- nagykeresk., VI. Hajós-o. 26. 129-208 Szllasl István papírkereskedő, VI. Izabella-u. 68 b. ©204-251 Szllasl Jenő dr. belgyógyász. V. Nádor.u. 14. 123-252 Szllasl László dr. sebész-opera- teur (Mabi-kórház), IV. Kigyó-u. 2. 187-556 Szllasl Sándor fakitermelő-, fa-, gyapot- és ládagyár, V. Zrinyi-n. 7. 385-552 Gyártelep, XHI. Teve-u. 67 201-617 i Szllasl Viktor, XII. Istenhegyi­át 38. 361-852 Szllasl Vilmos, ári- és női divat­áruk üzlete, XI. Bartók Béla-út 41. 259-161 Szilassi Jenőné szörmekeresk., VH. Madách Imre-tér 7. ©426-208 Szllassy Elemér dkl. építész­mérnök, II. Tulipán-u. 16. 0256-524 Szllassy Istvánné tisztv., VH. Dobány-u. 30/b. 420-208 Szllassy Vilmos, XII. Alkotás- U. 5i/b. 360-234 Szilfai (Schäfer) László dr. fogorvos, 11. Mecset-u. 9. ©468-441 Szili Imre Ifj. szállítm. tisztv., IV. Irányi-u, 21/23. 384-064 Szili Tibor kés- és lémáru- gyár, eladási iroda és lakás, XIV. Gervay-u. 8. 296-681 Gyártelep, XIV. Telepes-u. 21. 296-256 Szilkuti János férfiszabó-mester, VII. Rózsa Ferenc-u. 16. 424-299 Szillányi (Stern) Árpád dr. orvos bőrgyógyász és urológus, VH. Kákóczi-út 44. ©224-248 Sziller Katalin dobánvkisSrus, I. Krisztiua-krt 119. 161-132 Szllment biztonsági üveg­gyár, Ligeti László műsz. üveg­gyára, XXV. Erzsébet királynó­űtja 112. 0496-319 Szlltex kötöttárűüzem le­rakató, cégtul. Szilágyi István, VII. Király-u, 89. 224-385 Szilvás! Jolán dr. férj. Negro Leóné fogszakorvos, XI. Verpeléti- út 20. ©468-598 Szllvássy Dezsőn^ özv., villa­mossági váll., n. Ábrányi Emil­u. 1. 163-823 Szllvássy Margit a m. áll. Operaház művésznője, XI. Himíy- u. 7. te 0469-349 Szllvay Kornél túzoltóezredes, VH. Damjanich-u. 40. 425-101 Szimándl József vendéglős, XIV. Erzsébet királyné-útja 119. 296-207 Szimély Károly szföv. műsz. főtan., V. Arany János-u. 1. 123-255 Szlmon István asztalosmester, Rákospalota, Dózsa György-út 79. 292-560 Szlmon István, szerszám és tö­megáru üzem, Újpest. Zrinyi-u. 5. 492-116 Szlmon István dr. rendöral­tábornagy, az Országos Mozgógép- vizsgáló Bizottság ügyvezető al- elnőke, V. Zsitvay Leó-u. 22 121-342 Szlmon Kálmán sütőmester Új­pest, Attila-u. 68. 292-154 Szlmper József, dísz-, templom- szobafestő- és mázolómester, VH. Péterffy Sándor-u. 15. 224-784 Szlnay Sándor áll. főmérnök, XI. Lágymányosi-u. 17/b ©458-362 Színes butorház, céetai. Walter i Jenöné, IX. Üllői-út 11/13. ©188-677 260 Ne beszéljen sokáig, mert ezalatt mások hiába híviák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom