A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

B

Barta A Barta Dezső gumiipari váll., V Tátra-u. 21. 498-736 Barta Dezső ny. szfőv. tanár, Újpest, Corvin-u. 7. 294-548 Barta Dezső dr. ügyvéd irodája (dr. Reitzer B.) V Gróf Klebelsberg- u. 29. 0127-361 Barta Emil földbirtokos, XTI. Széli Kálmán-tér 18. 153-618 Barta Emil szőnyegüzlet és javító­műhely. VI. Teréz-krt 20.122-514 Lakása, V. Szent István-park 19. 293-093 Barta Endre ásványolajnagyke- resk., Heliosol olajok, V., Gróf Teleki Pál-n. 15. 122-348 Barta Endre keresfe., VII. Ma­dách Imre-tér 7. 226-824 Barta Endre m.-tisztv., V. Tátra- n. 22/b. 298-767 Barta Endre dr. gyógyszer vegyészeti laboratóriuma (Eramer ling A. cég) Pestszenterzsébet, Vágóhid-n. 17.-. 0147-402 Barta Endre dr. gyógyszer- vegyészeti laboratórium ig., túl.. Vili Harminckettesek-tere 4. 349-778 Barta Ernőné dr.-né h. állam­titkár özvegye, XII. Orbáuhegyi- út 29. 357-211 Barta Erzsébet élővirág- és mfi- vírágterem, V. Szent István-krt 18. 114-412 Barta és Guth Könyvnyomda, papíráruk és irodaszerek raűt.. túl. Gutb Jenő, VI. Ó-u. 16. 112-867 Barta és Székely r.-t., lásd Metaliix Röntgen r.-t. Barta és társa villanyszerelési és rádiócikkek nagykeresk.. VI. Pod maniczky-u. 39. 114-949 120-211 Fiókja. VII. Rákóczi-út 30. 225-868 Barta és Társai rádiótechnikai műhelye, VI. Podmaniczky-u. 37. 111-080 Barta és Wüspl Hazai felvonó­vállalat, XIV. Nagy Lajos király- útja 210/212. 297-418 Barta Éva, férj. Stros? Lászlóné fotómüterme, V. Szent István­krt íi, 116-092 Barta Félix dr., XII. Pery Oszkár- u. 45. 151-777 Barta Ferenc mechanikai gyara, X. tíyömrői-út 64. 149-Ó10 Barta Ferenc dr. ügyvéd, V Wurn-u. ii 382-008 Barta Gáborné dr.-né özv., VIU. Rákóczi-tór 9. 133-737 Barta Imre dr. ügyvéd, V. Kló tild-u. I4|b. 122-385 Barta István, V. Návay Lajos-u.5. 125-065 Barta István, a Pesti Magyar Ke reskedelmi Bank tisztv., V. Klotiid u. 14/b. 124-597 Barta -Jenő gyári képv., VI. Ki rály-n. 14. 426-689 Barta Jenő dr. kórházi főorvos, fogorvos, VI. Andrássy-út 62. 119-454 Barta Jenő dr. ügyvéd, hites könyvvizsgáló; kir. törvsz., bizto sitási szakértő, VI. Benczur-u. 7. 425-281 Barta Jenő és Társa íüszer- árúház, XIV. Kerepesi-út 32. 296-235 Barta József, V. Hollán-u. 31. 298-765 Barta József, a Gazai felvonó- vállalat beltagja, V. Hollán-u. 33. 499-221 Barta József oki. mérnök, kővezö- mester, építési váll., V. Sziget- u. 19/1). 290-241 Barta József tüzifanagykereslt.. V. TAtra-u 28. 498-304 Barta József dr. techn. egyet, magántanár, min. osztálytanácsos, XI. Zenta-u. 6. 258-015 Barta Józsefné keresk., V. Légrády Károly-u. 43. 292-566 Barta Józsefné ttzv., vn. Thő- köly-út 26. 428-530 Barta Károly dohányklsárns. VTn. Orczy-út 42. 137-946 Barta Károly elektrotechn. váll., vin. Vas-n. 16. 131-198 340-919 Autó osztály 339-373 Nyári lakása, n. Pázsit-n. 10. 164-037 Barta Károly fém- és tüáruk gyára, XIII. Botond-u. 10. 490*745 Barta Károly mérnök, építőmester, a Barta és Bleyer ép. váll. cég bel­tagja, V Pannonia-n. 44. 291-586 Barta Károly tervező- és ópitési irodája. XI. Kruspér-n. 3.258-425 Barta Lajos, V. Szent István- park 3. 293-665 Barta Lajos szatócs, XIV. Istvánffy-u. 3. 496-988 Barta Lajos dr. orvos, vi. Lovag n. 18. 327-423 Barta László dr., IX. Lónya.v- n. 24. 188-157 Barta Upótné haikere.sk. üzlete. IX. Pipa-u. 4. 385-584 Irodája 185-071 Lakása, vra. Üllői-út 16,'b. 338-768 Barta Miklós dr. fogorvos. VI. Andrássy-út 27. 425-959 Barta Miklós dr. ügyvéd, Pest­újhely, Adria-u. 29. 297-459 Barta Miksa dr. ügyvéd, VI. Király-u. 92. 428-081 Barta Mór fakeresk. (Spitz J.) V. Pannonia-a. 30. 493-986 Barta Mór dr. ny. áll. reálgimn. tanár, VII. Kiauzál-tér 11.426-891 Barta Ottó lakása, V. Aulich-u. 6. 316-076 Barta Ödön posztókeresk. lakása V Vilmos császár-út 8. 184-280 Barta Pál gazdálkodó,VH. Madách- tér 6. 428-518 Barta Pál gépészmérnök, V. Phö- nix-u. 4 111-529 Barta Pál dr. ügyvéd, V. Marké­it. 1/a. 111-655 Barta Pálné dr.-né, V. Kossuth Lajos-tér 16/17. 128-041 Barta S. Jenő blous-, ruha- és pon­gyolakülönlegességek gyártása, VIH Népszinház-u. 53. 131-653 Barta Sándor, n. Tu)ipán-u. 15. 157-307 Barta Sándor, a Beimel es fia cég főnökének lakása. VI. Munkácsy Mi- hály-u. 17. 114-106 Barta Sándor biztosítási kárszak­értő (Radó H.)V. Légrády Károly-u. 22. 298-000 Barta Sándor oki. mérnök és Barta István dr., V. Csáky-u. 20. 110-842 Barta Sándor dr., a Magyar Bauk és Kereskedelmi r.-t. cégv , Xl. Budafoki-Út 9/11. 259-740 Barta Sándor dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 26. 118-204 Barta Sándorné szfőv. polg. isk. tanárnő. XIV. Abonyi-u. 8. 424-912 Barta Sára, a Csiri női divatszalon cég tu).. IV. Kigyó-u. 2. 188-611 Barta Tibor, IV. Ferenc József- rkp. 26. 0389-022 Barta Tibor, V. Visegrádi-u. 4. 110-898 Barta, Völgyi és Szegő uem- zetk. szállítmányozók ,V.Vécsey-u. 5. 113-260 825-799 Barta Zslgmond ékszerész, ezüst­árugyártás. IV. Karaermayer Károly­it 8. 880-357 Barta Zslgmondné özv. m. kir postasegédellenőrnő, VI. Hunyadi- tér io. 421-009 Bartha A. Dezsőné özv. do- bánybisárus, V11L Örömvölgy-u. és Rozgonyi-u. sarok 134-531 Bartba Andor dr. egyetemes orvos, szülész-nőgyógyász és uroló­gus szakorvos. VIII. Rákóczi-út 61. 140-255 Bartha Béla áll. polg. Isk. tanár, Pestszenterzsébet, Szent Imre her- ceg-u. is. 347-745 Bartha Béla ra. kir. rendőr- főtan., XI. Horthy Milclós-út 61­259-237 Bartha Bertalan dr. vitéz, közigazgatási biró, XII. Német- völgyi-út 76/b. 357-445 Bartha-Braun Tibor hegedű­művész, V. Jpoly-u. 26/b. 498-057 Barthu-Bures Lipót dr. kir. ítélőtáblái tanácselnök, VII. Aréná­ét 64. ' 422-996 Bartha Ferenc kisgörgényl, festő művész tanár, grafikus, II Vitéz- n. 16/b. 358-194 Bartha Ferenc dr. lg.. V Ko- háry-u 14. 311-469 Bartha Gézáné ny.százados neje. Vili József-krt 2. 143-481 Bartha Gluseppa hajótulajdonos. 1 Dezső-u. 3. 167-007 Bartha Gusztáv r.-t. ig., VII. Pe- terdy-u. 39. 421-716 Bartha György nagyborosnyói, export-import gabonakeresk., V. Mária Valéria-u. 10. 180-241 Bartha György dr., a bpesti kir. törvényszék elnöke, H. Csaiogány- u. 55. 166-362 Bartha György dr. ny. kir. ügyész, Vili. József-krt 34.137-346 Bartha György István textil- és fonalkereskedelmi váll. Iroda. V Pannónia-u. 15. 118-462 Üzlet, VIII. Aggteloki-u. tí/a. 134-616 Bartha Gyula liszt-, fűszer- és gyarmatárn-nagykeresk., V. Légrády Károly-n. 15. 298-210 Bartha Gyula úriszabó, V. Vil­mos császár-út 50, 316-593 Bartha Gyula dr. rendörfötaná- csos, II. Széli Kálmán-tér 4. 155-653 Bartha Gyula dr. urológus, szü­lész-nőgyógyász, Mabi orvosa, VII. Dob-u. 108. 425-708 Bartha Gyula dr. ügyvéd iro­dája, V. Nádor-u. 3. 0#182-919 Lakása, V. Klotild-u. 10/b. 114-092 Bartha Gyuláné dr.-né m. kir. postatanácsos özvegye, IX. Erkel- n. 13/a. 182-570 Bartha Imre m. kir gazd. főtan.. IV. Kecskeméti-n. 9. 189-604 Bartha István dobánykisárus, IV. Sütö-u. 1. 380-396 Bartha István gyógyszerész, a Molnár és Moser drogéria túl. (Nyári áll.) XII. Loránt-út 15. 165-558 Bartha István gyógyszerész, IV Magyar-u. 26. 387-148 Bartha István motor- és kerék­párzománcozó, VH. Garay-n. 4. 424-516 Bartha István nagyborosnyói, XI. Kende-u. 12. 468-371 Bartha István dr. herei, O.T.I.- orvos-aligazgató, a bőr- és nemibeteg- ségek szakorvosa, VII. Baross-tér 16. 426-911 Bartha Istvánná nagyborosnyói, polg. isk. tanár, XI. Lágymányosi­u. U/a. 458-631 Bartha János m. kir. vámszaki tiszt, XI. Eiek-u. 26. 456-972 Bartha János szobafestő-, mázoló- és fényezőmester, VII. Dembinski- u. 38. 222-512 Bartha János dr. kir. főügyész h., H. Ady Endre-n. 1. 352-754 Bartha Jenő dr. dálnokfalvi, fog­orvos, IV. váci-u. 34. 386-858 Bartha Jolán nagyborosnyói, VIII. Gyulai Pál-u. 3. 181-429 Bartha József gépgyáros, Vili. Táncsics-u. 5. 330-788 Bartha József dr. nemes, deési, ügyvéd, irodája V. Béesi-u. 8. 0183-230 Lakása, 111. Csejtei-n. 12. 158-374 Bartba József dr. ny. m. kir. postaföig., 11. Batthyány-u. 67/69 351-122 Bartha József dr. ügyvéd, irodája, V. Katona József-u. 10/a. 120-167 (Ferenozy K. dr. ügyvéd) 123-686 Bartha Józsefné dr.-né özv. dohánykisárus, IX. Kövámpalota, előcsarnok 185-360 185-475 Bartha Károly dálnokfalvi, vitéz, m. kir. táborszernagy, XII. Bors-u. 2. 155-616 Bartba Lajos m. kir. honv. szv.ig., IX. Hőgyes Endre-n. 3. 382-055 Bartha Lajos szobafestő- és má­zolómester, XI. Vásárhelyi Pál-u. 9. '256-178 Bartha Lajosné Ifj. sepsiszék nagyborosnyói, V. Vilmos császár­át 36/38. 310-817 Bartha László dálnokfalvi, vitéz. IV. Molnár-u. 17 380-002 Bartha László műépítész, Vili. Reviczky-n. 4/c. 148-472 Bartha László nagyborosnyói, festőművész, XI. Bndafoki-út 41/b. 456-418 Bartha László szárazajtai, vitéz, ny tábornok, IV. 8emmelweis-u. 4. 189-455 Bartha Miklós nagyborosnyói, XI. Bertalan Lajos-u. 5. 457-086 Bartha Mlklósné özv. béréi, dohánykisárus. VI. Andrássy-út 79. 221-485 Bartba MIksáné kormányfőtan. özvegye, V. Pannonia-u. 61. 293-984 Bartha Pál, XI. Karolina-űt 51. 256-429 Bartha Pál dr., V. Pozsonyi­ét H. 119-861 Bartha Rlchárdné dr.-né özv., H. Ady Endre-u. 30. 358-294 Bartha Sámuel épület- és mű- lakatos, XII. Hidegkúti-út 2/a. 165-999 Bartha Viktorné dálnokfalvi. ezredes özvegye, H Zsigmond király-útja 9. 155-815 Bartáné Delbeck Etelka irodagép keresk., VH1. Vas-n. 16. 136-171 Bartáné Sándor Margit, 11. Kapás-u. 41. 355-472 Bartáné Székely Margit női- ruha- és fíizőszalonja, VI. Liszt Ferene-tér 6. 425-464 Barták János műszaki vállalata. V. Ipoly-u. 28. 293-675 Bartakovics Aladár dr. O.K.H. tisztv., VI. Vilmos császár-út 19/a. 310-952 Bartáky Kálmán kályhásmes­ter, V. Hollán-u. 5. 125-022 Bartal Béla textilnagykeresk., VI. Vilmos császár-út 17. Lázár­it. oldal 126-514 Bartal Ferenc textilnagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 1. 226-167 Bartal lllésné dohánykisárns és papirkeresk.. VIH. Vas-u. 12. 130-559 Bartal János,az Első magyar álta­lános bizt. társaság szervezési fel­ügyelője, IH.Timár-u. 2. 362-440 Bartalos Mihály m. kir. detek­tív, XIV. Nürnberg-u. 29.296-442 Bartay Izabella bártfai, V. Gróf Teleki Pál-u. 22. 125-837 Bartel Gyula dr. postatanácsos lakása, Kispest, Báthori-n. 32. 147-088 Bartel János dr. r.-t. ig., XII. Virányo3-út 23/to. 164-975 Bartel Teri női divatszalonja. VI. Király-u. 106. 221-716 Bártfai Farkas Samu dr. ügy­véd, VI. Vilmos esászár-üt 51. 310-880 Bártfai Ilona szfőv. tanítónő. H. Endrődi Sándor-n. 31. 367-190 Bártfai Lajos, VI. Bajnok-u. 7. 315-066 Bártfai Viktor vas- és acéláru- keresk., I. Krisztina-krt 149. 155-332 Bártfay Béla ny. min. tan.. Bu­dakeszi, Kossuth Lajos-n. 10. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 34 Bártfay Béla oki. vegyészmérnök, XI. Kruspér-U. 3. 456-161 Bártfay Gusztáv dr. min. taná­csos, I. Várfok-xt. 8. 153-602

Next

/
Oldalképek
Tartalom