A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

K

felső jobb sarkára rnsnsszn. VILMOS CSÁSZÁRUL66 ______ Keresztény T E L E F O N 1 23-347 Kerekes Tivadar dr. ügyvéd irodája és lakása, IV. Szervita­tér 9/io. 183-883 Kerekes Zslgmond belmefestö- és vegytisztító üzem, IX. Ráday­n. 12. 184-571 Kerekess István dr. kir. kúriai tanácselnök, I. kér., IV. Béla-n. 75. ' 360-342 Kerekess László dr., a Vörös- ker. Erzsébet-kórh. belgyógyász fő­orvosa, lakása, 1. kér.. IV. Béla-u. 9 360-705 Kórházi oszt., XII. Györi-út 17/19. 0*150-150 Kerékfly Gáborné dodánykls- árus, Újpest, Deák Ferenc-u. 102. 295-274 Kerék»» Géza m. kir. pénzügy­őri felügyelő, Újpest, 8zéohenyi-n. 3. 494-324 Kerékgyártó Árpád tanügyi- főtan., XI. Budafoki-ót 41/a. 259-592 Kerékgyártó György dr. gé­pészmérnök, min. tan., n. Kflküllö- u. 5. 164-314 Kerékgyártó Gyula volt deb­receni mézeskalácsos, XI. Horthy Miklős-körtér 2. 259-147 Kerékgyártó István dr. vitéz közkórb adjunktus, szülész-nöorvos, vm. József-fert 48. 131-902 Kerékgyártó Lajos, fűszer- és esemegekeresk., VI. Nagymező- u. 87/39. 118-843 Kerékgyártó Tamás mérnök. XII. Labanc-ót 25. 364-332 Kerékjártó Ilona finom porcel­lán-. üveg- és díszműáruk, i. kér., IV. Béla-n. 89. 160-538 Kerékpár- és motorkerék­párkereskedelmi k.f.t., Vl. Jókai-tér 6. 118-315 Kerény Tibor oki. gépészmérnök. V. Kárpát-u. 7/b. 293-111 Herényi Aladár dr. vitéz, Buda­fok, Beniczky-u. 40. 469-957 Herényi Alajos dr. kúriai bíró, I. Pauler-u. 17. 355-757 Herényi Andor ny. máv. müsz. tanácsos, XI. Fadrusz-u. 12. 256-460 Herényi Andorné gyógynövény- keresk., IX. Ráday-n. 54. 180-537 Herényi Antal Mágnás nyak­kendőüzem, V. Szent István-krt 4. 327-408 Herényi Béla fogtechnikai labo­ratóriuma, VM. Lósy Imre-n. 1. 335-788 Herényi Dezsöné özv. magánzó, Vffl. 8ándor-n. 19. 338-647 Herényi Ede. V, Juhász Andor- u. 30. 123-697 Herényi és Társa gyógynövény- nagykeresk., IX. Báday-n. 64. 187-228 Herényi Ferenc fagomb és esz­tergált tömegáru, Budafok. Kossuth Lajos-u. 4. 269-763 Herényi György földmiv. min. kir. müsz. tanácsos, XI. Eesed-u. 7. 258-610 Herényi Gyula, a Weiss Manfréd acél- és fémmű vei r.-t. igazgatója, IV. Apponyi-tér 5. 187-288 Herényi Irén szfőv. tanítónő, XTI. Fery Oszkár-u. 47. 167-773 Herényi István Budaörs,Vig-n .28. Tárcsázza először a *268-969 számot, azután kérje Budaörs 11 Herényi István kmtk. alezredes, XI. Köbölkut-u. 41. 268-484 Herényi István m. tisztv., V. Hollán-u. 16. 315-034 Herényi Istvánné, n. Fazekas- n. 4. 153-312 Herényi János kirakatrendező, VII. Damjanieh-n. 41. 221-131 Herényi János ny. m. kir. dohány­beváltó hiv. felügy., dohánybisárns. XI. Horthy Mikiós-üt 62. 258-463 Herényi János dr. idegorvos. VI. Andrássy-út 81, 421-170 Herényi János dr. orvos, VII. Vörösmarty-ii. 14. 423-474 Herényi Jenő» az A. B. C. köz­ponti áruhlteliroda' igazgatója. IV. Bécsi-n. 1. 180-695 180-696 Lakása, IV. Ferenc József-rkp. 26. 189-358 Herényi Jenő szobrászművész, VI. Izabelia-n. 62,64. 115-978 Herényi József ny. máv. főfel­ügyelő, n. Zsigmond király-útja 9. 352-441 Herényi Károly dr. egyet, nyilv. r, tanár, 1. Zalái-út 6/c. 164-670 Herényi Károlyné dr. szfőv. ieánygimn. tanár, II. Olasz-fasor 25. 357-306 Herényi Sándor cementárugyár, épiilatfa, épitkezési és tüzelőanyag telep, Csepel, Rákóczi Ferenc-n. 96. 147-619 Kerénvi Vilmos. XIV. Lőcsei­ül 16. 496-878 Herényi Zoltán dr. orvos (ren­del 2—4-ig) H. Olasz-fasor 23. 153-228 Kerepeezhy János Rekord kötő- üzeme, VIII. Koszortt-n, 19/21. 132-763 Kerepesi István vitéz, kőmű vés­és ácsmester, XIV. Erzsébet ki­rály né-útja 53. 499-817 Kerepesi-úti temető igazg., lásd Temetők. Keres Eta női kalapszalon, VH. Erzsébet-krt. 30. 422-435 Kerese Gáborné kúriai biró özvegye, VIII. Bzem;királyi-u. 26/a. 132-3Ö8 Kerese Margit gyógyszerész, ,,Sas“ gyógyszertára, Sasbalom, Kossutli-tér 1. 408-564 Kerese Tibor dr. min. osztály­főnök, I. Zita királyné-út 16. 355-384 Kereskedelem« és közleke­désügyi minisztérium, m. Központja. H. Lánchid-n. 1/3. *166-200 *150-149 *166-306 Elnöki osztály és iroda, n. Lánc- bid-u. 1/3. 0*166-200 i/a, i/b, n., m., v„ vi., vn., vm.. IX., X., Xt.,'XII/a., Xll/b. és XIII.. II. Lánchid-u. 1/3. 0*166-200 VIH. szakosztály, n. Láncbid-u. 1/3. 150-040 XIH.‘ szakosztály tönöke. n. Lánc- hid-n. 1/3. 350-787 XIH. (Dunahldépitési) szakosztály 352-114 Xm. szakosztály: Harkányi János min. tanácsos 152-007 Budapesti állami hidak hidmühelye és műszaki raktára, XI. Horthy Miklós híd, budai hídfő 469-117 IV. szakusztály, Postavezérigazgató­ság, XII. Krisztina-krt 12. *150-025 Gamiabroncsértékelő bizottsága, VII. Rottenbiller-u. S3. 228-452 Kapus, Ö.Láncnid-u. 1/3. 153-294 Kereskedelmi, Akadémia budapesti, lásd Állami gyakorló kereskedelmi középiskola. Kereskedelmi alkalmazot­tak orsz., szövetsége, L,2-töl l'25-ig nem jelentkezik, VII. Erzsé­bet-krt 24. 422-534 Kereskedelmi Bank, lásd: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Kereskedelmi borpincék k.f.t., X. Onodi-u. 5. 149-115 Kereskedelmi és értékfor­galmi r.-t. VI. Jőkai-u. 6. 0126-261 Kereskedelmi és ipari mun­kaadók szövetkezete f. a.. VH. Damjanich-u. 17. 227-979 Kereskedelmi és iparka­mara bpesti, V Szemere u 6. *122-680 Nemzetközi Vásár osztálya. *128-520 Nemzetközi Vásár kiállítói és mii szaki ügyei, V. Alkotmánv-u. 8. 119-649 Nemzetközi Vásár köznoutja a Város­ligetben (a vásár elölt és alatt). 0*424-524 0*425-525 Nemzetközi Vásár kiállítói és műsz. ügyei, a Városligetben (a vásár előtt és alatt), XIV. Városliget, Iparesarnob 220-000 Városligeti Iparcsarnok (a vásár előtt és alatt). 221-809 Magyar Gazdaságkutató Intézet, V. Alkotmány-u. 8. 112-888 Kereskedelmi Figyelő Kom­merzieller Beobachter szerk., V. Rothermere-u. 12. 827-837 Kereskedelmi Hitelezők Szövetkezete, V. Mária Valériá­in l. 185-080 Kereskedelmi hivatal, m. kir., lásd Külkereskedelmi hivatal. Kereskedelmi inkasszó k.f.t., lV.Magyar-n. 7. 184-257 Kereskedelmi Iskolák t aj fin felsőkereskedelmi: Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi akadémia. Községi fia felsőkereskedelmi Isko­lákat. lásd Budapest székesfőváros Iskolák alatt. Vas-utcai gróf Széchenyi István felső­kereskedelmi iskola tanári szobája, VIH. vas-u. 9/11. 189-488 Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi Akadémia. Községi női felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Budapesti róm. kát. Zichy-Palla- vicini Edina örgrőfnő kereskedelmi leánvközépiskola, IX. Lónyay-u. 8. 185-205 Kereskedelmi kirendeltség a független horvát állam követségé­nél. V. Vécsey-u. 5. 328-767 Kereskedelmi r.-t., Kispest, Lehel-u. 14. 146-851 Kereskedelmi Tudakozódé, ezelőtt Dun—Sehimmelpfeng k.f.t., magyarországi fiókja, VI. Andrássv­üt 47 224-001 Kereskedő Ferenc hentes­mester étkezdéje, Sashalom, Thököly-út 10: 208-588 Kereskedő Ifjak Társulata, IV. Bástya-n. 5. 187-234 Kereskedők és Iparosok hitelintézete r.-t., V. Szabad­ság-tér 7. 118-290 Kereskedők menháza, buda­pesti, XII. Tárogató-ót 2 164-260 Kereskedők szappant- termelő- és értékesítő szö­vetkezete központja, VI. Vilmos császár-út 53. 115-423 Bzappangyár?. Újpest, Rákóczi­in a 295-608 Kereskényi Barna dr-, IV. Kecskeméti-n. 6. 382-372 Kereskényi Jenő kereskedelmi irodája. VII. BzŐvetség-n. 17. 224-881 Kerestély lásd Keresztély. Keresztély Ernő lakása, V. Vil­mos császár-ót 66. 112-689 Keresztély Ferenc lakása, XII. Hidegkuti-ót 32. 165-646 Keresztély Imre vitéz, keresk.. VI. Benezur-u. 20. 420-338 Keresztély János gyógyszerész. Albertfalva, Erzsébet királyné-iit 8. 256-019 Kerestély Jánosné vitéz, ezre­des özvegye, IV. Keeskeméti-u. 14. 382-260 Keresztély Sándor zongorake- resk. zongoraterme, V. Vilmos csá­szár-ót 66 123-347 Nyári lakása, XII. Hidegkutl-ót 32. 164-210 Keresztény alkalmazott ke­reskedők és tisztviselők orsz. szövet­sége. Titkári órák kedden és pén­teken este f/a7-töl 9-ig, IV. Bástyá­in 20. 388-032 Keresztény Béla fényképészeti műterme, X. Körösi Csoma-ót 13. 148-657 Keresztény Bérantóiuvaro- zók.Szövetkezete, vm. vig- n. 22. *133-306 261 Bőrbútorhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom