A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

Hatóságok, hivatalok és intézmények jegyzéke - Tartalom

Adófelügyelőségek, kér., m. kir ....................................... 4 Ad ószámviteli osztályok (Bpest szfőv. elöljáróságok alatt) 68 Alispáni hivatal (Pestvármegyei hivatalok alatt) ..... 411 Államvasutak, m. kir........................................................... 7 Állatorvosi kar (Műegyetem alatt)......................................370 A nyakönyvvezetőségek....................................................... 13 Á ruminta vásár............................................................... . 15 Belügyminisztérium, m. kir................................................. 39 Budapest Székesfőváros..................................................... 67 B udapest Székesfővárosi Közlekedési R.-T. (ß. Sz. K. R. T.) 73 Budapest Székesfővárosi Községi Temetkezési Intézet.. 74 Budapesti helyiérdekű vasutak r.-t. (B. Sz. K. R. T. alatt) 73 Csendőrkerületi parancsnokság........................... 86 C uria, m. kir. (Kúria alatt)............................................... 303 Egyetem................................... 113 E gyetemi könyvtár (Egyetem alatt).................................. 114 Elektromos müvek....................................................... 117 Elemi iskolák (Bpest szfőv. alatt)............................ ... 69 E lüljáróságok.................................................................. 68 F ertőtlenítő intézet (Bpest szfőv. alatt)............................ 69 Fol yamierők, m. kir. honvéd.............................................. 146 Főispáni hivatal (Pestvármegyei hivatalok alatt)........ 411 F öldmívelésügyi minisztérium, m. kir.................... .... 149 F öldrengési observatórium, Országos (Egyetem: Országos stb. eím alatt)...................................................................114 Főpolgármesteri hivatal (Budapest Székesfőváros cím alatt) 69 Fővámhivatal, m. kir............................................................ 150 Fővárosi közmunkák tanácsa............................................ 150 Gázművek............................................................................. 166 G ellórtfürdő (Szent Gellert gyógyfürdő alatt)...................518 Gimnáziumok....................................................................... 172 Honvédelmi minisztérium (Katonai épületek és hatóságok cím alatt)....................................................................... 252 Ib usz (Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállí­tási r.-t.).......................................................................... 228 Ifjúság Háza........................................................................... 228 I gazságügyminisztérium, m. kir......................................... 229 I parügyi minisztérium, m. kir........................................... 231 ít élőtábla, bpesti kir......... ..................................... 232 J árásbíróságok..................................................................... 236 K atonai épületek és hatóságok................................... 252 K ereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium, m. kir. 261 Kereskedelmi és iparkamara, budapesti .......................... 261 Ker eskedelmi iskolák........................ 261 K linikák (Egyetem alatt).................................................... 114 Konzulátusok (Külképviseletek alatt)........................ ... S04 K órházak............................................................................... 282 K ormányzóság..................................................................... 283 K övetségek (Külképviseletek alatt).................................... 304 K özellátási miniszter, m. kir......... .................................. 295 Kö zgazdaságtudományi kar (Műegyetem alatt).................370 Közigazgatási bíróság, m. kir............................................. 295 Közmunkák tanácsit (Fővárosi közmunkák tanácsa)..... 150 Közvágóhidak (Bpest székesfőváros: Szarvasmarhaköz­vágóhíd, sertésközvágóhíd cím alatt).......................... 72 K úria, m. kir................................. 303 Külképviseletek ................................................................... 304 K ülkereskedelmi hivatal, m. kir........................................ 304 Külügyminisztérium, m. kir................................................ 304 Légierő parancsnokság, m. kir. (Katonai épületek és hatóságok cim alatt)...................................................... 253 Légoltalmi Liga......................................................................314 Ludovika Akadémia (Katonai épületek és hatóságok cím alatt)............................................................................250 Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (M. A. B. I.)... 329 Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t......................333 M agyar Nemzeti Bank....................................... 835 M agyar Távirati Iroda (M. T. I.)........................................ 336 Magyar Testnevelés Háza (Ifjúság Háza alatt).............. 228 Mag yar Tudományos Akadémia (Akadémia alatt).......... 6 M argitsziget........................................................................... 343 Menetjegyiroda, Máv. hivatalos.............. .................. . 354 M entők................................................................................... 354 Mérnöki kamara, budapesti.............................................. 355 Mezőgazdasági kamara (Országos).................................... 394 Miniszterelnökség, in. kir........................... 360 Munkaközvetítő hivatal, m. kir. állami ......................... 368 M úzeumok............................................................................. 369 Műegyetem ....................... 869 Ne mzetköz Vásár.................. 383 Növény egészségügyi szolgálat (M. kir. földmívelésügyi minisztérium alatt)...................................................... 149 O rszággyűlés (Felsőltáz és Képviselő háza).................... 393 Országos mezőgazdasági kiállítás .............................. 894 Országos Társadalombiztosító Intézet (0. T. I.) ...............394 Országos Testnevelési Tanács (Ifjúság Háza alatt)____ 228 Országos tisztviselői betegsegélyezési alap........................395 Or vosi kamara, (Budapesti Orvosi Kamara alátt) ........ 76 P ályaudvarok (Államvasutak alatt)................................ 8 P énzügyigazgatóság, szfőv. m. kir. .................................. 408 P énzügyigazgatóság, budapestvidéki m. kir................. . 408 P énzügyminisztérium, m. kir............................................. 408 Pénzügyőrség, m. kir........................................ 408 Pénzverő, m. kir. állami..................................................... 409 P estvármegyei hivatalok............................... 411 P lébánia hivatalok............................................................. 417 Polgári iskolák (Bpest szfőv. alatt)....................... 70 P oliklinika, bpesti, Gróf Apponyi Albert...................... 420 Postaigazgatóság, m. kir............................................ 423 P ostavezérigazgatóság, m. kir........................................... 423 P ostatakarékpénztár, m. kir............................................... 425 Re álgimnáziumok (Gimnáziumok cim alatt)..................... 172 R eformátus lelkészi hivatalok........................................... 437 Rendő rség, m. kir (Budapesti és Vidéki főkapitányság) . 441 Repülőtér, közforgalmi, XL, Kőórberki-út........................ 442 Statisztikai hivatal, m. kir................................................. 492 Szabadalmi bíróság, m. kir.................... 504 S zabadkikötő és tengerhajózási váll., (M. kir. nemzeti szabadkikötő és tengerhajózási váll. alatt)............. 333 S zámvevőszék, m. kir. legfőbb......................................... 508 T ávíró- és távbeszélő igazgatóság, m. kir........................ 538 Te chnológia és anyagvizsgáló intézet, m. kir....................539 T emetők.............................................................. 540 Testnevelési Tanács, Országos. (Ifjúság Háza alatt).... 228 Tiszti orvosok (Budapest székesfőváros címe alatt) .... 72 Törvényszékek..................................................................... 551 T őzsde, budapesti áru- és értéktőzsde.............................. 552 Tűzoltófőparancsnokság...................................................... 555 Tűzoltóságok ................................. 555 Ü gyészségek................................................................'... 560 Ügyv édi kamara ................................................................. 5CQ V allás- és közoktatásügyi minisztérium, m. kir................564 V ágóhidak (Budapest székesfőváros címe alatt)............ 72 V ámigazgatóság, m. kir. közp............................................. 565 Vármegyei (Pestvármegyei) hivatalok.............................. 411 Vármegyék és Városok Orsz. Mentőegyesülete.................569 Vásárcsarnokok (Budapest Székesfőváros cím alatt).... 73 Vízművek, Bpest szfőv. vízmüvei .................................... 581 V öröskereszt Egylet ........................................................... 583 V öröskereszt egyleti Erzsébet-kórház és szanatórium... 583 Zeneművészeti Főiskola, m. kir. ...................................... 601 Tartalom. Köz érdekű fontosabb távbeszélő hívószámok jegyzéke.. I Hatóságok, hivatalok és intézmények (fontosabbak) jegyzéke..................... H Bu dapest területi beosztása a távbeszélő-állomások szempontjából és a távbeszélőközpontok felsorolása III-IV Kontos figyelmeztetés ........................................................V-VI1 Magyarázat............................................... VIII A budapesti egységes távbeszélő-hálózat berendezései­nek használatára vonatkozó szabályok.................IX-XII Kivo natos díjszabás a budapesti egységes távbeszélő­hálózat területén ................................................ XIII-XIV Bu dapestről egyes bel- és külföldi viszonylatokban kezdeményezett helyközi beszélgetések díjtáblázata XV-XVI Kivonatos postai és táviró díjszabás.............. XVII-XVIII Pótiásanévsor lezárása után beállott változásokról XIX-XXVIII Postahivatalokban elhelyezett nyilvános távbeszélő­állomások ............................................................... XXIX A budapesti egységes távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora.............................................. ........ •. 1—608 A budapesti egységes távbeszélő-hálózatba bevont kézikapcsolású környékbeli központok előfizetői­nek névsora............................................................ 609—616

Next

/
Oldalképek
Tartalom