A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

P

Pettkó-Szandtnei* Ha utazik, vegye igénybe PFEIFER HIHALÜ TRICIKLI ÉS KERÉHPáRHCLCSflHZfi. KÉSZÍTŐ. Vili. MÁTYÁS-TÉR 4. WÉTEI.. ELADÁS. J30-506 Pettkó-Szandtner Aladár ny. belügymin. államtikár, XI. Horthy Miklós-út 16. 468-370 Pettkó-Szandtner Tibor vitéz, m. kir. ezredes, VI. Lendvay-'u. 14. 114-565 Petur Alajos m. kir. kormányfő- tanácsos.máv.ig. h„ IlI.Zaránd--u 27 162-562 Petyán Adoll kézmőárn nagyke- resk. lakása, VI. Andrássy-út 36 225-014 Petyán Adolf és fia divat- es kézmüáru nagykeresk., VI. Paalay Ede-n. 7. 226-479 Petyán Klára festékkeresk., VI. 8ziv-n. 39/b. 327-580 Pettykó Adél, XII. Pilsadski-6t 7. 151-983 Petykó Lajos kerékpár-, varró­gép-, müsz.- és szerszámnagyke- resk., XIV. Abonyi-u. 6. 420-164 Petz, lásd Pecz. Petzkay József cipészmester, DC. Ráday-u. 30. 184-548 Petzl Antal autófuvaros, II Uedve- a. 38. 358-303 Petzrlk Jenő dr. ny. szföv. t. ügyész, n. Fő-u. 9. 3525-329 Peuker Emil, n Lotz Károly­n. fi. 164-905 Pewny A. tüzeléstechnikai és bányászati k.t.t., VI. And­rássy-út 26. 125-899 113-315 Peyerl Ferenc vendéglős, II. Margit-u .15. 158-423 delmlk.f.t. Nösner és Imperator pezsgők, V Hollán-o. 8. 119-489 Pfaff Antal nagyvágó, IX. Bo- roksári-út 42. 149-885 Pfaff Ernő oki. épitészmérnök, XTV. Mexikói-út 50. 496-895 Pfaff Gusztáv ny. müsz. főtaná­csos nyilvántartási irodája, vn. Ká­roly király-út 3/a. 223-807 Fonateladási iroda 423-760 Pfaff Gusztáv ny. müsz. főtaná­csos lakása, XI. 0rlay-n. 2/b. 469-191 Nyári lakása, Hl. Törökvész-út 189. 165-810 Pfaff varrógépek vezér- képv., Herbster Károly, VH. Ká­roly király-út 9. 0423-368 Pfahler József börkeresk., vn. Károly király-út 6. 223-136 Pfalz Károly tervezö-teohnikus, XII. Ferry Oszkár-n. 47. 367-378 Pfalz Rudolf gontoval, ny. tábor­nok, IX. Ollöl-út 121. 139-472 Pfandler Mihály ifj. oki. kő­műves mester, ép. váll., XIII. Északi teherp.-u., Tahi-utcai rész. 291-841 Pfann Géza aeélnagykeresk., X. Víllám-u. 20. 180-666 Pfann Géza banktisztv., V. Pozso­nyi-ét 14. 327-424 Pfann Józsefné dr.-né ny. vezértörzsorvos őzvegye, X. Sza- bóky-n. 34. 140-884 Pfarlnger Erzsébet textilke- resk. j V. Pozsonyi-út 39. 498-453 Pfeffer Alfréd keresk., IV. Veres Pálné-u. 8. 182-324 Pfeffer András fuvaros, xm Angyalföldi-út 18. 493-378 Pfeiler Aladár ószeres, vin. Kálvária-tér 16. 184-807 Pfeiler Antal fényképész, vn. Ki- rály-u. 106. 228-693 Pfeiler és Heszky kőfaragó­mesterek és sirkőkeresk., VTI. Károly király-út 3/c. 226-082 Üzem: X. Kozma-u. 7. (UJ temető­nél) 348-070 Pfeifer Ferdlnánd könyv- kereskedés k.f.t., IV. Kossuth Lajos-n. 5. 185-730 Szinházjegyiroda 187-400 Pfeifer Ferenc könyv-, papír-, zeneműkeresk., VHI. Rákóczi-út 45 130-465 Lakása, VEI. Agteleki-ú. 11. 349-541 Pfeifer Ferenc optikai-, fény- képészeti-klno szaküzlet, V. Vilmos császár-út 28. 111-402 Pfeifer Ferenc r.-t. ig., IV. Galamb-u. 7. 383-471 Pfeffer Györgyné dr.-né őzt. középisk. tanár, vn. Damjanieh- n. 40, 222-507 Pfeifer Gyula tisztv., VTI. Damjanieh-u. 40. 0222-507 Pfeifer Gyula dr. nöorvos, szü­lész, főorvos, VH. Erzsébet-krt 40/42. 222-456 Pfeifer Ignác ny. müegyet. tanár lakása, XI. Budafoki-úf 9/11. 259-743 Pfeifer Ilona dr. orvos. vm. Népszinház-n. 27. 142-833 Pfeifer István gépészmérnök, XII. Széher-út 46. 364-087 Pfeifer Jakab könyvnyomdája, V. Erzsébet-tér 15. 180-647 Pfeifer János cukorka- és bon­bongyár, Vll Alpár-u. 7. 422-724 Pfeifer Károly könyvkötő mes­ter, fotóalbumok, emlékkönyvek, irómappák és kávéházi mappák gyártója, VI. Bziv-u. 39/b. 315-088 Pfeifer Lajos k.f.t. textiláru- nagykeresk.,V.Sas-u.6. 381-579 Lakása, VI. Anker-köz 2. 427-566 Pfeffer Lipót, v. Zoltán-u. 16. 117-493 Pfeifer Lipót festék-,edény-,üveg áru és háztartási oikk keresk., V. Vísegrádi-u. 6. 113-317 Pleller Manó könyvkereső, IV. Muzemn-krt 39. 187-131 Plelfer Mihály tricikli-, női- és gyermekkenékpárkészitő és köl­csönző. Vili. Mátyás-tér 4. 130-506 Pleller Nándor kerékpár- és triciklikészitő, kölcsönző és javító­műhely, Vili. Tisza Kálmán-tér 7. 335-778 Plelfer Sándor bicikli és tricikli kölcsönző, vm. Nagyfuvaro8-u. 15. 187-718 Pfeifer Sándor gombakeresk., IX. Vámbáz-krt-i vásárcsarnok 733. sz. fülke. 384-274 Pfeifer Zslgmond dr., a Fehér­vári-úti rokkant-utókezelő ideg­oszt. volt főorvosa, l. kér. IV. Bélá­it. 69. 161-481 Pfeiffer Emilné dohánykisárns, Vm. Tisza'Kálmán-tér 14. 339-527 Pfeiffer Ernő dr. orvos, urolo gus-operateor, IV. Veres Pálné- n. 4/6. 183-434 Pfeiffer István dr. fogorvos, n Fillér-u. 1. 154-079 Pfelfler János börkeresk., X. Bá­nya-n. 12. 148-296 Pfeiffer Károly bádogos, gáz- Ó8 vizvezetékszerelömester, XI. Horthy Miklós-út 40. 259-132 Pfelfler Károly ny. máv. müsz. főtanácsos, XIV. 8zent Domonkos­it. 19. 424-384 Pleiller Károly dr. ügyvéd la­kása, V. Nádor-u. 8. 188-714 Pfelfler Lajosné tüzelőanyag­kereskedő, m. Bogdáni-út 3. 162-477 Pfelfler Margit áll. polg. isk. tanár, Pestszenterzsébet, Baross­ra. 40. 347-743 Pfelfler Margit dr. orvos, VI. Podmaniczky-u. 47. 121-568 Pfelfler Sándorné őzv. lakása. V. Pannonia-u. 22. 111-650 Pfelfler Zoltán dr. ügyvéd, V Báthory-n. 8. 110-525 Pfeif érné Kolben Olga, IV. Veres Pálné-u. 19. 186-155 Pfendert Antal nri szabó, IV. VácI-n. 60. 184-559 Pfendtner Györgyné, Buda­keszi, Fő-u. 68. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 14 Plennlnger Ottó ig., V. Árpád­ra. li. 110-464 Pfisterer Lajosné dr.-né ny. O.T.I. ig. özvegye, XII. Muskátli­ra. 10/b. 155-377 Pfisterer Lajosné özv. Id., XII. Mártonhegyi-út 61/a. 154-068 Pfisterer Miklós dr., I. Derék­n. 21. 367-194 Pflszter Ferenc sertéskeresk., Soroksár, Templom-ra. 119. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 11 Pflszter Józsefné Mateosz Teherautó fuvarozó, Budakalász, Szentendrei-út 14. Tárcsázza először a *162-036 számot, azután kérje Budakalász 23 Pflszter Mihály nyersbörkeresk., Soroksár, Duna-ra. 6. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 78 Pflaumer Vilma ópületfa-, fű­részáru- és tüzifanagykeresk., IX. Lónyay-u. 34. 183-538 Pfléger Dezső tűzifa- és szénke- resk. telep, XI. Péterbegyi-útll/18. 257-754 Pfléger Ferenc bőrdíszműves, Vll. Akácfa-ra. 27. 426-872 Pfleger Ferenc korcsmáros, X. Fiizér-u. 27/b. 148-177 Pfleger Győzőné textilkere.sk., Pestszentlőrise, Üllői-út 157. 847-125 Pfleger Gyula gépjavító és laka­tosáruk műhelye, Xin. Váci-út 109. 493-590 Pfllegler Ferenc Németbiro- dalmí gyárak vezérképv., IV Váci­ra. 4i/a. 185-709 Pflum György mozitralajdonos, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos­u. 61. 347-534 Ptlnm János kárpitosmester, VTI. Nófelejts-n. 27/29. 226-906 Pflumm Tibor dr. és Pflumm Ilona mozitul., Pestszenterzsébet, Kossuth Lajós-ra. 61. 347-728 Filmkölcsönző vállalata, Vn. Er­zsébet-krt 9/11. 224-293 Pharmacia dobozgyár r.-t., vn. Hernád-n. 54. 220-673 Pharmacia gyógyszervegyé­szeti gyár r—t., VU. Iza bel la­tér e. 425-383 Pharmadent gyógyszerve­gyészeti ipari és kereske­delmi k.f.t., vn. Jósika-u. 2. 221-512 Pharmatechnika gyógyszer, műszaki és vegyeszetlgyár k.f.t., Vn. Károly király-út 3'a. 423-952 Philadelphia kávéház, tol. Szabó Sámuel, I. Krisztina-tér 1. 351-994 Játékterem 155-699 Phllanthlavlrágcsarnok, tnl. Szabó Józsa, IV.Váci-u. 9. 187-528 Philip Miklós, V. Vilmos császár- út 56. 327-907 Philip Rezső szűcs, V Szent Tstván-krt 23. 125-028 Philip Róbertné Özv. sz. Kotsis Anny, IV. Veres Pálné-u. 8. 184-181 Philip Rudolf né csemege-és fü- szerkeresk.,V. Zrinyi-n. 1.386-063 Philipp Ede Fial nyersbőr és eserzöanyag képv.,VT. Király-ra.106. 420-046 Philipp Ernő dr. fogorvos, Vin. Baross-u. 21. 131-831 Philipp Gyula furnérkeresk., VII. Kazinczy-u. 22. 423-549 Phllipp-Horváth Miksa Egon XI. Orom-ra 18/b. 457-717 Philipp Hona dr. tanárnő, n. Tö- rök-ra. 10. 166-904 Philipp István szobrász-művész, VI. Eötvös-ra. 24. 125-943 Philipp Károlyné máv. fő­felügyelő özvegye, VT. Izabellá­ra. 43. 422-075 Philipp Lajos m. kir. pénzügyi főtan., Pestszeutlőrinc, Horváth Lajos-ra. 67. 847-122 Philipp László magántisztv., V. Honvéd-u. 17/a. 125-061 PhlUpp Mórné özv. tanitónö, VI Bajnok-n. 3. 125-961 Philipp Pálné sz. Cseke Erzsébet, V. Pozsonyi-út 50. 493-555 Philippovich Károly freyden- bergi, a Pesti magy. keresk. bank ig., I. Naphegy-u. 19. 353-930 Philippovich László m. kir. tüzérörnagy, IX. Ernő-u. 5. 149-840 PhlUppovich Viktor freyden- bergi, M. n. bank főfelügyelő, XTV. Jávor-u. 5/a. 497-100 Philips Müvek r.t., lásd Ma­gyar Philips Müvek r.-t. Philomela állat- és növónykeres- kedés, túl. Farkas Ödönné, n. Margit-krt 15. 867-636 Phoenix lásd Phönix nevek előtt. Phöbnskö- és könyvnyomda, vi. Bötvös-u. 31. 118-898 Phöbns Villamos Müvek: Részvénytársaság Villamos és Köz­lekedési Vállalatok Számára, áram­fejlesztő telep és közp. iroda, Új­pest, Tó-n. 7. Hétköznapokon 8 órától 15 óráig 0*295-820 Hétköznapokon 15 órán tnl és éjjel, valamint vasár- és ünnepnapokon is hivható állomások: Áramszolgáltatási zavarok beje­lentése 0*295-820 Áramfejlesztő-telepi ügyelet (ma­gánfelek hívására nem felel) . v 0295-829 Portás 0295-828 Villamos fogyasztásmérőket hitele­sítő állomás, Újpest, Árpád-út 40. , 0294-088 (1. a köv. oldalon.) "Pfeifer Sándor Vili. Nagyluvaros-u. 15. tricikli, kerékpár köl­csönző és készítő. Vétel, eladás, javító műhely 137-718 414 A

Next

/
Oldalképek
Tartalom