A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

E

Saját érdekében mindenki ólma el a „névsor“ Épitőszakma Delmár Emil, Walter és Tivadar építési vállalko­zók danakotrási és gőz- hajózási vállalata. Szállít Danakavicsot és Dana- homokot. V-. Széchenyl­u. 8. #117-676 Deutsch Árpád, IX. Vaskapu-u. 9. 131-097 DÉVÁI NÁNDOR és- KÁLMÁN JÁNOS, n. Olasz fasor 37/39. 353-980 Doros György J. Újpest, Megyeri- út 21. 296-469 Duna épitő és kereskedelmi r.-t, VII. Éva-U. 19. 226-414 ENGEL MIKLÓS, Isoterra. V. Tátra- u. 20/a. • 319-927 Famatéria, Hochwald és Vas, Pest- szantlőrinc, Üllői-út 90. 342-312 FARKAS JOZSEFNÉ ERZSÉBETVÁROSI ÉPÍTŐ ANYAGRAKTÁRA. Mész - gipsz - cement - tégla • agyag - tető cserép - pala fedém - kátrány lemez*- chamotte áruk - kavics • homok - la vermelt mész - műkő- zúzalék stb. építési anyagok telepe. VII. Akáda-u. 14. 287-880 Friedländer S. Frigyes, III. Lajos- u. 92. 162-637 Gerlal István, építés, út­építés és csatornázás, ce­mentára, műké és építé­si anyag kereskedelmi vállalat. Csepel, Petőll- u. 34. 347-741 Glock Imre, X. Asztalos 8ándor-út 4. 132-685 GLÓRIA ÉP1TÖANYAGRAKTAR. IX. Thaly Kálmán-u. 6. 135-873 Goldmann épületfa, Cinkota, Antal- u. 36. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 19 Graus» és Sxás* épí­tési anyagkeresk. XI. Fe­hérvári út 41. 259-964 Gruber János, V. Kái­nt án-u. 2Í._______123-038 Gulyás Mária,V.Garam-u. 30. 292-953 Győrszigethy János, V. Katona József- u. 4 118-391 Hahn Aladár ifj. XIV. Nagy Lajos király-útja 188.__________297-061 Hajnal Óbudai épitő- anyagraktár Hl Lajos- a 6 351-922 Harmos Jánosné özv. Rákoshegy, Agorasztó-u. 3. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 72 Házépitőanyag Kereskedelmi k.f.t. VII. Sajó-u. 4. 228-257 Holczhauser Mihály, Pestszenterzsé- bet, Kossuth Lajos-u. 67 . 347-842 K£££TI éplttíanyagrak- tár, VII. Garay-o.8.424-940 Keresztény Építő­mesterek. Anyagter­melő, Beszerző és Érté­kesítő Szövetkezete, IV. Irányi-a. 17. i/, emelet 189-748 382-S43 Keresztessy Gáborné, n. Bajvivó- u. 7. 367-408 KoltayLászlő,V.Poz8onyi-út2l. 316-064 Könyves Kálmán vitéz, építő anyagrak­tár a, bontási anyagok vé­tele és eladása, használt és új altók raktáron. VIII. ThékEndre-a.12.880-829 Koxponti Épitő anyag­raktár. Eladási Iroda és raktár, Vili. Kender-a. 22. 340-346 340-348 Telep t X. Stróbl Alajos- u. 7/0. 137-721 László Deli, V. Percei Mór-u. 4. 117-371 Lévay Vilinosné, Kispest, Üllői-út 53. 342-076 LISZAUER PÉTER, VHI. Örömvölgy- u. 3. 138-972 Lukács Izidor, VII. Dohány-u. 30/b. 224-890 Matt* Alajos, xiv. Thőkőly-út 129. 497*798 major László, épitési anyag- kereskedő, V. Dráva-u. 22. 298-495 Mendel és társa, tulajdonos: lovag Mendel Lambert, XIV. Mexikói- út 49. 297-077 Moskovics Ede, Pestszentlőrinc, Üllői-út 189. 1 142-239 Müller Ádám, Rákospalota, Horthy Miklós-út 96. 296-280 Müller Albin, Rákospalota, Pázmány- n. 1. 295-183 Müller László, XIII. Petneházy-u. 39. 292-588 Nagy Sándor, Rákospalota, Pázmány- u. 19. 295-277 Nervetti Viktor, VII. Rákóczi-út 80. 427-311 Neubauer L. Mezőtúri tégla stb vezérképviselete. XIH. Gömb u. 42. *299-035 Óváry Arthur, Pestszenterzsébet, Jókai Mór-u. 96. 147-702 Pálfi Gyula, V. Váci-út 16. 110-638 Pintér Andrásné, XIV. Csernyns- n. 78. 499 -841 Rollák Jenő épito- anyaggyárak eladási Iro­dája, 124-767 120-285 112-763 312-763 Rrot>ásxka Erzsé­bet építőanyag keres­kedő. Telep. XII. Mészá­rosba. 19. Déli teher p. a. 353-169 Prohászka Imre, XII. Böszörményi­ül 2. 154- 575 Raáó téglairoda, V. Légrády Károly-a. 22. 298-000 Reményi György, TUzelőszer és építési anya­gok nagyban, Pestszent­erzsébet, Horthy Miklós­át 57. HÉV. iparvágány^ Riegler Ferenc, Budafok, Apponyi- út 52. 269-761 Ripper Károly, VHI. Beniczky-u. 4/6.* 130-283 Ripper Károlynó, kőbányai építőanyag raktár, X. Ká- polna-u. 8. 148-067 Ripper Sándorné özv. Kelenföldi te­herpályaudvar, XI. Hamzsabégi- út 18/20. 259-541 Sajó Elek, XIV. Hungária-krt 116. ' 297-155 Salak kereskedelmi és szállítási vál­lalat, VII. Dohány-u. 69 . 224-408 S4HD0RIZOLTAlfl V. Gróf Tisza I.-u. 1. 889-184 Sátori Imre, n. Batthyány-tér 2. 157-009 Scheel Éva, V. Kresz Géza-u. 16. 326-664 Securitas kft. tüzelő és építőanyag telepe X Körösi Csoma-út 39. 348-101 Központi Iroda V- Gr. Tisza I. u 1. 187-653 Sempernova első magyar nemes- vakolatgyár, VI. Lövölde-tér 4. 221-060 Spitzer. Épitési anyagok, létra és függöállvány kölcsönzés, VIH. Prá- ter-u. 47. 143-966 Starnberger Vilmos, Pesthidegkut, Boldogasszony-út 74. 167-811 Steiner Béla Eternit pala és cső. Építési anya­gok V. Báthory-a. 16. _____________________128-074 S trausz Antal, XI. Horthy Miklós- út 105/a. 269-066 Strausz és Hlntalan, épít­kezési anyagraktára, ce­mentára Üzeme és éptt- let!a telepe,XI. Budaörsl- út 56. 458-658 Strausz József, inagdolnavá- rosi épitőanyagtelepe, XIII. Röppentyű-u. 65. 298-800 Struktor Épitőanyagkereskedelmi r.-t. II. Tölgyfa-u. 20. 151-401 Sylvester Dezső, XII. Böszörményi­ül 6/b. 365-608 Szabacsik Jánosné épltöanyagkeresk. III. Zoldmáll-út 127. 154-780 Szabó Mihály, bessenyöl, mész, cement, gipsz. stb. VI. Bolcsu-a 20. 292-675 292-679 Fióktelep: XIII. Béke­tér 5. 298-475 Szalay Béla, XIV.Telepes-u. 2.499-680 Szász Pál, XI. Kanizsai-u. 7. 459-006 Székely Lajos, XI. Fehérvári-út 50. 468-697 Tamás Jánosné, XIV. Hungária- krt 116. 297-155 Terézvárosi épitőanyagkereskedelmi k.f.t. XIII. Váci-út 128. 498-630 Terranova nemesvakolatüzem, V. Légrády Károly-n. 7. 292-968 Tolnai J. VI. Eötvös-u. 24. 327-833 Tömpe és Társa, épitési anyagkereskedők épitési váll. állványkölcsönző irodája. •XIV. Czobor-u. 83. 497-713 Telep: XIV. Nagy Lajos király-öt 199/201 T: 296-431 Vancsa József, VI. Csengery-u. C5/a. 326-439 Várad! Jenő, épitési és tüzelőanyag kereskedő, Kis­pest, Eggert-u. 76. 342-286 Vasgerendákat árnsitó r.-t. VI. Podmaniczky-u. 29. 124-662 Veréb Erdőipar, fűrész­üzem és tüzelőanyag k.f.t. Központi iroda: Buda­pest, XI. Fehérvári-öt 19. 468-744 IX. Dunaparti teher p. u. szigetvágányán levő telepe 137-436 Veréb tüzelő- és épitési anyagok kereskedése, IX. Dunaparti teher p. u. szigetvágányán 137-436 Vermes és Schtfnsteln V. zoitán-u. í«. Eternit gyári lerakat Épí­tési anyagok 128-690 128-622 Welivart Róbert, összes építési anyagok raktára és tüzelőanyagok. Alagcsövek. xiii. ró­bért Károly-krt 80.490-788 Wieland Antal id. Soroksár, Vecsési- u. 18. Tárcsázza először a *147-880 számot, azntán kérje 8oroksár 48 Zsengeri Andor, XIV. Erzsébet királyné útja 9/a, 499-750 4. Építési vállalkozók. Ackerl Alajos, VIH. Bérkocsis-n. 41. 149-487 Adler János, vn. Rákóczi-út 27/a. 135-015 Aradi Ignác, XIV. Csömöri-út 14. 296-756 Rácsalmásy Mihály vitéz, építőmester, II. Marglt-krt 58. 352-791 Bakonyi Andor János, XI. Boeskay- út 56. 467-512 Bálint és Sándor!, VH. Király-u. 61. 228-560 Bálint Zsigmond épitési és faipari r.-t. XIII. Váci-út 183. *292-294 Ballagi-Pordány István, XI. Zsom- bolyai-u. 8 . 257-228 Balogh József, Pestszentlőrinc, Gróf Keglevich-u. 15. 146-609 Balogh Testvérek, XII. Márvány- u. 42. 164-603 Balogh Zsolt, XII. Kléb István-u. 4. 167-129 Bánszky Tibor* XII. Böszörményi­ét 44. 164-318 Bányai és társa, VIH. Baross-n. 66/68. 143-393 Baranyay Lajos, VHI. Tisza Kálmán- tér 13. 349-788 Barta Károly,XI.Kmspér-n.3 . 268-426 Bástya építőipari szövetke­zet, Kispest, Eötvös-u. 16. 342-190 Baticz Sándor, VH. Lövölde-tfér 2/a. 422-280 Baumgartner Antal, Újpest, Báró Jósika Miklós-u. 3. 294-685 Beetz Vilmos, VHI. Bezerédj-u. 17. 140-806 Bera Ferenc, XII. Királvhágó-tér 3. 353-426 Bera Géza, XIV. Thököly-út 146/a. 499-827 Bloch és Holitscher építészek és épí­tőmesterek, VH. Akácfa-u. 60. 227-26Í Bocsák Antal, Pestszenterzsébet, Baross-u. 61. 147-949 Boda Imre László, XIV. Törökőr u. 73. 297-162 Bogyó János, XIV. Bosnyák-tér 9. 296-032 Bonomó János, Újpest, Báthory-u. 3. 294-260 Boray Lajos, XTV. Stefánia-út 3. 497-473 Bory Ferenc, Rákospalota, Rákos­át 160. 494-094 Bozó Gynla, XI. Horthy Miklós-út 89. 267-336 Brand Izsó,XlI.Zugligeti-út 36.164-866 Bratetz Ferenc, VIH. József-krt 15. 139-813 Bruck György, IX. Vaskapu-u. i/b. 349-796 Bucsek Gyula, XI. Fehérvári-út 118/a. 269-406 Budapest belvárosi bérházépitö és bérházforgalmi r. t. V. Ferenc József-tér 6/6. 183-013 Burger Dezső, VH. Péterfy Sándor- U.,44. 228-148 BÚZÁS GYÖRGY, XIV. Füredi-u. 40/a. 296-064 Csákay Rezső, VIH. Bókay János­it. 33. 132-168 Csóka Sámuel István, VHI. Szent- , klrályi-u. 49. 131-964 Czeglédy Géza, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 163. 141-016 Darvas Testvérek k.f.t. XIII. Frange- pán-u. 27. 292-794 Delmár Emil, Walter és Tivadar épftésf vállalko­zók dunakotrásl és gőz* hajózásl vállalata. Szállít Dunakavlcsot és Dana­homokot. V. Széehenyl- u. 8. #117-676 Deutsch Simonné, H. Kükül lő-u. 1. , 165-638 Dévényi Ernő, V. Arpád-u 12 114-287 Dobner Ferenc, Pesztszentlörjnc, Endrődi 8ándor-u. 10. 342-278 Dürr Zoltán, Újpest, Virág-u. 32. 295- 142 Egry Béla, III. Zápor-u. 2/o. 162-450 Emőri József István ifj. (azelőtt Érti) XIV. Nagy Lajos király-útja 97. 296- 090 Energia építőipari és gépforgalmi r ,-t. , vm. Knn-u. 7. 335-637 Épitési vállalkozói k.f.t. vn. Damja- , nieh u. 47. 420-608 Építőipar r.-t. V. Zrinyi-u. 12. 122-149 Erős Gynla, IX. Ferenc-krt 10 189-110 Erős János, Újpest,Mária-u.30.294- 366 Fábián István, IV. Vámház-krt 8. 386-363 Fábry Ottó, VII. Király-n. 99. 228-611 Falus Ferenc, VI. Eötvös-u. 43.114-680 Faragó Rudolf,VI.Teréz-krt 26.120-473 FEJÉR és DÁNOS épitési váll. V. Juhász Andor-u. 3. *111-339 Fekete Antal ifj. Hl. Zápor-u. 16/b. 362-281 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom