A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

F

Levelezőlapok lobbidét a címzés. Fenyő Fenyő Károlyné küriösi, dr. Berény Anna, XII. Kissváb­hegyi-ut 12. 157-950 Fenyő Kornél magánmérnök, oki. gépész- és elektromérnök. VII Ki-, rály u. 93. 228-276 Fenyő Kornélné dr.-né őzt.» V. Tükör-U. 2. 123-080 Fenyő László, VI. Teréz- krt 6. 425-626 Fenyő Lilly utóda Vértes Piroska nöl Kalapszalon, IV. Váci-n. tö. 182-609 Fenyő Llpót és Ha butornagy- keresk., V. Szabadság-tér 15. 127-051 Fenyő Miklós, kereskedelmi ügy­nökség és képv., V. Pozsonyi-út 39. 293-071 Fenyő Miksa és Fenyő Andor butorkeresk., V. Honvéd-u. 2. 0127-051 Fenyő Miksa, export-import, tűi. özv. Fenyő Miksáné, V. Visegrádi- u. 17. 111-509 Fenyő Sándor, a Fővárosi nagy- mozgó és filmipari r.-t. ig., Vn. Alsó- erdőkor 8. 225-262 Fenyő Sándor, a Magyar Ált. Hitelbank tisztv., XII. Fery Oszkár­u. 46. 367-642 Fenyő Sándor sörgyári alig., X. Szapáry-u. 80. 137-198 Fenyő Sándor dr. ügyvéd, vm Rákóczi-út 19. 137-701 Fenyő Sándorné sz. Révai Rózsa gyors-gépiró-tanitőnő, VH. Dob-u. 71. 226-393 Fenyő Tibor. VI. Dalszinház-u. 2. 427-425 Fenyő Tibor teabehozatala, VI. Király-utca 102. 0221-855 Lakása, V. Klotild-u. 10/b. 129-857 Fenyő Vilmos hal- és rákkeresk.- tizlet, EX.Pipa-n. 4. 0185-450 Lakás. IV. Molnár-u. 53. 0382-060 Fenyő Vilmos dr. ügyvéd irodá ja, V Nádor-u. 4. 380-104 Lakása, V. Alkotmány-u. 20 129-673 Fenyő Zoltán vállalkozó, VI. Szív u. 26. 312-749 Fenyőértékesltő Szövetke­zet, V. Juhász Andor-u. 6. 328-775 Fenyőfa Import k.f.t. f.a. (Kántor Elek lakása), V Juhász Andor-n. 6. 110-284 Fénytechnikai és kereske­delmi k.f.t., V. Személynök- u. 21/23. 325-097 Fenyves Aladár, a Varda ta ipari rt. Sarajevo cég, magva rorsz. képv.. V. Felkvu. 3. 293-926 Fenyves Ármin és társa fes ték- ér olajnagykeresk., VI. Vörös marty-n. 23. 220-815 Fenyves árnbáz r.-t., ex. Cal vin-tér 7. Központja #185-870 Fenyves Dezső íg. 184-715 Fenyves Dezső lakása, XIV. Stefá- nia-ót 43. 296-837 Gyárüzem : XIV. Czobor-u 61 497-585 Fenyves Béla faügynökség, VI. Csengery-u. 52. 119-829 Fenyves Béla operaénekes, ének- tanár, VI. Jókai-u. 12. 110-954 Fenyves Béla dr. ügyvéd, V Klotild-ú. 12/b. 120-343 Fenyves Béláné özv. magánzó, n. Veronika-u. 4. 867-041 Fenyves és Fodor aranyműves és ékszerész, IV. Kossuth Lajos­u 21 381-024 IV. Régiposta-u. 1.' 187-422 Fenyves Ferenc droguista, VI. Vilmos esászár-út 17. 110-929 Fenyves Ferenc droguista. vm. József krt 69/61. 340-898 Fenyves Ferenc fehérnemű- üzeme, vn. Akácfa-u. 20. 227-165 Fenyves Gáborné özv. úri és női divatárukeresk., IX. Totnpa­u. 16/a. 337-479 Fenyves gyógyszertár, -túl. Fenyves Miksa gyógyszerész, VI. Teréz-krt 22. 122-454 Fenyves György fakeresk. n. Ezredes-u. 14. 151-684 Fenyves Gyula dr. ügyvéd, vm. József-krt 14. 140-656 Fenyves Hajnalka tisztv., VII Dob-o. 106. 425-581 Fenyves Ignác né nagykeresk. őz vegye, m.Kupeczky-u.4. 358-182 Fenyves Ignácné özv., VH. Dob-u. 16. 427-458 Fenyves István építési irodája, V. Gróf Klebelsberg-u. 16. 0128-819 Lakása, V. Szent István-park 26. 498-046 Fenyves Jenő dr.,IV. Eskü-tér 1 388-197 Fenyves Jenő dr. ny. áll szá­zados, V Személynök-u. 9/11. 121-895 Fenyves Károly György dr. ügyvéd, V. Juhász Andor-u. 16. 128-958 Fenyves Lajos, V. Pozsonyi- út 33. 493-487 Fenyves László dr. orvos, fog­orvos, I. kér. IV. Béla-u. 67. 160-492 Fenyves Llpót dr. ügyvéd V. Tátra-u. 15/a. 121-743 Fenyves Miksáné, női diszga) lérüzeme, VH. Akácfa-ú. 4 225-268 Fenyves Péter vezérig., V. Tátra­in. 112-909 Fenyves Sándor, a B. Spiegler & Böhne ügynöke., VI. Révay-n. 3 817-502 lakása, n. Margit-krl 6/h. 107-018 Fenyves Sándor gyárigazgató lakása, XIV. Gróf Zichy Géza-u. 6. 427-157 Fenyves Sándor tanár, II. Pálffy- tér 4. 353-697 Fenyves Zoltán dr. orvos, V. Pozsonyi-út 41. 292-126 Fenyvesi Aladár fehérneműké Bzitó és divatárukeresk., Vili. Ba ross-u. 75. 340-230 Fenyvesi Emllné özv., H. Ady Endre-u. 2. 353-738 Fenyvesi István postaellenőr, Kispest, Vas Gereben-u. 68. 347-159 Fenyvesi Jenő államilag vizs­gázott fogász, VII. Thöböly-út 6. 426-688 Fenyvesi József ny. m.kir. pénz­ügyőri felügy., Újpest, Lorántffy Zsuzsanna-u. 8. 494-001 Fenyvesi József dr. belgyó­gyász, szakorvos, a Charité láb. al orvosa, VIH. Rökk 8zilárd-n. 6. 135-678 Fenyvesi Latos asztalosmester. XI. Váli-u. *. 459-027 Fenyvesi Mayer orthopad cipész­mester, VH. Madách Imre-út 1. 423-554 Lakása, VH. Károly király-út 3/e. 226-518 Fenyvesi Sámuel bitoktató, ill Zsigmond király-útja 49. 167-253 Fenyvesi Soma gépészmérnök, ny. máv. müsz. főtanácsos, VI. Szé boly Bertalan-u. 2/c. 126-597 Fenyvesi Zoltán gépészmérnök, n. Ady Endre-a. 2. 153-641 Fenyvessy Arnoldné m. klr. ltélőtáblabiró özvegye, VH. Wesse- lényl-n. 16. 223-941 Fenyvessy Éva szinmövésznő, VII. Erzsébet-krt 13. 220-490 Fenyvessy Gyttrjgy oki. gépész­mérnök, XI. Bocskal-út 63. 268-648 Fetfrdetfs* lásd Fördós nevek előtt Fér Gyula cukrász. VH. Csengery- a. 7. 421-660 Ferber József dr. orvos. Rákos­begy, Kossuth Lajos-u 1/b. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 18 Ferda Gyula gabona és termény­ügynökség, V. Szent l8tván-krt 3. 125-915 Ferda Manyi női divatüzlet. IV. Váci-u. U/h. 381-556 Lakása, IV.Eskü-tér 1. 186-133 Ferdényi Ferenc dohánykisárus. V. Akadémia-u 16 113-461 Ferdlnánd gyógyszertár, Nyárvné K. Molnár Anna, V. Váei­út 34. 0291-626 Ferdlnánd Lajos oki. répész- mérnök és bajóépitömérnök, XII. Sasadi-út 148. 256-565 Ferdlnánd László miniszteri fő­mérnök, II. Margit-krt 39. 153-509 Ferdlnánd-téri fuvarosok, VI. Bulcsu-u. 23/b. 0291-798 Ferdlnandy Gejza iparügyi min. főmérnök, VU1. Úllői-út 44. 136-538 Ferdlnandy Gézáné államtitkár özvegye, VM. József-krt 66. 140-729 Ferdlnándy György dr. XII. Vas Gereben u. 10 256-244 Ferdlnándy I .ászló dr. ügyvéd. P.-P.-8.-K -K vm th. t. főügyésze- vn. Rákóczi-út 38. 225-444 Féreghy István m. kir. honv. repfilőszázados, oki. gépészmérnök. I. Naphegy-u. 19. * 155-363 Féregby Oszkár rendörfőtaná- osos, XII. Böszőrményi-út B/c 166-064 Ferenc-csatorna részvény- társulat. XII.- Böszörményi- út 3/a. 154-555 Ferenc József keserűvíz­forrás, XI. Kelenföld, Dobogó­út 87. 259-701 269-702 Ferenc József nevelőinté­zet, n. Ilona-n. 4 351-307 Ferenc József rkp. 3 sz. bérház, rul. Krausz Castelli Ernő. IV. Ferenc József-rkp. 3. 186-425 Ferencz Ernő angol úri szabó, VB. Erzsébet-krt 17. 421-824 Ferencz Gábor dr. belgyógyász és tüdószakorvos, VH. Erzsébet krt 24. 422-536 Ferencz Ignác dr., XI. Horthy jpiklós-út 77. 456-324 Ferencz Ignácné, szül. lncze Eszter dohánykisárus, IX. Krkel-n. 4 188-446 Ferencz Ignácné dr.-né keresk. Vll.István-út 32. 427-238 Ferencz Imre HJ.müegyet.tanár­segéd, oki. gépészmérnök, XII. Isten­hegy i-út 20/b. 167-343 Ferenez István ny. állam rendőr­ségi detektív. Vin. Ullői-út 62 b. 143-293 Ferencz József kárpitosmester- lakberendezö, II. Forint-u. 6. 155-644 Ferencz József sütőipari k.f.t., □. Iskola-u. 22. 155-423 Ferencz Oszkárné sz. Dubls Bózsi Lakása, IV. Petőfi Sándor i. 10. 384-353 Ferenez Pál dr. gyermekorvos, VI. Vilmos császár-út 55. 124-799 Ferencz Sándor dr. orvos, vn. Erzsébet-krt 16. 422-524 Ferenci, Ferenczl, lásd Ferenczy. Ferencrendl országúti plé­bánia, lásd Plébániahivatalok Ferencrendl zárda, Belváros, IV. Ferenciek-tere 8. 185-247 Ferencslk János, a m. kir. Ope­raház karmestere. I. kér. IV. Bélá­it. 67. 160-482 Ferencslk Józselné illatszer­tár, VI. Aréna-út 126. 298-633 Ferencvárost állomás. Máv., lásd Államvasutak Ferencvárosi cnkorkabáz, tol. Sándor Győző. IX Mester-o. 27. 132-272 Ferencvárosi Kaszinó, IX Ül­löi-út ii5/a 839-770 Ferencvárosi r. k. plébánia hivatal, lásd Plébániahlvatalok. Ferencvárosi sajt-, vajház, cégtől. Feuer 8. Lásdőné szül. Vass Etelka, IX. Soroksári-út 8/10. 837-541 Ferencvárosi Torna Club, , ix ÜHöi-út 129. 134-948 Vendéglő túl., Farkas Pál 338-196 Tennisz- és Jégpálya 140-613 Kvezősoszt. F.T.C. evezős clubháza, V Latorca-u. és Újpesti duuapart sarok 291-292 Ferencvárosi Vasutasok Sport Köre, IX. Péceli-út 2. 133-472 Ferencz, lásd Ferenc. Ferenezfl Béla dr., Albertfalva, Késmárk-u. 1. 456-159 Ferenezfl Jánosné özv. dohánykisárub. XI Horthy Mlklós- öt 2. 258-611 Ferenezfl László den. szesz- és faszénnagykeresk., Budafok, Péter Pál-n. 11. 269-890 Ferenchalml Andor úri és egyenruhaszabő, IX. Ráday-u. 16. 384-048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz, cégvezető, Pestszenterzsébet. Nagy Győry István-u. 23. 147-595 Ferenci Lajos r.-t cégvezető, H Pasaréti-út 189. 364-222 Ferenczl Aladár oki. gépész­mérnök, XII. Böszőrményi-út 17/b. 153-379 Ferenczl Endréné, Napsugár Háziipar, n. Jnlia-u. 6. 366-692 Ferenczl Gyula mérlegüzem és raktár, cégtől Ferenczi Ilona. IX. Mátyás-u 5. 188-753 Ferenczl István áll. tanitóképzö- intézeti gyak. isk. vezető, tanul­mányi felügyelő, VI. Székely Bér- talan-n. 28. 319-892 Ferenczl Izsó dr. ny. állam­titkár, XII. Csemegl-u. 6. 152-646 Ferenczl József lakatosra ester, VIH. Horánszky u. 8 134-635 Ferenczl József máinapréselö és gyümölcsfeldolgozó üzeme, IX. Koppány-u. 5. 136-956 Ferenczi Lajos dr., a Magyar Jelzálogbitelbank ügyv. ig., V Ná­dor-u. 5. 181-607 Ferenczl László tervező, kárpi­tosmester, VM. József-u. 29. 149-994 Ferenczl Marcell ig.. IV. Plads- ta-u. 4. 0188-963 Ferenczl Márta táncosnő, vn. Károly király-út 6. 227-959 Ferenezl Miklós bat eng vil­lany-, viz-, gázszerelő és berendező, vm. Ludoviceum-n. 4. 344-727 Ferenczl Ödönné özv., V Klotild-u 10/b 327-415 Ferenczl Pál, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank ny eégv , XI Vá­sárhelyi Pál-u. 12. 259-981 Ferenczl Pál csillár- és lakás- diazitö váll., IV. Kec8kemét1-u 14. 388-048 Ferenezl Pálné sz. Szabó Erzsébet, m. tisztv., V. Nádor-u. 11. 310-966 Ferenczl Sándor igazgató, V. Rudolf trónörökös-tér 1. 327-484 Ferenczl Sándorné dr.-né özv., I. Usznyai-u. ll. 357-387 Ferenezy András, VM. József- krt 69. 333-680 Ferenczy Anna banktisztv., VI. Lovag-u. 6. 315-195 Ferenczy Árpád gyógyszerész, «Irgalmas Szeretet» gyógyszertára, XI. Szent Imre berceg-útja 86. 257-236 Ferenczy Béni szobrászművész, vn. Dohány-u. 67. 224-745 Ferenezy Dénes dr., a Magyar Nemzeti Bank fetülvizsgilója, IV. Városház-u. 4. 882-328 Ferenczy Dezső lakberendező- iparművész, müasztalosmester, V. Vilmos császár-út 20. 119-860 Ferenezy Elekné papir-, könyv- és irőszerkeresk., VI. Király-u. 62. 421^757 Ferenczy Emil min. tan., ny. iparokt. kir. főig., VU1 Gyulai Pái- n. 5. 132-163 Ferenczy Endre dr. bpesti közp. kir. járásbíró, VI. Podmaniozky­u. 18. 118-823

Next

/
Oldalképek
Tartalom