A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Ferenczi DR. FISCHER nemzetközi fordító Irodája végez min. den nyelvű FORDÍTÁST HIVATALOS és magánhasználatra. • Alkotmány a. 21. 121-3ZI Ferenczi László dr. termény- keresk., Vili. Rákóczi-út 47. 138- 175 Ferenczi Marcell oiajkeresz., IV. Piarista-u. 4. @184-123 Ferenczy Dénes dr. a Magyar Nemzeti Bank felügyelőié. V. Zol­tán-u. 18. 122-833 Ferenczy Elekné könyv-, papír- és illatszerkeresk., VI. Horn Kde­u. 8. 126-571 Ferenczy Józsel nagykeresk., iroda, VII. Akácfa-u. 5. 421-924 Ferenczy Károly dr. egyet, magántanár, fogorvos, IV. Kossntü Lajos-n. 1. 184-367 Ferenczy Károly Sándor kocsigyártó üzeme, új és használt kocsik vétele és eladása, VII. Dó­zsa György-üt 46. 226-742 Ferenczy László Mezőgazdasági Szövetkezeti központ nagyvásár- telepi kirendeltség vezetője, XI. Kaniz8ai-u. 7. 259-664 Ferenczy Zoltán magán- nyomozó és hiteltudósitó iroda, vn. Rákóczi-út 50. 0220-636 Feri Sándor dr. közjegyző, V. József At:ila-u. 10. 181-037 Feri Sándor dr. ügyvéd, V. Markó-u. 1/a. 121-454 Ferka Józsel vaskeresk., VII. Dob-u. 66. 226-027 Ferkal Tibor» Q. Bem József­a. 12. 0161-510 Fernbacb József dr. bel- és idegorvos. XI. Fadrusz-n. 4. 258-164 Ferró János, szövet, textil és bélésárn nagykeresk., VI. Andrássy- út 2. 121-837 Ferro Textil és Sajtolt Pa­rafalemez Ipar R.-t., V. Váci­ét 6. 120-294 Ferrocyan vegyszer és fém- kereskedelml kft., IX. Gát- n. 32. 139-593 Ferronova Kereskedelmi Vállalat, cégtm. Beifeld Mihály, Gördülő csapágyak, VI. Jókai-n. 28. 122-889 Ferrostyl „Acélváz“ Építő­ipari r.-t., IV. Molnár-u. 30. 0189-288 Ferrotechnlka Lötsös Vilmos különleges gépek gyára, Xll. Csörsz u. 37/41. 0*160-020 @361-964 @361-968 Lötsös Vilmos gyártól, lakása, XII. Fodor-u. 14. 0361-977 Ferrum Vas-, Fém- és Mű­szaki nagykeresk.. Köves Tivadar, V. Fáik Miksa-u. 3. @120-397 Fertőtlenítőésciánozó váll., férges, molyos bútoroknak speci­ális gázkamrák, Takács József.VI. Hunyadi-tér 10. 0220-871 Fertőtlenítő Intézet, lásd Bndapest Székesfőváros alatt. Fertsek Leó dr. szföv. tiszti- föügyészhelyettes, IX. Mester-u. 1. 139- 083 Férwagner Lőrinc bornagy- keresk., Budafok, Kossuth Lajos- u. 36. 269-686 Festék és Vegyipari r.-t., VI. Andrássy-út 59. 420-8Ö8 0*420-366 Festetics György dr. szföv. fogalmazó, XI. Budafoki-űt 17/b. 468-344 Fésűs József fonal- és textil- keresk., vm. Madách Imre-tér 3. 0423-599 Fészek Kávéház, VI. Andrássy- út 81. 424-734 Fészek Művészek Klubja, VII. Nagyatádi Szabó-u. 36. 420-380 427-163 Fészek Pensló, túl. Moser Knd- réné, IV. Somogyi Béia-út 24. 188-244 Fészek Söröző, túl. Készéi Károly, IV. Muzeum-hrt 13. @187-225 Fészek szálloda, túl. Maurer Mihály, VII. Nagyatádi Szabó-u.34. 227-463 Feszmérő és hőmérőipar, túl özv. Kössler Albertné, VIH. Práter-u. 69. 335-583 Feszti Miklós ásványolaj vegyi­cikkek raktára és vegyiüzeme, VI. Ó-utca 10. 327-063 Lakása, IX. Közraktár-u. 22. 189-581 Feuer Gusztáv és F. Kurz Guszti építész mérnökök, V. We- kerle Sándor-u. i9. 128-363 Feuer György dr., szülész-nő- orvos, kórházi főorvos, VI. Dózsa György-út 92/a. 420-130 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Feuer Jenő kelmefestő, vegy­tisztító üzem, VI. Bajnok-n. 12. 127-110 Feuer Márton Jenő kávéházi és vendéglői cink szaaüzlete, VI. Hegedűs Sándor-u. 12. 421-113 Flala Dezső, IX. Lónyay-u. 17. 187-092 Ftala Géza, XI. Bocskay-út 44. 258-146 Fiat Automobilok Magyar Eladást r.-t,, XIII. Dózsa György­ül 61. 201-104 201-012 Fiát Miklós, VH. Damjanich­n. 28, a. 226-749 Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága, V. Markó-u. 25. 123-077 Fichmann Zsigmond külföldi textil-import, V. Bas-u. 7. 184-121 Fides Biztosításokat Ellen­őrző Közvetítő es Kezelő kft., V. Dorottya-u. 9. 380-314 Fides kereskedelmi Tuda­kozó, VII. Rákóczi-át 86. @225-850 Fiedler János Lenipari r.-t., központi iroda, V. Nádor- n. 34. 121-900 Figyelő Űjságszelvény válla­lat, túl. özv. Jünker Gyuláné. XIV. Nürnberg-u 42 @296-534 Filantla virágcsarnok, IV. Váci-u. 9. 0180-448 Fill és Bartnska, laboratórium- felszerelési és üvegtechnikai ipar, tanszer és karácsonyfadísz gyár XI. Bertalan Lajos-a. 22. 268-259 Fiit Ferenc, XI. Bertalan Lajos- u. 22. • 258-631 Filléres Bélyegűzlet, vn. Tbököiy-út 28. ©424-554 Filléres Divatház, fűüzlet, VII. Rottenbiller-u. 4/b. 0427-345 Fióküzletek: VM. Gróf Teleki László-tér t. 0139-478 Film boy áruszállító és gyorskűldönc váll., cégtul. Propper Vilmosné, Vll. Holló n. 17. 423-526 Filmexport kft., filmkölcsöuzés filmgyártás, VII. Erzsébet-krt 8. 222-205 Filmexpress szállítmányo­zási kit., vn. Erzsébet-krt 9/11. 420-581 Filmbang, özv. Adler Ferencne mozgószinház berendezési váll., Vll Erzsébet-krt 9/11. 0221-661 Filmiroda, lásd Magyar Film­iroda. Filmkezelő és Itlmraktár kit., Vll. Erzsébet-krt 9/11. @221-824 Fflmrekláméshlrdetölroda. Vili. Népszinház-u. 14. 0138-270 Fllmservice, Lakner Artur hirdetési Irodája, Vll. Erzsébet-krt 9/11. @424-555 Filó (dr. Mlbályfi Erhöné) reklámgrallkas, Ili. Szemlö- hegy-n. 33'a. 0160-673 Filó Imre fűszer- és csemege- keresk., Vll. Dembinski-u. 7. 425-198 i Filó János dr. «Szent Keresztély i> j gyógyszertára, VM. Mátyás-ter 3. ' 138-381 Filó János dr. ügyvéd, V Kaik Miksa-n. 15. 129-826 Filszeker Zsigmond szücsmes- ter, IV. PrGhászka Ottokár-u. 4/6. 186-475 Filut szövet- és posztóipar, tnl. dr. Filut Izidor, XI. Ildikó-u. 39. 258-285 Finály Árpád dr. ügyvéd és Kinály Tamás rádió- és vill.-cikkek keresk., III. Lajos-u. 87. 362-321 Finály Ernő gyárig., XII. Német­völgyi-út i. 257-803 Finály István dr. vegyészmér­nök, kisérletügyi ig., n. Pasaréti- “t 3. 160-354 Finger és Fia fémfélgyártmányok és möszaki oikkek raktára, cég­től. Sziklai Dezső és neje VI. Hajós-u 41. @*120-663 Finger Gyula, VI. Hajós-u. 41. 129-094 Finkenstein és Társa hal­keresk. lásd KonyőVilmos balkeresk. Finn Oszkár Utóda, gyarmat­áruk, vegyicikkek és ipari nyers­anyagok, V. Csákv-u. 5. 0327-023 Finom Kötszövöttárnk gyára Kft., városi irodája, vn Rákóczi-út 16. @227-418 Gyár, XIV. Komócsy-u. 9. 496-119 Finommechanikai és Rádló- űzem, tál. Müller Hugó, XI. Verpeléti-át 22. 268-055 Flrcsa Béla müasztalos, parket­tázómester, VM. Rákóczi-út 13. 135-548 Fisch Béla fűszer gyarmatára és vegyi cikkek nagykeresk., Vll Kirily-u. 14. 227-650 Fisch Józsefné házkezelő-tiszt- vlseiö, VI. Aradi-n. 60. 126-182 Fisch Zoltán és Flseh Józsel baromfi, vad- és élelmiszerkeresk., IX. Tolbuchin-krt 7. 185-463 Fischer Ábrls vegyikeresk., VH. Huszár-u. 10. 224-485 Fischer Aladár dr. egyet. rk. tanár, Vll. Barát u. 4. 222-476 Fischer Alfréd dr. ügyvéd, V. Katona József-u. 28. 329-082 Fischer Andor az Amerikai misz- szió tisztviselője, V. Raoul Wallen- berg-u. 7. 120-010 Fischer Andor fémnagykeresk., V. Fürst Sándor-u. 22. 126-259 Raktára, VH. Szövetség-u. 21. 421-801 Fischer Arnold lókeresk.. vn. Tbököly-üt 25. 425-197 Fischer Arnold dr. orvos, XIII. Kartács-n. 27. 200-576 Fischer Árpád aranyműves, V Bajesy-Zsilinszky-út 10. 186-501 Fischer Árpád bankig.. VI. Andrássy-út 52. 329-391 Fischer Árpád dr. ügyvéd, vn. Erzsébet-krt 40/42. 222-445 Fischer Artur dr., orvos-, fog­orvos, VII. Dainjanich-u. 33 220-247 Fischer Artúr dr. ügyvéd, törv- széki hites tolmács nemzetközi fordító irodája, V Alkotmány- n. 21. @121-326 Fischer Arturné dr.-né, másoló és sokszorosító szakirodája, V. Alkotmány-u. 21. 012Í-826 Fischer Béla aranymüvesmester, VU. Wesseienyi-u. 13. 420-964 Fischer Béla oki. vegyész­mérnök, XTV. Ciklamen-u. 12. 424-191 Fischer Béláné öze. és fia Gémjén Sándor kalapgyára. XTV. Gizella-út 42. 0496-144 Fischer clánozó és takarító váll. egyes bútorok részére cián- kemence, túl. Fischer Pál, V. Bajcsy ZBilinszky-út 66. 0123-977 Fischer Erzsébet kalapszalon, Vll. Somogyi Béla-útö. 227-794 Fischer és Feldmann vegy­szer-, festék- és olajnagykeresk., V. Raoul Wallenberg-n. 2. 124-908 Fischer és Lukács illatszer- kozmetikai és vegyicikkek gyára, V. Roosevelt-tér 5/6. 183-224 Fischer és társa egészségügyi berendező és szerelési váll., TV. Váci-n. 79. 180-701 Fischer és Wetss elanozó váll., túl. Lányi Ernöokl. vegyész­mérnök, VU. Király-n. 89. ©228-430 Fischer Ferenc üveges, üveg csiszoló, tükörkészitő, VU. Rózsa Fereuc-u. 30 224-303 Fischer Ferenc vaskeresk., ügynökség és bizomány., VI. Pod- mamczky-u. 18. 128-996 Fischer Ferenc József orvosi műszer és kötszer üzem, IX. Üllöi- út 59. 0335-163 Fischer Géza és Fischer Ödön, VM. Népszinház-u. 29. 0336-575 Fischer Géza füszerkeresk., M. Knur Pálné-u. 27. 162-169 Fischer Heine zacskók és osoma- golópapirok keresk., VU. Nef elejts­él. 26. 425-182 Fischer Henrik épületiakeresk , M. Szentendrei-út 85. 362-767 Fischer Hugó celluloid- és Játék­áruk, VI. Andrássy-út'28.329-640 Fischer Imre, a Fischer Imre kalap- és kalaptompgyár r.-t iigyv. ig. XIV. Hermina-út 14. 296-304 Fischer Imre kalap- és kalaptomp­gyár r.-t., XTV. Gizella-út 44. 496-300 Fischer István vegyi, műszaki cikkek keresk:, lakása, VI. Pod- maniczky-u. 63. 120-297 Fischer Jenő, VI. Király-u. 90. 428-537 Fischer Jenő bankigazgató, VI. Benczur-u 39/0. 228-669 Fischer Jenő gabona- és termény- keresk., VI. Eötvős-u. 42. 121-914 Fischer Jenő «Olly» cipőgyár, cégtul. Hollody R., VU. Alsőerdö- sor 24. 221-325 Fischer Jenő dr. v. tanársegéd, szülész-nöorvos, V. Rudolf trónörö­kös-tér 4/b. 325-775 Fischer Jenöné özv. nyakkendő készítő, VL Panlay Ede-n. 12. 426-140 Fischer Józsel, vn. Barcsay- u. 11. 222-043 Fischer Kálmán, VI. Andrássy­út 2. @127-169 Fischer Kálmán vegyianyagok és olajok, IV. Városház-n. 10. ©184-287 Fischer Klára dr.. dr.Várkouyl- né gyermekorvos, VM. Gróf Teleki László-tér 5. 0138-571 Fischer Lajos bútor-, fa-, furnér- és enyvezett lemez keresk., Vll. Akácfá n. 37. 222-029 Fischer Lajos ezüstmüves, Vll. Kazinczy-u. 6/b. 220-012 Fischer Lajosné gépiró, fordító es sokszorosító lroda.Vn. Nagy­atádi 8zabó-u. 2. ©422-450 Fischer lakberendezések, cégtul. Szívó Pálné sz. Fischer Gizella, IV. Régiposta-u. 2 • 184-159 Fischer László, Vll. Wesselenyi­u. 46. 223-671 Fischer László «Elektrosol» vil­lanyszerelési váll., VL Hunyadi­tér 7- 228-507 Fischer László szilcsmester, IV. Váci n. 26. 180-483 Lakása, VU. Nagydiófa-u. 9. 221-029 48 FORD MOTOR R. T. ILIUM HL: *200-915

Next

/
Oldalképek
Tartalom