A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

Huskó ___________uzieii mrcvninsmi mzonyiiani aKariai H avalda Gyula Sépszliflzeme 12T-042 Haskó Imre dr. fogorvos, VI. Király-u. 100. 220-283 Haskó Jenő dr. ügyvédjelölt, VII. Erzsébet-krt 16. 0222-223 Haskó Lajos oki. vegyészmérnök vegykisérleti laboratóriuma, VI. Paulay Ede-u. 12. 227-429 Hasskó Sándor dr., V. Légrády Károly-u. 48/a. 498-554 Haslinger Károly, VI. Andrássy- út 7. 426-019 Hasmann, lásd Haszmann. Haspel Lujza dr. férj. dr. Ahs- bahsnó bőrgyógyász rendelőintézeti főorvos, XII. Krisztina krt 81. 0352-119 Hassan A. Andor oki. mérnök irodája, V Sas-u. 29. 128-322 Hasskó, lásd Haskó Hasslocher Laura, V. Markó­o. l/b. 110-846 Hász, lásd Haas Hasza Lajos vendéglős. X. Gvöm- röi-út 29/b. 148-898 Haszán József vitéz, korcsmáros, Rákoskeresztúr, Pesti-u. 179. Tárcsázza először a *148-606 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 37 Haszilló István gőz mosoda tűi., n. Csalogány-u. 55. 152-817 Hasmann Pál borkeresk., m. Templom-u. 17. 362-952 Haszmann István magántisztv., Budafok, Kerékgyártó-út 16. 269-693 Haszmann István mészáros és hentes, XII. Hidegkuti-út 67. 164-887 Haszmann Istvánné szörme- keresk.. VII. Károly királv-út 3/a. 227-421 Haszmann Józsefné őzv. ven­déglős. Vili. Ronuinelli-u. 18. 340-957 Hasznos József vitéz, Pesti hazai első takptár egyesület cégv., XI. Horthy Miklós-út 82. 257-509 Hasznossy Gyula nőiszabó, XI. Szabolcska Mihály-u. 10 a. 468-017 Haszonbérbeadó földtulaj­donosok országos egyesü­lete, IX. Kinicsi-u. 6/b. 183-425 Hatat Károly elektrofizikai labo­ratóriuma, XIV. Hungária- krt 171/173. 496-331 Hatala László dr. Mabi titkár, VO. Thököly-út 17. 428-270 Határi Berta szfőr. óvónő, XII. Fohász-lépcső 9. 457-040 Határkljelttlő központi bi­zottság, V. Juhász Andor-u. 9. 121-322 Hatás Gézáné VI. Vörösmarty- u. 76. 110-470 Hatay, lásd Hatat. Hattaiudy Ferenc m. klr pfl. könyvszakértő, hites könyvvizsgáló, XIV. 8tefánia-út 16. 496-515 Hatfaludy László dobánykis- árus, Vm. Baross-u. 94. 145-341 Hátfalvy Gyula, n. Pasaréti­üt 65/a. 165-968 Hátfalvy Gyuláné, I. Attilá­it 14/16. 152-590 Hathy Károly cséffí, a Pénzin­tézeti Központ h. ig., XI. Bnda- foki-út 15. 259-748 Haty Kálmán cséffi, müsz. tan. n. Margit-krt 6/a. 167-140 Hatolkay Gyuláné özv. dohány- kisárus, X. Gergely-u. 4. 148-298 Hatolkay Szanlszló szfőv. iro­datiszt, vn. Rottenbiller-n. 60. 425-652 Hatósági munkaközvetítő, Lásd Munkaközvetítő hív. m. kir. áll. Hatosy József textilnagykeresk., V. Légrády Károly-u. 40/b. 493-491 Hatsebek Emil optikai és fotó­nak üzlete, VI. Andráagy-út 13. 225-259 Fiókja, Vn. Erzsébet-krt 38. 222-427 Hatsebek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete. Föüzlet. IV. Károly király-út 28. #185-959 VI. Andrássy-út 31. 425-990 vn. Rákóczi-ót 80. 224-208 Hatsebek Gézáné, V. Személy- nök-u. 19. 116-582 Hatschek .Gattmann és társa elektrotechn. és müsz. váll., V. Szé- chenyi-u. 7. 115-890 Hatschek Hugó könnyen moz­gatható emberi műszernek készítője, vn. Mnnkás-u. 4. 427-893 Hatsebek Margit, V. Felka-o. 3 498-607 Hatsek Ervin marhabizományos, XI. Horthy Miklós-út 14. 268-006 Hatscber Gyula szállító, V. Va- dász-u 3ö/a. 110-395 Hatscber Károly oki. gépészmér­nök, Röntgen, medikai és elektro- techn. gépek üzeme. EX. Ráday-u. 30. 185-674 Hatsek, lásd Hatsebek. Háttá Károly hat. eng. villany­szerelőmester, Vin. Sándor-u. 38. 136-797 Hattayer János női fodrászmes­ter, n. Keleti Károly-u. iö/c. 307-290 Hattlnger Árpád, V. Pannónia- u. 34. 493-645 Hattyár András és Társai mechanikai és Üvegtech­nikai gépek gyára, Újpest, Kolozsvári-u. 8. 494-774 Hattyasy Dezső dr. fogorvos, egyet, magántanár, IV. Kecskeméti­u. 6. 382-587 Hattyasy Katalin férj. dr. Szer- delyi Henrikné, a Függetlenség belső munkatársa, V. Légrády Ká­roly-u. 64. 498-762 Hattyú csónakház, túl. Kornls Ferenc. (Nyári áll.) Csillaghegy, Kossuth Lajos üdülő-part 8. 363-541 Hattyú divatház, tűi. Herskovits Hermann. XII. Németvölgyl-út 20. 158-140 Hattyú gőzmosó, fehérnemű kölcsönző és keresk. váll. Hegedűs és dr. Lázár, vn. Ktauzál-u. 8. #423-750 Fiókja, V. Au lieh-u. 7. 316-107 Hatvani István oki. kereskedelmi isk. tanár, m. kir. áll. felsőiparisk. tanár, v. egyei. tanársegéd, IX. Mester-u. 24. 149-703 Hatvani László férfiszabó, IV. Városház-u. 6. 184-580 Hatvani Szabó Lajosáé cu- korkakeresk., V. Juhász Andor-u. 1. 329-250 Hatvány báróné, Marton Erzsé­bet, IV. Régipósta-u. 18. 183-161 Hatvany-Dentsch-1 r oda, Deutsch lg és fia, báró Hatvany-féle gazdaságok anyagbeszerző irodája. V. Nádor-u. 3. O#182-820 Hatvany-Deutscb Sándorné báróné, V. Nádor-u. 3. 381-107 Hatvány Endre báró, I. Ver- böczy-u. 7. 360-784 Hatvány Ferencné báróné, n. Hunyadi János-út 26. 360535 Hatvány Károly, m. Palán ta­rn 16. 355-569 Hatvány Károly báró, iroda, V. Nádor-u. 3. 181-676 Lakása, n. Zita királyué-út 3/4. 353-352 353-377 Hatvány Llly bárónő magánzó, I. Verbőczy-u. 8. 360-739 Hatvány Vera bárónő, XII. Németvölgyi-út 27. 150-208 Haty, lásd Hathy. Hatz Józsel m. kir. százados, V. Visegrádi-u. 6i/a. 493-024 Hatz Lajos cukrászmester, VI. Dessewffy-u. 25/27. 129-344 Hatzky Ferenc asztalosmester, XIV. 8zngló-u. 115. 497-712 Hanber Aladárné dr.-né özv. dohánykisárus, V. Szent István­ét 12. 114-810 128-308 Hanber fémtömltö vállalat, cégtul. Farkas Béla. V. Juhász Andor-u. 28. 0127-984 Hanber László dr.-közkórh. sebész-főorvos lakása, Q.Virágárok- u. 7. 165-608 Rendelő : csak rendelő idő alatt, szerda, szombat kivéve d. n. 1/^5— '/j6, IV. Veres Pálné-n. 10. 384-372 Haubert KamIUó min. oszt. tan., IV. Szerb-n. 17. 185-392 flauck Károly fa- és szénkeresk., I. kér. IV. Béla-u. 18. 150-854 Haudek Károlyné garagetnl., EX. Dandár-u. 23. 131-355 Hauer Ernő dr. orvos, sebész. V. Szemere-u. 8. 114-946 Ha nem felel: Orvoshivó •186-986 Hauer Ernő dr. sz. k. m. kir. konzul, ig., XII. Alma-u. 6. 352-531 Hauer és Márton divatáru- keresk., n. Szilágyi Dezsö-tér 6. 151-087 Hauer Ferenc textilfestő és ki­készítő, Vm. Bókay János-u. 12. 134-309 Hauer Ferencné divatáruüzlete, VI. Berlini-tér 8. 311-438 Hauer Frigyes dr. ügyvéd, V. 8ziget-u. 40. 327-504 Hauer György oki. gépészmér­nök, XI. Horthy Miklós-út 53. 257-276 Hauer Gyuláné dr.-né ay. államtitkár Özvegye, I.Mikó-u. 1. 160-428 Hauer László vasáru-, zománc­edény- és háztartási cikkek nagy­korosé, IX. Ranolder-u. 8. 149-920 Lakása, VIII. Kenyérmezö-u. 8. 137-842 HanerLlpótnébutorkeresk., vin. Dobozi-u. 21. 330-605 Hauer Mária postasegédtísztnö, n. Görgey Artur-u. 44. 366-633 Hauer R. magánzó, XIV. Fűrész n. 63. 497-731 Hauer Rezső cukrász, vm. Rá- kóczi-út 49. 143-504 Vendégek részére 144-371 Hauer Vilmosr.-t. ig., vn Károly király-út 25. 226-644 Hauerné Faragó Ilona textil- és diyatárukeresk., V. Személynök­«. 2/b. 311-431 Haugg László dr. vöröskeresztes főorvos, Vm. Salétrom-u. 8. 137-379 Hauler Endre dr. rendelőinté­zeti főorvos, m. Zsigmond király- útja 64/66. 151-815 Haullk György or6zággyül. kép­viselő, V. Akadémia-u. 17. 110-254 Hauméder Hegedűs Béla, a gazdasági termékek és árnk beho­zatali és kiviteli k.f.t. ügyv. ig., X Kerepesi-út 49. 340-853 Hauner Frlgyesné özv., ni. Vérhalom-u. 20. 152-559 Hauner Ottokár építészmérnök, I. Pálya-u. 2/b. 351-981 Haupt Adolf mészáros, V. Vadász- u. 26. 110-980 Hauptmann Gvörgy nyomdász. vi. Sziv-u. 43. 327-457 Hauptmann Ilona, XII. Bán­it. l/b. 360-971 Hauptmann Pál magántisztv:, IX. Üllöi-út 57. 330-628 Hauptmann Sándor órásmes­ter, ékszerkeresk., VI. Szondy-u. 40. 120-534 Hanrlel Jen öné özv., XIV. 8teíánia-út 3. 297-578 Hansbrnnner Vilmos tanár, V. Gróf Teleki Pál-u. 4. 386-051 Hauschlld Albert kötélárnflz- lete, IV. Gerlóczy-u. 11. 381-572 Hausen-léle lakásta kari tási, féreg­irtási váll., túl. Hausen Ferenc,VII. Dob-u. 34. 423-321 Hauser Artur oki. gépészmérnök, V. Pozsonyi-út 26. 116*965 Hauser Emma dr. dr. Rónaiué uóorvos, V. Alkotmány-u. 21. 120-827 Hauser Emil, a Weiss Mannfréd gyár tisztv., vm. Mária Terézia- tér 3. 137-558 Hauser Endre oki. gépészmér­nök, XI. Budaörsi-út 133. 259-934 Hauser Ferenc kir. müsz. tan., II. Battbyány-u. t3. 353-620 Hauser Gyula korcsmáros, vn. Verseny-u. 4. 428-582 Hauser Gyuláné özv. kémény- seprómester, Rákosszentmihály. Corvin-u. 10. 208-709 Haoser Hugó, XII. BUrök-n 9. 352-410 Hauser József és Társa fa és szénkeresk , iroda és telep, Hl. Szentendrei-út 117. 302-225 Jlauser Upót, a Magyar Mező­gazdák Szövetkezetének ig., V.Szent István-krt 13. 111-947 Hauser Náthán ny. áll. reál- gimn tanár, n. Retek-n. 33/35. 352-255 Hauser Zoltán dr. orvos, belgyó­gyász, vm. Szentkirályi-u. 3. 331-727 Hausknecht Anna gyümölcs, zöldség nagykeresk. és bizomá­nyos, IX. Élelmiszer nagyvásár- telep 64 sz. 131-686 Hansknecbt Rezső közp. fűtés, egészségügyi berend., és épület- bádogosmnnkák, váll., VII. Jobbágy- u. 7. 222-872 Hausladen Mihály dohánykie- árus, IV. Kaplony-u. 9. 184-771 Hausleltner László nőiszabó, EV. Semelweis-u. ll. 380-275 Hausmann, lásd Hauszmann. Hausner Dezső gabonabizomá­nyos, V. Peresei Mór-u. 2. 123-299 Hansner 1. J. vasáru, szerszám és konybafelsz. cikkek ügynöks. és raktára. VH. Rottenbiller-u. 6/b. 428-165 Hansner Károly, vn. Rákóczi- út 26. 224-823 Hansner Károly, a Szék- és Fa­árugyár r.-t. képv., IV. VereB Pil- né-u. 4/6. 384-047 Hansner M. György rádió-, gra­mofon- és villamossági szakűzi., Vn. Wesselényi-u. 31. 226-966 Hauszner Béla, EX. Tinődy-u. 2/f. 149-910 Hauss Frigyes Lajos kút- és mélyfúrási váll., XTO. Róbert Ká­roly-krt 89. 0498-497 Hanss Vilmos, V. Pozsonyi-út 58. 293-445 Haasz Borlska, Hausz Mária filmkölcsönző kölcsönosztály veze­tője, XIV. Amerikai-út 90/f. 496- 985 Haasz Ede dr. ny. törzsorvos, I. Lógodi-u. 9. 161-434 Hausz Mária Illmkölcsönző és filmgyártó k.f.t., vn. Br­zsébet-krt 9/11. 225-209 Haaswlrth Ödön diszitőfestő és mázoló, XIV. Amerikai-út 77. 497- 147 Hausmann Tibor férfiszabó, V. Báthory-u. 4. 116-456 Hauszmann Ferenc műbútor­asztalos. vm. Lujza-u. 17.139-240 Hauszmann József mübutor- asztalos. VI. Paulay Ede-n. 33. 426-998 Hauszner, lásd Hausner. Hant Józsel füszerkeresk., VEIT. Szigony-u. 16/b. 349-481 Hant József tejtermék- és élelmi- szerkeresk., Nagytétény, Templom- u. 8. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 22 202

Next

/
Oldalképek
Tartalom