A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - O

DETEX férfiing PETEX alsóing Öze (lásd az előző oldalon.) Központi kórház, XIV. Uzsoki- ' n. 29 #297-350 Pesthidegkúti munkás kórház, Ady Endre-u. 19/21. 163-400 Betegszállító üzeme, Vili. Szerda­helyl-u. 14 137-640 Egészségügyi Intézete, és Muzeum Igazgatóság, VI. Eötvös-a. 3. 420-373 Tüdőszűrő állomás 427-765 Üzemi bizottság 424-994 Rendelőintézetek: n. Kapás-u. 22. 161-523 III. Knur Pálné-u. 40. 162-884 VH. Csengery-u. 26. 222-074 LX. Mester-u. 45/47. 136*454 X. Állomás-u. 10. 182-548 XI. Bartók Béla-út 61. 259-594 XTV. Nagv Lajos király-út 116. 496-355 Kispest, Kisfaludy-u. 12. 383-548 ' Újpest, Árpád-u. 48. 292-206 Csepel, Ady Endre-út 6t. 144-452 Pestszenterzsébet, Erzsóbet-u. 43. 144-433 Országos tisztviselői beteg­segélyezési alap. (O.T.B.A.) VHI. Trefort-u. 3. Igazgató főorvosi hivatal 137-745 Közp. igazgató: Póris Ákos dr. vm. Szentkirályi-n. 7. 137-219 Kerületi főorvosi hivatal. VM. Trefort-u' 3. 137-741 Röntgenosztálya, 137-125 Gyermekosztály 137-121 Közszolgálati Betegellátás (O.T.B.A.) Számvevősége, VIII. Eszterházy-u. 18. 138-746 Országos Törzskönyvelő Bizottság, úgyis, mint az Allat- tenyésztöszervezetek Országos Szö­vetsége, VIII. Baross-n 69. 139-958 Országos Tűzoltó Könyvtár Szerkesztősége és kiadóhivatala, VII. Madách Imre-üt 1. 0423-509 Országos Ügyvéd Otthon Egyesület, V. Szemere-u. 8. 123- 190 Lakásai a Hargita üdülőben, XII. Agancs-n. 30. 161-876 Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet, Vili. József krt 30/32. 138-789 Országos Villamosmüvek r.-t., V. Arany Janos-u. 27. 125-441 Országos Zsidó Segitö Bi­zottság, Központi irodája. V. Sas-u. 14. Ó#127-265 Központi Üzemi Bizottság 124- 848 Élelmezési osztálya, VII. Kazinczy- u. 23/25. 221-834 Osztályvezető 221-245 221-865 Gyermekvédelmi osztálya. V. Fáik Miksa-u. 3. 121-330 0126-819 Osztályvezető 129-689 Gyermekotthona, VII. Szent Do- monkos-u. 9. 426-975 . Gyermekszanatóriuma XII. Remete­u. is. 0163-879 Műszaki osztály, műhelye VII. Somogyi Béla-út 5. 227-063 Segélyezési osztálya, VII. Bethlen Qábor-tér 2. 0224-866 ©224-868 0422-945 Sashalmi tüdókórháza, Sashalom Havas-u. 35[37 Tárcsázza először a *297-320 számot, azután kérje Sashalom 16 Szeretetotthona, XIV. Ida-u. 8. 296-045 Személyzeti osztálya, V. Merleg­o- 3 0181-662 Osztályvezető 0186-584 Textilraktára, V. Wekerle-Sándor­n *• 387-123 Vidéki osztálya, V. Honvéd-u. 16. 0129-913 Orth. Chévra Kadisa, VII. Dob­n. 12. 227-200 226-436 Orth. Izr. Árva Gyermek- otthon, XTV. Szent Domonkos- u. 7/9. ©226-084 Orth. lzr. Hitközség, lásd Bu­dapesti Autonom Orth. Izr. Hitköz­ség alatt. Orth. Zsidó Népasztal Egyesület, VII. Wesselényi- n 13. 221-113 Orthodox Izraelita Köz­ponti iroda, VI. Eötvüs-u. 19. ©120-468 Ortner László selyemszövő­gyár. Városi iroda, V. Gróf Te­leki Pál-n. 4. 0382-375 Gyár, Kispest, Attila-u. 3. 0183-644 Orvoshivó központ, túl. Lázár István-IX. Lónyay-n. 39/a, 0186-986 0385-508 Orvosi Műszerüzem és Kórházberendező r.-t., IV. Somogyi Béla-út 10. 184-094 Orvosi szaküzlef, tnl. Gecsó Ta­más, IV. Kigyó-u. 4/6. 0385-502 Orvosok Lapja, a Magyar Orvo­sok Szabad Szakszervezetének hi va- talos folyóirata, Szerkesztőség, V. Nádor-u. 32. 121-804 Kiadóhivatala, VH. Rákőczi-út 54. 0223-625 Orzó Róbertné özv. dohány­elosztó, XIV. Üjvidék-u. 6 296-405 Oser Jakab Magyar Vegykészít- ményfi papírgyár, VI. O-utca 49. 0123-890 Oskó László cipő- és játékkeresk., IV. Bárczy lstván-u. 8. 382-356 Osman Adolf utódai Precl- sió fémcsavar és vasáru­gyár, Újpest, Klauzál-u. 32. 492-158 Osman Ferenc lakása, Újpest, Mády Lajos-u. 2/a. 292-131 Osoha László, a Magyar Vas­művek és Gépgyárak Országos Egyesületének főtitkára, XII. Mus- kátli-u. 11. 161-208 Ostende kávéház, VII. Rákóczi­ét 20. 226-446 Osvát Ilona dr. Nagy Józsefné dr.-né szülész-nőgyógyász, V Szent István-krt 6. 0120-414 Osváth Gyula ifj. ötvös, éksze­rész, óra, bijonterie keresk., IV. Gerlóczy-n. 9. 386-128 Osváth Gyuláné If J. óra- és ék- szerkeresk., IV. Petőfi Sándor-u 9. ©380-325 Lakás 187-462 Osváth István, VI. Bajza-a. 8. 426-609 Osváth János cukrászdája, fő­üzlet, I. Attila-u. 77. 160-827 Oszkó Gyula, az újpesti kér. kapitányságvezetője, Újpest, Mária- u. 37. 492-122 Osztrákokat Segítő Hivatal, VI. Szív u. 31. ©129-074 Osztroluczky Zoltán dr. ügy­véd, XI. Lenke-tér 12. 268-267 Osztrov&zky József vaskeresk., VII. Erzsébet-krt 21. 223-674 Oszvald István vas- és fémke- resk., XI. Febérvári-út 118/b. 468-147 Oszvald, Tóth és Dobronyi szobafestők és mázolók váll., X. Füzér-n. 15. 183-075 Oszvoldlk Gusztáv, Újpest, Köl­csey-u. 8. 292-142 OTB A.>kórház, lásd »Állami Alkalmazottak Gyógyintézete.» OTBA rendelő, lásd Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap Ott és Mabl Tanácsadó Szer­kesztősége és Kiadóhiva­tala, ig. Kószó B. András, VM. Vas-u. 2/b. 0136-646 Ott Márton óra-, óraalkatrész-, órakellék- és szerszámnagvkeresk., vii Somogyi Béla-út 9. 226-725 Otta Ede ig.. VH. Baross tér 13. 424-904 Otte Ernő, IV. Bástya-u. 12. 0181-712 Otte Géza és Ütte Ernő orvosi műszer és kórházberendezési váll.. IV. Bástya-u. 12. ©181-712 Otthon Filmszínház, vm. Beuiczky-n. 3/5. 136-436 Otthon Ingatlan és Építő r.-t. IV. Probászha Ottókár-u. 10. 184-355 Otthon Magángyógyintézet, XIV. Gizella út 36. 296*031 Otthon nyomda, IX. Lónyay­n. 60. 187-287 Ottó József dr. egyet. m. tanár, V. Markó-u. i/b. 123-633 Ottó Norbert dr. belgyógyász, n Posta Betegs. Bizt. Int. orvosa, X. Kelemen-n. 24. 186-339 Ottohál Gyula gépészmér­nök villamossági és műsz. váll., VM. Köztársaság-tér 16. 335-447 Ottrubay Dezső dr., ítélőtáblái tanácselnök, VI. Lendvay-u. 83 121-960 Óváry Elemér Szerecsen gyógy­szertára, Újpest, Megyeri-út 14. 292-331 Ováry-Papp Zoltán dr. a Ma­gvar Nemzeti Bank föíelngy., V. Klotild-u. 3/a. 129-793 Overholl Gy. Hütötoronygyár képv. Barcza L. müsz. iroda. IV. Eskü-tér 7. 0181-315 Ovolin vegyipar, Lampel Vil­mos, XíII.Váoi-út 69. ©201-268 Ozalid vegyipari termékek kft., fénymásoló papírok, cello- phán eladása és feldolgozása, bérlő KunstSdter Vilmos, VII. Nefelejts- u. 26. 423-926 Ozdy Lajos, a Csatornázási Müvek ig. lakása, EX. Boráros-tér 2. 0187-421 Ozsgyányi Béla dr. bőr- és nemigyógyász, orvoskozmetitus, rv. Irányi u. 6. 182-036 öblmacher János Jakab eipőszalon, VI. Andrássy-út 54. 329-396 Ökrös Lajos angol amerikai nri szabó, rv. váci-u. 76. 183-344 Ökrös Lajos textilnyersanyag és textilnagykeresk., VI. Paulay Edé­it. 16. 227-244 Lakás, XII. Vöröshadsereg-útja 14/a. 161-772 Ökrös Sándor, fémműfog, fogá­szati cikkek, fém és kefeárugyár, Kispest, Gróf Klebelsberg Kuno- u. 32/34. 183-525 Ökumenikus Bizottság, lásd Egyetemes Egyháztanács Magyar- országi Bizottsága Ölveczky Dezső dr. szföv. tiszti főügyészhelyettes, XI. Muskotály­j o. 9 259-324 Öntözésttgyi Hivatal (Orszá­gos) V. Mária Valéria-u. 10. 187-916 187-917 Őrangyal gyógyszertár, Csepel, Báró Weiss Manfred-út 79. 144-484 Ördög András és Markovits i Elemér autókellék keresk , VI. Nagymezö-u. 25. 329-282 ©123-296 ;Ördög Sándor textilnagyke- ; reSk., V. Bas-u. 6. 180-787 örl É. és Társa festék és vegyi­termék keresk., IV. Ferenc József- | rkp. 12. 381-500 Őri József az L. C. H. Lakk­gyár r.-t. ig. XI. Albert-u. 17. i 258-159 Őri László dr. vas-, fém és mű­szaki nagykeresk., V. Honvéd-u 88. Í25-966 Lakása, V. Pannónia-u.13. 125-844 Örkényi József min. főmérnök. H. Bimbó-üt 3. 161-285 őrkönyi Lajosné özv. dohány­kisárus, VIII. József-krt 48. 137-406 Örlei Dániel dr. v. egyet, tanár­segéd, szülész, nőgyógyász, rend. int. főorvos, VI. Hajós-u. 7. 124-690 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Örlős Endre dr. mútósebész ren­delője, ív. Váci n. 40. 380-595 Lakása, III. üszály-u. 4. 362-756 Örs Miklós Katalin malma. VM. Orczy-út 28. 0137-444 0136-944 Lakása Mátyásföld, Hnnyadi-u. 8. 296-743 Örsödy László, XII. Ráth Gvörgy- u 30. 36Ö-314 Örsy László arany- és ezüstáru- készítő, aranybeváltó, VH. Wesse- lényi-u. 24. 220-080 Örvényi Béla gyógyszerész, Orczy gyógyszertára, X Orczy-út 47. 139-745 Örvös János, a Jövendő belső munkatársa, a Filatelia Kurír fel. szerk., VII. Jósika-u. 29. 224-325 Örvös Pál vili. és müsz. váll., elektromotor javító üzem túl. Mende Aladárné, VH. Király-u. 73. ©422-028 Őrző-Záró kft., vagyonőrző váll., V. Zrinyi-u. 1. ©181-402 Östör János dr. hites könyv- vizsgáló, XI. Tétényi-út 68. 259-564 Összefogás Termelő Értékesítő Fogyasztó és Csere Szövetkezet, Szervezés-propaganda iroda VM. Népszinhiz-u. 24. 189-356 Összterreicher Ernő gyári képviselő, VH. Rottenbiller-n. 1. 424-250 Östreicher Zoltánné, IV. Szerb n. 17/19. 184-792 Ösztrelcher Károly cégtábla festő, különleges üvegtábla és fém- betü készítő műterme, V. 6as-u. 9. 380-589 Ösy M. László hites könyvvizs­gáló, XI. Verpeléti-út 26. 458-383 Ösztreicher, östreicher, lásd Összterreicher. Őszi Gyula, V. József nádor-tér 9. 183-287 Ötvös Ervin dr. v. egyet, bel­klinikái tanársegéd, V. Alkotmány­io 129-627 Ötvös Lajos dr., IV. Veres Pálné-u. 9. 184-506 Ötvös Miklós vaskeresk., vm. Baross-u. 56. 139-577 Ötvös Nándorné, a Technika müsz. keresk. váll. tnl., VM. Do- bozi-u. 6, 138-279 Ötvös Tibor dr. ügyvéd, IV. Keeskeméti-n. 5. 186-095 Ötvös Zoltán rendőralezredes IV. Kossuth Lajos-u. 18. 188-438 Ötvösi Oszkár rövidáru nagy- keresk., VII. Bomogyi Béla-út 86. 223-520 Ötvösművészek és Ötvösök Szövetkezete, IV. Apponyl- »ér-5. 384-503 Öze Gyula fuvarozási váll.. X. Ohegy-u. 3. 182-513 Öze Imre vendéglős, X. Ihász­5- 182-556 Öze Imre dr. ügyvéd. IV. Ma­gyart. 27. 0184-757 Öze József Mateosz fuvarozási Váll., X. Kada u. 128. 182-466 133 Minden bőrhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom