A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

Műegyetem MŰSZAKI ÉS CSŐKERESKEDELMI VÁLL. mm vii., kirAlv-utca is. 4LJ‘jllL vízvezeték, ktfzp. fűtési stb. anyagok. (lásd az előző oldalon.) Gépész és V e g y é s z in é r n ő k i Kar: Gépész és vegyészmérnöki kar dé­kánja 488-316 a) Gépészmérnöki osztály, tanszé­kei és intézetei : Aerodynamikai tanszék, Abódy Blöd dr. tanár, XI., Bertalan-n. 4/6. 458-382 Atomfizikai intézet, Bay Zoltán dr. tanár, XI Bndafoki-ét 8. 258-620 Fizikai intézet, ig. Gombás Pál dr. tanár 468-318 I. Gépszerkezettani (kalorikus gépek) tanszék. Komondy Zoltán dr. tanár, XI., Műegyetem-rkp. 3. 258-635 II. Gépszerkezettani (gépelemek) tanszék, Vörös Imre úr. tanár 258-686 III. Gépszerkezettani (hydrogé­pek) tanszék. Pattantyús A. Gé­za dr. tanár 258-652 IV Gépszerkezettani tanszék, Kund Ede tanár 258*841 II. Matematikai tanszék, Eger- váry Jenő dr. tanár 258-669 Meobanikai technológiai intézet. XI., Bertalan Lajos-u. 3. 258-683 Mechanikai technológiai intézet, gépműhely, Kánky Miklós oki gépészmérnök, XI. Bertalan Lajos-u. 7. 259-875 Mezőgazdasági géptani intézet, Szabó Gusztáv dr. tanár, XI Ber­talan Lajos-u. i. 259-674 Mezőgazdasági iparok tanszéké, Vajda Ödön tanár, XI., Múegye- tem-rkp. 3. 268-430 Villamosgépek tanszéke, Liska József dr. tanár. XI. Budafoki­ét 8- 458-768 Villamosmúvek tanszéke. Vere- bély László tanár, XI. Budafoki­ét 8. 458-727 é) Vegyészmérnöki osztály tanszé­kei és intézetei: Általános kémiai tanszék, Plank Jenő dr. tanár, XI., «zent Gellért­‘ér 4. 458-737 Szervetlen kémiai tanszék, Put noky László dr. tanár 268-080 Ásvány- es földtani intézet, Vendl Aladár dr. tanár, XI. Mű egyetem-rkp. 3. 268-013 Elektrokémiai tanszék, Lányi Béla dr. tanár, XI., Budafoki út 8 268-091 Élelmiszerkémiai tanszék, Vük Mihály dr. tanár, XI., Műegye' sem rkp 3. 268-651 Kémiai- fizikai tanszék, Náray- Bzanó István dr. tanár, XI. Bu dafoki-út 8. 258-101 Kémiai- technológiai tanszék, Varga József dl múegyet nyilv r. tanár, adjunktus, XI. Szent Gellért-tér 4. 468-531 468-532 Mezőgazdasági kémiai, technoló­giai tanszék 268-675 Szerves kémiai tanszék, Zem ;>!én Géza dr. tanár 468-523 Szerves kémiai technológiai tan- szék, Csűrös Zoltán dr. tanár, XI. Müegyetem-rkp 3. 468-528 Közgazdaságtudományi Kar: a) Közgazdaságtudományi kar dé k&nja, IV., Szerb-n. 23. 189-257 Közgazdaságtudományi kar dé káni hivatal : 189-050 Cl 89-267 Földrajzi Intézet, Rónai András dr. tanár, IV. Szerb-n. 23. 183-366 Gazdaságpolitikai tanszék Búd Janos dr. tanár, XI. Műegyetem­re- 3. 259-520 Keleti intézet, Germánná Gyula dr tanár, IV. Királyi Pál-u. 11. 181-075 (lásd a következő hasábon.) (lásd az előzd hasábon.) Könyvtára. Közgazdaságtani és Szociálpolitikai tanszék 189-281 GazdaságiszAk tanárképző intézet, ®189-287 Országos Gazdasági Szaktanár Vizsgáló Bizottság, IV. Szerb­it. 23. 189-280 Közgazdaságtudományi kar Dlák- menzája, Vili. Kisfaludy-u 30. 139-892 Közgazdasági nyelvi intézete, ig. dr. Villan! Lajos egvet., ny. r. tanár, IV. Királyi Pál-u. 11. 180-007 Közigazgatási jogitanszék, Egyed István dr. tanár, IV. Szerb-u. 23 184-452 Közigazgatás tani és pénzügyi Jogi tanszék, dr. Márífy Ede tanár, XI. Müegyetem-rkp. 3. 259-818 Közgazdaságtani és szociológiai tanszék, Márky Hugó dr, tanár. IV. 8zerb-u. 23 880-321 Üsemeazdaságtani tanszék, Kontner Róbert dr. tanár 182-045 6< Közigazgatási osztály tanszékei intézetei és szerninárinmai: Alkalmazott közgazdaságtani és statisztikai tanszék, Laky Dezső dr. tanár, XI. Müegyeteini-rkp. 3 259-691 Kereskedelmi és váltójogi tanszék, Fiilei-Szántó Endre dr. tanár. TV Szerb-n. 23. 380-545 Közgazdasági szeminárinra, Hel­ler Farkas dr tanár, XI. M6- egyetem-rkp. 8 268-001 Mezőgazdasági és állatorvosi kar lásd Agrártudományi Egyetem Magyar Állatorvostudományi kar főcím alatt. Műegyetem Garage, túl. Spiegel Elemér, XI. Bertalan Lajos- u. u 408-711 Műegyetemi Nyomda, nyomda­vezető Németh Sándor oki. gépész- mérnök, sokszorositómester, XI. Müegyeteini-rkp. 3. 258-109 Műegyetemi Technikás Kör XI. ilüegyetem-rkp. 3. 259-37Ö Műemlékek Országos Bízott' ságu LX. Rögyes Endre-u. 10 180-550 Elnök 381-595 Mtlhlberg Károlyné női divat­szalon, VII. Bethlen Gábor-tér 3. 0224-160 Mttker Műszaki és Kereske. delml kit. (azelőtt Légoltalmi és Műszaki kft.), IV. Deák Ferenc- u. 17. @188-784 Mtlller Ádám vas és építési anyag keresk., Rákospalota. Dózsa György-út 73 492-170 MUller Andor fémárn és szerel­vény gyár, VUI. Eszperanto-n. 37 186-437 MUller Béla és Károly divat- árukeresk., VII. Thőköly-At 2. 425-340 VI. Marx-tér 3. 327-087 MUller Edéné gyáros, IL Pajzs u. s 257-102 MUller és Adler koszorászalag nyomda és mAvirág nagykeresk. IV. Tolbuohin-krt 4. 381-581 MUller és Fehér Magyar Koro nadugass-mAvek, XIII. Üteg-n. 19 0201-024 200-452 MUller és Társa Ipar! Segéd anyagok Gyára, X. Mázsa-u. 8. 183-002 Tulajdonos: Frank László, XIV, Abonyi-n. 8. 420-258 MUller Ferenc dr. gyermek gyógyász, rendelőintézeti főorvos, Vil. Erzsébet krt 58. 420-929 MUller György könyvkötészet. doboz- és papír nem Agyár. XIII. Lehel-n. 66. 200-441 MUller György seórmenagyke- resk., IV. Petőfi Sándor-u. 6 @189-534 MUller György és Izidor könyvkereskedők, VI. Teréz-krt 1/a. 0221-007 MUller Búgó a Finommechanikai és Rádióüzem tűi. lakása, XI. Irinyi János-u. 6- 258-428 MUller Imre dr., a Posta Be­tegs. Bizt. Int. orvosa, n. Volk- mann-u. ». 101-020 MUller Imre dr. Szent István- kórházi Egészségvédelmi intézet vezetóorvosa, bőrgyógyász-koz- metikus-urológus, Vll Erzsébet­et 2. 420-550 MUller István dr. ügyvéd, V Katona József-n. 21. 120-120 MUller Izidor és György könyvkereskedők, Vi. Teréz-krt 1/a @221-007 MUller János dr. ügyvéd, vi Oktogon-tér 4. @129-378 MUller Jenő papír- és irószer- keresk., IV. Prohászka Ottokár­u. 8 0185-008 MUller Jenő papirkeresk., IX. Pipa-u. 4. 183-397 MUller Kálmán dr. v. klinikai és kórházi orvos, szülész-nőgyó­gyász, V. Visegrádi-u. 6. 124-058 MUller Károly, a Müller Károly könyvkiadó és terjesztő váll. és a Libertás lungversenyiroda túl., a Dnnamedenee csereáruforgalmi ufi. vezérig., VII. Somogyi Béla út 5. 227-647 MUller Károly mechanikai szövő­gyár és fonalelőkészitö üzeme, X Kada-n. 130/134. 183-052 MUller Károly könyvkiadó­én terjesztő váll., vn Madách Imre-út 5 422-166 Budai könyvesboltja, XI. Bartók Béia-út 42. 458-329 MUller Lajos drogéria, V. Nádor- u. 13. 329-621 MUller Lajos oki. gépészmérnök. Ganzgyári cégv. főmérnök, Kispest, Bocsk&y-n. 4. 183-646 MUller Lukács, Budafok, Kossuth Lajos-u. 38. 0469-757 MUller M. és Fia könyv­nyomda túl. Müller Mózes, IV. Prohászka Ottokár-u. 8. ©185-068 MUller M. Jenő és Társa vil­lanyszerelők és műszerészek, V. Markó-o. 3. @120-276 MUller M. Jenő villamossági és mttszakl r.-t., V. Markó-u. 3. 129-283 MUller Mártonné női divat­terme, IV. Kossuth Lajos-u 16. 0184-057 MUller Miklós kalap és kalap­kellékek gyári lerakata, Vll. Wes- selényi-n. 8. 226-085 MUller Nándor, lásd Mátrai Nándor. MUller Nándor bútorgyár, Új­pest, Kolozsvári-n. 111/113. 292-280 MUller Ottá ruhaszalon, IV. Párisi­u. 4. 880-588 MUller Piroska, könyv-, papír és bélyegkeresk., IV. Váci-n. 46 185-063 MUller Rezső, lakása, VT. Gróf Zicoy Jenó-u. 32. 329*239 Irodája, V. Bank-u. 6. 0124-658 MUller Rezső zongorakeszitö, am. áll. Opera hangolója, Vll. Rákóczi­út 40. 221-132 MUller Sándor dr. orvos. V Fürst 8áodor-u. 8. 126-342 MUller Testvérek vegyészeti gyár r.-t., VI. Lehel-a. 27/29. 200-381 MUller Tibor, vn. Dohiny-n. 88. 222-130 MUnchengrUtzl cipőkeres- kedelml kft., IV Kossuth Lajos-u. 15. 185-021 Mttnlch Vilmos oki. gépészmér­nök, a Münich és Barabás cég bel­tagja, XII. Kiss János altábornagy­u 9 160-735 MUnnlch Aladár tervező-tanács­adó oki. épitésamernök, IV. Irányl­“• io. 385-182 Mttnster Llpót textilirnnagyke­resk., V. Katona József-u. 25. 124-144 Mttnzner Ferenené bór- és cipőkellék keresk., IX. Lónyay- n. 39/c. 184-267 Mttszakl Anyagárugyár és Kereskedelmi r.-u, textil- szij, szűrő és préskendö szövöüzem, iroda, VI. Lovag-n. 19. @123-657 Üzemi iroda, XIU. Hajdu-u 9. 200-298 Műszaki berendezéseket forgalombahozó kit.. «Dabeg') benzin- és olajtároló be- rend., adagoló készülékek, folya­dékaiéról víztisztító berend., Vili. Nap-u. 21. ©137-127 Műszaki cikk- és nyers- any agkereskedelml kit., IV. Kecskeméti-n. 6. 185-042 Müseakl és Csökereskedel- ml vállalat, Vll. Klrály-u 16. @428-562 Műszaki és Gépkereske­delmi Vállalat, Vil Éva-u. 19. 0228-813 Mttszakl és gépkereskedel­mi vállalat, túl. Robitsek Ala­dárod, VI. Dózsa György-ót 126 0201-217 Műszaki és Szerelési Anyagokat Árusító kit., Vil. Csengery-u. 30. 423-779 Műszaki Gumiipart Váll., Újpest, Vasvári Pái-u. 12. 492-114 Mttszakl Iparclkkértékesltö kit., XIU. vaci-út 90. ©200-047 Műszaki könyvtár kladóblv. tnl. Hzenes Lajos és Löwy Sándor, Vll. Erzaébet-krt 36. 0427-784 Műszaki nagykereskedelmi váll. kit., V. Tburzó-köz 12 @201-210 Műszaki papírgyár és lény­másoló üzem, túl. Kollektíva Gazdasági és Jóléti Hzövetkeiet, V. Fürst 8ándor-u. 16. 0129-947 Műszaki Üveggyár, Ligeti László mAsi. üveggyára, XIV. Erzsébet királyné-útja 112. 0490-319 Műszerészek Irodagép-Be­szerző, Javító és Érté­kesítő Szövetkezete, Vll. Brasébet-kr: 98. ©222-070 Műtalp- és Cipőkellék Ipari es Kereskedelmi kit., VI Paulay lide-u. 39 420-513 Mütalpu és Börclpö Keres­kedelmi kit., VI. Csányi-n. 6. 225-280 Művelődés Könyvesbolt Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete, IV Kossuth Lajos-u. 2. 189-324 Művész kávéház, túl. Micskei Imre és Brentner József, VII. Erzsébet-krt 30. 227-447 423-102 Művész Színház. VI. Paulay Rde-u. 35. 220-Ö07 Mtívészlilm, Horovitz Riehárd, Vll. Rákócs:-út 40 421-032 Müvetex kit. műm aki keresk., V Gróf Telek) Pál-u. 19 @122-011 My Bear kávéház és étterem, tol. Bozóky András, IV Petőfi 8án- dor-u. 12 385-192 Kitűnő szabású a DETEX férfiing 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom