A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

A

Andreics Levelére írja fel salát elmét is. Andreics Károly vendéglős, Vili Kerepesi-út 5. 189-299 Andrényi István gyáros, n. Pasa- réti-út 10. 355-309 Andrényi Zslgmond levélbori- ték és papirnemügyár, V. Kresz Géza-u. 26. #298-985 291-845 Andrievlcb Rlchárd szkv. szá­zados lakása, m. Zápor a. ii/b. 162-500 Andrlevleh Rlehárd textil- és linóleum na gykeresk., V. Katona Jőzsef-n. 2 le. 115-191 Andriska Dezső textilnagyke- resk.,11. Vérmező-iítl6. 366-686 Andriska Dezsőné cnkorka- keresk., ü. CsalogAny-u. 50. 356-527 Andriska Lajos mozitnl., V. Csáky-u. 9. 124-076 Andriska ödiin dr. vitéz, gyógyszertártulajdonos, Pestszent­erzsébet, Török Flóris-u. 26. 147-686 Andriska ödiin dr. vitéz, ny. pü. m. számellenőr, Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 45. 347-717 Andrónyl Gitta magántisztv., V. Tátra-u. 36. 493-020 Androvieh Irén posta s.-ellen- örnő, n. Meoset-n. 17. 858-205 Anesinl Emil m. kir. gépészmér­nök lakása, XI. Bndafoki-ót 16/18. 468-363 Anesinl Vilmos énkorka-üzem, XIV. Thököly-út 109. 296-201 Anette kalapszalon, tnl. Gan­ger Anna, IV. Mária Valéria-u. 10 180-064 Angela női ruhakölcsönző, tnl. Csaponda Matild női szabó, VIII. Tavaszmező-n. 1. 349-538 Angell Gaston vegyianyagok, gyarmatáru és élelmicikkek nagy­kereső, IV. Váci u. 17. 186-280 Angell Józsel nagyvágó, X. Ollói­ét 124. 348-051 Angell Margit női divatszalon, II. Ostrom-u. 10. 157-906 Angeliné Latlnovlts Margit. XII. Városmajor-n. 4. 357-209 Angelo műterme, IV. Váci-n. 24. 180-721 Angelof I Gusztáv zöldség- és gyű- mölcskeresk., n. Retek-n. 1. 367-402 AngelottI Rlchárd fémnyomó. VII. Izabella-a. 5. 425-188 Angelus Béla szfőv. szárav. fő­tiszt, VI. Kmetty-u. 22. 127-925 Anger Antal kádármester, vn. Klanzál-tér 6. 423-858 Anger Jolán női rnhadivatszalon. IV. Petőfi Sándor-n. 3. 384-361 Anger ödiin Ernő ári és női fodrász, Pestszenterzsébet, Törők Flóris-u. 28. 147-877 Angerer C. A Göschl budapesti fiókja ntóda, kliségyár, vn. Csen- gery-n. 20.. 222-805 Angermayer Károly, az Athe­naeum Irodalmi és Nyomdai r.-t. ig., IV. Kaplony-u. 7. 880-717 Anghl Csaba Geyza szfőv. fel­figyelő, Pestszentlőrinc, Batthyány­it. 191b. 842-291 Anghl Ernőmé ny. máv. felfigy. özvegye, szfőv. tanárnő, XIV. Amerikai-út 58. 496-502 Angol biztosítási képviselő­ségek r.-t., V. Vörősmarty-tér 3. 382-309 182-718 Angol elemi biztosító r.-t. lásd Elemi Általános Biztosító R.-T. Magyarországi Igazgatósága. Angol követség I. Verböozy-n. 1 0100-170 Angol-Magyar Bank R.-T., lásd Magyar Bank és Kereskedelmi R.-T. Angol-magyar cérnagyár r.-t. Gyár, Újpest, vaci-at 9t. 494-518 Egidy József oégv. 294-568 Gyártmányainak eladása, VI. Te- réz-krt. 40/42. 0#122-777 Angol-magyar elemi Iskola igazgatónő Kiss Jndith férj. Schanda F.-né, H Pala-n. 11. 0152-688 Angol-magyar hajózási r.-t„ XI. Otthon-n. 10. 0457-116 12 Angol-magyar jutalonó és szövőgyár r.-t. jutagyári el­adási iroda, V. Zo!tán-u. 6. 124-370 127-032 Angol-magyar leány ne velő, most Magyar zsidó leányinternátus Angol-magyar szállítmányo­zási r.-t., V. Gróf Teleki Pál- u. 24. 114-354 Belföldi ház házforgalmi osztálya: Iroda, V. Gróf Teleki Pál-u. 24. #117-766 Raktár, VI. Nyugati p. n., I. sz. raktár 118-877 Angora Fonallpari k.I.t., Xm Huba-u. 24. 291-688 Angora kötődé, túl. Kramer Hona, vm. Népszinbáz-u. 43. 338-613 Angóra tenyésztő, feldol­gozó és értékesítő szövet­kezet, VI. Szondy-n. 42/c. 0112-683 lAngoratenyésztők boltja, V. Dorottya-u. 9. 0188-301 Angoratex, Angorafonó és Kikészítő k.f.t., Városi irodája. V. Katona József-u. 28. 0121-267 Fonodája, EX. Pápay István-u. 12. 138-060 Angyal Albert száll, és elvám. irodája, VI. Rózsa-u. 72. 310-694 Angyal Árpád, a Magyar Általá­nos Hitelbank ny. ig. b., XIV. Abonyi-n. 8. 427-814 Angyal Árpád üvegtechnikusmes- ter, VIL Péterfy 8ándor-u. 34. 221-583 Angyal Dávid dr. ny. egyet. tanár, IV. Váci-n. 68. 382-250 Angyal Endré dr. sikabonyi, ügyvéd, a Központi sajtóváll. r.-t ügyésze irodája, V. Alkotmány-o. 16. 116-280 Lakása, n. Arvácska-n. 6. 157-899 Angyal Ferenc lakása, a Her manOttó-út 36. 364r753 Angyal Ferenc dr. volt rende­lőintézeti főorvos, fül-, orr-, torok- gégeorvos, IV. Kecskeméti-u. 9. 182-608 Angyal Gábor borkereskedő és termelő, Pestszenterzsébet, Kis- faludy-u. 18. 347-649 Angyal gyógyszertár, Homo- eopatha-osztily, tnl. Lőcherer Ta­más, IX. Üllői-út 39. 0186-234 Angyal István autójavító üzeme, XIV. Francia-út 43. 497-118 Angyal István clpögyári képv., EX. Ráday-U. 23. 382-068 Angyal István, Tróna mosószer- ipar, X. Bzállás-n. 16/a. 0149-019 Angyal Istvánné gyógyszerész özvegye, EX. Mester-n. 13 130-037 Angyal Józsel tisztv., V. Csiky- n. 40. 493-138 Angyal Józsel üzemvezető, vm Népszinház-u. 87. 136-706 Angyal Kálmán cipész cipőáru- háza. vm. József-krt 19. 130-052 Angyal Károly autókarosszeria lakatos műszaki váll., EX. Tfizoltó- u. 29. 145-090 Lakása, Pestszentlőrinc, Dés-u. 15. 142-335 Angyal László ny. detektivföfel- ügyelő, XII. Vas Gereben-n. 20. 457-477 Angyal László sikabonyi, oki. építészmérnök, országgyül. képv.. II. Keleti Károly-u. 13/a. 855*530 Angyal László dr. ny. kir. Járás bíró, ügyvéd, irodája, V. Kálmán- n. 16. 111-167 Lakása, □. Bnday László-n. 8/a. 157-837 Angyal Márton r -t ig., vn. Wes selónyi-n. 6. 227-344 Angyal Nándor m. kir. alezredes, H. Lepke-n. 33. 165-647 Angyal P£1 dr. sikabonyi, egyet, tanár, n. Árvácska-n. 5. 153-883 Angyal Vilmos dr. szülész-nő­gyógyász, belorvos.vm. József-krt 8. 137-031 Angyalit Károly, a Blber-müvek r.-t. ig. lakása, VI. Jókai-tér 8. 0114-206 Angyalll Sándor, aszfalt-, fedél­lemez- és kátránytermékgyár, IX. 8oroksári-út 162. .133-464 Irodája, lakása, IV. Bécsi-n. 5. 181-061 383-424 Angyalföldi fonal- és textil- festőgyár, Meisel és Fekete, XIII. Petneházy-n. 69/a. C291-729 Angyalföldi gyapjú árugyár, Vámos I. és Társa, XIII. Szent László-u. 38. 0298-042 Angyalföldi m. kir. állami elme- és ideggyógyintézet. l. Elme- és ideggyogyintézet. Angyalföldi szalagtizem Krauszné, túl. Kransz Dezsőné, XIII. Gömb-n. 28. 298-787 Angyalföldi textllmttvek r.-t. irodája, V. Arany János-n. 27. 118-586 Gyár, XIII. Páy-n 81/83. 292-902 Angyalka mechanikai cipő özem. Felföldi Fereno, VII. Bethlen Gábor-n. 33. 424-628 Angyalossy Béla dr. ügyvéd, Pestvármegye tb. tiszti főügyésze, IV. Calvin-tór 6. 382-155 Ángyán Béla dr. ügyvéd irodája, V. Alkotmány-n. 16. 115-766 Ángyán fodrászkellékek és kozmetikai szakttzlet k.f.t., VD. Rákóczi-út 40. 0225-026 Ángyán Gyula fodrászat! és koz­metikai kellékek szaküzlete, VH. Rákóczi-út 64. 424-182 Ángyán Gyula Jenő lakatos­mester, Vll. Miksa-n. 9. 224-743 Ángyán kozmetikai és fod­rászkellékek szaközlete k.f.t., VTI. Rákóczi-út 40. 225-020 Anheuer István posta számv. fő­tanácsos, n. Fény-u. 10. 153-942 Anika Emil, IX. Közraktár-u. 10. 184-579 Antnger László dr. min. tan., n. Bnday László-u. 7. 154-088 Anlot László mindennemű ken­dők készítése. V. Gróf Teleki Pál-u. 13. 112-831 Anlsz Elvira térj. Magyar Ká- rolyné, VTI. Erzsébet-krt 1. 225-895 Anka Balázs, a szegedi Pick sza lámigyár képv., Pestújhely, Molnár Viktor-n. 90. 297-494 Anka György szövetkezeti igaz­gató, Vn. Damjanich-u. 30. 422-064 Anka István bútorasztalos, speciá­lis amerikai Irodai bútor készítő, EX. Angyal-n. 7/b. 340-875 Anka Mihály ári szabó, EV. Váci- n 54. 184-015 Anker biztosító, lásd Az Anker általános biztositó r.-t. Anker ellenőrző pénztárak, vezérképv. Hauser Károly ip. mű­szaki és kereskedelmi papírárugyára, m. Bécsi-út 42; 0368-122 Anker-garage, túl. dr. Herpann Jenő, VI. Király-u. 18. 227-844 Anker gőzmosoda, túl. Badal Béla, VI. Király-u. 28. 226-925 Anker György dr. kismartoni, a Budapesti Nemzetközi Vásár sajtó- referense, XI. Rezeda-n. 11. 459-033 Anker láda- és fagyapot- gyár, tnl. Rosner Soma r.-t., V. Ujpesti-rkp. 41. 0291-371 Városi iroda: Rosner Soma r.-t fakeresk., V. Csáky-n. 23 0120-477 Anker Mária kismartoni. XI. Horthy Miklós-út 16/b. 458-551 Anker-penzló, tnl. Tegzes Ernőné, VT. Anker-köz 1. 223-035 Anker Textil kikészítés Metz Lajos Géza, VI. Anker-köz 2. 426-701 Ankermüvek fémkohászati r.-t., Újpest, Váci-út 61. #295-890 Ankner Domonkos famintaké- szitőmester, VI. Lehel-u. 14. 498-723 Anlanf Böske iparművész, n. Mar­git krt 3. 155-753 Antant Kálmán, IX. Emó-ní 19. 144-746 Anlauf Kálmánná iparmúvésznö, vm. József-krt 65. 139-065 Anna mozgó, túl. Tari Ágoston, Vfi. Rákóczi-út 22. 225-238 Annau László textil- és fonaláro- nagykeresk., vn. Nagyatádi Szabó- u. 27. 426-893 Annók Imre dr. szfőv. tiszti­orvos, Vn. Vörösmnrty-u. 2. 228-293 Annus hölgyfodrász szalon, tnl. Varga Lajos ésLongauer László- né, vn. Károly király-út 5. 0220-514 Antal Ákos iparváll. ny. lg., V. Tátra-u. 33/b. 290-062 Antal Árpád elektrotechnikai be- rend., vn. Peterdy-u. 6. 226-086 Antal Árpád fűszer-, csemege- és italárusítás, XII. Városmaior-n. 1/b. 152-346 Antal Árpád vendéglős. Újpest. Baross-n. 31. 295-200 Antal Attila ny.M.P.T.R. felügy ., V. Kresz Géza-u. 17. 320-106 Antal Bacsó Istvánné özv. dohánykisárns, Vm. Festeticsu. 2. 333-720 Antal Béla Cyklop rádió és viU. váll. cégtul., vn. Nagyatádi Szabó- u. 42/44. 428-239 Antal Béla m. kir. postafelügyelő, vm. Alföldi-u. 18. 145-145 Antal Cprnél felsógellérl, az Első Magyar Ált. Bizt. Társaság gép és gépkocsi kárbecslője, kir. törvsz. bites automobilszakértő, XII. Kiss Aron-u. 14. 165-693 Antal Dezső oki. építészmérnök. Iparművészeti isk. tanár lakása, XII. Miasszonyunk-útja 16. 208-005 Antal Dezső oki. építészmérnök, törvszéki és árvaszéki h. szakértő irodája, XII. Miasszonyunk-útja 16. 268-264 Antal Dezső oki. mérnök, V. Szi- get-u. 6/7. 493-829 Antal Edith felsögelléri, tisztvi­selőnő, Vin. Rákóczi-út 27/b. 131-518 Antal Endre dr. városi főügyész, Újpest, Árpád-út 77. 294H371 Antal Eruő lakása, n. Trombitás­át 20. 355-884 Antal Erzsébet dr. v. kiin. or­vos. fogorvos.„EV. Kecskeméti-u. 13. 181-060 Antal Etelka dr. orvos, férj. dr. Végb Józsefné (Végb J. dr.) vm. József-krt 34. 338-143 ’Antal Ferenc, IV. Molnár-n. 22/24. 184-374 Antal Ferencné dohánykisárns, Újpest, Váoí-út 67. 294-465 Antal Frigyes ny. ezredes, XII. Németvölgyi-út 16. 350-981 Antal Frigyes és társa müsz. keresk., VI. Vörősmarty-u. 48. , 120-255 Antal Györgyné, Jolly divat- kötöde túl., Csepel, n. Rákóczi Fe- renc-út 55. 347-767 Antal Györgyné dr.-né., VI. Paulay Ede-u. 58. 225-085 Antal Gyula szobafestő, mázoló, 11. Pálfy-u. 8. 107-246 Antal Gyuláné mflhimzö, párisi plissé, ajour és gombáthuzó üzeme, VIL Akácfa-u. 53. 227-352 Antal István dr. szfőv. kerületi orvos, XI. Verpeléti-út 10.258-288 Antal István dr. vitéz, m. kir. detektivfófelügyelö. XIV. Nagy Lajos király-útja 13. 297-743 Antal Iván oki. gépészmérnök, V. Juhász Andor-u. 22. 121-898 Antal János vitéz, hadirokkant, műszaki ésulajkeresk ,VI. Jókai­it 30. 123-818 113-936 Antal János dr. orvos, EV. Deák Ferenc-u. 16. 180-527 Antal János dr. orvos, egyet, m tanár, kórh. főorvos, m. kir. udv. tan., IV. Váci-u. 41/a. 188-450

Next

/
Oldalképek
Tartalom