A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

F

inon a tim eie «euer meaieioiest Franklin Franczla-Klss Ernő vitéz, XI. Budafoki-út iO/b. 256-542 Franclollnl Marcello olasz kir. Légügyi attache titkára, XII. Krisztina-krt. 139. 150-278 Franclscl Vilma szföv. tanítónő, XII. Fery Oszkár-u. 66. 155-927 Franclscns Vegyipari r.*t. IX. 8oroksári-út 66. 836-658 Franclsztl Háziipar, vegyi nagykeresk. és kiskeresk., túl. Franoiszti Lajosné, B. Margit­krt 50/52. 366-947 Franck Henrik Fial Rész­vénytársaság, pótkávégyár, XI. Badafoki-út 64. #268-845 Francois Lajos és Tsa pezsgő­gyárosok pezsgőgyára, Bodafok, Ánna-n. 7/9. 469-764 Budapesti raktára, rendelések fel­vétele, V. Akadémia-u. 16. 123-666 Francotyp postai bérmentesitögé- pek, Molnár Kálmán oki. gépész­mérnök és közgazdasági mérnök, IV. Irányi-n. 21. 0189-718 Francsek Jenő magántisztv., viu. Rákóczi-út 11. 130-966 Francsek Kálmán autóudvar, benzinkút és olaj kereskedés, Sorok­sár, Grassalkővioh-u. 187. Tárcsázza elősző? a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 6 Pestszendörinc, Üllői-ót 287. 142-388 Francsek László motorolajke- resk., Soroksár, Qrassalkovich-u.184. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 04 Francslcs László dr. M.A.B.I. titkára, X. 8imor-u. 7. 132-087 Francz, lásd Franz. Franczla lásd Francia Franczke Oszkár tapéta-díszítő- mester, IV. Váci-n. 36. 383-143 Frank Ágoston oki. épitészmér- nök, a ('Hangya* tervező ép’tésze, IV. Eskü-tér 6. 186-555 Frank Aladár gépészmérnök. Vili. Práter-u. 44/a. 132-173 Frank Alfréd reklámtanácsadó, VI. Teréz-krt 33. 310-644 Frank Andor vas- és fémipari vállalkozó irodája, VI. Izabella-u. 78. 111-687 Frank Antal festék, vegyszerek, illatszerek és háztartási cikkek nagy- és kiskeresk., Újpest, Baross­m. 28. 494-332 Frank Artur, a Victoria textilgyár túl. Gyár, VI. Szent László-u. 4/a. 0292-903 i.lakása, XIV. Erzsébet királyné­útja 1 496-941 Frank Artur Antal disponens, I. Krisztina-krt 143. 367-610 Frank Béla, a Szigeti Endre bél- ipari cég főtisztv., VI. Teréz-krt 38 319-883 Frank Bernát és Braun Henrik klöpli függönyüzem, IV. Haris­bazár 6. 187-288 Frank Bernátné függönyház, VII. Király-u. *7. 228-750 Frank Dezsőföállatorvos.Vl. Béke­tér 4. 291-987 Frank Dezső kereskedő, n. Mar­gitért 68. 158-179 Frank Emil oki. mérnök, építési váll., V. Rudolf trónörökös-tér 6. 121-084 Frank Ernő köolajflnomitó-gyár r.-t. ig., n. Vérmezö-út8. 151-415 Frank Ernő O.T.I. főfelügyelő, XII. Városmajor-u. 28/a. 156-624 Frank Ernő dr. ügyvéd, V. Sziget­a. 9- 292-589 Frank Erzsébet dr. fogorvos, VM. József-krt 35. 144-808 Frank és Berger elektromos és pincegazdasági gépek gyára, Vili Baross-u. 98. 339-720 Frank Ferenc magántisztv., VI. Bulcsu-u. 11. 299-393 Frank Ferenc porcellán- és üveg- keresk.. Kispest, Üllői-üt 131. 342-117 Frank Ferencné özv. szatócs, fuvarozó, XII. Kútvölgyi-út 89. 165-388 Frank Frigyes festőművész, n. Pasaréti-út 1. 355-693 Frank Gábor oki. gépészmérnök, V. Ujpesti-rkp. 8. 125-014 Frank Géza, V. Visegrádi-u. 23. 493-152 Frank Géza dr. rádium radioló­gus, ny. kórh. ig. főorvos, XTV. Thököly-út 68. 427-525 Frank Gusztáv, 11. MargH-krt 7. 355-990 Frank György gáz- és vizszerelő- mester, n. Budakeszi-út 1/c. 155-305 Frank György dr. mütősebész. V. Katona József-n. 14. 111-591 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Frank Győző tervező és tanács­adó gépészmérnök, IX. Boráros- tér 2. 188-683 Frank Henrik egészségügyi be­rendezési váll.,n. Fazekas-u. 4. 157-462 Frank Henrik dr. ügyvédi iro­dája, V. Kossuth Lajos-tér 16/17. 127-713 Lakása, 1. kér. IV. Béla-u. 55. 360-699 Frank Ignác, ezelőtt Singer Mór keresk., XTV. Ond vezér-útja 20/b. 499-908 Frank Ignác szíjgyártó, nyerges és kárpitos, EX. Soroksári-út 20/a. 131-439 Frank Irma női kalapszalon, TV. Váci-u. 22. 186-737 Frank István fehérnemű üzeme, VII. Rózsa-u. 46. 428-416 Frank István dr. kőbánya- vállalat k.f.t., XII. Németvölgyi­ül 61/b 357-166 Frank István dr. ügyvéd, VI. Jókai-tér io. 123-975­Frank János börnagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 26. 427-117 Frank János, Hazám kávéház, Budaörs, József főheroeg-üt 40. Tárcsázza először a *268-9ó9 számot, azután kérje Budaörs 10 Frank János kereskedelmi utazó, Kispest, Arpád-u. 7. 142-170 Frank János vendéglős. II. Pasa­réti-út 98 165-877 Frank Jenő cipő- és divátáruke- resk., VII. Király-u. 83. 221-746 Frank Jenő hites könyvvizsgáló, VII. István-út 47. 228-141 Frank Jenő dr., a Magyar Pa- mutiparr.-t ig., V. Légrády Károly- u. 43. 291-574 Frank József V. Szent István­ét 13. 124-384 Frank Józsel dr. ügyvéd, VI Andrássy-üt 41. 224-454 Lakása, n. Ruszti-ót 1. 154-981 Frank Károly banktisztv., vili Népszinház-u. 19. 342-878 Frank Károly dr.,a Magyar Nem­zeti Bank igazgatóhelyettese, a bpesti főintézet főnöke, XII. Győri­ül 2,c 355-731 Frank Károly dr. ügyvéd, V. Báthory-u. 5. 0115-678 Frank Katalin, VTH. Üllői-üt 36. 139-038 Frank Lajos, a Steinleinné özv. és Frank grafikai szaküzlet bel­tagja, XII. Fery Oszkár-u. 44. 167-582 Frank Lajos gordonkaművész, (Engel J.) in. Beszterce-u. 80. 362-277 Frank László gyáros, XTV, Abonyi­u. 8. 427-817 Frank László magkeresk., ma- dáreleségek raktára, VII. Murányi­n. 16. 428-467 Frank László sütőmester, IX. Ló- nyay-u. 66. 386-625 Frank László dr. (félegyházi), ügyvéd, V. Katona József-n. 14. 311-591 Frank László dr. ügyvéd, I. Lógodi-u. 9. 360-622 Frank Lászlóné irodagép-ke- resk., IX. Üllői-üt 103. 181-465 Frank Llpót füszerkeresk., V Dráva-u. 12. 298-674 Frank Lívia dr. gyermekorvos, V Sziget-u. 38. 0121-22C Frank Magda női divatszalon, VII. Csengery-u. 80. 421-424 Frank Márton lllatolajkomposi- tiok és kozmetikai cikkek. VII. Er- zsébet-krt 44. 221-714 Frank Márton mészáros éshentes. Budaörs, Templom-tér 20. Tárcsázza először a *268-969 számot, azután kérje Budaörs 9 Frank Miklós magántisztv., VII. Bethlen Gábor-tér 8. 224-341 Frank Miklós dr. belgyógyász főorvos, n. Levél-u. 8/a. 353-318 Frank Miksa ilj. borkeresk., X Gyömrői-út 1. 148-355 Frank Olga dr. Simon Gyuláné dr.-nó szülész, nöorvoB, V Zsitvay Leó-u. 20. 0117-316 Frank Ödön bádogos- és szerelő- mester, VI. Király-u. 38. 427-435 Frank Ödön gyógyszerész. X. Bolgár-u. 13. 149-092 Frank Ödön dr. ny. h. állam­titkár özvegye, V. Sziget-u 38 121-223 Frank Pál alkalmiéra keresk., XIV. Erzsébet királyné-útja 45/c. 296-779 Frank Paula, XII. Városmajor- u. 28/a. 166-170 Frank Rezső dr. ügyvéd, V Pan­nónia-». 36. 291-260 Frank Rlehard, a B.sz.K.Rt. müsz főtan., 11 Levél-n.4. 152-645 Frank Rlchárd dr. m. kir. ve­zértörzsorvos, vm. Üllői -út 66/b. 143-136 Frank Rikárd, a Magyar Általá­nos Hitelbank oszt. igazgatója, V Honvéd-u. 3. 310-676 Frank Sándor, a Fonciére Bizt. Int. tisztv., XII. Ugocsa-u. 18. 355-858 Frank Sándor, a Joss M. és Ló- wenstein fehérnemügyár r.-t. fcépv., V. Hollán-u. 24/26 126-035 Frank Sándor dr. ny. máv. tit­kár, XI-. Budafoki-út 16. 456-755 Frank Viktor Géza dr. ügyvéd, m. kir. honvédségi védő, V. Szent István-krt 22 325-755 Frank Vlktorné alezredes özve­gye, VII. Rottenbiiler-u. 40. 226-778 Frank Vlktorné lakása, n. Mar­gitért 29. 153-824 Frank Zslgmond fakeresk., V Katona József-n. 21. 117-072 Frankné dr.-né Venetianer Pi­roska dr. orvos, V. Koháry-u. 16. 110-533 Franka István férfi és női kalap gyári üzeme, VH1. József-krt 19. udvarban 132-629 Frankel Ernő lakása, VI. Csen gery-u. 62/b. 116-087 Frankel Miksa perzsaszőnyeg ke- resk., VEI. Wesselényi-u. 29. 428-091 Frankendorfer Alfréd máv. főfelügy., osztályfőnök, in. vályog­ai- 7 362-994 Frankfort Márton fogtechnikus. Vin. Szigony-u. 16/b. 332-162 Frankfurt Emimé műszaki cik­kek, Vili. Mária-u. 22. 135-633 Frankfurt Józsel építész, VII. Klauzál-u. 13. 424-676 Frankfurt Tibor építési vállal­kozó, V Hollán-u. 24/26. 116-5 79 Frankfurt Tibor szobafestő, mázoló ás tapétázó, V. Tátra a. 20/a. 114-020 Frankfurter Rernát ruhagyá­ros, VII. Thökőly-út 14. 428-375 Frankhauser Józsel oki. gé­pészmérnök gépműhelye, IX. Dré­gely u. 3. 336-707 Lakása, XI. Eszék-u. 14/b. 456-707 Franki Adolfné özv., a Fészek pensio túl., IV. Károly király-út24. 189-449 Franki Ákos.VII. Vörösmarty-u. 7. 428-571 Franki Árpád könyvkötő- és diszmükészitömester, VII. Vörös­marty-». 7. 425-046 Franki Árpád Krayer E. és tAr- sa gyártmányainak árusítója, VU. Király-u. 97. 228-719 Franki Cornél nagykeresk., V. Gróf Klebelsberg-u. 6. 125-525 Jrankl Emánnel maradékház, VU. Kiauzál-tér 9. 426-860 Franki Emil értékpapirkereak., V. Hollán-u. 38. 0291-808 Franki Ernő vaskeresk., IX. Mes­4 J4. 335-701 Franki Frigyes Vilmos nagy- keresk. lakása, V. Gróf Klebelsberg­u. 6. ín-Kii» Franki Géza dr. ügyvéd, V. Csáky-u. 5. 122-031 Franki Henrlkné dr.-né özv, magánzó, V. Géza-n. 1. 312-628 Franki Imre, a müncheni mű­egyetem vegyészmérnöki diplomá­jának túl., V. Návay Lajos-n. 6. 125-091 Franki Imre dr. KJ. ügyvéd iro-i dája, V. Vilmos csáscár-út 24. 0119-018 Franki Imréné dr.-né özv. széphelyi, IV. Veres Pálné-n. 4. 180-656 Franki István dr. orvos. V. Szi­get-u. 5. 299-278 Franki Izidorné, VI. Bajza-u.47. 129-833 Franki Jakab papirárukeresk., cégtul. Zweigentbal Zsigmondné özv.. VI. Klrály-u. 12. 226-402 226-468 Franki János dr. fogorvos, HL Pacslrtamezö-u. 35. • 362-359 Franki János dr. ig., V Szent István-paik 4. 292-792 Franki József dr. v. egyet, bőr- klin tanársegéd, bőrgyógyászati és orvoskozmetikai rendelője, IV. Haris-bazár 6. 383-570 Lakása, VI. Andrássy-út 7. 427-724 Franki Kálmán dr. ügyvéd, a Magyar Bank ügyésze, Rákos­palota. Bethlen-n. 122. 494-157 Franki Klára polg. lsk. tanár, VUI Baross n. 110. 132-179 Franki Lajos kormánytan. ig-, VI. Audrássy-út 2. 312-790 Franki László m. kir. kormány­főtanácsos, VU. Hernád n. 29 426-099 Franki László, Welss Manfréd r.-t. főtisztv., Vm. Sándor-tér 4. 136-754 Franki Lászlóné sz. Faragó Ibolyka háztul., V. 8zemere-u. 10. 128-075 Franki Manó bőripari vegyész, tengerentúli nyersbőr cserzöanyag, raktár, bőrgyártófelep, Újpest, Mil- denberger-u. 28/80. 495-191 Franki Miklós, a Radiator G.m. b.H. Wien magyarorsz. vezérkópv.,V. Wekerle Sándor-u. 3. 186-153 Franki Mórné özv. magánzó, V. Gróf Klebelsberg-n. 6. 114-570 Franki Péter dr. széphelyi, IV. Veres Pálné-u. 4. 0180-656 Franki Rlchárd konzervüzem túl., EX. Ipar-u. 11. Vaskapu-utcai oldalon 144-319 Franki Roslna, a Speciális fe­hérnemű váll. cégv., VH. Nefelejts- u. 42. 424-672 Franki Sámáné dr.-né özv., V. Alkotmány-u. 31. 125-520 Franki Sándor Papirnsz könyv- kőtömühely túl., V. Návay Lajos­n. 5. 125-072 Franki Sándor dr. szülész- nőor­vos, V. Klotild-u. 10/a. 112-964 Franki Tibor, V. Hollán-u. 88. 291-808 Franki Tlvadarné özv. ma­gánzó, VH. Aréna-üt 80. 220-317 Franki Vilmos gépkereskedó, V. Tutaj-u. 2. 292-163 Franki Zoltán hites könyvvizs­gáló, VI. Szinyei Merse-u. 11. 0311-491 Franki Zoltán dr. sebész­fogorvos, VI. Liszt Ferenc-tér 4. 224-274 Franklln-Társnlat, hétköznap d. u. 4 órától és ünnepnap 187-946 hivandó, IV. Egyetem-u. 4. 185-617 185-618 #187-947 151 Oi ti ■i o 5 c s * 9 Os M z o 2 M s

Next

/
Oldalképek
Tartalom