Pótfüzet a Budapesti Postaműszaki Igazgatóság területéhez tartozó (budapesti egységes) hálózat (Budapest és környéke) 1946. januári betűrendes távbeszélőnévsorához (Budapest)

Tudnivalók - Távbeszélőnévsor

Ratz Gyufa II]. oki. elektró- mérnök, IV. Galamb u. 3. 188-644 Ruzlcska Ida dohánykisárns, IV. Peiöfi tér 2. 189-623 Ruzlcska Pál sütömester, II. Hor- vát-o. 2». 161-311 Ruzlcska Sütőipari r.-t., I. Pálya u 11. 161-512 Ruzltska Mária ny. szfőv. polg. isk. tanár, újságíró, (. Atti la­ll. 69/71. 161-438 helyett: 360-220 Ruzslcs Károly dr. ügyvéd, XIV. Gizella út 36. Zugló 14 Rück József építőmester, IX. Suroksári-út 20/b. 184-722 helyett: 137-749 Rysavy és Székely Ryll vegyi­ipar, cégtől. Rysavy Béiáné és Biékely Károly, VII. Dózsa György­öt 80. 228-255 s 8. K. F. Svéd Golyóscsapágy r-4., IX. üllői-ót 65. 0387-190 helyett. 0*136-866 S. R. O. golyóscsapágy gyá­rak r.-t.' vezérképv. VL Jókai­s. 8. 0128-955 $aár Hermann sdó-, illeték- és könyvszakértő, társadalombiztosí­tási szakértő. VII. Wesselényi­it. 69. 224-230 8aár Kornél dr. ügyvéd irodája és lakása, V. Személynök-u. 9/11. 12Z-473 helyett: 129-221 Sabarla sőrttző, V. hant-tér 4. 128-408 Sachs László János Derby mnnkarnha Szem, Vili. Xépszinb&z­n. ti. 0137-058 Sághy Ferenc dr. képviseletek, IV. Veres Pálné-n. 33. 380-190 Salaoz Dezső szállftraányozű és áruöizományus, Vili. Baeso Bélá­it 11/43 József 1179 Salacz Oszkár nemesfémipari laboratóriuma, VII. Vilmakirálynő­út n. 426-934 Salaoz Pál dr. egyet. m. tanár, kórh. -zQlési nőgyógyász főorvos. vra. üllői-ót 4. 186-176 Salamon Mlhályné özv., a. Ráday-n. sí. 189-348 Salamon Rácz Andrásáé, V. Ballal Imré n. 28. Lipót 501 Salamon-Rácz Béla, vm. Rákóczi-ót 11. 22Ó-018 helyett: 139-053 Salamonovlts Manóné eső­köpeny keresk. lakása, VL Délibáb- n. 38. 428-743 Salgó Gyula, IX. Soroksári-ót 168. 186-280 helyett: József 360 Salgó Imre szerszámok, szerszám­gépek és mósz. cikkek, VI. Bajosy- Zsiilnszky-út 37. 122-669 Salgó-Tarjánl kőszénbánya r.-t., V. Arany János-n. 25- Bzemélyzeti osztály Í29-084 Bzénosztály 124-462 Élelmezési osztály 127-556 Bnda-Uilaki téglagyára, m. Szép­völgyi-ót 41. 162-830 Seénraktárak: Józsefvárosi teher p. n. X. Salgó- tarjáni-út XIII. sz. kapu 0126-891 helyett: 0135-755 Carboa Szénkereskedelmi ós Ipari r.-t. V. Wekerte 8ándor-n. 18. 0123-285 Sallay Károlyné dohánykisáms, XI. Bartók Béla-út 91. 259-799 Sally dpőkereskedelml vál­lalat. Sági és dr. Linzer, VL Andrássy-ót 37. 220-418 Salvator gyógyszertlzem és gyógyáru nagykeresk-, VII. Baross- tér 9. József 446 helyett: 137-577 Salvator kőtszergyár r.-t , VL Jókai-u 8. 823-761 Salzmann léle Magyar Tex­tilipar r.-t., városi iroda, V. Báthori-u. 6 126-564 Gyár. Csillaghegy, Szatmári­öt 22/24 163-436 Sámson Józset dr., rv. Váci­n 22. 188-042 Sámuel György közp. fűtés, viz-, gáz és bádogos mester, VI. Aradl- n 45. 0128-920 Samum-Altesse szí var ka­papír és dobozgyár r -t., Xm. Gömb-n. 32. Lipót 282 helyett: 127-965 Sándl Nándor dr. orvos, Buda­fok, Tóth József-u. 3. 0269-888 Sandlcz Dobozgyár, Xm. Jisz- u. 37. Lipót CH08 helyett: 0127-962 Sándor (Singer) Béla gép- és vaskeresk. irodája és lakása, V. Sallai Imre-u. 26. Lipót 247 Raktár-telepe, XIII. Váci-öt 122. Lipót 246 Sándor Eadre dr. ügyvéd. V. Wallenberg-u 4. 127-551 Sándor Imre dr. rendőrezredes, VHI. Kisfalndy-köz 6. 126-892 helyett: 136-756 Sándor István oki gépészmérnök, V Fürst Sándor-u. 6. 129-078 Sándor Klára dr. gyermekorvos psychologns, ü. Káplár-u. 5. 160-281 Sándor Kornélia dohánykisárus, IV. Pázmány Péter-tér 5. 187*658 Sándor Ottó recdörörnagy, bpest bfintetötörvényszéki hites könyvszakértő, VI. Eötvös-u 2. 221-317 Sándor Pál ny. ig., VTI Dohány­n. l/c. 222-289 Sándor Sándor vegjlcikkek, vn. Akácfa-u. 69. 420-513 Sánitas egészségügyi beren­dező és mttsz. vall., eégtul Szegő Pál, U Mártírok-ötja 99. 160-457 Sapkakészltö Kisiparosok Szövetkezete, mint az IOKSz tagja, VII. Hársfa-u. 24. 223-826 Sarbó György oki. elektrómir- nök, V. Markó-u. 7. 121-446 helyett: 129-227 Sardu Károly v. konzul, vegyész- mérnök, XII. Pagony-u. 7'a 160-264 Sárdy János, VI Bajcsy- Zsilinszky-öt 6. 226*066 Sárkány Józsel vas- és szer- siámáru keresk.. Újpest, Kemény Gábór-n. 3 Újpest 59 Sárközi Tatár és Forgács textlltechnlkal és műsza­ki kit. városi irodája, V. Fáik Miksa-u. 13. 127-516 Sárközy Gynláné őzv. dohány- kisárus, VlII.Conti-n. 12. 139-077 Sarló Film, vm. Rákóczi-út 16. 186-082 József 582 helyett: 137-878 Sarló Könyv és Film Termelő Értékesítő Szövetkezete, VI. An^rássy-öt 25. 427-798 Könyves boltja,V. Bajcsy-Zslllnszkv öt *4. 129-023 Sarló László és Sárközy József építészmérnökök építési irodája, Vili. Rákóczi-öt 30. 220-810 Sarlós László, az országos tüzelő- aZyagelosztó és fabehozatali iroda ig, VI. Izabella-n. 45. 424-139 Sarlós Márton dr. ítélő táblai tanácselnök, N 0. T. tanácsvoeetö, V. Pozsonyi-öt 60. Lipót 000 Sármány Ferenc plébános, érseki tanácsos, VI. Bajza-u. 56. 126-150 Sármány (Schalller) Józsel dr. prof. egyet. rk. tanár, kőz- kórh. főorvos, II Lepke-köz 4. 161-764 Sárost Ferenc ..Bokréta“ tészta- és cukrászipar! szövelkezet ig., VI. Lendvay-u. 22. 125-117 Sárost István János bőr- és cipeszkellék nagykeresk., VI. And- rássy-öt 10. 220-466 helyett: 127-862 Sárossy István Szakszervezeti főtitkár, X. Stróbl Alajos u 7. 184-412 helyett: 136-447 Sárrét áruraktárak mező­gazdasági és kereskedel­mi r.-t. Termény-, mag- és gyap- jukeresk., V. Góza-u. 1. 127-471 Sárvéry Sándor dr. ügyvéd, IV. Semmelweis-u. 25. 186-450 Sas Vilmos dr. községi orvos, Posta Betegs. Bizt. Int. orvosa, Csepel, Templom-n. 30. 187-046 Sass Lajosné özv. dohány- kisárns. m.Zsigmond királv ótja21. 362-795 Sashalmi Nemzeti Bizott­ság. Sasnalom, Dittrich-u 7. Zugló 62 helyett: Tárcsázza először a *121-199 számot, azután kérje Sashalom 1 Sasvári István pnstafőellenör, Rákosszentmihály, Baross-u. 172. Zugló 148 Sasvári Tibor dr. v. rend. Int. főorvos szföv. Xm. kér. hatósági orvos, Máv. pályaorvos, XIII. Béke­tér 12. Lipót 054 Sátor György dr. ügyvéd, vm. Üllői-Öt 40. József 879 helyett: 135-972 Sátori Imre, a Salgó-Tarjáni köszenbánya r.-t. képv., 'H. Csjpa- ki-öt 3/b. 101-182 Sátori Rezső postaié lügyelö, Pest hidegkát. Mátyás király-út 91. 163-491 Sávoly Pál oki. mérnök tervező Irodája, vm. JOzsef-krt 62. 189-646 helyett: 139-546 Savoy Kávéház és élterem, tnl. Berliner Manó, VI. Andrássy- öt 48. 129-609 825-709 126- 908 Schacherer Frlgyesné özv., XI. Verpélétl-öt 12. 0258-287 Schalller Józsel dr. rk. tanár, lásd Sármány Se banda Ferenc építőmester, IV. Városház-u. 10. 188-049 Schanda Ferenené Kiss Judit, az Angol Magyar Elemi Iskola igaz­gatónője, n. Pala-n. li. 360-219 Schanzer Pál dr. hites könyv­vizsgáló, VI. Podmanicky-n. 10 127- 031 Schatz Tivadar fűszer- és gyar­matáru- és déligyiimőlcsnagy- keresk., hatósági főelosztó. VL Andrássy-öt 62 120-064 helyett: 129-240 Schlichter Sándor oki mérnök, törvszéki hites autószakértö, VHI. Práter-n. 4*. 138-784 Scbttler Zoltánné kávézó, vn. Rákóczi öt i4. 424-726 SehllIIer Győző élelmiszernagy- .keresk. lakása, XI. Szirtes-öl 8/b. 259-6Ö5 ScbűIIer Miklós dr. kórházi főorvos, IV. Apponyi-tér 1. 180-548 Scheiber Gábor dr., IV. Váoi- n. U/h. 384-540 Scheiber Miklós oki. gépész­mérnök közp fötós- és egészségügy! berendezési váll., V. Arpác-u 10. 126-270 Scheiber Vilmos dr. mútóse­bész. főorvos,XIV. Brzsébet király né- ótja 11. 121-045 Seheiner (Szentmlklósl) Béla dr. orvos, fogorvos, V. Szent Istvan-krt 20. 0124-479 Sebeiken Imre möszerészmester, irodagép javító váll., XI. Bartók Bela-nt 41. 0468-574 Sebeit Pál báró dr., IV. Petöfi- tér 3. 181-200 Schenk Antal rádió- es villany­szerelő váll., VI. Izabella-u 44/b. 425-931 SchlII György dr. belgyógyász főorvos, IX. Angyal-u. 7/a 226- 013 helyett: 180-070 Schiller Ferenc téglagyár és autófnvarozó, VI. Andrássy-öt 24. 129-632 Schiller Izldorné, a Noémi pensiő tnl., XII. Felhő-n. 11 0161-812 Schiller Pál nemzetgyűlési képv., 0. Lepke-u. 18. 161-750 Schik és Deák gabonakeresk., VI. Aodrássy-öt 18. 328-729 Schill Imre dr. egyet. c. rk. tanár. Vili. Sandor-tér 3. 137-043 Hanem felel: Orvoahivó 180 939 Schiller Emma dr. tiászlóné gyermekorvos, rend. Int. h. főorvos, XIV. Roua-u 22m. 121-163 Schiller Ferenené tisztviselő, Vm. Barose-u 126. 136-157 Schilling Endre dr. üg-yvéd, VL Andrassy-út 6. 126-011 Schindler Gusztáv közp. fűtő­éi egészségügyí berend. \ all , IX. Bakáts-tér 6. 0189-743 Schindler Margit papirkeresk.. IX. Basá s-tér 6 0189-748 Scblrllla György őr. ügyvéd. V. Kossá-h Lajos-tér 18. 126- 131 8chlachter Józsel dr. ügyvéd fl. Fő n. 12. 0860-537 Schlachter Leó vegyészmérnök. H. Fő n 12. 860-537 Schleien Vilmos boroagykeresk . VU1. Baross-u. 84 Józset 786 nelyett: 187-970 Schlesinger István tűzifa­keresk., vUl. József krl 78. ' József 246 uelyett: 137-671 Scbléslnger J. és Társa bank­és váltóüzlet, V. Báthory-u. 20. 127- 926 Schlesinger Mór ingatlanfor­galmi iroda, V. Szent István krt 7. " 129-674 Schlick Béla dr. orvos. VI. Podmaniozky-n. 16. 128-228 Schlothauer Endre illaLzertár, VH. Rák óezi-öt 42. 420-914 Sehmergel Géza parkett'álla­lata, iroda és raktár, V Pannon la- u. 14. 121-986 helyett: 129-218 Schmld Rezsőné dr.-né, XI. Bartók Béla-üt 96. 259-874 Shcmldt Albert csemegeostya- gyár. Vm. Bökay JánOs-u 3«. József 899 Schmidt és Császár gózma'om, IX. Soroksárí-út 44. 187-742 227- 664 helyett: 137-644 József 243 helyett: 185-878 Oltal Kornél ig., 137-686 Schmidt Ferenc dohánykisárus. V. Koháry-u. 19. 128-109 Schmidt Gyula szepességi mozgó­képszínház ig., IV. Réeiposta-u. 5. 188-078 Schmidt János textilnagy- keresk., V. Sztáiin-tér 14. 182-246 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom