A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

S

Szeredy Budapesten nénim masa flcsonmsiút, Szeredy, lásd Szered!. Szerelem bolondjai ven­déglő, tál. Tóth István, XII. Káz­mér-űt 15. 305-170 Szerelemhegyi Ervin dr. hírlapíró, VH. Dohány-u. 20 223-008 Szerelemhegyi Jenöné dr.-né, 1. Szent János-tér 1/a 100-704 Szeréiül Adolf» VII. Rottenbiller- n. 66. 428-002 Szeréml Ede máv. lelügyelfl, XII. Márvány-ü 11. 352 987 Szeréml Gusztáv, az orsz. m kir Zeneművészeti Főiskola ny. tanára. XI. Lenke-tór6. 457-055 Szeréml József gyógyáru nagy keresk., kiilf. gyógyáru behozatal, IV Mnzeum-krt 23/25. 182-055 Szeremley György dr. tisztv. IV. Régiposta-n. ö. 388-050 Szerencse sorsjegyárnsltó r.-t-, VI. Andrássy-nt 34. 325-745 Szerencsi Károlyné özvM vn Bethlen Oábor-u. 29. 425-105 Szerencsi Pál és Frfibwirth Rózsi, női ruhaszalon, IV. Febérhajó­- n. 8/10. 181-672 Szerentsy Róza burgonyake- resk., IX. Nagyvásártelep I. sz. fülke 140-279 Szerényl Dániel és Fiilöp Andor a Nova reklám- és eimfestöváll. tnl. Vll Hernád-u 22. 0423-042 Szerényl Géza szfőv. polg. isk. testnevelési tanár, XI. Kökörcsin­n. 1. 450-967 Szerényl Gyula B.Sz.K.Rt. müsz. tőtan., XTV. Szent Domonkos-u. 1. 490-012 Szerényl Károly vitéz, dohány kisárus, VII. Alsóerdősor 12. 424-722 Lakása, XIV. Vitézi kertváros 82. 299-908 Szerényl Ödön dr. vitéz, szfőv. müsz. tan. ü. Zsigmond király­ttja 7. 160-489 Szerényl Tibor dr. orvos, XT. Halmi-u. 44. 250-109 Szerényl Zoltán hites könyv- vizsgáló, XI. Szent Imre herceg- útja 107. 257-312 Szeretet gyógyszertár tnl. Fabritius Henrikné, XI. Horthy Mik- lós-út 128. 450-052 Szeretetkórbáz Pesti Cherra Kadisa, XIV. Amerikai-tt 55. 0*297-300 Szeretet kórház Ingatlana, XIV. Amerikaiét 66. 290-008 Szeretetszövetség, Országos Református ügyv. ig.. XIV. Stefinla-út 29. 0290-008 Szeretln Hugó műszaki tanácsos, □. Szász Károly u. 6. 100-947 Szerető Géza áll. gimn. tanár. Hl. Nagy8zombat-u. 23. 302-255 Szerszámgépgyár r.-t., X. Endre n. 13/16. *148-487 Szerszámgépraktár k.t.Lvas-. fém- és lemezmegmunkáló gépek, v Váci-át 10. 121-943 Szérumtermelö Phylaxla r.-t., lásd Phylaxla. Szervánszky Jenő. 1. Tárnok­it 2. 101-024 Szervei György Óbudai Regyvl déki Szövetség ügyv. elnöke, VU1. Horánszky-u. 7. 132-332 Szervita Nővérek zárdája és leányinternátusa, VII. Nefelejts- n. 65. 221-201 Szervita Rend ház, IV. Szervita tér 6. 187-020 Pesthidegkuí, Templom-tér 107-990 Szerzők Mechanikai Jogait Védő r.-t. (Bemert) IV. Gerloczy­u. 3. 187-214 Szeszegyedárnságl Igazga­tóság m. kir. Pénzügyminiszté­rium X/b. főoszt.. V. Gróf Tisza István u. 6. *182-909 Szeazlér Antal dr. ügyvéd, IV. Mnzeum-krt 18. 384-012 Szeszler Endre dr. ügyvéd iro­dája, Újpest, Arpád-út 29 295-199 Szeszlér Rngóné rendőrfőkapi­tány helyettes özvegye, n. Margit- krt 26 358-253 Szeszler Józsel nöi-divatterme, VI. Andrássy-űt 9. 220-120 Szeszler Lajos szűcs szőrme- szalonja, IV Bécsi-n. 1 182-780 Lakása, XII. Budakeszi-Ut 14/f. 304-010 Szesztay János fűszer és csemege keresi., Pestszentlörinc, Üllői- ót 133. 142-382 Szesztay László mérnök, mü egyet. r. k. tanár mérnöki irodáj»j XI. Keienhegyi-út 23/a. 409-585 Szesztay Sándor mérnök, XI. Szent Imre herceg-útja 9.450-980 Szétsl, lásd Szécsi. Szetskás Lajos m kir. postaszám- vizsgáló, XII. Nagyenyed-u 11 151-810 Szeveesek István fuvaros és bu- torszállitó. X. Bihari-u. 12. 848-745 Széver és Adamkovlts úri- és egyenruhaszabók, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 4. ‘112-492 Szeverényl Béláné szfőv. ta nitónő, H. Fö-u. 53. 153-320 SzeVerényl Gyula dr., közp. kir. járásbiró, II. Gyergyó-u. 4, 355-871 Szeverényl Sz. Szanlszló dr. máv. tan., XI. Bertalan Lajos- u. 19. 257-148 Szeyftert nővérek téglagyára, X. Óhegy-u. 16. 149-083 Szeyffert Ödön dr., a Szeyffert nővérek téglagyára cégiül., X. <Óhegy-u. 16. 0149-083 Szgál Árpád műszerész, kerékpár és tricikli szaküzlete, VI. Eötvös-u '4. 224-318 Szlbenllszt Henrik dr. kir. Ítélőtáblái bíró, XII. Fery Oszkár­u. 80/a. 155-507 Szlbenllszt Nándor ny. alezre­des, VI. Eötvös-u. 24. 110-152 Sziberth Bertalan kir. tábla- biró, II. Hadapród n. 8/a. 104-330 Sziberth István dr kir. kúriai biró, V. Juhász Andor-n 80. 112-012 Szf blnklts Danlcany postaellen őrnő, XII. Hóvirág-út 14. 105-302 Szldanlts Ferenc rendőifel­ügyelő, XI. Horthy Mlklós-út 182. 450-422 Szldanlts Károlyné özv. dobánykisárus, VH. Madách Imre- tér 8/4. 220-209 Szldon Arnold r.-t. ig., IX. Lónyay-u. 19. 180-402 Szldon Dezső dr. ügyvéd, Vll Almássy-u. 8. 222-790 Szldon Gyula ny. szfőv állatorvos- tanácsos, IX. Ipar-u. 15/21. 145-058 Szldon Henrik dr, egyet, orvos­tudor, fogorvos, Újpest, Illek Vince­u. 5. 494-390 Szldon Imre magántisztv., VII. Jósika-u. 13. 224-348 Szldon Simon, Vll. Dob-u. 80. 427-877 Szldon Vilmos festék-, illatszer és háztartási cikkek üzlete, V Visegrádl-u. 60 493-003 Szldon Vllmosné illatszer-, 1116 olaj- és kozmetikai készítmények, vn. Rózsa-u. 58/b. 428-405 Szleber Imre szobafestő- és má­zolómester, H. Batthyány-u. 59. 158-110 Szleberok Ferene dr. orvos VIH. József-krt 42. 131-824 Szleberth Imre m. kir. kormány- tan., ny. All. vasgyári felügy., X Ohegy 81/a. 348-702 Szleghart Vendel oki. g. mér nők, az Elektr Müvek aligazgatója, XII. Gömbös Gyula-út 81. 350-330 Szlget-CIab, IV. Bemmelweis-u. 8. 189-228 Nyáron, m. Alsó-Margftszlget, M.A.C. székház 114-018 Sziget-utca 29. száma bér- ház lakói, V. Sziget-n. 29. 292-030 Sziget-utca 84. sz. bérház. tnl. 8ohmideg Leó, V Sziget-u. 84 327-881 Szigetelő és aszfalttpar, Fried Miksa oki mérnök, üzem Újpest. Andrássy-n. 8. 0494-437 Városi iroda és lakás, VH. Damja- nich-n. 9. 0225-901 Szigetelő és burkolólemez­ipar k.f.t., XI. Hidvég-n. 4. 0208-002 Szlgeth Gáborné szül. nemes Bzondy Margit vezérig, özvegye, ii. Fő-o. 62. 857-718 Szlgeth László oki. gépészmér­nök, r.-t. ig., XI. Györök-u. 35. 258-753 Szlgethl Ernő bites könyvviz» gáló. v. kir. adóügyi biztos, VI. Horn Ede-u. 10. 12.7-570 Szlgethl Józsel könyv- és papir- keresk., könyvkötészet, Hl. KIs- korona-n. 15. 102-814 Szlgethl Klára áll. eng. magán- zeneiskolája, UI. Kiskorona-u. 15. 0102-814 Szlgethy Emília, Bp. ügyésze, irodafötiszt, Pesthidegkút, Kerényl Frigyes-u. 4/a. 107-919 Szlgethy és Gyarócslk Antó­nia szappan és vegyészeti gyára, Ili Lajos-n. 103. 302-744 Szlgethy Ferenc futballcipö- és labdaspeeialista, Vili. Jázmiu-n. 1. 135-788 Szlgethy Gyula gépészmérnök lakása, Újpest, Horthy Miklós-űt 66 494-704 Szlgethy Gyula István, a Mok- tár-flók főnöke, IX. Lónyay-n. 17. 387-178 Szlgethy Gyula Jánosné özv., IX Lónyay-n. 17. 181-117 Szlgethy Istvánná Dr. Ba­lassa Margit belgyógyász, vm József-n. 12. 137-712 Szlgethy Istvánné dr.-né magánzó, IX. Ráday-u. 32. 380-493 Szlgethy Kálmán lakatosmü- helye, VI. 8zondy-u. 61. 129-917 Szlgethy Lajos, a Budapest Bzé- kesfövárosi Községi Takarékpénztár r.-t. aligazgató lakása. XI. Mohát­ól 43. 259-824 Szlgethy Ödönné keresk., VI. Eötvös-u. 2. 425-018 Szlgethy Pál dohánynagyámdája. Vll. Dohány-u. 11. 427-991 Szlgethy Universal kémia, Bzigethy Ferenc vegyész, VI. Vil­mos császár-út 72. 121-002 Szigeti Andor magántisztv., IX Ráday-n. 81. 183-110 Szigeti Andor oki. gépészmérnök. II. Hattyu-u. 2. 851-020 Nyáron: Csömör, Cinkotai-űt 2131/a Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 18 Szigeti Antal tisztv., V. Tátra- u. 29/b. 490-149 Szigeti Antalné magánzó, V. Szent István-krt £0. 125-114 Szigeti Béla gyári tisztv., IL Margit-krt 31/33. 153-951 Szigeti Béla müsz. vállalkozó, Csepel, Király-u. 16. 147-554 Szigeti Béla szövet és bélésáru keresk.. V. Csanády-n. 6. 292-984 Szigeti Béla utóda Rosenfeld 1. müköszörüs, flnomacéláruk, VI Teréz-krt 29. 120-513 Szigeti Dezső dr. ügyvéd XII. Pilsudski-út 89. 100-780 Szigeti Dezsöné özv. dohány- kisárus, VU. Wesselényi-u. 57. 223-043 Szigeti dr. Bankház, a m. kir. osztály sorsjáték föárusitója, VI. Te­réz-krt 7. 424-307 Szigeti Béla dr. lakása, VI. Bulyovszky-n. 6. 228-577 SZIGETI Dr. BANKBÁZ osztály­sorsjegy Kiárusító VI. Teréz-krt 7. 424«307 Szigeti Endre bélipar és bélke­resk., EX. Sobieski János-u. 23. 140-488 Lakása. VI. Délibáb-n. 81.220-474 Szigeti Endre hírlapíró, a Nagy Budapest felelős szerk /XII. Fürj- n. 38/a. 457-790 Szigeti Endre központi osztály­főnök. XI. Bőd Péter-u. 81. 450-110 Szigeti Ferene, VI. Andrássy- űt 18. - 319-828 Szigeti Ferene cukorka, gyar­matárú és déligynraölcs nagy keresk., vm. Finmei-út 3/5. 135-084 Lakása, VH. Hernád-n. 36. 223-181 Szigeti Géza lakása, V. Akadéroia- n. 14. 827-874 Szigeti György m.-tisztv.1, XIV. Francia-út 67/c. 290-203 Szigeti György oki. gépészmér­nök, H. Mária-tór 2. 358-385 Szigeti Gvőző szobafestő, mázoló és butoríényező, Újpest, Pozsonyi- u. 27. 295-424 Szigeti Győző üvegcsiszolő és ttikörboritó, XII. Greguss-n. 6. 107-503 Szigeti Gyula íogtecbnikusmes- ter, VI. Felsőerdösor 9. 222-709 Szigeti Gyula dr. miniszteri tan., Q. Hattyn-u. 2. 155-009 Szigeti Relén, II Margit-krt 71. 150-479 Szigeti Ilona lakása, EX. Ül lói­ét 106. 149-771 Szigeti Ilona dr. oki. középiskolai tanárnő nyelviskolája, XII. Emtresz György-tér 4/a. 807-581 Szigeti István, az Adler és Szi­geti Írószer- és papirnagykeresk. cég túl., Vll. Nagyatádi 8zabó-u. 36. 0222-040 Szigeti István könyvkötészete, VU. Hársfa-n. 33. 0423-794 Szigeti István régipénzszakértö, XU. Nómetvölgyi-út30/a. 151-554 Szigeti Jenő fakeresk., V Hol lán­u. 22. 120-448 Szigeti Jenő r.-t. cégv., VI. Vil­mos császár-út 23. 320-598 Szigeti Jenő dr. m. kir. posta­tanácsos, I. Mátray-ú. 9. 357-535 Szigeti Józsel cipőtermelő, VI. Hunyadi-tér 12. 227-778 Szigeti Józsel építési váll., VH. Aréna-út 44. 228-123 Szigeti Józsel 0. F. B. által eng. ingatlan iroda, VI. Nagymezö-u. 23. 110-203 Szigeti Károly mezőgazdasági gép-, varrógép-, kerékpárkeresk., V. Visegrádi-u 12 128-045 Szigeti Károly dr. segéd orvos. Újpest, Nyár-u. 94. 294-558 Szigeti Lajos hírlap- és könyv- terjesztő váll., X. Asztalos Sándor­ét 8. 131-599 Szigeti László fotólabor és fotó­cikk szaküzlete, VII. István-út 16. 427-351 Szigeti László dr. ügyvéd, [V. Mária Valéria-u. 1. 382-500 Szigeti László dr. 11 j. ügyvéd, V Kresz Géza-u. 26. 498-300 Szigeti Lívia dr. orvos, n. Retek- u 17. 151-083 Szigeti Mareelné, VH. Alsóerdő- sor 8. 420-437 Szigeti Margit, Kispest, Horthy Miklós-űt 83/a. 146-923 Szigeti Mihály, XII. Agárdi­ét. 14/b. 106-928 Szigeti Miklós gyáriul., VI. Vőrősmarty-u. 60. 319-841 Szigeti Ml.klós hites könyvvizs­gáló, EH. Arpádfejedelem útja 30. 352-414 Szigeti Nándor íhagántisztv., IX. Mester-u. 51. 349-740 Szigeti Náddor és Fia, ezüst evókészletek nagyraktára, n. Olasz-fasor 35. 153-271 Szigeti Pál dr. földbirtokos, IV. Deák Ferenc-u. 18. 382-596 Szigeti Ráymond állami tanító, Újpest, Gróf Vécsey Károly-n. 70. 294-308 522

Next

/
Oldalképek
Tartalom