A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - S

SchlingerMa9i,szilcs és szörmemegóvó (Káruly-kürút) Somogyi Béia-út 24 189-259 Savarin Sándor Jenő, a Nemzeti Bzinbáz íöügyelője, V. Visegrádi-u. 5/c. 123-998 Sándor Jenő könyszakéitő, Vili. Déry-a. 15. 335-403 Sándor Jenő dr. Operateur se­bész szakorvos, 111. Kenyeres-u.23. 0302-309 Sándor Károly utódai építésváll. cégtől. Sándor Károlyné iízv., XI. Nagyboldogasszony-űtja 57. 259-507 Sándor Klára dr. gyermekorvos pBychologus, n. Káplár-u. 5. 100-281 Sándor Kornélia dohánykisarus, IV. Pázmány Péter-tér 5. 187-553 Sándor Lajos dr. kórházi alorvos, VU. Rottenbiller-u. 35. 424-5031 8ándor László fémárn&zem túl. Vin. Nagytemplom-u. 12/b. 135-538 Lakása, IV.Magyar-u. 27.181-025 Sándor László oki. gazda, IV. Irányi-u. 15. 0381-125 Sándor László dr., V. Nádor- u. 3*. 0121-993 Sándor László dr. rend. int. főorvos, X. Fűzér-u. ti. 383-100 Sándor László dr. 81]. ügyvéd, a Magyar Újságírók Országos Szö­vetségének ügyésze, IV. Ferenc József-rkp. 22. @180-433 Sándor M. Károly grafikus mű­vész, reklámtervezö, VII. Hernád- u. 56/a. 428-011 Sándor Miklós hites könyvvizs­gáló, V. Gróf Klebelsberg-u. 23. 120-530 Sándor (Schmidt! Miklós Rádió, Gramafon, Villamosság és Műszaki szaküzlet, Vili József­krt. 62. 135-191 Sándor nyomda, túl. Sándor Sá­muel, VII. Szövetség-u. 30/b. 427-153 Sándor Oszkár dr. belgyógyász szakorvos, IV.Irányi-u.l. 385-150 Sándor Ottó rendőrörnagy, bpest büntetótörvénvszéki hites könyvszakértő, VI. Eötvös-u. 2. 221-317 Sándor Pál, a Sándor Pál és Társa eég beltagja, vu. Dohány­u. é«. ©220-609 Sándor Pál uy. ig., VII Dohány- u. l/c. 222-289 Sándor Pál orvosi műszerész, VII. Bársfa-u. 6. 0425-362 Sándor Pál dr. író. IV. Királyi Pál-u. io. ©180-031 8ándor Pál dr. orvos, VI. And­rássy-út 3. 426-064 Sándor Pál és Társa, fogászati, egészségügyi és műszaki anyagok szaküslete, dental-depot. VII. Do- hány-u. 37. 225-682 Sándor Pál társtul. lakása, VII Do­hány u. 46. 0220-609 Kazár Imréné társtul. lakása, VI. Teréz-krt ti. 0420-105 Sándor Sándor vegyicikkek. VU Akácfa-u. 59. 220-314 Sándor Zoltán gomb, gyári rak­tár, VU Rozsa Ferenc u. 40/a. 225-088 Sándor Zslgmond cukrászmes­ter, Vili. Baioss-u. 102. 135-519 Sándorll Gyula dr. ügyv ig., XII. 6ashegyi-űt 4. 458-337 Sándorli István dr. gyermek gyógyász-szakorvos, XII. Vöríishad- sereg-fitja 107. 361-757 Sándor! Zoltán épületburkoló vállalkozó, épitőanyagkeresk., hö- és csőszigetelfi vállalkozó. V Hon- véd-u. 4. ©120-002 Telep, VII. Péterffy Sándor u. 21. ©221-101 Sanghay bár, tnl. ^Mendelényi Béla, XI. Bartók Béla-út 60. 258-430 Sanitas egészségügyi beren­dező és műsz. váll., cégtul Szegő Pál, II Mártírok-útja 29. „ , 100-457 Sanitas gyógyszertár, túl. Emanuel Uéza, IX. Ferenc-krt 2. . .. . „ 0187-443 Sanitas kötszergyár Btraub Sándor kötszerek, egészségügyi gumiáruk, VI. Liszt Ferenc-tér 6. 421-774 Sanochemla vegyipari és keresk. váll. Török és László. VU. Rózsa Pereno-u.29. 0424-394 Sánta György könyvnyomdája, Bndafok, Iskola-n. 1. 469-701 Sántha Vilmos, a Magyar Ke­reskedők Országos Központi Szö­vetsége (KOKBz.l országos elnöke, illatszerkereskedő. XIV. Herminá­ját is. 496-777 Sántba Vilmos illatszertára. XIV. Thökőly-űt 89. 296-747 Santos kávépörkölde, túl. Borger Arpádné, IX. Ráday-u. 12. 384-072 Sapkakészitő Kisiparosok Szövetkezete, mint az IOKBz tagja, VII. Hársfa-u. 24. 223-820 Sár Hogóné özv. hulladékpapir- keresk., XIII. Bzent László-út 19 201-599 Sárady Sándor né özv. temet­kezési és halottszállitási vállalata. Újpest, Kemény Gusztáv-u. 3. 492-320 Sárai Jenő norinbérgi áruk nagykeresk., VII. Wesselénvi-u 36. 227-609 Sárai Miksa, IV. Eskii-tér 7. 0183-301 Sárai Sándor és Sárai Injre dr. fényképészraesterek, rotációs sokszorosító üzem, képeslapgyúrtas, Vm. Vajda Hunvad-u. 16. 136-650 Sarbó György, oki. elektromér­nök, V. Markó-u. 7. 129-227 Sárdl (Spitzer) Ernő, gáz, víz­vezeték. központi fűtés és bádogos váll., VI. Csengery-u. 64. ©124-719 Sárdi János kárpitosmester, IX. Ferenc-tér 4. ©136-668 Sárdi Lajos alpacca és íémáru- gyár Juno-alpaoca chrőm és alumí­nium evőeszközök gyártása. XTV. Tetepes-u. 50. ©296-043 Sárdi László dr. bomagvkeresk." XIV. Thököly-üt 4Í. ©425-165 Sardu Károly, v. kunzni vegyész- mérnök, XII. Pagony-u. 7ln. 360-214 Sárii Ervin, Bárfi Műszaki ktt. ügyv. ig., XI. Bztregova-u. 8. 458-789 Sárii Műszaki kft. Írógép, iroda­felszerelések, villamossági és mű­szaki cikkek nagy és kiskeresk.. VU ßomogyi Béla-út 9. 426-579 Sári István dr. ügyvéd, vi. Cseogery-u. 33. 225-693 Sári női divatszalon cégtnl. Horváth Sári, VI. Bajcsv-Zsüinszky­«1- 0122-042 Sarkad! és Társa szállítók, IV. 8ütő-u. 2. 384-212 Sarkadi Zoltán ig. lakása. VI. Andrássy üt 49 428-557 Sárkány Ervin Építész Acélbeton Burkoló Vállalat, n. Bem József­it- 24. 457-013 Sárkány Ferenc vegyészeti ipar- vállatat túl., Vn. Damjanich-u. 28/n. 0422-718 Sárkány Ferenc dr. ügyvéd, V. Kaik Miksa-u. is. O124:604 Sárkány István oki. építészmér­nök. V. 8zemélynök-n. 9/11. . , 120-377 Sárkány Jenő dr. gyermekor­vos, V Falit Miksa-u. 22. 129-069 Sárkány Józsel honvédelmi ál­lamtitkár, V. Akadémia-u. 9 120-510 Sárkány Józsel vas- és szer­számán» keresk.. Újpest, Kemény Gábor-u. 3 292-127 Sárkány Lajos dr. ügyvéd, a Magyar Hitelezői Védegylet vezető ügyésze, V Zriuyi-u. 14 ^ 120-776 Sárkány nöiruba-tizem, cég­tul. 8árkány Bándorné, VII Rákó- czi-út 32. 421-783 Sárkány Pál hites könyvvizsgáló, IX. Ráday-u. 53 C389-129 Sárkány Pál organirátor. iroda- és üzemszervező központja E.S.P.É. átirókönvvelés, V. Visegrádi-u. •>$ 0200-755 Sárkány Pálné. Reisner Jolán Rezerv konzervkfllönlegességek üzeme, IX. Ráday-u. 53. _ . _ ©389-129 Sárkány Vegyitermék Vál­lalat, VII. Darajanich-u. 28/a ©422-718 Sárkány Vilmos konzerváruk, gyártási anyagok, ügynökség és bizomány. XIV Törőkör n. 55. 296-520 Sárközi Györgyné, II. Nyul- u. 14. • 160-857 Sárközi Gyula csemege- és ital­különlegességek szaküzlete. VU Rákóczi-út 40. 221-313 Sárközi Tatár és Forgács textiltechnikai és műsza­ki kft. városi irodája V. Kaik Miksa-n. 13. ©127-516 Sárközy György oki. mérnök, a Magyar Általános Útépítő r.-t. műsz. ig., IV. Molnár-u. 32/24. 182-097 Sárközy József építészmérnök, V. Alkotmány-u. 10. 122-915 Sárközy Rózsa, burgonya-, hagyma-, zöldség- és gyümöics- nagykeresk., export-import VII. Rákóczi-út 36. 421-138 Sárközy Sándor úri és női szabó, VU. Damjanich-u. 35. 428-795 Sarló Film, vm Rákóczi-út is. 138-489 136-082 Ranóiiy László dr lakása. II. Hunyadi János-u. 6. 0361-959 Sarló Könyv és Film Termelő Értékesítő Szövetkezete, VI. Andrássy-út 25. 427-798 Sarló könyvesbolt, v. Bajcsy-. Zsilinszky-út 34. 129-023 Sarló László és Sárközy József építészmérnökök építési irodája. VII. Rákóczi-út 30. 220-810 Sarló László oki. építész, építő­mester, lakása. VU Rákóczi-út 8/a. 421-371 Sarló Szövetkezet Mnziosz- tálya, VI Andrássy-út 25. 0*221-220 0426-589 Sarló vaskereskedelmi kft. vasáru nagy és kiskeresk., vn. Dohány-u. 57. 221-856 Sarlós György vendéglős, Soly­már, Mátyás-út 36. Tárcsázza előszűr a 161-648 számot azután kérje Solymár 3 Sarlós László, az országos tüzelö- anyagelosztó és fabehozatali iroda ig., V. Pozsonyi-út 50. 201-825 Sarlós Márton dr. ítélő táblai tanácselnök, N 0. T. másodelnöke, V. Pozsouyi-út 50. 201-452 Sarlós Miklós férfi és női divat áru, fehérnemű keresk.. v Vörös- marty-tér 1, 184-002 Sarlós Tibor nemzetközi szállít­mányozó, Vili. Köztársaság-tér 10 0135-447 Sármány Dénes László, a Magyar Nemzeti-JJzabad kikötő és tengerhajózási váll. ig.. V Panno­nian. 19. ©122-523 Sármány Ferenc plébános, érseki tanácsos, VI. Bajza-u. 56. 126-156 Sármány (Schäffler) József dr. prof. egyet. rk. tanár, köz- kórli. löorvos, II. Lepke-köz 4. ©161-764 Sármezey Antal oki. mérnök, út. vasút, hídépítési vállalkozó, XI. Kemenes-u 4. 258-449 Sarolta állami kollégium, j Hl. Zsigmond kirsíly-útja 114. 162-847 j Sáros Árpád és Társa, antó karosszéria anyagok szaküzlete. V J Alkotmány-u. 25. 125-581 Sáros! cipökűlönlegességek, j túl Sárosi Imre, vn. Erzsébet­ért 22. 0422-975 Sárosi cipokűlönlegessé- Jíek, cégtul tíáro9Í PáL, V. Bzent Istváu-krt 27. 0124-977 Sárost Ferenc «'Bokréta» tészta- és cnkrászipari szövetkezet ig.. n Branyiszkó-u. 6. 163-684 Sárosi István János bőr- és cipészkellék nagykeresk.. VI. And­rássy-út io. • 127-862 Sárossy István szakszervezeti fő­titkár, X. Stróbl Alajos-o. 7. 136-447 Sárréti Aruraktárak Mező­gazdasági és kereskedel­mi r.-t. Termény-, mag- és gyap- jukeresk., V. Uéza-'u. 1. 127-471 Sarudy István dr. ügyvéd, V Dorottya-u. 3. Í84-058 Saruga Olga óra és ékszerkeresk . XI. Bartók Béla-út 30. 468-101 Sárvári Györgyné, V. Thorzó- köz 10 401-831 Sárvári István dr. ügyvéd, V. Moiotov-tér 3 182-031 Sárvári Vajtermelő Köz­pont, túl. Pásitor Artur, IX. Köz­raktára. ío. 389-128 Sárváry Béláné dr.-né, IX. Lónyay-u. 24. 389-118 Sárváry Sándor dr. ügyvéd, IV. Hemraelweis-u. 25 186-450 Sas árnfnvarozó túl. Togbia Oyözőné, VI. Király-u. 8. 426-103 Sas Dezső cipökeresk., VI. Teréz- krt 60. 129-204 Sas és Bauer, Papírkereskedelmi r.-t.. V Bzemélynők-u. 21/23. ©323-741 Sas gyógyszertár, Geszti Károly és Klósz Kálmánné gyógyszerészek, IX. Üllöi-út 105. 136-758 Sas Gyula, VI. Laudon-u. 4. 0226-741 Sas Rezső, H. Mártirok-útja 56. 160-782 Sas Vilmos dr. községi orvos. Posta Belegs. Bizt. Int. orvosa, Csepel, Templorn-n. 30. 344-545 Sass József Ma teosz autófuvarozó, V. Katona József-u. 28. 129-182 Sass Lajosné özv. doliány­kisárns, iU.Zsigmond király-útja21. 162- 875 Sass László filmgyártásvezető, V, Szjget-U. 38. 325-784 Sass Sándor bornagykeresk., XI Lenke-tér.9 459-035 Sasdi Béla dr. ügyvéd, a Magyar Nemzeti Bank ügyésze, VII. Somogyi Béla-út 3/c”. 427-712 Sásdi Imre gyógyszerész Aescolap gyógyszertára, IV. Váci-u. 57. 382-350 Sásdi (Singer) Zslgmond óra­műves és ékszerész, VHI. Baross- u. 70. 136-785 Sashalmi Nemzeti Bizott­ság. Sashalom, Dittrich u. 7. Tárcsázza először a *297-320 számot, azután kérje Sashalom 1 Sáska Géza fuvaros, X.No9zlopy­u. 32. 182-514 Sasvári István postafőellenőr, Rákosszentmihály, Baross-u 172. 296-252 Sasvári Tibor dr. v. rend. int. főorvos, szfőv. XIII. kér. hatósági orvos, Máv. pálvaorvos, XIII. Béke­tér 12. 201-441 Sátor György dr. ügyvéd, v in Üllöi-út 40 139-729 Sátor László textilnagykeresk., v. 9as-u. 4. 380-557 Lakása és Sátor Lászlóné bébi­kelengye és kisgyermekruha sza­lonja, IV. Fejér György-u. 12. 0186-530 Sátor Lászlóné bébikelengye és kisgycrniebruha szalonja és Bátor íjászló textilnagy keresk. lakása, IV Fejér Győrgy-u. 12.©186-530 Sátor Lászlóné szül. Mende Amália Lili, VI. Bajcsy-Zsilinszky­út 6 426-564 Sátori Béláné nyelvtanárnő. VI. Király-n 108. 228-405 Sátori Géza, IV. Váci-u. 40. 184-652 Sátori Imre, a Balgó-Tarjáni kőszenbánya r.-t. képv., n Csona- kl-út 3 b. 161-182 Sátori Rezső postaíelügyelő, Pest- hidegkút. Mátyás király-út 9t. 163- 491 Sátory Ferenc tisztv., V. Szent István-park 6. 201-496 Sattler Jenő dr., kórházi sebész- íöorvos. VI. Bajcsy Zsilinszky-út 31. 121-394 Sattler Mihály építőmester és dr. Heller Lenke, XTV, Erzsébet királyné-űtja 2. 0224-280 Sattler Sándor dr. ügyvéd, V. Bajcsy-Zsilinszky-út 42. ©124-892 Saunders R. Charles, Első Magyar Cérnagyár r.-t és Mez r.-t. vezérig., XIL Bzékncs-u. 29. „ „ 163-753 Sauer Hugó dr., lásd Bimon Hugó dr. Sauer Nándor dr. orvos, lásd Bándi Nándor dr. Sauer Zoltán dr. lásd Csobányi Zoltán dr. Savarin Étterem és Söröző tol. dr Tauaz Istvánné, IV Petőfi 8ándor-u. 14. 180-205 ESPÉ IRODA- ÉS ÜZEMSZERVEZÖ-KÖZPONT V., KISS JÓZSí! (Visegrádi)-U. 29. Irodai órétkon kívül 389-129 Tel: 200-755 155 Bőrretikülökhöz SCH MOLL-PUSTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom