A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

F

lay m raaio a segoacsopp sspi aifpaas* Farkas Nirnsee Gyula máv. igazgatóhelyettes, VI. Andrássy- út 83. 426-091 Farkas Oszkár Jenő oki. gépészmérnök, XT1. Biirök-n. 61. 155-662 Farkas Ödön, V. Bzent lstvűn park 15. _ 293-384 Farkas Ödön ásványolaj vegyi­áruk, festékek és műszaki cikkek váll., V. Phönix-u. 4. 0315-046 Farkas Ödön értékpapirkeresk.. V. Kálmán-u. 25. 110-713 Farkas Pál, a Pesti magyar keresk bank fiók ig.. V. Vécsey-u. 5. 319-836 Farkas Fái irógépvállalata.Vl. Vil­mos császár-űt 17. 326-433 Farkas Pál m. kir. ptakptári fő számtan., XIV. Kőszeg-u 8 297-354 Farkas Fái ny. postatanácsos, IX. Mester-u. 1 136-924 Farkas Pál oki. rnér'nök, építési váll.. XII. Németvölgyi-út 88. 153-018 Farkas Pál dr. ügyvéd.V.Phönix- a.4. 315-046 Farkas Pálné, VI. Andrássy-út 1 226-563 Farkas Péter könyvkötőüzeme. XII. Hertelendy-u. 8. 154-880 Farkas Péter liszt-, termény és takarmánykeresk., Kispest, Jókai □ 178. 342-152 Farkas Richard földbirtokos. Vili. Baross-u. 17. 134-393 Farkas Sámuel fiiszer- és gyar- matárukeresk., IX. Soroksári-ót 56. 336-738 Farkas Sámuel ny. m. kir. áll. vasgyári főfeiügy., II. Margit- krt 50/52. 157-598 Farkas Sándor, XIV. Thököly- út 84. 297-484 Farkas Sándor, a m. kir. Opera- ház magánénekese, XII. Wolff Ká- roly-út 7/a; 456-857 Farkas Sándor, a Magyar Érte­sítő felelős szerk., Mátyásföld. Arany János-u. 32. 0208-802 Farkas Sándor boldogfai, szob­rászművész, IV. Kristóf-lér 2. 386-686 Farkas Sándor cipőgyár! képv.. V Kobáry-u. 16. 113-526 Farkas Sándor cukrász, IV. Ka­mermayer Károly-n. 3. 189-276 Farkas Sándor épület- és mü- lakatosiizom, lakás és tizein Mátyás­föld Kertváros, XXXV. u. 27. 208-987 Farkas Sándor ingatlanközvetítő. Kispest, Báthory-u. 11. 346-850 Farkas Sándor irodagép- és irodaberendező-váll., V. Akadémia­u. 5. 329-856 Farkas Sándor kalapfizeme, V. Deák Ferenc-tér 1. 381-012 Farkas Sándor mérnök, vas­öntöde és gépgyár, VÜI. Erdélyi u. 15. 133-898 338-347 Lakása, Vll. Damjanicb-u. 58. 221-235 Farkas Sándor ny. tábornok, V. Pozsonyi-út 24. 293-855 Farkas Sándor textil- éB m fi szaki keresk., XIV. Fogarasi-út 183. 497-786 Farkas Sándor tisztv., VI. Bzondy-n. 54. 116-412 Farkas Sándor vitéz, m.-tisztv.. XI. Vincellére. 29. 458-719 Farkas Sándor dr. m. kir. köz-, igazgatási bírósági tanácsjegyző, V. Katona József-n. 9. 119-960 Farkas Sándor dr. ny. Bhév. felügyelő, XIV. Korong-n. 37. 296-956 Farkas Sándorné magánzó, V. Légrády Károly-n. 9. 290-052 Farkas Sándorné sz. Marton ditta, XII. Felbö-u. 3. 165-353 Farkas Szabó Béla főhadnagy, VII. Damjanich-u. 28/a. 223-163 Farkas Szabó Géza ny. főispán, IX. Rádav-n. 26. 185-429 Farkas Teréz füszerkeresk., Új­pest, Liszt Fereno-u. 21. 295-047 Farkas testvérek kő- és könyv nyomdája, VI. Lovag-u. 17. 122-232 Farkas Lajos cógtul. lakása, VI. Lo­vag-u. 17. 0311-412 Farkas Tibor papirkereskedö, IV. Kecskeméti-u. 8. 381-079 Farkas Tibor posztó-, szövet- és bélésárukeresk., V. Vilmos császár­it 4. 380-172 Farkas Tibor Imre banktiszt­viselő, V. Gróf Tisza István-u. 18. 381-099 Farkas Vilma ny. min. i. o. iroda- főtiszt, XII. Fdrj-u. 8/b. 457-285 Farkas Vilmos, a Scbopper J. G r.-t. ig., IV. Piarista-u. 4 0188-963 Farkas Vince angol női divat­szalon, VII. Király-n. 43 45. 223-580 Farkas vfzgyógyintézet vezető orvos dr Farkas Endre, V. Báthory n. s. 126-438 Farkas Zoltán, I. Lógodi-u. 65. 160-849 Farkas Zoltán filmüsszeállitó, XIV. Amerikai-ót 66. 497-477 Farkas Zoltán nagyjókai, I. kér. ív. Béla u. 23 360-446 Farkas Zoltán dr. felsökeresk. isk. tanár,VII. Nyár-u. 5.423-278 Farkas Zoltán dr. ügyvéd, X. Ál­lomás-u 18. 148-821 Nyáron (V. i—IX. 30-ig) XII. Kakuk­út 4. 365-248 Farkas Zoltán dr. ílj. ügyvéd, V. Jutiász Andor-n. 24. 120-131 Farkas Zoltán Lajos dr. ügy véd. IV. Szép a. 4. 188-606 Farkas Zsigmondné özv., II Margit-rkp. 38. 157-074 Farkas Zsuzsa, II. Jurányi-u. 6. 155-571 Farkas Zsuzsanna dr. orvos, VI. Teréz-krt 1/c. 0425-140 Farkass Elekné áll. tanítónő, Vili. Tisza Kálmán-tér 14. 136-259 Farkass Gabriella győri, föv. testnevelő tanár, II. Margit-krt 34. 153- 063 Farkass Jablánezy Ferenc dr. vitéz, ra. kir pénzügyiéin, inin. tan , II. Margit-krt 31/33 355-575 Farkass Jenő dr. vitéz, szer­kesztő. I. Lógodi-u. 6.» 360-526 Farkass Kálmán h. államtitkár. IV Veres Pálné-u. 34. 185-743 Farkass Kálmán If j., Xli. Béla kiráiy-út 3/a. 365-304 Farkass Róbert malomig., I. Mikó-a. 3. 360-461 Farkass Sándor oki gépészmér nők irodája, IV. Veres Pálné u. 34. 0185-743 Lakása 380-225 Farkasné Jankay Teréz női ruhaszalonja, Rákospalota, Batthyány-u. 16. 294-554 Farkaslaivy Imre, ny. szfőv. gimn. tanár, 11. Szilágyi Dezső-tér 1 367-282 Farkaslaivy Kornél áll. gimn. r. tanár, IX. Mester-u. fi. 349-407 Farkaslaivy Sándor dr. min, tan.. Vili. József-krt 36. 136-133 Farkaslaivy Zslgmond vitéz, ny. áll. ezredes, n. Ady Endre-u. 1. 154- 704 Farkasházi Győző dr. gyer­mekorvos, poliklinikai tanársegéd, V. Csáky-n. 8. 112-431 Farkasházi MIklósné ipar- művésznő, XII. Gömbös Gynia-üt 6. 153-071 Farkasházy Menyhért dr. or­vos, ideggyógyász, &. Kis Rókus- u. 39/a. 352-565 Farkashldy József ny ezredes, V. Légrády Károly-u. 43. 298-653 Farkass, lásd Farkas. Farkasvölgyi-Iéle villamos- Ipari és gépgyár r.-t. gyára és közp. irodája, XIV. Kövér Lajos­u. 62. #297-235 Farkasvölgyi István szfőv. müsz. főtiszt, IX. Üllői-út 115/a. 137-331 Farm Mezőgazdasági Szövet­kezet, IV. Váci-n. 65. 186-438 Farnadl Edith zongoraművésznő (Farnadi M. Szántó K.) VI. Nagy­mezö-u. 8. 0424-977 Farnadl Endre fatermelö fornér raktára. Vll. Wesselényi-n. 49 421- 270 Farnadl Ilonka,férj. dr.Kövendy Nagy LajoSné, djvattervező-rajz- tanárnő XI. Kanizsai-n. 47. 456-480 Farnadi János épület.-, bútor-és portálasztalosmester, Pestszenter-1 zsébet, Horthy Miklós-út 76/77. ; 347-496 Farnadi Márk bankbizom (Far- I nádi E. Szántó K.) Vl.Nagymező-u 8. í 424-977 Farnady Károly dr. m. kir. ezredes-hadbiró, II. Hunyadi János­át 17. 153-563 Farner István mülakatosmester, II. Batthyány-u. 31. 155-347 Farnos Eszter zilahi, illyefalvi Löte Lajosné főszolgabíró özvegye, II. Margit krt 7. 166-922 Farnos Ilona dr. zilahi, egyet, tanársegéd, gyermekorvos. IX. Üllői-át 121. 143-909 Farsang János űri szabó, I. Győzö-u. 5. 153-737 Farsang Jánosné Viczing Irén hölgyfodrászmester, Xli. Fery Osz­kár-n. 35/b. 151-790 Farszky Anna kötöde, DC. Ranolder-u. 10/a. 132-126 Farszky Gyula vendéglős, IX. Ranolder-u. 5. 136-689 Fás Dezső, 11. Fő-u. 4. 358-289 Fascio Italian», VII. Damjanich­u. 12. 0228-408 Fáskerty Ferenc, a Hermes Ma­gyar Alt. váltóüzlet r.-t. h. ig., II. Volkmann-u. 2. 165-910 Fasor gyógyszertár, túl. Hajdú József. VI. Lövölde-tér 5. 420-960 Fasor pensió, túl Ágh JHndre, VI. Vilma királynö-út 20. 421-384 Fasor sporttelep, túl. Singer József,VII. Damjanich-u. 24. 422- 740 Fasor szanatórium r.~t., Vll Vilma királynö-üt 9. #427-555 Irodája 425-916 Fasori evang. esperes! és ma­gyar lelkész! hiv., lásd Evang esperesi és magy. lelkészt hiv. Faszénár usitő és termelő vállalat, Kiinger és Társa. V. Pannónia-o. 14. 0123-962 Faszénbehozatall k.f.t., V. Do­rottya-u. 7. 0*180-814 Faszén beszerző és értéke­sítő, túl. Pollák Adél, IX Borok- sári-út 138. 183-914 Faszén központ r.-t., V. Árpád u. 7. 121-959 323-775 121-859 Faszén Termelő és Értéke­sítő Vállalat, cégtul. Ba.ttai Kornél dr., Vll. Rákóczi-út 4. 0223-791 0223-660 Fata Lajos m. kir. posta m&sz. főell., IX. 8oroksári-út 56. 330-675 Fatelltő r.-t„ lásd Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. Fatér Endre dr. pénzügyigazg. h., 1. kér, IV. Béla-u. 63/be. 160-813 Fatér Lajos dr. máv. pályaorvos, X. Hungária-krt 6. Északi főmű­hely telep, 16. ép. 139-270 Fatermelö, Építő- és FUtő- anyagkereskedelmi r.-t. (Leordiuai és kéz iivásárhelyi gőz- ftirészgyárai stb.) bpesti központi irodája, IV. Régiposta-u. 16. 0382-355 Fatermelő és lat pari r.-t. (Bélteki uradalom erdőgazdasága r.-t., Aluminiumércbánya és ipar r.-t., Victoria vegyészeti művek r.-t.) V Kossuth Lajos-tér 18. 0*129-426 Fáth Ferenc dr. szfőv. tanács- jegyző, XI. Holdvilág-u. 6. 456-478 Fáth Gyula, a Bp. Szfőv. Közs. ' Takptár r.-t. ig., VIII. Rákóczi­ét u 332-008 Fáth Imre dr. Író és Fáth Imréné dr. né füzöszalonja, n. Bem József­u. 12. 166-990 áth Jenő gépmühelytul . Újpest, Kossuth u. 38. 294-439 Fáth Károly, ÍV. Ferenc József- rfep. 27 187-567 Fáth Károly szövött és rövidáru keresk., IV. Ferenciek-tere 2. 183-642 Fattlnger és társa r.-t. bpesti albumingyára. IX. Vágóhid-n. 14/18. 131-875 131-876 Fáty István, az Alumet alumi- niumregeneráló és fémkohászati vállalat túl., XIII. Váci-üt 69. 0493-461 Fáty István vas- és fémkereske­delmi váll., XlII.Váei-űt 69. 0493-461 Lakása. I. Gellérthegy-u. 6. 357-608 Fátyol Csaba selyem-, szövet- és textiláru nagyberesk., Vll. Erzsé- bet-krt. 5. 220-244 Fátyol Csongor dr. Operateur, szülész-nőorvns, egyet, tanársegéd, XIV. Amerikai-ót 33. 497-737 Fátyol Dezsőné dr.-né lakása, XIV. Amerikai-ót 33. 497*442 Fauna növenytápsóüzeni, túl. Ripper Ödön, LX. Vámház-krt 11. m 0184-001 & Fauser Gézáné dr.-né Özv. magánzó, XI. Szent Imre herceg- *#' útja 60. 256-911 “* Fauser Kéler Dénes szfőv. ÍEfe tűzoltó-főfelügyelő, IV. Gerlóezy- a. u. 6. 189-060 Faust András fuvarosvállalkozó, 3 VI. Jász-u. 150. 493-524 Faust Béla szerkesztő és kiadó, az Apolló szaklap iroda túl., VII. Rákóczi-út 60. 0224-957 Faust Imre könyvkiadó, VÜI. Rökk Szilárd-u. 5. 144-313 „Favágó“ Faipari és Falté- reskedelmi k.f.t., V. Sziget­u. 41. 498-377 491-168 Favásárló és eladó k.f.t., V. Légrády Károly-u. 12. 0292-507 Favorit enyvlizem, túl. Weisz Dezső és Alt Sándor. Gyár, IX. Illa­tos-út 25. 135-394 Lakás,VI. Dessewffy-u. 41 326-443 Favorit Irodagép vállalat, dr. Tömörkény Károlyné, H.Batthyány­u. ío. 0155-706 Favorit Kötötizem, VII. Dob- u. 47. 226-736 Favorit munkaruha üzem, túl. Weiss Izidor, VUl. József-u. 66. 142*954 Favorit papirüzem, Hersek Ferencné, VI. Szinyei-Merse-u. 24. 327-863 Favorit Pensió, túl. Kabdebő Györgyi, IV. Petőfi 8ándor-u. 10. 180-528 380-428 Favorit rádió, villamossági váll., túl. Erőmmel János. V. Tátra­n. 28. 298-002 Favorit reklám- és cégtábla- festő váll., tnl. Nagy Nándor, VI. Podmaniczky-n. 18. 317-972 Lakás, n. Retek-a. 3. 352-204 Favorit szénsavgyár r.-t., IX. lpar-u. 9. 135-025 Láng József vezérigazgató lakása, XI. Kelenhegyi-út 36. 0268-220 Favorit vegyészeti és ke­resk. vállalat, túl. Hatzka Ká­roly, VU. Nagyatádi 8zabó-u. 37. 221-134 Fái Géza m. kir. kormány főt an.. XIV. Abonyi-u. 27. 227-006 Fái Henrik, az Albatros músz. papíripar túl., VI. Székely Bertalan­n. 26. 119-254 Fái Stefánia textilkereskedö, VII. Király-u. 13. 0427-449 Fáy Adorján dr. orvos, egyet. tanársegéd, VI. Nagymező-u. 35. 128-183 Fáy Aladár dr. fájl, m. kir. titkos tan., ny. államtitkár,XII.Lejtő út 25. 259-085 Fáy Aladár Ífj. iparrajziskolai tanár, XII. Lejtő-út 25. 459-085 Fáy Albertné dr.-né özv. dohányzócikkek, papíráru- és iró- szerkeresk., Újpest, Árpád-u. 55. 495-129 Lakása, IV. Váci-u. 42. 387-009 131 9* bőrhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom