A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

M

men aiaiaw mason mapa mviah Magyar Mádi Károly máw föfelügy., XIX. Liptó-u. 13. 456-571 Itládl Kiss Mária dr. szföv. köz­kórházi orvos, XII. Margaréta-u. 19. 155-349 Madl Kovács Ferenc dr. fül- orr-, torokorvos, kórh. főorvos ren­delője, hívható d. n. 4—6-ig, IV Kecskeméti-n. 14. 185-051 Lakása, Vm. Kálvária-tér 8. 131-382 Madl Kovács Lilly, XI. Kende- n. 14. 256-876 Mády Lajos szföv. polg. isk. tanár, V. Pozsonyi-út 4. 129-954 Madlmö Élelmiszeripari és kereskedelmi k.f.t., IX. Me8ter-n. 27. 140-606 Mádl János őri szabósága. IV.Váci­u. 2ő. 188-721 Madocsal Ferenc dr. O.T.I. or­vos-aligazgató, Vili. Orezy-át 36. 142-910 Madonna gyógyszertár, túl. Péter Margit gyógysz., IX. Mester­n. 38. 130-810 Mados László dr. oki. vegyész­mérnök, müegyet. tanársegéd, II. Tövis-u. 12. 155-605 Madárka Lajos szlnesbntor- fizeme, VI. Székely Bertalan-n. 22. 311-489 Mády, lásd Madl. Maerlyn illatszer-, illóolaj és koz­metikai készítmények, Szidon Vil­mosáé, VII. Rózsa-u. 38/b. 0428-405 Maertens György r.-t. cégv., XII. Törpe-u. 1/a. 367-430 Magán Angoranynl Tenyész­tők háziipari és áruérté­kesítő szövetkezete. Mathias, V. Dorottya-u. 9. 188-301 Magánalkalmazottak Bizto­sító Intézete (Ferenc József pénztár) VTI. Péterfy Sándor-u. 12 #427-530 Ügyviteli székház építkezése 426-536 Törökbálinti tüdőbetegszanatőri ama, Törökbálint, Fő-u. 64. Tárcsázza először a *268-929 számot, azután kérje Törökbálint 2 Lénárd Miklós gondnok lakása Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 18 Csak a betegek használatára. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 22 Idamajori gazdasága. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint J Magánalkalmazottak nem zetl szövetsége, V. Alkotmány- u. 6. 115-468 Magánantó-kereskedelml és műszaki k.f.t. utóda, Köszl Károly központi irodája VI. Andrássy-út 47. 224-248 224-472 Autójavitóműhely és service, VI. Aréna-út 128. 292-641 Magánleltlgyeletf és Örzö Váll., Vagyonőrző Váll., tol Párezer Sándor, V. Szent István­park 10. 0290-418 Magánmérnökök országos szövetsége, VI. Andrássy-út 23 226-002 Klobhelyiségei 226-256 Magántelefon és elektro- moslpar r.-t.,lásd Eli west-Priteg egyesült magyar magántelefon és elektromosipar r.-t. Magántisztviselők országos nyugdljegyesttlete, V. Bá- thori-n. 5. 125-809 Magántisztviselők Szövetsé' ge, Magyarországi, (hívható 9—1-ig, d. n. 6—|/39-ig, szombat d. u. kivételével.) VTI. Dob-u. 90, 0228-248 0228-266 Magasdl Miklós dr.,V. Dorottya u. i. 182-072 Magasdl Mlklósné dr*-né, n. Csalogány-u. 50. 353-853 Magasdl Textilkereskedel- ml k.f.t. Bel- és külföldi ing­anyagok és tehérnemüek, selyem- és divatáruk, V. 8as-n. 7. 185-341 Magasházy Béla oki. gépészmér­nök. miniszteri tanácsos, XI. Horthy Miklós-út 78. 268-280 Magasházy Ilona, IV. Semmel- weis-u. 19. 383-013 Magasházy Istvánná dohány- kisárus, VŰ. Kerepesi-út 10. 137-833 Magasházy Mihály osónakház- tnl., ül. Római-part 1. 362-318 Magasházy Ödön oki. gépész- mérnök, Csepel, Weiss Manfréd gyártelep 347-411 Magassy Dénes dr. magasi, ny. igazságügyi államtitkár, VI. And­rássy-út 88. 122-857 Magassy Elek magasi, m. kir. al­ezredes, XI. Bndaörsi-út 23. 258-620 Magassy Jenő dr. magasi, XIV. Róna-u. 121. 496-393 Magassy Károly ig., keresk. tanácsos, XII. Kékgolyó-u. 10. 157-695 Magassy Károly tésztaára üze­me, XIV. Fogarasi-út 16. 496-701 Magassy Zoltán magasi, vitéz, ezredes, □. Lövöház-u. 32. 356-543 Magay Kálmán és Bauer Mátyás Bem-gyógyszertára, VŰ. Murányi­и. 34. 221-641 Magay Zoltán m. kir. pénzügyi könyvszakértő, EX. Bakáts-tér 8. 382-231 Magaziner Lajos redőny- és asz- talosárugyár Irodája, V. Szent 1st— ván-krt 1. 323-724 Magaziner Pál, V. Rudolf trón­örökös-tér 1. 326-183 Magda angol és francia sza­lon, túl. Vida Józsefné, VII. Rózsa­it. 99/a. 0128-817 Magda-gyógyforrás, HL Alsó Margitsziget 0119-201 Magda Jenő tfizéralezredes, vei. Damjanich-n. 38. 220-698 Magda női divatszalon, Pók Rudolfné sz. Gabriel Ella, IV. Arany­kéz u. 4. 182-374 Magdalln Vegyészeti Gyár к. f.t., m. Bécsi-út 170/172. #162-090 Magdűnyl Antal tanár, XI. Ber­talan Lajos-u. 22. 259-729 Magdics Ignác dr., XII.Virányos­át 22. 164-193 Magdics Imre r. k. hitoktató-lel­kész, Nagytétény, Baross Gábor- telep, Apponyi-iH 70. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 9-86 Magdolna Életvédelmi Ott' hon, X. ViUám-n. 25. 134-835 Magdolna Főhercegnő Poll kllntka, XI. Kelenföldi-út 41. 258- 008 Magdolna Otthon, katonatiszti és állami tisztviselői özvegyek és árvák részére, XI. Tas vezér-n. 11. 259- 341 XI. Zsombolyai-u. 4. 269-247 Budafok, Magdblna-u. 14. 469-619 Maged Áron, V. Gróf Teleki Pál- o. 18. 114-981 Mágel Lajos llj. asztalosára üzeme. Újpest, Csokonai-u. 26. 495-330 Magen Zslgmond r.-t. lg., V. Pan- nonia-u. 24. 113-256 Magkultura vetőmagter­melő és nemesítő k.f.t., V Zoltán-u. 16. 0#114-655 Mágl Rezső ácsmester, VI. And­rássy-út 91. 422-117 Maglódl Margit m. tisztv., XI Laufenauer-u. 10. 456-802 Magna Bungarorum Domlna e.-k. szoc. bizottsága, VII. Damja­nich-n. 52. 421-318 Mágnes vegyipar, cégtml. Knndl Fereno, Kispest, Herein Károly- n. 5. 342-248 Magneto gépkereskedelmi és műszaki r.-t., Balázs Aurél n. Ostrom-u. jl. 0151-805 Magnezit ipar r.-t., magyaror­szági fióktelepe, X. Gyömröi-út 48 #148-433 Magnokémla vegyészeti üzem, vegyészeti cikkek nagykeresk., túl. Dr. Gara Istvánné, VM. Losonci- u. 16. 131-848 Magó Pál késüzeme, XIII. Rejter Ferene-u. 105. 293-868 Magocsl Lajos mezőgazdasági gép-, műszaki- és vasüzlet, V. Báthori-u, 25. 126-051 Mágocsy-Dletz Sándor dr. ny. egyet, ny.ilv. r. tanár, I. kér. IV.Béla-u. 95/99. 360-596 Mágocsy-Dletz Sándor dr. ifj., I. kér. IV. Béla-u. 77/79. 161-173 Magor szigetelőlemezek, szi­getelő- és burkolólemez­ipar k.f.t., XI. Hidvég-u. 4. 0268-662 Mágorl Dóra tisztviselőnő, V. Visegrádi-u. 68. 293-199 Mágorl Vargha Béla festő­művész, XI. Budafoki-út 9/11. 256-949 Magos Árpád Antal út-, vasút-, vasbeton-, magas- és mélyépítési vállalata, vm. Nagytemplom-n. 21. 137-919 Magos Győző dr. m kir. posta- ianáo'sci, XIV. Szent Tamás-u. 13. 496-160 Magos Lajos kefe-, ecset-, me­szelő- és műszaki üzeme, VII. Bethlen Gábor-u. 37. 228-180 Magos Lászlóné IV. Veres Páí- né-u. 14. 387-185 Magoss Györgyné dr.-né őzv. magánzó, VŰ. Aréna-út 80. 420-242 Magoss Kálmán kir. ügyészségi alelnök, I, Alkotás-u. 11. 357-991 Magról Műszaki Vállalat, túl. May Lajosné, autófelszerelési cik­kek, alkatrészek nagy- és kis- keresk.. VI. Jókai-u. 8. 124-828 Magtár kiviteli és behoza­tali kereskedelmi k.f.t.,VH. Éva-u. 16. 226-533 Magurányl Sándor, V. Perezel Mór-u. 1. 129-319 Nyáron, hrsz. m. Táborhegyi-út 16724. 362-389 Magus gyártmányok, Verő Miksa vas- és háztartási tömeg­cikkek gyártása és nagykeresk., V. Rothermere-u. 14. 0#118-770 Magvas Károlyné őzv. egyen­ruha-, sapkakészitő, vm. József- krt 38. 132-771 Magyaly István szföv. tisztv. Vm. Baross-u. 78. 131-600 Magyar a Magyarért akció, VŰ. Évaru. 19. 114-090 Raktára, II. Lővőbáz-u. 30. 357-723 Magyar abroncs- és kerék­gyár r.-t„ V. Légrády Károly­u. 5. 490-758 0298-279 Magyar acélárugyárrá. Köz­pontja, rőv. táv. cim : Magyacél. Iro­dai órákon túl, portás 292-312 sz. hivandó, XIII. Váci-út 95. #292-317 292-000 Magyar Acetilén Lámpa Részvénytársaság ig. Jeré­miás Jenő, röv. táv. cim : Acetylena. XIV. Tbököly-út 57/a. 297-646 Magyar Aero Szövetség, avla tikai sportfennhatóság: Központ, V. Vigadó-u. 2. 181-931 181-932 181-933 Hármashatárhegyi Pilóta-Otthon, m. Hármashatárhegy, 163-064 Központi Repülőmodelező Műhely, II. Szebeny Antal-tór 1. 150-885 Magyar Aerohenzln r.-t., V József nádor-tér 7. 387-137 Közforgalmi repülő-tér, XI. Kőér­berki-út 256-708 Magyar Ági balletmester, VTI. Péterfy Sándor-u. 42. 426-494 Magyar Agytollgyár r.-t., v Kárpát-u. 9. 292-024 Magyar állami és közszolga lati altisztek orsz. nyugdíj- pótló és segélyzö egyesü­lete, IX. Riday-u. 5. 388-083 Magyar államvasutlak taka­rék és segélyszövetkezete, vn. István-út. 6. 425-108 Magyar állat és állati ter­mékek kiviteli szövetke­zet, V. Aullch-u. 8. #124-260 Sertésvágóhidi kirendeltsége, EX. Gubacsi-út 6. 388-113 145-786 Állati termékosztály 132-995 132-298 Zsirkészlet ny ilvántartás 140-775 Magyar Állatvédők Orszá­gos Egyesülete, elnök: Vákár P. Arthur dr., v. min. biztos, m. kir. kormányfőtan., VŰ. Rákóczi­tól 4. 0227-543 Magyar általános bank és áruforgalmi r--t-,v. Gróf Tisza István-u. 10. #181-920 Magyar általános gyufaipari r.-t., V.Tükör-n. 4. #120-673 Budafoki gyára, Budafok. Gömbös Gyula-út 42. 469-987 Magyar Általános Hitelbank (postacím: Budapest 507.) a) Központja, V. József nádor-tér 2/4. Hétköznapon 8 órától 20 óráig: #186-880 #186-850 b) Hétköznapon 20 órán túl, valamint vasár- és ünnepnap is hívha­tó állomások: Ügyeletes szoba 186-239 Igazgatóság 183-662 Devizaintézőség 183-778 Tőzsdeintézőség, V. József nádor-tér 2/4. 186-956 e) Cukorosztály cnkorraktára, VI. Nyugati p. n. 12/a. sz. raktár 498-107 Szénosztály vámmentes kikötői raktára, Csepel 182-697 Fery Oszkár-u.—Böszörményi-úti tisztviselői lakóház, XII. Fery Oszkár-a. 43. 153-097 V. Nádor-u. 12. sz. ház portása, 113-553 V Gróf Tisza István-u. 8. sz. ház portása 183-677 d) F 1 ó k o k : Belvárosi, IV. Calvin-tér 1. 183-454 Berlini-téri, V. Berlini-tőr 9. 111-235 118-636 Budavári, I. Disz-tér 16. 360-505 Erzsébetvárosi, VTI. Károly ki­rály-út 1. 227-491 Horthy Miklós-úti, XT. Horthy Miklós-út 85. 469-881 Józsefvárosi, Vm. József-krt 33. 143-002 Kispesti, Kispest, Üllöi-út 142. 146-858 Krisztinavárosi, I. Krisztina-tér2. 153-656 Pozsonyi-úti, V. Pozsonyi-út 38. 490-707 Széna-téri, XI. Széna-tér 1/b. 153-278 Terézvárosi. VT. Andrássy-út 23 426-584 Thököly-tóti, XIV. Thököly-út 22. 428-399 t) Magyar Általános Hitel­bank KőzRonti Váltóüz­lete, V. Gróf Tisza István-u. 8, #183-838 188-837 Magyar általános hitelbank tisztviselőinek sportegy­lete, Evezős oszt. (Nyári állomás), m. Margitsziget, csónakház. 116-794. Tenniszpályái (Nyári állomás) 326-127 Magyar általános Ingatlan- bank r.-t. Központja, IV. Deák- Ferenc-u. 17. #181-853 Parcellázási osztály 181-753 329 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom