A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

S

Szevednyey Szentpétery Pál sajószentpéteri. gyógyszerész lakása, XII. Jagelló­ét 60. 257-470 Szentpétery Vilma, IX. Bakáts u. 8/e. 184-561 Szentszék, Pápai nagykövetség, lásd Pápai nnncins. Szenttamássy Béla dr. vitéz, m. kir. vámszaki felügyelő, n. Hu­nyadi János-út 20. 1Ó5-871 Szenttornyai Józselné özv., V. Pozsonyi-út 41. 298-545 Szentváry Alfréd László vi­téz, nyug. áll. gépkocsizó jsapat- beli őrnagy, II. Kapy-u. 19. , 164-528 Szentváry Alfréd László vi­téz, textilnagykereső, V. Zrínyi n. 1. 188-049 Szenyérl Ernő dr. ügyvéd, Új­pest, liőrinc-a. 22. 294-Ó67 Szényl Lénárd férfiszabómester, Vili. Baross-u. '113. 187-881 Szettke, lásd a Bzöke nevek előtt. Szép Béla fafaragó iparművész. H. Keleti Károly-u. 33. 367-239 Szép Ferenc fűszer- és csemege- kereső (Molnár Z.) X. 8imor-u. 43 144-805 Szép Ferenc füszerkeresk., VII Grassalkovicb-n. 8. 228-560 Szép Imre- dr. ügyvéd, vn. Thö­köly -úi 17. 428-460 Szép Jentt dr. orvos, bőrgyógyász, egyet, magántanár, klinikai tanár­segéd, VILI. Mária-n. 41. 143-211 Szép József burgonyaznzó és bur­gonya-, hagyma-, tojásnagykeresk.. Újpest, Árpád-út 122. 495-075 Szép Klára férfi, női és kötött fehérnemű konfekcionáló üzem, túl Schön Klára, VI. Eötvós-u. 20. 0124-092 Szép Margit áll. tanítónő. Kis­pest, Báthori-n. 36. 146-967 ■ Szép Sándor dr.főorvos rendelője, XII. Krisztina-krt 89. Lakása, XII. Nógrádi-n. 11. 365-199 Szép Sándorné korosmáros, IV. Gerlóczy-n. 1. 384-338 Szépné szül. Harr^ch A. Mária po’lg isk. lg., Kispest, Arpád-n. 45 147-082 Szepes Árpád, n. Gábor Áron- u. 67/a. 351-316 Szepes Béla kereste V. Pannóniá­it. 17/». 119-875 Szepes Béta újságíró. XI. Ulászló ti- 72. 268-411 Szepes és Társa papirkereske- dés, irodai felszerelések és nyomdai mftintézet, V Nádor-n. 8. 188-341 Szepes Jentt papirkeresk. és nyomdatul. lakása, □. Ady Rudre­rn 1 153-360 Szepes Lajos textiláruk keresk., V. Gróf Tisza István-u. 24. 380-195 Szepes László dr. orvos. Kispest, Rákóczi-o. 71. 147-019 Szepes Llpót Margit divatárubáz. H Margit-kn 40. 167-325 Szepes Miklós konfekció nagy­kereső,Vll. Király-u. 9. 228-187 Szepes Miklós dr. belgyógyász, O.T.B.A. rendelő intézeti h. főorvos, IV. Veres Pálné-u. 7. 182-767 Szépes Sándor fogászati labora­tóriuma, vn. Baross-tér 17 427-043 Szepeshelyl Andor dr. m kir posta állatorvos,Vn. Bethlen Gábor tér a. 227-710 Szepesi Arthur m. kir. min. ta­nácsos, VI. Kmetty-n. 19. 116-025 Szepesi Arthur dr. ügyvéd, IV. Kaplony-u 5. 185-934 Szepesi Béla magántisztv., V. Vác! út 6. 126-001 Szepesi Ftllttp szücsmester, VI. Nagymező n. 29. 327-834 Szepesi Gynla vitéz, oki. gépész­mérnök, XI. Károli Gáspár-tér 6. 259-275 Szepesi János oki. mérnök. 1. Napbegy-tér 9. 355-185 Szepesi Mária gyári képv., V. Kresz Géza-u. 53/b. 498-785 Szepesi Mária ibolya főv. taní­tónő, Vin. Rákóczi-út 63 133-785 Szepesi Sándor dr. máv. ügyész, Vin. Kerepesi-út 1. 143-818 Szepesi Simonné ny. máv. müsz. főtan, özvegye, V. Rotfiermere-u. 2. 315-038 Szepesi Zoltán ny. máv. föintéző, Pestszentlőrinc, Kolozsvár-u. 38. 342-262 Szepesi Zslgmond női börőv- kéBzitő, VII. Wesselényi-n. 23. 223-952 Szepessl László dr. ügyvéd. Újpest, Arpád-út 5. 495-018 Szepessy Árpád élelmiszerké­miai laboratórium, tápszer-, lekvár- és cukorkagyár, V. Kresz Géza­u. 21. 819-847 Szepessy Eta divatszalon, V. Dorottya-u, 8. 183-518 Szepessy Géza négyesi, honvé­delmi min. oszt. tan., IX Lónyay- u. 19. 188-082 Szepessy Géza dr. ny. máv. s. titkár, V. Katona József-u. 39. 119-323 Szepessy Gézáné Aranytex textiliizlet, IX. Vámház-krt 11. 0185-309 Szepessy Gyula oki. gépészmér­nök lakása, XTV. Abonyi-n. 25. 427-540 Szepessy István gép- és szer­számgyártó mester, VÖI. Visi Imre u. 14. 136-758 Szepessy János, az Általános fa­kereskedelmi váll cégtul., VII. Péterfy Sándor-n. 5. 425-180 Szepessy János tüzelő- és épí­tési anysgielepe, X. Kőbánya alsó p. u Pongrácz-űt 0148-979 Szepessy József oki. mérnök, magánmérnök. XII. Márvány­u. 24/b. 153-989 Szepessy József dr., a Belvárosi Takarékpénztár r.-t. h. ig., XI. Ber­talan Lajos-u. 22. 256-503 Szepessy Kati férj. Bátky Gyuláné oki. mozgásmüvésznő iskolája, XIV. Abonyi-n. 25. 0427-540 Szepessy Lajos illatízertár és háztartási cikkek nagykereső, XIV. Gyarmat-u. 9. 296-997 Szepessy Sándor utóda Szepessy Gynla oki. mérnök, cégtől. Molnár Antal, XTV. Abonyi-n. 25 427-370 Szepesy Antal dr. vitéz, máv ügyész, VI. Bajza-n. 55. 114-992 Szepesy Ferencné és Rákosi Ernő francia fordítási iroda, IV. . Molnár-u. 8. 187-064 Szepesy Sándor műépítész, V József-tér 12. 382-397 Szepesy Szlafkovszy Mihály dr. ügyvéd, az Adózók Lapja fő­szerkesztője, V. Géza-n. 4.115-524 Szepesyné dr.-né Hr a- bovszky Viola Kispest. Szent Imre herceg-út 77. 142-164 Szepesvárl Ferenc máv. tan.. Budafok, Petöfi-n. 50. 269-842 Szepesváry Lajos dr. m kir. rendöríötanácsos. Hl. Nánási-út 46 162-607 Szepesváry Fái dr. m. kir. kor­mányfőtan. szföv. tanácsnok lakása, n. Ruszti-út 7. 152-843 Szepezdt-Klss József vitéz, la­kása, Q. Margit-krt 64/b. 155-870 Szépfalvl Mihály mázolómester, VI. Székely Bertalan-u. 20. 329-804 Széphegyi Dezső ig., V. Szent István-krt 8. 119-259 Széphegyi György müsz. ke­reső., V Szent István-krt 3. 0119-259 Széphelyi Kálmán, XII. Kem- pelen Farkas-u. 8. 357-892 Szépkuthy Károly vitéz, m. kir. ezredes, IX. Kinlzsy-u. 8 188-102 SZEPESSY SÁNDOR foto-rádló>vlllamosság IX. Vámház-krt 11. 189-768 Szépkuthy Mária Anna és Mar­git dohánykisárusok, VII. Baross­tér 20. 224-608 Szépkuthy Ödön szűcs vu. Bethlen Gábor-n. 10. 224-588 Széplak Társasház, XII. Me- 1 inda-ót 24'26. 165-262! 165-551 Széplaki György bornagy keresk., Újpest, Jókai-u. 15. 494-556 Széplaki István szűcs, szőrme­festő, bárány- és vadbör kikészitö- üzeme, Újpest, -Aradi-u. 43. 295-070 Széplaki Mária térj. dr. Fehér Istvánná szföv. tanárnő, XII. Város- major-u. 49. 154-673 Széplaky Ferenc csemegeke­reső, VII. Baross-tér-22. 228-085 Széplaky Mtklósné ny. posta- kezelőnő, i ipest, Virág-u. 3. 294.-519 Széplaky Piroska magánzó,XIV. Kassai-u. 36. 497-461 Szépligeti Viktor dr., m. kir legfőbb áll. számvevőszéki titkár, n. Donáti-n. 40/42. 166-490 Szépművészeti Muzenm, lásd Magyar Nemzeti Mnzenm Szépvirág vendéglő, túl. Brfin­ner Karolin, vn. Rózsa-n. 36. 427-999 Szépvlzy Antal ny. repülő szá­zados, hites könyvvizsgáló, VI. 0­u. H. 327-890 Szépvölgyi Angoratenyé- szet és Házllpar, tnl. Dán Endre, ül. Szépvölgyi-út 192. 0151-817 Szépvölgyi Dezsőné O.T.I. fő­tiszt, XIV. Róna-u. 181. 297-554 Szépvölgyi szőlőgazdaság, Waek Géza, ILI. Bzépvölgyi-űt 215/217. 0352-951 Szépvölgyi vendéglő, túl. Btretavszky János, III. Szépvölgyi- út 155. 0166-036 Szeráf in!Gyula órásmester és ékszerész, 1. Krisztina-tér 2. 367-514 Szerafin János textilnyomó és kikészítő üzeme, H3. Lajos-n. 70/72. 162-665 Szerb Antal dr., XII. Hidegkúti­ul 47. 164-989 Szerb Bódog, vn. Damjanich- a. 68. 221-240 Szerb Miklós tervező Iparművész. Irodai órák 2—4-ig, VI. Dessewffy­n. 47. 326-105 Szerb Sándor, a Wolfner Gynla és tsa cég ig., vm. Németrn. 10/12. 145-642 Szerb Zslgmond dr. e. ti. fő­tanácsos, nyng. szföv. közkórb. fő­orvos, belgyógyász, VI. Teréz- krt 43/a. 110-401 Szerbák Elek dr., a József Nádor Műegyetem testnevelési felügy., I. Attila-krt 18/81. 351-434 Szercsényl Győző dr. IV. Bás- tya-n. 15. 183-510 Szercsényl Tivadar fogtechni­kai laboratóriuma, vm. Sándor- u. 30/b. 136-374 Szerdahelyi Aladár parafadngó üzeme, VI. Lehel-u. 5. 291-015 Lakása, VI. Szinyei Merse-u. 19. 115-043 Szerdahelyi Arnold szobafestő, mázoló, festék, háztartási és illat- szertár üzlete, XII. Fery Oszkár­u. 80/a. 155-558 Szerdahelyi Béla gyáros, n. Herman Ottó-út 7. 153-415 Szerdahelyi Dezső, r.-t. ig. lakása, XTV. Telepes-u. 12/16. 496-111 0496-590 Szerdahelyi Ede oki. gépész- mérnök, Budafok, Kossuth Lajos­n. 100. 269-730 Szerdahelyi Elek dr. szföv. fogalmazó, Vil. Akácfa-n. 55. 423-033 Szerdahelyi Endre dr. nyltra- szerdahelyi, fogorvos, v. klinikai orvos. Rendel 10—12, 2-5-ig, szom­bat kivételével, I. Krisztina-krt 26. 357-934 Szerdahelyi Ferenc tűzifa-, szén- és koksz- nagykereső, X. Józsefvárosi p. n. X. sz. kapu. 134-435 Szerdahelyi Györgyi férj. Baumgarten Sándorné, VI. Vilma királynő-ót 8/b. 228-624 Szerdahelyi Imredr. százados­hadbíró, XI. Verpeléti-út 22. 258-148 Szerdahelyi István M.p. T. R. főintézö, XI. Tétényi-út 6/a. 257-795 Szerdahelyi János női kon­fekció üzeme, VI. Landon-n. 3. 427-023 Szerdahelyi Jenő, aTriesti Ált. Bizt. Társulat titkára, VI Vilmos császár-út 43. 327-966 Szerdahelyi Jenő cégv., V. Visegrádi-u. 17. 124-710 Szerdahelyi József üzemvezető. XI. Fadrusz-u. 19. 457-638 Szerdahelyi József dr. lakása, vni. üliöi-út 44 340-971 Nyáron, XII. Normafa-út 8. 165-457 Szerdahelyi József dr. mész, cement és gipsz raktárai, IX. Már­ton-n. 26. 136-910 338-357 Józsefvárosi p. n.-i raktára, VIII. Salgótarjáni-út, Józsefvárosi p. n. XIII. sz. kapu 135-779 Szerdahelyi Kálmán posta- műszaki tanácsos, XIV. Egressy- út 39/43. > 297-034 Szerdahelyi Károly gyógy­szerész, V. Arpád-u. 12. 112-795 Szerdahelyi Károly dr., n Hattyu-u. 8/a. * 155-469 Szerdahelyi Lajos müasztalos, X. Füzér-u 14. 848-636 Szerdahelyi László, vm. Mu- zeum-krt 10. 133-453 Szerdahelyi László dr. ig., XII. Dániel-út 52. 164-860 Szerdahelyi László dr., kir. törvszéki bíró, n. Fazekas-u. 20. 157-331 Szerdahelyi Mátyás dr. iroda­vezető, az Anker biztositó r.-t. új­pesti főképv., Újpest, Kossuth-u. 7. 494-439 Szerdahelyi Rezsőné Rácz Er­zsébet, vn. Rákóczi-út 8o. 224-713 Szerdahelyi Rózsi színésznő, n. Medve-u. 23. 367-248 Szerdahelyi Sándorra, tisztv., v. Mérleg-n. 12. 389-054 Szerdahelyi Tibor gyárig., XTV. Thököly-út íoo/b. 297-587 Szerdahelyi Vilmosné özv., V. Csáky-u. 20. 119-551 Szerdahelyi Zoltán hadirok­kant, Parafadngó- Ipar, Pineégzeti cikkek. A m. kir. osztálysorsjegy fóárnsitója, VI. Horn Ede-n. 6 112-671 Szerdahelyi Zoltán dr., korm. főtan., ny. máv. ig. h., XTV. Ál­mos vezér-út 27. 499-733 Szerdelyl Ferenc kárpitos és díszítő, lakásberendezö. IV. Ferenc József-rkp. 25. 384-208 Szerdeiit parafaáru gyár r.»t., XIV Telepes-u. 12/16. 296-081 496-590 Szerdahelyi Dezső r.-t. ig. lakása 0496-111 0496-590 SzerCcsen gyógyszertár, tnl. Flamm István gyógyszerész, V. Do­rottya-u. 13. 182-722 Szeredal Ferenc oki. gépész- mérnök, m. kir. állami vas-, aoél- és gépgyári músz. főtan., VUL József-krt 44. 330-752 Szeredás Rezső szföv. statisz­tikai főtiszt, XI. Tétényi-út 39. 456-243 Szeredl Gynla" m. kir. posta- íötiszt,, Pestszentlőrinc, Gróf Szé chenyi Istv&n-n. 8. 142-815 Szeredl Saupe Gusztáv, n Fenyves-n. 2. 164-093 Szerednyel István nyug. áll. m. kir. alezredes, XI. Ulászló-u. 45. 256-696 Szerednyey Béla dr. m. kir. rendőrkapitány, VI. Szondy-n. 46/47. 123-823 521 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom