A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

B

J$álá&3 Balázs Árpádné báró Bánffv Klára. XI. Eleit-u. 7/a. 258-183 Balázs Artúr m. kir. posta- felügy., m. Vihar-u. 26. 162-349 Balázs Arthur mllsz. váll., ajtó- és ablakrés elzárók, falhézagtömi- tések, IX. Lónyay-u. 19. 189-316 Balázs Arthur oki. vegyészmér­nök, ny. szfőv. vegyésztanácsos, n. Hadapród-u. 18. 365-977 Balázs Aurél veröczei, m. kir. kor­mányfőién.,r.-t.ig.,n. Ostrom-a. II. 151-805 Balázs Balázs dr. élelmiszer- nagykeresk., IX. Nagyvásártelep 131-557 Lakása, IV. Vármegye-n. 7. 185-416 Balázs Barna ni. kir. postafelü- gyelö, IV. Molnár-n. 83. 183-183 Balázs Béla, V. Hold-u. 29. 118-632 Balázs Béla, az Egyesült Gép és Fémárugyárak r.-t. osztályvez. n. Gyorskoesi-u. 8. 167-198 Balázs Béla m. kit. postaszám­vizsgáló, II. Margit-krt 65. 157-777 Balázs Blanca, XIV. Nürnberg­it. 32. 496-157 Balázs Blockner Pál, a Block- ner J. hirdetöiroda társtul..vn. Dam- Janich-n. 16. 426-483 Balázs Dezső korcsmáros. VII. Király-U. 97. 228-515 Balázs Dezső dr. ny. postataná­csos, XII. Maros-u. 52/a. 155-615 Balázs Dezső dr. ügyvéd iro­dája. Budafok, Plébániá n. 3. 269-695 Balázs Dezső dr. fl|. ügyvéd, VI. Eötvös-u. 4. 424-163 Balázs Dezsőné tanítónő, vili öándor-tér 4. 180-961 Balázs Egonné posta kezeiönó. Vili. Bókay János-u. 6. 133-796 Balázs Emil mfibntorasztalos, VI. Bajnok-u. 14. 110-936 Balázs Endre müsz. főtan, a szföv. Vízmüveinél, IX. Mester­it. 33/36. 130-739 Balázs Ernő női kézimunka ke- resk., iparművész, VI. Vilmos csá- szár-út 17. 121-541 Balázs Ernő sertés- és raarhabl- zonu, IX. Gnbacsi-út 6. 132-254 Balázs Ernő cégtul. lakása. IX. Delej­«. 88. 143-377 Balázs Ernő szkv. százados, VI Vőrösmarty-u. 58/a. 125-628 Balázs Ernő dr. fogorvos, fog­orvosi röntgenlaboratórinm, VI. Te- réz-krt 37. 118-329 Balázs Erzsébet baromfikeies- kedö, VI. Hunyadi-téri vásárcsarnok 27. sz. fülke 425-818 Balázs^Erzsébet szfőv. polg. isk. tanár, Hl. Mmaközi-u. 13. 154-845 Balázs Erzsébet dr. gyermek­orvos, VI Csengery-u. 45. 128-046 Balázs és Bródy gyáripari keil. raktára. VI. Jókai-u. 30. 121-357 Balázs és Rencz vaskeresk.. " Kispest, Üllői-üt 109. 0147-075 Balázs Ferenc Vadaskert ven­déglője és üdülőtelepe, XII. Hideg buti-út 141. 864-304 Balázs Ferenené vendéglős, III. Kiskorona-u. 44. 162-563 Balázs Gábor dr. földbirtokos. VI. Aradi-u. 63. 114-136 Balázs Géza fényképészmester, XIV. Mutatványos-tér 31. 220-306 Balázs Géza ny. m. kir. csendőr­százados, Rákoskeresztúr, Aka­démia-telep. Gróf Tisza István-u. 27. Tárcsázza először a *148-506 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 39 Balázs György, V. Katona József­it. 6. 310-853 Balázs György cukorka-, csoko- ládénagy keresk., XIII. Aréna-út 126. 498-772 Balázs György fogtechnikus, V. Sziget-u. 19 a. 498-019 Balázs György dr. Jelkész, Új­pest, Lörinc-u. 12. 494-287 Balázs György dr. ügyvéd, V. Katona József-u. 35. 120-592 22 Féldllért küldhet táulrailewelet Balázs Gyula máv. uiűsz. taná­csos, VIII. Kerepesi-űt 1. 345-059 Balázs Gyula dr. orvos, egyet. m. tanár, közkórházi főorvos, VIII. Sándor-u. 46. 130-221 Balázs Henrik, VI. Dalszínház n. 10. 110-844 Balázs Henrik bútorkereskedő, VH. Dohány-u. 20. 223-911 Balázs Horváth István építő­mester, törv. h. szakértő, VI. Eötvös-u. 8. 424-412 Balázs, Hungária Zászló- és Díszítési vállalat, Cím- és CImerfestészet k.f.t., IV. Probászka Ottokár-u. 4/6. 183-279 VH. Damjanich-u. 52. 421-316 Balázs Ignác és dr. Balázs István lakása, VI. Jókai-u. 30. 111-297 Balázs Ignác rum-, likőr- és bor- áruháza, VI. Hajós-u. 23. 115-091 Balázs Ilona kerékpár és műszaki keresk., VI. Podmaniezky-u. 31. 326-542 Balázs Ilona keresk., Vll. Ka­zinczy-u. 11. 423-217 Balázs Ilona Münczer Pálné illat­szertártul ajdonos, VII. Dob-u. 105. 225-578 Balázs István kőzp. fűtés, víz­vezeték és csatornázási váll., Vili. Aggtelekl-n. 7. 132-630 Balázs István dr. ügyvéd, vi Csengery-n. 45. 128-077 Balázs Istvánná dr.-né lakása, V. Szent István-park 14. 298-249 Balázs «I. Józsel cégjegyző la- kása, VII, Damjanich-u. 62 420-401 Balázs János női szabómester, IX. Üllői-út 21. 187-171 Balázs Jenő. V Alkotmány-u. 20. 117-260 Balázs Jenő, a Hazai kőolajipar r.-t. músz. ig., VI. Bencznr-u. 39/n. 220-135 Balázs Jenő fonalkereskedő, V. József nádor-tér 11. 380*892 Balázs Jenő ig., V. Tátra-u. 34. 490-005 Balázs Jenő oki. vegyészmérnök, Kőbányai Olajipar, VI. Vilmos csá­szár-ót 66. 119-336 117-853 Balázs Jenöné özv. cukorka- és csokoládéárukeresk., V. Berlini- tér 4 118-334 Balázs József Bang szivattyú és gépműhely, XIII. Révész-u. 6/d. 498-455 Balázs Józsel divat- és ortopíid- cipészmester, IV. Muzeum-krt 11. 883-091 Balázs József szerelősegéd és házfelügyelő, D. Csalogány-u. 4/d. 167-051 Balázs Józsel dr. és Balázs Pál dr. ügyvédek, Vm. Népszínház n. 46. 188-625 Balázs Józsel dr. oki. mérnök, IX. ÜUöi-út 107. 138-884 Balázs Józsefné özv. dobány­kisárus, V. Hollán-u. 24/26. 110-309 Balázs Józsefné özv. tiszt­viselőnő, V. Gróf Teleki Pál-u. i6. 329-304 Balázs Károly férfiszabó, V. Erzsébet-tér 16. 380-496 Balázs Károly ny. M.F.T.R. fel ügyelő, lakása, □. Bein József-u. 2. 154-726 Balázs Károly vendéglős, XI. Bocskay-út 121. 259-029 Balázs Károly veröczei, Pest- hidegkut, Gróf Klebelsberg Kunó- u. 58. 167-916 Balázs Kató kalapszalonja, IV. Deák Kerenc-u. 16. 383-002 Balázs Lajos férflfehérnemüke- resk.,VII. Kazinczy-u.28. 423-570 Balázs Lajos gyümölcs- zöldség- migykeresk. és bízom., EX. Nagy­vásártelep 74. sz. fülke 339-723 Lakása, IX Bárd-u. 5. 139-618 Balázs Lajos textilügynöksége, XIV. Gyarmat-u. 40. 497-635 Balázs Lajos dr. fogorvos, XII. Győri-üt 12. 155-402 Balázs Lajos dr. szervező s. lelkész, XIII. Szent László-u. 139. 493-700 Balázs László, a Hazai bank r.-t. ig., VII. Madách Imre-tér 7. 226-837 Balázs László asztalos, XIV. Ilos- vai-u. 57. 296-876 Balázs László elektrotechn. váll. Vili. Erdélyi-u. 10. 135-792 Balázs László földbirtokos, ív Irányi-u. 1. 180-389 Balázs László gyárig., I. kér. IV. Béla-u. 77'79. 161-587 Balázs László Stvlus celluloid, VIT1. Erdélyi-u. 10. 0135-792 Balázs László dr. cs Balázs Zol­tán dr. ügyvédek irodája, Pestszent erzsébet. Kossutb-tér 2. 347-931 Balázs oásiló dr lakása, Pestszent- erzsébet, Lord Rotherrnere-o 9. 147-658 Balázs László dr. ügyvéd, V. Berlini-ter 4. 0118-834 Balázs Llpótné baromfikeresk , VI. Vilmos császár-út 42. 124-640 Balázs Mátyás m. kir. postafel­ügyelő, XII. 8zéber-út22. 164-450 Balázs Miklós rádió és villany­szerelő üzeme, VII. Rottenbiller- u. e/a. 0428-063 Balázs (Ballázs) Mlksáné F Erzsébet, Vin. Rökk Szilárd-u. 31. 143-513 Balázs Nándor, a Richter Gedeon vegyészeti gyár r.-t. főkönyvelője. VI. Felsőerdösor 12/14. 221-081 Balázs Nándor dr. máv ügyész VUl. Vásár-u. 2. 135-280 Balázs Oszkár és Balázs Anny. a Böbmer Viktor cég főnökei, V üzent István park 6. 298-652 Balázs Oszkár fényképész és fény­képnagyító műterme, VII. István üt 42. 228-137 Lakása, VII. Aréna-út 19.226-915 Balázs Ödön László karmester, IX. Liliom-u. 8. 149-678 Balázs Ödönné máv. müsz. taná­csos özvegye, V. Szent István-krt30. 118-084 Balázs Pál drogéria, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 386-056 Balázs Pál illatszertára, VIQ. Kálvária-tér 16. 133-991 Balázs Pál oki. gépészmérnök. XI. Somlói-üt 26 469-113 Balázs Pál dr. és Balázs József di ügyvédek, VÜI. Népszinbáz-u. 46. 0133-625 Balázs Péter oki. gépészmérnök vállalati müsz. tan., VIII. Tavasz- mező-o. 1. 140-590 Balázs-Piry Gyula vitéz,csendőr- alezredes, XII. Schweidel-u. 24. 257-274 Balázs Samu, V. Kossuth Lajos- tér 9. 118-220 Balázs Samu dr. ügyvéd, V Akadémia-u. 13. 0115-055 Balázs Sándor áll. gimn. tanár, XII. Városmajor-u. 27/a, 351-983 Balázs Sándor fogász, VI. Csen gery-ii. 48, 425-817 Balázs Sándor ny. múzeumi gazd. ig., XI. Tétényi-út 37. 256-674 Balázs Sándorné dr.-né özv., XI. Horthy Miklós-út 4. 259-861 Balázs Simon. H. Káplár-u. 7. 154-882 Balázs Tibor oki. gépészmérnök, IV. Kossntb Lajos-n. 17. 380-354 Balázs Zoltán, XII. Fery Oszkár- u. 57. 158-016 Balázs Zoltán dr. és Balázs László dr. ügyvédek, Pestszenter- zsébet, Kossutb-tér 2. 0347-931 Ballázs Ferenené vágott- baromíi keresk., VI. Szondy-u. 33. 110-378 Balázsly Rezső festőművész,vm Práter-u. 9. 136-355 Balázsi, lásd Bslázsy. Balázsovlch Rudolf dr.binóczi, ügyvéd, IV Kossuth Lajos-u. 14. 188-256 Balázsovlch Zoltán hmóczi, ny. szföv. s. h. igazgató, Rákosszent­mihály, Szent Korona-o. 103. 208-696 Balázsi Adél cnkorkakeresk., VI. Andrássy-út 81. 221-324 Balázsi Alfréd külföldi képv., VI. Felsőerdösor 11. 424-486 Balázsi Ferenc dr. ny. min. tau., II. Pálffy-tér 4. 850-730 Balázsi Gyula mészáros és hen­tes, VI. Szondi-n. 61. 112-089 Fiókja, IX. Boráros-tér3. 389-068 Balázsi Károly hentes és mé­száros, IX ()llői-út 85. 130-722 Balázsy Andorné illatszertár túl., XI. ülászlp-o. 22. 456-753 Balázsy Gynláné fűszer- és csemegekeresk., Vili. Kálvária­tér 16. 145-195 Balázsy Józsefné özv. szföv. tanai nő, XI. Abel Jenö-u. 1. 0257-373 Balázsy Károly műszaki és keresk. ügynöks., VI. Bnlyovszky­u. 32 113-068 Balázsy László József vető­magvak szerződéses termeltetése, VII. Rákóczi-út 42. 0425-054 Balázsy Sándor fűszer- és gyar­matárukeresk., VII. Garay-téri csarnok 250. sz. fülke 228-754 Balázsy Zoltán kászon-impértal vl, ny. m. kir. honvéd számv. főig., IX. Bakáts- u 1/3. 380-515 Baleza József buntes és mészáros, Újpest. Nádor-u. 35/a. 295-676 Balczó Géza dr. orvos, Pestszent- erzsébet, Klapka-n. S3. 147-854 Balezó Sándor szobafestő- és má­zolómester, V1H. Vas-u 7. 130-470 Ralczóné dr.-né dr.llorvátHedvig orvos, Pestszenterzsébet, Klapka­u. 33. 0147-854 Baldauf László cipőcagykeresk.. VII. Király-u. 50. 427-752 Baldauf László cipészmester. XII. Városmajor-u. 34. 358-292 Baldcrmann Frigyes m. kir. honvédszázados, VI. Rózsa-u. 44. 222-692 Báldl Imre dr. szfőv. pénztári tiszt, XIV. Szugló-n. 4. 496-379 Hulenovií Drago ezredes, hor- vát katonai attache, iroda, XIV. Gróf Zichy Géza-u. 6. 426-139 Lakás 227-064 Baletkav Aranka, I. Zsolt-n. ti. 156-452 Balgha Sándor m. kir. ezredes, IX. Bakáts-tér 3. 181-598 Ball Antal tűzifa- és szén keresk., II. Keleti Károly-n. 26. 166-062 Balles Aladár Ferenc korcs­máros, VII. Király-u. li. 427-447 Bafikó Gyula és Mennesdorfer Ká­roly mintakészitö és csónaképitö üzem, XIII. Frangepán-u. 4. 499-301 Bálint Andor, egészségügyi be­rendezések váll., be járat a Magyar­utcai oldalon, IV. Kossuth Lajos­it. 17. 185-319 Bálint Andor keresk.,V. Pozsonyi­éit 25. 117-482 Bálint Andor keresk., XI. 8chweide!-u. 14. 256-146 Bálint Antalné női ruhaszalon, vm. Vas-u. 19. 349-473 Bálint Ármin ny.bankig., II. Trom- bitás-út 20. 155-984 Bálint Artur dr. ügyvéd, V. Sze­mé lynök-u 21/23. 121-782 Bálint Béla, V. Zsitvay Leő-u. 20. 319-804 Bálint Béla csőkeresk,, VI. Liszt Ferenc-tér 10. 225-840 Bálint Béla és Noviszedlák Dezső nriszabók, VÜI. Baross-u. 17. 335-773 Bálint Béla oki, gépészmérnök. IV. Ferenc József-rkp 13/15 384-557 Bálint Béla dr. BÍizKRt. vezér- titkár, II. Orsó-u. 40, a. 165-921 Bálint Béla dr. kőrorvos, Nagy­tétény, Szent Haromság-u. 7. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom