A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

Pótlás

ÁJLV1 Lábo* Menyhárd böröudös. bőr­díszműves, sportáru készítő, bazár­áru kiskeresk , V1IL Baruss-u. 87. 140-576 Lack János műépítész, VII. Baross- tér 20.426 543 helyett: 428-487 Lacsny Árpád fo'kusfalvi, ny. máv. műsz. tan., Mátyásföld, Horthy Miklós-út 54. 208-912 Lakásművészet lakberen­dezési és tervezési válla­lat, cégtuL Türk Berta, IV. Párisi-u. 1. 181-305 Lakberendező és Portál- építő Termelő és Értéke­sítő Szövetkezet,XtV. Egressy- út 34. 0298-640 Lám Elemérné, VI. Andrássy­út 26. 326-136 Lám Sándor eyógyárunagyke- resk., VI. Andrássy-út 26. 126-136 Lambert Zoltán O.K.H. t.sztv., VI. Bzinyei Merse-n. 4. 299-381 helyett: 116-117 Lampert Mihály vaskeresk., 111. Kolos-tér 1 b. 490-743 helyett: 362-396 Láng József gyógyszerész, in. Vörösvári-út 60. 162-228 helyett: 362-6C1 Láng Károly, Pestkidegkut, Rezeda-u. 2. 167-910 Láposy Árpád Magyar Nemzeti Bank feiüivizsgálója, Albertfalva, Arany János-u. 31. 256-439 Lázár A. József étolajkeresk., VII. Aréna-át '.0. 422-642 helyett: 220-486 Lázár Béla dr. lakása, V. Zol- tán-u. 10. 8C0-782 helyett: 326-096 Lazíts György lg., IV. Petőfi Bán- dor-u. 12. 149 803 helyett: 386-206 Lazsányi R. László lakatosmes- ter, XIV. Nagy Lajos királv-útja 134. 496-692 Lehovlts Béla dobozüzem, Vl. Jókal-u. 38. 110-442 helyett: 315-097 Lefkovlts Béla papirkeresk., VI. Paulay Ede-u. 33. 222-958 helyett: 221-953 Légrády Károlyné XT. Ber­csényi u. 9. 256-556 Légrády Mária dr. malomszegj, leánygixnn. tanárnő, XI. Beresénvi- n. 9. 0256-556 Léhmann Róbert Ó-bessenyői, mindennemű adás-vételi közveti.ö Irodája, Újpest, Árpád-üt 101. 494-783 helyett: 294-588 Lelkes Aurél m. kir. postatak- ptári íőilsct., II. Nagyajtai-n. 15. 154-233 Lengyel Medve-drogériába, VII. Baross-tér 22. 425-548 helyett: 428-488 Lévai Dénes míszerészmester, elektró és mechanikai műhelye, XIII. Beiter Ferenc-u. 3. 493-923 Lévai Sándor ny. máv. főtiszt., törvényhatósági tag, VII. Botten- biller-u. 8. 425-768 helyett: 228-586 Lévay Gyula színművész, iuter- pretátor, V. Nádor-n. 5. 181-249 Levente Gazdasági Szövet­kezések központba, V. Al- kotmány-n. 5/7. 422:eoo helyett: 122-315 Lichtenstein Józseí homrogdi, bányáig., IV. Veres Pálné-u. 42. 189-369 helyett: 386-210 Üget Klub., VI. Andrássy-út 41. 0424-403 Llptay István keresk., VI Lehel­téri plao XíX. pavilon, 4. fülke 491-123 Llptay Károly r.-t. cégv., Vil. Bózsa-u. 40/a. 428-417 Liszt Lajosné zsák- -ponyva var­roda és keresk., XII. tíceg-u. 11/b. 493-519 Llszkay Nagy Miklós dr. had­bíró őrnagy, VII. Dembinszkv-u. 85-. 426-712 Lomoschitz Károlyné ny.polg. Isk. lg. «zvegye, VlÄFelsöerdösor- a- L. 223-185 Lónál Károly mfiasztalos, 'antik bátorok, íakeresk. Fatelep VTI. Garay-u. 14. 0424-943 Lorántf fy Zsuzsanna egyesü­let: Diakonisza intézete, XIV. Ajtosl Dürer-sor 33. 296-679 Lorschy Miksa Lorsehy testv. cég beltagja lakása, V. Tátra-u. 8. 115-954 helyett: 326-453 Löké Andor lakása, V.Váol-út 16 117-016 helyett: 111-495 Lugosi Lakosúé djvatárukeresk., X. Pongiácz-út 17. 148-708 Loka Ferenc textilkeresk., V. 8as-u. 5. 0382-178 Lukács Ily oki. zongoratanár, IV. Petőfi Bándor-u. 6. 188-745 helyett: 386-215 Lukács Jenő lakása, III. Árpád- fejeűelem-íitja 53. 185-745 helyett: 362-948 Lustig Fülöp keresk., VI. Anker- köz 1. 426-922 helyett: 421-212 Lyka Miklós magánzó V. Vörös- marty-tér ö. 380-256 M Macher Antal, kalapos és kalap- kellék keresk., Vili. Népszínház­uk?. 349-916 Madách Imre-út 12. sz. bér­ház, hás>tul. Jakabf.y Tibor, VII. Madách lmre-út 12. 423-946 Madár Antal kőműves mester, IX. Ülia-út 21. 381-139 Magassy Károly ig., keresk. tanácsos, VIII. József-krt 80 32. 157-695 helyett: 134-960 Magdolnavárosl faárusitó váll. cégt. Poscher Köbért, XIII. Ujpesti-rkp. 1418 hrsz. 298-480 Magos! Sándor clpökeresk. és mester, XII. Krisztina-krt 81. 151-635 Magyar automata üzem r.-t. Corvin-bnffet, VI. Andrássy-út 43. C223-085 Magyar Emil gyári képviselő, V. Visegrádi-n. 9. 110-578 helyett: 116-074 Magyar Hírlapírók Orszá­gos Nyugdíjintézete, VI. And- rássy-út 101. 0428-556 Magyar Kázmérné özv., IX. Lónyay-u. 17. 380-236 Magyar Kórus lap- és zene­műkiadó k. f. t. igazgatósága. Xii. Tamás-u. 10. 155-635 Magyar Olajművek r.-t., VII. Rumbaeh Sebestyén-u. 15. 121-587 121-364 121-827 helyett: 420-159 420-189 420-157 Magyar Pál dr. ügyvéd, városi főügyész, Újpest, József-u. 88. 494-290 Magyar Sütők Országos Sző vétségé, Vll. Aréna-út 19. 116-242 helyett: 420-108 Magyar Törvénykezés ki­adóhivatala, Vili. Üllői-út 48. 0132-481 Magyar vasművek és gép­gyárak orsz. egyesülete: Magyar gyáripar székhaza, V. Aka­démia-u. 1. ^127-216 Magyar Viscosa r.-t., V. Mérleg-u. 6. 181-346 Magyarországi Németek Szövetsége: Tannló otthona, ül Pusztaszeri-nt 16. 268-195 helyett: 367-677 Magyary-Kossa László gyógy­szerész, Segítő Mária gyógyszer- tár, Pestújhely, Dr. Szües István­u. 2. 499-627 Máhr Ferenc kijelölt cipőkeresk.. VI. Király-n. 28. 427-281 Mailát h Ferencné, IV. Semmelweis-u. 4. 459-133 helyett: 382-421 Majcher Ferenc textilkeresk., V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 3. 116-993 Major Józsefné özv. butorszál- litó, Újpest. Kolozsvári-u. 83. £95-215 helyett: 294-515 Majthényl László báró kesseiökeoi, felsőházi tag, XII. Városmajor-n. 16. 155-420 Makk Károly dr. orvos adjunk­tus, VL Teréz-krt *1. 123-266 Mai éter Jenő dr. raalöurl és szepesföldi, kormányfőtanácsos, máv. igazgatóh., II. Bimbó-út 9. 357-595 Mándi József oki. mérnök, ny. máv. műsz. főtan., V. Pozgonyi- út. 10. 128-015 kelyett: 319-816 Mándy Ferenc földbirtokos. 11. Pasaréti-út 55. 164-364 Manger Józsefné virágszalonja, Csepel, II. Rákóczi Ferenc-u. 34. 147-313 helyett: 347-792 Manglltz Ferencné özv. tervsokszorositó váll., Vili. Baross- u. 86. Nagytétény 9-90 helyett: 132-891 Mányoki Gyula, XIV. Columbus- u. 67. 499-381 Marcali Hugó Istvánné m. -tisztv„ Vl. Bózsa-n. 98. 126-463 Márkus Aladárné özv, Ma­gyar Csárda Vendéglő, Vili. Ber- zsenyl-n. 1. • 133-948 Márkus Leó selyem és szövet- áruház, VII. Erzsébet-krt £3. 422-343 helyett: 221-535 Márkus Pál jolsvai, újságíró, XI. Tareali-út 8. 126-551 helyett: 258-185 Márta Közjótékonyság! és Közhasznú Egyesület: Ház­tartási alkalmazottak elhelyező irodája, IX. Liliom-n. 13. 383-031 helyett: 132-865 Martini József I. Ifj. faipari vállalata, portál-, üzlet- és iroda- berandezö, XIV. Nagy Lajos király­át ja 108. 297-165 helyett: 497-534 Máthé Lajos vitéz, m. kir. had­biztos őrnagy, XI. Horthy Miklós­át 14. 458-539 Matits Lajosné özv., XI. Biblia-n. a. 468-038 Mátyásföldi Községi Polgári Leányiskola ig. Mátyásföld, Hortny Miklós-út 39. 208-837 Mauek Róbert halkeresk., Bpest 111. sz. vásárcsarnok, VII. K'auzál- tér 11. 144/115. fülke 226-174 Mayerify István ny. postaszámv főtanácsos, II. Fö-u. 80. 167-546 Mazzi Luígi cégtnl. Ultmann Bi Bándor sírkő- és márványrak.., VII. Garay-u. 39. 428-597 helyett: 222-962 Medák Józsefné sz. Laky Rózsa, parcellázási iroda, XIII. Szent László-út l. 498-002 Medgyessy Béla és Pisszer János épiromesterek irodája, Xl. Biblia-u. 2. £59-663 helyett: 268-138 Meinl G.vnla Kávébehozatali R.-T., Koch Hugó üzemig, lakása, XI. Budafoki-út 187/189. 463rl51 Meiszlinger Róbertnény. áll. alezredes neje, IX. Gabona-u. 2. 335-623 Mellen Lászlómé női divat­szalonja, VL Eütrvös-n. 26/c. 122-599 Meller Sándor ingatlan irodája, XIII. Béke-tér 2. 498-344 helyett: 293-149 MeUus János számoló, össeadó gépek képv., VI. Podmaniczky-u. 9 117-857 Ménesi Sándor börnagykeresk., VT. Paulai Ede-u. 39. 227-592 helyett: 421-858 Merényi István dr. orvos, n. Keleti Károly-u. 36. 167-480 Mészáros Antal házíeliigy., XI. Kruspér-u. 1/b. 349-938 helyett: 269-21 3 Mészáros Endre butonsztalns- mester, műhelye és raktára. VII. Péterfy Sándor-u. 40. 226-908 Mészáros István textil, szövet, selyem és bélésáru nagvkeresk., VII. Dob-n. 16. 427-118 Mészáros József la és szén keresk., Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 44. 347-877 Mészáros Lőrinc női szabó, párisi nagyszalonok volt szabásza, V. Gróf Teleki Pál-u. 20. 115-601 Mezőtúrt Texillmüvek r.-t., V. Bócsi-n. 8. 188-655 Michel du Saussols da Jone Maroelle, n. Donáti-út j/b. 35Ä-31« Mfchnay Jenő dr. banktisztv„ I. Logodi-u. 52. 161 066 helyett: 360-462 Mlestó Imre keresk., V. Gróf Klebel3berg-n. 39. 123-897 helyett: 127-420 Mikes Éva grófnő székely gyapjúszövet különlegességek, IV. Gróf Károlyi-u. 18. 180-612 Mikes Ilona szfőv. énektanárnö, II. Buday László-u. 9. 357-586 Miklós Ferenc a Bavnaszénfel­dolgozó és Vegyipari Bt. ig., -Vl. Benezur-u. 13. 228-393 Miklós János korcsmáros, Új­pest, Váci-út 41. 294-117 Modern Kávéház r.-t. kávóház és étterem, IV. Ferenc József- rkp. 27. 181-231 183-616 186-479 Mohai Ferenc háztartási fa és bádogáru keresk., VI. B^zsa-u. 103. 329-339 Molnár Aranka Stühmer lerakat, II. Margi:-krt 60. 150-242 Molnár Árpád fakeresk., az udvarhelyi Fakereskedelmi R.-T. ig., Xili. Váci-út 126. 0292-142 Molnár József emelő szálli.ó- eszköziik és gépek lakatosüzeme, X. Balamon-u. 4. 348-626 Molnár József vegyi áru nagy­keresk., V.ll. Vas-u. 6. 134-472 Molnár Klára textil és divatáru keresk., VII. Wesselényi-u. 18. 428-492 Morecz Anna női divatszalon, V. Tutaj-u. I./d. 493-110 Mödl Gézáné harisnya- és gyer­mekruha kötőüzem, IX. Thaly Kál* mán-u. 16. 349-914 Mödlinger Pál dr. orvos gyer­mekgyógyász szakorvos, III. Zá’por- u. 16/b. 362-311 Musitz Lajos 1IJ, eégvez. lakása I. Alagut-u. 1. 360-457 Mnskovszky István oki. mérnök, XIV. Amerikai-út 73/b. 154 784 helyett: 296-997 Müller Károly mechanikai szövő­gyár: Müller Károly ifj. ig. la­kása, VII. Damjanich-u. 14. 142-329 helyett: 42>259 Müútépitő és kövező ipari B.-T. Landesz és Társai, XII. Németvölgyi-út 57/59. 0156-667 N Nabersehnfg Rómeó Ifj. okL gépészmérnök. II. Gyorskoesi-n. 30. 0367-685 Nabersehnfg Romeóné ifj. Ascher Eszter, Hl. Zapor-u. 2/c. 362-238 Nádor Jenő gyári igazgató, Vili Baross-u. 86. 0339-177 Nagy András rádió-, villamossági- és műsz. cikkek szaküzlete, IX. Tinódy-u. 5. 132-782 Nagy Áron bölöni, műfanagy- keresk., eladás nagyban és kicsiny­ben, XI. Kalotaszeg-u. 13/15. 259-705 Nagy Dezső textilnagykeresk., VII. Kazintzy-u. 65. 421-950 Nagy Ervin nagyflórisi magán- tisztv., II. Budakeszi-út 1/a. 167-550 Nagy István a Budapest Epitő Sz. ügyvez. ig. XI. Wolf Károly-út 17. 257-269 Nagy István sarkadi, 11. Örsé­rt 23.228-636 helyett: 164-173 Nagy Károly ifj,, import-export irodája, V. Nádor-u. 32. 111-530 helyett: 123-215 Nagy Sándor Pál dr. XT. Eszék-u. S. 259-927 Nagykovácsy üzletház, túl. Nagykovácsy Mi'enkó. Fióktiz'ot, XI. Horthy Miklós-út 39. 469-353 Nagyszokolyai Béla dr. ügyvéd lakása, XII. Budakeszi­ül 21/b. 0164-004 Natter Gyula műszerész mester, III. Uszály-u. 9. 163-219 Nemes László vaskeresk., XIH. Bodor-u. 7. 498-178 helyett: 293-138 Németh Lajos úri és női szabó­mester, XIIL BaJbór-u. 5. 298-431

Next

/
Oldalképek
Tartalom