A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

F

*Faszakma Ha nqnrnlúftelgén vált Ideiglenes rádióengedélyt. Baranyay István tttzelöanyagnagy keres­kedő. Széncsuzda és tűzi- fatelep: Dunapartl teher p. u. 130-461 Iroda: IV. Királyi Pál ii. 13/a. ___________189-177 B arta József, V. Tátra-n. 28. 498-304 Hattal Kornél dr. tüzelöanyagnagykeresk. VII. Rákóczl-út 4. 223-660 223-791 Bilkei Gorzó János, V. Akadémia- u. IC. 327-991 Binder Sz. Titusz oki. mór- nük; TUzelőanyagtelepe, X. Köbányal-út 40. 148-955 Bíró Kornélia, X. Kőbánya, alsó p. u. Pongrácz-út 148-979 Boresányi Rezső dr. X. Salgótarjáni- lit X. kapu 134-659 Csányi István, X. Ferenc József lak­tanya teher p. u. ' 134 612 Csapó és Marczin­k Ó, V. József nádor-tér 1. *190-817 Honigoid József né Tüzelőanyag nagykeres­kedő „CIKACIT'4 la- szén-brikett vezérképv. Iroda, faszén, tttzlfaaprl- tó és széntelep Budapest, III. Bogdánl-út 1. (Fila- torlgát) állomás 363-111 Éder Rózsa, IX. Soroksári-át 17. 143-292 Éry vitéz tüzelőanyag- nagykemk. túl. vitéz Éry Lászlóné iroda: VIII. Horán- szky-u. 4. 144-959 142-946 Faluhelyi József, XII. Krisztina- krt 77. 157-356 Farkas és Társa, III. Bogdáni-út 1. Filatorigát áll. 163-264 Fehrentheil Gruppenberg Imre lovag, V. Arany János-u. 7. 123-172 Forró József, Újpest, Gróf Károlyi- u. 17. 294-370 Frühwirth Mátyás, IX. Boráros-tér, Dunaparti p. u. 140-867 Fűrészelt faáru és tüzeltí- anyagkereskedelml k.f.t. X. Józsefvárosi p. u. VIII. sz. kapu.__________136-598 FŰTŐANYAG ÉRTÉKE­SÍTŐ SZÖVETKEZET. Iroda és telep: V. Vág-u. 7. 290-667 298-487 Kárpátaljai kirendeltség : Huszt, telefon 1-62 Füzesi Ferenc vitéz, III. Ürömi-n. 45. 367-710 Galambos Ernő if j. Pestszenterzséoet, Jókai Mór-u. 67. 147-676 Gmeinwieser Ferenc, XIII. Révész- u. 15. 491-177 Gösi György, XIV. Laky Adolf- köz 4. 497- 480 Grósz Jenő, V. Mahr Jenö-u. 5. 298-029 Hajdú Sándor, VIII. Baross-u. 77. 135-678 Halassi Mátyás vitéz, XIII. Göncöl- u. 26085/1. hrsz. 291-963 Halmos és Veszprémy, XI. Kelenföldi- p. u. 259-876 és Bndaörsi-út 5. 468-197 Handel I. Tódor, V. Wahrmann-n. 6. 498- 531 HandI József, XIV. Északi teher p. u. 498-372 Haviár Sándor dr. tüzelőanyag nagykeres­kedő, Fa és széntelep V. Tlsza-u. 13.291-748,292-146 Központi Iroda V. Szent István-krt 13. I. 2.122-208, 122-205 Heiszler Antal ifj. tűzifa és szén­nagykereskedő, Rákoshegy, Jókai- u. 11. a *148-570 számtól kérje Rákoshegy 49 Honfi Gábor Sándor, I. Mészáros- u. 19. Déli p.-u. 157-810 Horváth Gyula, Vili Józsefvárosi p. u. n. kapu, Orezy-tér 133-128 Horváth István, X. Józsefvárosi p. u. XIII. sz. kapu. 337-538 Horváth János és Bognár Sándor, VIII. Józsefvárosi teher p. n. X. sz. kapu 143-070' Juhász Gyula, Déli p. u. I. kapu, I. Mészáros-u. 19. 352-393 Kárász János, fa és széntelepo. I. Mószáros-u. 19. (Déli p.u.) II. sz. kapu 167-053 Kazacsay Gyula, IX. Bo­ráros-tér 7. Dunaparti te­her p. u. 143-539 Keiner Rezső erdőinémök, (keresztény-cég) Bpest XII Névtelen-u. 7879 hrsz. 155-641 Kolisch Gyula, IX. Gubacsi-út 23. 339-944 Komlós Miklós, VII. Dohány-u. 90. 423-999 Koncsik Béla, IX. Soroksári-út 61/65. 144-804 Kovács Ferencné, IV. Váci-u. 86. 182-550 Kováts Gyula. Vili, Nap-u. 15.145-202 Kropsch Günther tüzelő­anyagnagykereskedő Iroda: 11. Pasárétl-út 22. 353-981 Telep: IX. Boráros-tér 7. 133-904 Krupa János, XIII. Róbert Károly- krt 96. 293-883 Kugler József dr. Iroda és városi telep: V. Wahr- mann-u. 21. Csuzda: Bp. Északi Teher p. u. 290-206, 291-330 Kürschner Emil, VI. Teréz-krt 52. 122-842 Leidl Henrik dr. lovag, IV. Szervita­tér 2. 186-043 Lenek Jenő, X. Józsefvárosi p. u. X. kapu. 130-308 Letényi Vilmos, VI. Király-u. 102. 221-856 Enger Camillo és Társa R.-T. tüzifanagykere8kedő, V. Deák Ferenc-u. 14. #180-850 Lukács Kálmán,V,Tátra-u.5/c. 319-856 LUKÁCS ÖDÖN, VIII. Orezy-út 14/b. 133-764 MAG?ATI MEZŐ­GAZDÁK SZÖVET­KEZETE, Budapest V. Alkotmány-u. 29. #121-640 MarkösySzilárdka, tttzlfanagykereskedő és szén. IIL. Bécsl-út 173. 362-900 Meinhárdt Miklós, II. Bajvivó-u. 8. 164-486 Micheller János, V. Vág-u. 19 . 493-366 Mohácsi István, V. Pannonja-u. 13. 128-883 Mondikné Schiszler Mária, Rákos­szentmihály, Krenedits Sándorné- U. 66/58. 208-701 Nádas János dr. Rákospalota. Páz- mány-.u. 1. 496-183 NAGY JANOS. XIV. Nagy Lajos király­át ja 127. 497-644 Nyakas László, IX. Szvetenay-u. 30. 135-789 Nylry László székelyt, kedő, Vlf Andrássv-űt 12. 117-211 PajzR Ödönné, X. Józsefvárosi teher p. n. IV. sz. kapu. 140-766 Péterfi Józsefné vitéz, X. Ferene Jó­zsef laktanya teher p. u. 134-863 , * , PETRUCZ SUK.FA.KOUI Pocsatkó József, X. Ferenc József lakt. teher p. u. 136-926 Pogány Pálné, IUTörök-u. 2. 357-822 PROMETHEUS szén, fa és leolts r.-t. V. Vilmos csiszár-út 72. #111-269 és 122-562 Prunner József-, V. Katona József- u. 35. 327-548 Rajcsányi Konrád, XIII. Váoi-iit 172. 293-391 Reiner Dezső, VUI. Baross-u. 105. 349-895 Relsinger, futőanyag- kereskedelml vállalat, VI. Jókal-u. 40. 121-334 Anyagtelep: 291-439 Reményi György, Tttzelöszer és építési anya­gok nagyban, Pestszent- erzsébet, Horthy Miklós­át 57. HÉV. Iparvágány. 147-705 Rigoni Ernő, VI. Csengery-u. 61. 123-935 Roheim Lipót fia, VII. Aréna-út 64. 228—131 Róth György, Újpest, Váci-ót 14. 295-466 Rudnyánszky László, Pestszentlörinc, Gróf Apponyi Albert-u. 31/33. 142-242 Saly Árpád, XI. Horthy Miklós-út 46. 269-385 Sárhegyi Gyuláné, X. Kápolna-u. 2/b. 148-922 Sárközy dr. és Társa, ttt- zelőanyagnagykeresk. Iroda: IV. Fehérhajó- u. 12/14. 187-268 TUzelőanyagtelepe, IX. Boráros-tér 7. 134-024 Schlesinger István, VUI. Népszinház- u. 35. 149-639 Schlosser Frigyes, XI. Fadrusz-u. 14. 469-574 Schwimmer Mihály, XIV. Gizella- Út 31. 296-849 Schwitzer Jenő, XI. Ballagi Mór-u. 12. 259-073 SIMON ISTVÁN la, szén és koksz telepe, I. Déli p. u. Mészáros u. 19 355-903 Lakása: I. Koronaőr n 8 __________________ 156-223 S imon Sándor, I. Mészáros-u. Déli te­her p. u. 154-727 Singer József, X. Józsefvárosi teher p. u. X. sz. kapu 131-119 Somlyódy László. Csepel, Horthy Miklós-út 24. 147-236 SpeidlGéza, IX. Fereno-tér 4. 138-095 Szabó Ödön, Rákospalota, Pázmány- n. 1. 295-656 Bzarvasi Frigyes, Vm. Bérkocsis- n. 18. 346-057 Szécsi Béla, H. Pálffy-tér 1. 351-942 Széosinó fatelep, XI. Kelenföldi-út 1. 268-055 IX. Dunaparti teher p. u. 143-386 Szederjessé és Tsa Tűzifa széD, koksznagyker. VIIL Rökk Szilárd-u. 39. 145-240 339-788 Telep: 292-014 Székely Imre, XIII. Kartács-u. 17/a. 498-688 SZÉNKERESKEDELMI RT. V. Gr .Vigyázó Ferenc-u. 6. #125-347 Szepessy János, az Álta­lános Fakereskedelmi váll. cégtnl. VII. Péterfy Sándor- u. 5. 425-180 Telepe: Kőbánya alsó X. Pongrác-út 148-979 Szerdahelyi Ferenc tűzifa, szén, koksz, X. József­városi p. u. X. sz kapu 134-435 Szikla Gusztáv, I. Mészáros-u. 19. 153-484 Szilágyi fa és IX. Sorokoárl-út 20/b 335-781 Szimhár Márton, IX. Boráros-tér 7. Dunaparti teher p. u. 136 196 Szüts Gyula,V.Csáky-u. 39/41. 291-673 Szüsz Lajosné özv. XII. Menkina János-n. 16. 167-416 TALASI ANTAL, V. Vág-u. 26. 292-516 TALPFA, BÁNYAFA és tüzifakereske- delmi r.-t.V. Szemere-n. 9.* 117-698 Till Ernő, Xll. Labanc-út 3. 164-611 Tolnay László, telep: Bp. Északi teher p. u. VII. Nagyatádi Szabó-u. 35. 423-056 Tóth Tibor, III. Szentendrei-út 72. 163-204 Toreky Tüzelőanyag- kereskedelml vállalat. A Baross szövetség tagja. Cégtul: Töreky Vlnee. XIV. Tahl-út Északi teher P. u. 293-081 Tüzelőanyag Kereske­delmi k.f.t. iroda: V. Dorottya-u. 7. #180-814 Vadkerty Ferenc, IX. Söroksári-út 17. Dunaparti teher p. u. IV. sz. kapu 140-862 Vágó Jenő tiizelöanyagkereskedelmi kft. f. a. V. Hollán-u. 5. 115-336 Vér András, X. Ferenc József lak­tanya teher p. u. 133-829 Veréb Erdőipar, fűrész­üzem és tüzelőanyag k.f.t. Központi iroda: Buda­pest, XI. Fehérvári-út 19. 468-744 IX. Dunaparti teher p. n. szigetvágáhyán levő telepe 137-436 Vük M. és Fial, V. Kálmán- u. ÍO. 121-912 WáglerMSö XIII. Szegedi-6t 38. 498-078 Weisz Imre,V.Visegrádi-u. 66. 498-022 Weisz Imre, VII. Aréna-út 11. 227-372 Weisz Károlyné, XI.Bocskay-út 93/95. 468-142 Weisz Lajos és fia, V. Pannonia- u. 25. 493-797 Zsigmond Elemérné dr.-né, Kispest, Vasútállomás 347-175 I) Vasúti talpfák. Acs Ferenc oki. erdőmérnök. Iroda: V. Klotild-u. 4. 111-853 Fatelep: X. Józsefvárosi p. u. VI. sz. kapn 131-112 Földes ö. Ede, fakereskedő, ésfatermelő.VI. Vörösmarty- u. 24/b. 420-947 LÖJVy Sándor és József, V. Szt István-krt 16. 118-817 Polgár testvérek fakereskedelmi r.-t V. Pozsonyi-út 4. 117-267 Rosner Soma r.-t.V.Csáky-u.23.120-477 Telepe V. Ujpesti-rkp. 41. 291-371 Talpfa bányafa és tűzifa kereskedelmi r.-t. V. Szemere-u. 9. #117-698 Truncus latermelő és la- kereskedelml k. 1.1. VI. Buiyovszky-u. 40.127-888 10. Famegmunkáló-, ffaaprlfö-, faárugyári- gépek. (Lásd gép alatt.) 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom